CV-sida

Håkan Tunón

Håkan Tunon
Håkan Tunón har ett särskilt ämnesansvar vid CBM för frågor rörande traditionell kunskap och etnobiologi. Han är också sedan januari 2006 programchef/koordinator för Naptek (Nationellt program för lokal och traditonell kunskap relaterad till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald), som tillkom efter ett regeringsbeslut 15 december 2005.

Presentation

Håkan är organisk kemist och farmacie doktor i farmakognosi (läran om naturprodukters användning inom läkemedelsutveckling) från Uppsala universitet. Han började på CBM som forskare och redaktör inom Etnobiologiprojektet hösten 1997 och har sedan dess fungerat som redaktör för en mängd olika publikationer, t.ex. "Samisk etnobiologi; Människor, djur och växter i norr" (2000), "Människan och naturen" (2001), "Människan och floran" (2005), "Människan och faunan" (2007), "Ju förr desto bättre: Kulturarvet som resurs för en hållbar framtid" (2009) och "Nycklar till kunskap: Om människans bruk av naturen" (2010). För Miljödepartementet har han också genomfört en utredning som resulterade i rapporten "Traditionell kunskap och lokalsamhällen: artikel 8j i Sverige" (2004), vilken resulterade i regeringsbeslutet rörande inrättandet av Naptek.Doktorsavhandlingen från 1995 handlade om svenska medicinalväxter som källa till nya antiinflammatoriska medel och myggrepellenter. Den inbegrep etnologiskt, medicinhistoriskt, växtkemiskt och växtfarmakologiskt arbete. Forskningsintresset har främst rört sig inom etnofarmakologi, naturproduktskemi, traditionell medicin och farmacihistoria. Han har också arbetat med olika aspekter på naturläkemedelsfrågor tidigare och har varit redaktör för ett antal upplagor av naturläkemedelsboken. Senast "Egenvårdsläkemedel på naturlig grund 2006–2007".

Forskning

Pågående projekt i urval

Naptek

Under 2015 rör Håkans arbete inom lokal och traditionell kunskap (Naptek) på uppdrag av Naturvårdsverket främst IPBES (Intergovernmetal platform on biodiveristy and ecosystem services) och arbetet med en Nordisk regional assessment för en ansökan till Nordiska Ministerrådet.

Publikationer i urval

Peer review

Westman, A. & Tunón, H. 2010. "Kulturarv och hållbar utveckling", Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 59:99–106.

Thorsell, W., Mikiver, A. & Tunón, H. 2006. Repelling properties of some plant materials on the tick Ixodes ricinus L. Phytomedicine 13(1):132–134.

Thorsell, W., Mikiver, A., Malander, I. & Tunón, H. 2006. Arthropod repellency, especially tick (Ixodes ricinus), exerted by extract from Artemisia abrotanum L. and essential oil from flowers of Dianthus caryophyllum L. Fitoterapia 77:257–261.

Thorsell, W. & Tunón, H. 2002. Fästingar skyr åbrodd: En orienterande studie. Fauna och flora 97(2):8–11.

Tunón, H. 2001. Garlic as a tick repellent. Journal of American Medical Association 285(1):41–42.

Thorsell, W. & Tunón, H. 2000. Löss, loppor och annan ohyra: Bekämpningsmedel i Sverige förr och nu. Fauna och flora 95(1):9–25.

Tunón, H. & Thorsell, W. 2000. Människans inälvsmaskar: botemedel i Sverige förr och nu. Fauna och flora 95(4):145–158.

Tunón, H. & Svanberg, I. 1999. Correspondence. Laxatives and the Ice man. The Lancet 353(13 March):925–926.

Tunón, H. 1999. Phytotherapie in Schweden. Zeitschrift für Phytotherapie 20(5):268–277.

Thorsell, W., Mikiver, A., Malander, I. & Tunón, H. 1998. Efficacy of plant extracts and oils as mosquito repellents. Phytomedicine 5(4):311–323.

Thorsell, W., Malander, I. & Tunón, H. 1998. Myggor i bur och natur. Fauna och flora 93(2):63–72.

Tunón, H. 1998. Alkaloids in Achillea millefolium L. — Confusion in the literature. Compositae Newsletter 32 (July):1–7.

Thorsell, W. & Tunón, H. 1998. Is ortho substitution of importance for a repelling effect on mosquitoes? Phytomedicine 5(4):307–310.

Tunón H. & Thorsell, W. 1996. Flerfrontskrig mot myggen. Läkartidningen 93(28–29):2593–2596.

Tunón, H. & Bruhn, J. G. 1995. Scientific correspondence. Drugs in ancient texts. Nature 376(17 August):546.

Tunón, H., Olavsdotter, C. & Bohlin, L. 1995. Evaluation of anti-inflammatory activity of some Swedish medicinal plants. Inhibition of prostaglandin biosynthesis and PAF-induced exocytosis. Journal of Ethnopharmacology 48:61–76.

Tunón, H. & Bohlin, L. 1995. Anti-inflammatory studies on Menyanthes trifoliata L. related to the effect shown against renal failure in rats. Phytotmedicine 2(2):103–112.

Huang, C., Tunón & Bohlin, L. 1995. Anti-Inflammatory Compounds isolated from Menyanthes trifoliata L. Acta Pharmaceutica Sinica 30(8):621–626.

Tunón, H., Thorsell, W. & Bohlin, L. 1994. Mosquito repellents from plants. Quintessence – Excellence in Environmental Contamination & Toxicology 1(1):31.

Tunón, H., Bohlin, L. & Öjteg, G. 1994. The effect of Menyanthes trifoliata L. On acute renal failure might be due to PAF-inhibition. Phytomedicine 1(1):39–45.

Tunón, H., Thorsell, W. & Bohlin, L. 1994. Mosquito repelling activity of compounds occurring in Achillea millefolium L. (Asteraceae). Economic Botany 48(2):111–120.

Böcker – författare och redaktör

Tunón, Håkan & Anna Dahlström, (red.), 2010. Nycklar till kunskap – Om människans bruk av naturen, CBM:s skriftserie 34 & Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr 48. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala & Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm.

Westman, Anna & Håkan Tunón (red.), 2009. Ju förr desto bättre: Kulturarvet som resurs för en hållbar framtid. CBM, Uppsala & Sveriges Hembygdsförbund, Stockholm.

Tunón, Håkan, Iwarsson, Mattias & Stephen Manktelow (red.), 2007: Människan och faunan: etnobiologi i Sverige 3. Wahlström & Widstrand, Stockholm.

Färnlöf, Å. & Tunón, H. 2006. Egenvårdsläkemedel på naturlig grund 2006–2007. Svensk Egenvård, Stockholm.

Tunón, H., Pettersson, B. & Iwarsson, M. (ed.) 2005. Människan och floran: Etnobiologi i Sverige. Wahlström & Widstrand, Stockholm.

Tunón, H. 2004. Traditionell kunskap och lokalsamhällen: artikel 8j i Sverige. CBM:s skriftserie 10. Studia ethnobiologica 15. CBM, Uppsala.

Färnlöf, Å. & Tunón, H. (eds.), 2004. Naturläkemedel 2004. Svensk Egenvård, Stockholm.

Färnlöf, Å. & Tunón, H. (eds.), 2002. Naturläkemedel 2002/2003. Hälsokostrådets förlag, Stockholm.

Färnlöf, Å. & Tunón, H. (eds.), 2001. Naturläkemedel 2001. Hälsokostrådets förlag, Stockholm.

Pettersson, B., Svanberg, I. & Tunón, H. (ed.) 2001. Människan och naturen: Etnobiologi i Sverige. Wahlström & Widstrand, Stockholm.

Svanberg, I. & Tunón, H. (ed.) 2000. Ecological knowledge in the North: Studies in ethnobiology. Studia ethnobiologica 9. Swedish Science Press, Uppsala.

Thorsell, W. & Tunón, H. 2000. Människan och ohyran: bekämpningsmedel i Sverige förr och nu. Studia ethnobiologica 9. Swedish Science Press, Uppsala.

Svanberg, I. & Tunón, H. (eds.) 2000. Samisk etnobiologi: Människor, växter och djur i norr. Studia ethnobiologica 10. Nya Doxa, Stockholm.

Färnlöf, Å. & Tunón, H. (eds.), 2000. Naturläkemedel 2000. Hälsokostrådets förlag, Stockholm.

Färnlöf, Å. & Tunón, H. (eds.), 1998. Naturläkemedel och naturmedel 1998. Hälsokostrådets förlag, Stockholm.

Pettersson, B., Svanberg, I. & Tunón, H. 1998. Nötter: Etnobiologisk läsebok. Studia ethnobiologica 4. Studentlitteratur, Lund. (Icke-kommersiell utgåva som gick ut i 6000 ex.) Kommersiell utgåva kom 1999. Studentlitteratur, Lund.

Bokkapitel (i urval)

Tunón, Håkan, 2012. "Det samiska initiativet – att vända på perspektiven", s. 71–77 i Uppsala mitt i Sápmi. Rapport från ett symposium arrangerat av Föreningen för samiskrelaterad forskning i Uppsala, Upplandsmuseet 4–5 maj 2011. CBM:s skriftserie 55. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala.

Tunón, Håkan, 2011. "Reflektioner kring Akwé: Kon-riktlinjerna, traditionell kunskap och lokal samhällen i svensk kontext", s. 5–20 i Reflektioner om en svensk tillämpning av Akwé: Kon-riktlinjerna. CBM:s skriftserie 54. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala.

Tunón, Håkan, 2011. "Traditionell kunskap och fjällvärldens biologiska mångfald", s. 323 i Naturvårdskedjan – för en effektivare naturvård. Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & J. de Jong (red.). CBM:s skriftserie 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Tunón, Håkan, 2011. "Traditionell kunskap och biologisk mångfald", s. 130 i Naturvårdskedjan – för en effektivare naturvård. Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & J. de Jong (red.). CBM:s skriftserie 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Tunón, Håkan, 2011. "Till vilken nytta?", s. 28–41 i Árbediehtu – Samiskt kulturarv och traditionell kunskap. CBM:s skriftserie 43. Red. Åsa Nordin-Jonsson. Sametinget, Kiruna & Centrum för biologisk mångfald, Uppsala.

Tunón, Håkan, 2010. "Traditionell kunskap – en resurs för framtiden", s. 25–39 i Nycklar till kunskap – Om människans bruk av naturen, CBM:s skriftserie 34 & Skogs- och lantbruks-historiska meddelanden nr 48. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala & Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm.

Tunón, Håkan, 2010. "Medicinska skrifters innehåll och användbarhet", s. 151–160 i Nycklar till kunskap – Om människans bruk av naturen, CBM:s skriftserie 34 & Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr 48. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala & Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm.

Tunón, Håkan, 2010. "Kulturkrock?", s. 108–110 i Samhällsförändringar och vården av natur och kultur – En debattskrift om natur- och kulturmiljövårdens utveckling under 100 år. Red. Leif Gren. Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Tunón, Håkan, 2010. "In situ-bevarande och kulturmiljö", s. 39–40 i Bevara, nyttja och utveckla – handlingsplan för uthållig förvaltning av svenska husdjursraser 2010–2020. Red. Eva-Marie Stålhammar. Rapport 2010:14. Jordbruksverket, Jönköping.

Tunón, Håkan, 2010. "Akademisk forskning och etiska riktlinjer i Sverige: en enkätundersökning", s. 68–90 i Gäller vanligt folkvett också för akademiker? Rapport från ett seminarium om makt och etik. CBM:s skriftserie 38. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala.

Tunón, H. 2009. "Folkmedicin och folkliga botemedel", p. 138–53 in Ju förr desto bättre – Kulturarvet som resurs för en hållbar framtid. CBM:s skriftserie 26. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala & Sveriges hembygdsförbund, Stockholm.

Tunón, H. & Westman, A. 2009. "Att synliggöra naturresursanvändning i tid och rum", p. 31–41 in Ju förr desto bättre – Kulturarvet som resurs för en hållbar framtid. CBM:s skriftserie 26. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala & Sveriges hembygdsförbund, Stockholm.

Tunón, Håkan & Lars-Anders Baer, 2008. "Traditionell kunskap: Ett möte mellan kultur och natur", s. 236–252 i För Sápmi i tiden. Fataburen 2008.

Tunón, Håkan, 2006. "Vad är etnobiologi?" p. 79–81 in Mångnatur: Friluftsliv och natursyn i det mångkulturella samhället. Ed. Ella Johansson. Mångkulturellt centrum & Naturvårdsverket, Stockholm.

Tunón, Håkan, 2002. "Växterna slår tillbaka", p. 91–102 in Ett växande vetande: Vetenskapsrådets temabok 2002. Vetenskapsrådet, Stockholm.

Tunón, H. 2000. "Botemedel i samisk medicin", p. 126–163 in Samisk etnobiologi: Människor, växter och djur i norr. Ed. I. Svanberg & H. Tunón. Studia ethnobiologica 10. Nya Doxa, Stockholm.

Svanberg, I. & Tunón, H. 1999. Etnobiologi: Vad är det? p. 55–73 in Fataburen 1999 Leva med naturen. Ed. Cecilia Hammarlund-Larsson. Nordiska museets förlag, Stockholm.

Rapporter – författare och redaktör

Tunón, Håkan, Frändén, Märit, Ojala, Carl-Gösta & Öhman, May-Britt (red.), 2012. Uppsala mitt i Sápmi. Rapport från ett symposium arrangerat av Föreningen för samiskrelaterad forskning i Uppsala, Upplandsmuseet 4–5 maj 2011. CBM:s skriftserie 55. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala.

Tunón, Håkan (red.), 2012. Lokal och traditionell kunskap: Goda exempel på tillämpning. CBM:s skriftserie 59. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala.

Tunón, Håkan (red.), 2011. Reflektioner om en svensk tillämpning av Akwé: Kon-riktlinjerna. CBM:s skriftserie 54. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala.

Tunón, Håkan (red.), 2011. Översättning: Tkarihwaié:ri – etisk uppförandekod för att säkerställa respekt för urfolks- och lokala samhällens kulturella och immateriella arv. CBM:s skriftserie 53. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala.

Tunón, Håkan (red.), 2011. Översättning: Akwé: Kon-riktlinjerna för genomförande av kultur-, miljö- och socialkonsekvensbeskrivningar av projekt som är tänkta att ske på, eller sannolikt kommer att påverka heliga platser och mark- och vattenområden som traditionellt bebos eller nyttjas av urfolks- och lokala samhällen. CBM:s skriftserie 50. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala.

Tunón, Håkan, Byström, Marie, Dahlström, Anna, Iwarsson, Mattias & Warmark, Charlotta, 2010. Utredning av status och trender rörande lokal och traditionell kunskap i Sverige. CBM:s skriftserie 39. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala.

Tunón, Håkan (red.), 2010. Seminarierapport. Traditionell skinngarvning. CBM:s skriftserie 35. Bäckedals folkhögskola, Sveg & Naptek, Centrum för biologisk mångfald, Uppsala.

Ekeland, K. & Tunón, H. (eds.) 2010. Fäbodriksdagen 2009 i Åbyggeby, Ockelbo. Gävleborgs fäbodförening, Ljusdal & Naptek, Centrum för biologisk mångfald, Uppsala.

Matsols, C. & Tunón, H. (eds.) 2010. Rapport. Fäbodriksdagen 2008. Naptek, Centrum för biologisk mångfald & Dalarnas fäbodbrukarförening.

Bockgård, Gustav & Håkan Tunón (red.), 2010. Gäller vanligt folkvett också för akademiker? Rapport från ett seminarium om makt och etik. CBM:s skriftserie 38. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala.

Tunón, Håkan (red.), 2009. Kunskap – föreställningar – natursyn – hållbar utveckling: Om mötet mellan myndigheter, lokalsamhällen och traditionella värderingar. CBM:s skriftserie 32. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala.

Sigurdsson, J. & Tunón, H. (red.) 2002. Jordbrukets grödor i människans tjänst: Etnobiologi ur agrar synvinkel. Studia ethnobiologica 13. Sveriges Lantbruksmuseum, Julita.

Pettersson, B., Svanberg, I. & Tunón, H. 1999. Människan, växterna och djuren. Kort projektpresentation och författarvägledning. Studia ethnobiologica 5. Swedish Science Press, Uppsala.

Debattartiklar

Tunón, H., Byström, M., Björklund, J., Gallardo, G., Wramner, P., Lisberg Jensen, E., Almered Olsson, G., Szczepanski, A. & Gooch, P. 2010. "Jorden tål inte vår konsumism". www.SvD.se 100422.

Tunón, Håkan & Marie Byström, 2006: "Verksamheten eller tonfallet?" – Upsala Nya Tidning 22 september, A4.

Tunón, Håkan & Marie Byström, 2006: "Vem är det som är primitiv?" – Upsala Nya Tidning 27 augusti, A4.

Tunón, H. & Ebenhard, T. 2006. "Försiktighetens aspekter". Upsala Nya Tidning 060524 A4.

Andra publikationer

Håkan har dessutom skrivit långt över hundra populärvetenskapliga och populära artiklar i tidskrifter som BioDiverse, Fauna och flora, Lommen, etc.

Förläggare

Kjellström, Rolf, Nybyggarliv i Vilhelmina. Del 3. Jakt, fångst och fiske. – i manuskript.

Kjellström, Rolf, Nybyggarliv i Vilhelmina. Del 2. Åkerbruk och boskapsskötsel. – i manuskript.

Kjellström, Rolf, 2012. Nybyggarliv i Vilhelmina. Del 1. Träd och växter som resurs. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 119 & CBM:s skriftserie 65, Uppsala.

Walkeapää, Lars J., 2012. Lainiovuoma-samernas gamla renflyttningar till Norge. Om sommarbosättningar i Troms fylke på 1900-talet. CBM:s skriftserie 52. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala.

Nordin-Jonsson, Åsa (red.) 2011. Árbediehtu – Samiskt kulturarv och traditionell kunskap. CBM:s skriftserie 43. Sametinget, Kiruna & Centrum för biologisk mångfald, Uppsala.

Referee

Har varit referee för artiklar ämnade för Svensk Botanisk Tidskrift, African Journal of Microbiology Research, Ambio – A journal of the human environment, Journal of Northern Studies och Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants, samt under 1995 medredaktör till Quintessence – Excellence in Environmental Contamination & Toxicology.


Kontaktinformation
Forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald
Telefon: +4618-672591, 070-3615010
Postadress:
Centrum för biologisk mångfald
Box 7016
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, 756 51 UPPSALA, Uppsala
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se