CV-sida

Hanna Bergeå

Hanna Bergeå

Presentation

Jag disputerade med en avhandling i miljökommunikation om rådgivningssamtal, vilket sammanför mitt intresse för hur människor bemöter varandra, samtalar, förhandlar om kunskap och värden med mitt intresse för lantbruk och biologisk mångfald. Idag forskar jag främst om dialogprocesser och hur människor förstår varandra (eller inte), försöker komma överens och fattar beslut i komplexa frågor kring våra naturresurser.

Undervisning

Jag är en av huvudlärarna på kursen Projektledning och kommunikation för agronomer och håller föreläsningar och handleder studenter inom materprogrammet i miljökommunikation Environmental Communication and Management.

Forskning

Jag arbetar med följande forskningsprojekt, som spänner över olika kontexter, men alla bygger på mitt intresse för att förstå mellanmänsklig interaktion och dess betydelse för hur vi förvaltar naturresurser:

Kommunikativ kapacitet för dynamisk och legitim förvaltning av svenska fjällen, finansiär: Naturvårdsverket

Bortom idealistisk glorifiering och kategoriska förkastanden – Samkonstruktion av mening i dialogpraktiker inom naturresurshantering, finansiär: Formas

Planering av kulturarvsinterpretation - meningsskapande och systemtänkande, finansiär: Riksantikvarieämbetet

Samverkan mellan forskning och rådgivning för effektivare kunskapsutveckling i den gröna sektorn, finansiär: VINNOVA

IT-solutions for user friendly IPM-tools in management of leaf spot diseases in cereals, finansiär: ERA-net 

Samverkan

Jag har ett uppdrag som vicedekan med ansvar för samverkan vid fakulteten. Det innebär, utöver att ingå i fakultetsledningen, att jag är med och verkar för att SLU:s medarbetare ska samverka än mer med vårt omgivande samhälle och ges goda förutsättningar för detta. Jag jobbar på olika sätt för att SLU ska ses som en givande samverkanspartner för olika aktörer. Utöver detta driver jag ett VINNOVA-finansierat forskningsprojekt om kunskapssystem kring de gröna näringarna.

Handledning

För följande doktorander har jag varit handledare (biträdande):

Måns Norlin: Communicating Visions for Urban Development. A micro-study of a governance process, lic 2014

Christina Lundström: Cognition and Decision-Making in Adoption of Agricultural Decision Support Systems. The case of Precision Agriculture, lic 2016

Elvira Caselunghe: Deliberations on commons as openings to environmental legitimacy crisis – institutional responses and individuals as change agents, pågående

Paola Ledo Espinoza: Planning in the context of weak planning institutions and lack of resources for implementation – the case of Sacaba, pågående 

Publikationer i urval

Bergeå, H., Roth, A. Emanuelson, U. & Agenäs, S. 2016. Farmer awareness of cow longevity and implications for decision making at farm level. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Sciences. DOI 10.1080/09064702.2016.1196726. Vol. 66, 1:25-34.

Ångman, E., Buijs, A., Arts, I, Bergeå, H.L., Verschoor, G. 2016. Communicating emotions in conflicts over natural resource management in the Netherlands and Sweden: legitimation and delegitimation of communities. In: Peterson, T.R., Bergeå, H.L., Feldpausch-Parker, A.M., Raitio, K. (Eds.) 2016. Environmental Communication and Community: Constructive and destructive dynamics of social transformation. Routledge. Abingdon. 978-1-138-91386-8. pp. 184-203.

Peterson, T.R., Bergeå, H.L., Feldpausch-Parker, A.M., Raitio, K. 2016. Social transformation and sustainability: communication and community construction/ destruction. In In: Peterson, T.R., Bergeå, H.L., Feldpausch-Parker, A.M., Raitio, K. (Eds.) 2016. Environmental Communication and Community: Constructive and destructive dynamics of social transformation. Routledge. Abingdon. 978-1-138-91386-8. pp. 269-275.

Peterson, T.R., Bergeå, H.L., Feldpausch-Parker, A.M., Raitio, K. (Eds.) 2016. Environmental Communication and Community: Constructive and destructive dynamics of social transformation. Routledge. Abingdon. 978-1-138-91386-8.

Bergeå, H.L., Martin, C. & Sahlström, F. 2008. "I don't know what you're looking for": Professional vision in Swedish agricultural extension on nature conservation management. Journal of Agricultural Education and Extension. Vol 14, 4, 329-345.

Lindström, A. & Bergeå, H. 2007. Klander, identitet och professionell solidaritet. Analyser av klagomål i möten mellan lantbrukare och naturvårdsrådgivare, In: Engdahl, E. & Londén, A-M. (Eds.). Interaktion och kontext. Nio studier av svenska samtal, pp. 303-324, Lund: Studentlitteratur.

Bergeå, H., Hallgren, L., Westberg, L. & Ångman, E. 2013. Dialogprocessen om allemansrätten - underlag för utveckling av dialogmetodik och dialogkompetens. Book series at the Department of Urban and Rural Development. 


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation
Telefon: 018-672182
Arbetsbeskrivning: Miljökommunikation, samverkan, lantbruksrådgivning, naturresurshantering, social interaction, kvalitativa metoder, samtalsanalys
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala