CV-sida

Heidi Rautiainen

Heidi Rautiainen
Doktorand vid institutionen för husdjurens utfodring och vård. Arbetar med projektet ”REINFEED – utfodring av renar för framtida funktionalitet på naturligt bete”.

Forskning

I REINFEED vill vi undersöka om extensivt hållna djur, som erbjuds lättillgängligt foder under vintern, när den naturliga födan är begränsat, kan hamna i en "utfodringsfälla". Vi använder renen (Rangifer tarandus) som modell. Vi ska i) främja kunskapsutbyte och göra intervjuer i Sverige och Finland med renskötare som har lång erfarenhet av vinterutfodring, och ii) genomföra försök för att undersöka eventuella effekter av vinterutfodring av renkalvar på deras framtida betesbeteende. Vi testar detta i två renhjordar, där utfodrade kalvar jämförs med fritt betande kontrolldjur. GPS och accelerometrar används för att följa djurens rörelser och betesbeteende, direkt efter utfodring och under efterföljande vinter. Kroppsvikt och konditionsbedömningar används för att bedöma djurens förmåga att utnyttja naturliga betesmarker efter utfodringen.


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Renskötsel
Telefon: +4618671562
Postadress:
Box 7024
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Externt