CV-sida

Helen Arvidsson

Helen Arvidsson
Jag arbetar som institutionsstudierektor samt med undervisning i olika kurser.

Presentation

Jag arbetar som institutionsstudierektor samt med undervisning i olika kurser. Jag har på en övergripande nivå ansvara för planering, ekonomi och uppföljning av institutionens undervisning, samt övriga frågor av strategisk betydelse för grundutbildningen. Arbetet gör jag i nära samarbete med avdelningschefer och programansvariga. Vi har ansvar för kurser inom två yrkesprogram, landskapsarkitektprogrammet och landsbygdsutvecklingsprogrammet för agronomer, samt två internationella mastersprogram. Vi har ca 400 helårsstudenter.

 

Undervisning

Jag har varit kursansvarig lärare för kursen Miljökonsekvensbeskrivning, planering och miljökommunikation 10 hp som gavs som programkurs för studenter på biologi/miljövetenskap kandidatprogrammet SLU och civilingenjör mark- och vattenteknik. 2009-2016. Kursen har haft ca.30 studenter per år. Jag har planerat och samordnat de olika undervisningsmomenten.

Jag handleder studenter när de skriver uppsats på kursen Stadens historia och framtid - struktur och planering, samt kursen Projektledning och kommunikation för agronomer.

 

Bakgrund

Jag är mark/växtagronom och har disputerat på skogsfakulteten med avhandlingen ”Wood Ash Application in Spruce Stands. Effects on ground vegetation, tree nutrient status and soil chemistry.” Jag är intresserad av hur vi hållbart kan nyttja de biologiska naturresurserna. Att arbeta med övergripande planering och uppföljning av SLUs utbildningar i nära samverkan med programansvariga är något jag tycker är mycket roligt och stimulerande.

 


Kontaktinformation
Utbildningshandläggare vid Institutionen för stad och land; Administration
Telefon: +4618671995
Arbetsbeskrivning: Institutionsstudierektor på institutionen för stad och land. Huvudsakliga ansvarsområden; samordning, uppföljning, utredning och pedagogisk utveckling.
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala