CV-sida

Hanna Elgåker

Hanna Elgåker
Hanna Elgåker disputerade 2011 med avhandlingen "Horse-Keeping in Peri-Urban Areas- Changing Land Use with conflicts and Possibilities. 2019 beviljade stiftelsen Svensk Hästforskning projektet The equine sector in Norway and Sweden: Impact on land use, economy, and the community. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Sverige (SLU) och Norge (NIBIO).

Presentation

Hanna är landskapsarkitekt med en naturvetenskaplig botten med kemi och bilogi vid Linköpings universitet. Hon disputerade på Alnarp 2011 och har sedan dess arbetat på Länsstyrelsen Skåne med planfrågor utifrån olika vinklar och skeden i planeringsprocessen. från och med sommaren 2019 är hon anställd på SLU Alnarp i forskningsprojektet The equine sector in Norway and Sweden: Impact on land use, economy, and the community, som är ett samverkansprojekt med norska NIBIO. Hanna bor på en gård i Skurup där hon bedriver inackorderingsverksamhet med 17 hästplatser.

Forskning

Forskningsprojektets syfte är att undersöka hur hästsektorn interagerar och påverkar lokalsamhället i både Norge och Sverige. Cirka 355 500 hästar hålls för sport- och hobbyändamål i sverige, i norge är motsvarande siffra 125 000. Den genomsnittliga hästgården i Sverige har 4,6 hästar, fördelat på 61 700 gårdar och antalet hästar är starkt korrelerat till befolkningstäthet; ju mer tättbefolkat, desto fler hästar per kvadratkilometer. Projektet syftar till att belysa hästsektorns struktur på lokal nivå genom en fallstudie med kartering på kommunal nivå i både Sverige och Norge. Strukturen och antalet hästar ger tillsammans med intervjuer information om ekonomisk, social och miljömässig påverkan. För att kunna belysa de sociala aspekterna av hästhållning, som är drivkraften i utvecklingen, används metoden Grounded Theory. De preliminära resultaten sätter fingret på en viktig aspekt; varför väljer människor att ha häst och vad är drivkraften bakom önskemålet att ha denna livsstil? Om drivkrafterna blir tydliga blir även de faktorer som skulle få människor att sluta ha häst också synliga. Så här långt verkar det som om "average Jane" borde få lite mer uppmärksamhet eftersom det är de människor som verkar och lever med häst på hobbynivå som driver hela sektorns utveckling och ekonomi. Om hästhållning blir för dyrt och komplicerat, till exempel som följd av klimatförändringarna så kommer detta att få en betydelse för landskapet och lokalsamhället både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415104
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp