CV-sida

Helena Nordström Källström

Presentation

Jag arbetar som forskare på institutionen för stad och land, avdelningen för miljökommunikation.

Undervisning

Jag är kursledare för kursen Projekt och kommunikation i den agrara sektorn som är obligatorisk för alla agronomstudenter och brukar ligga i deras fjärde år på utbildningen. Jag är också kursledare för kursen Interdisciplinary practice som ingår i Mastersprogrammet Sustainable development och som tillhandahålls i ett samarbete mellan Uppsala universitet och SLU. Jag handleder mastersarbeten framförallt inom programmet Environmental Communication and Management, men även studenter i andra program vid SLU som söker efter mer tvärvetenskapliga angreppsätt.

Forskning

Jag arbetar främst med frågor som rör social hållbarhet såsom identitet, praktik, motivation och beslutsfattande på landsbygden. Jag är intresserad av hållbar livsmedelsproduktion och hållbara levnadsförhållanden. Jag vill t.ex. veta vad som motiverar lantbrukare att förändra sin produktion mot mer hållbara metoder/strategier eller vilka sociala faktorer som bidrar illegal jakt. Jag arbetar huvudsakligen med kvalitativa metoder, men har också erfarenhet av flera större enkätundersökningar.

Pågående projekt:

SpotIT - IT-solutions for user friendly IPM-tools in management of leaf spot diseases in cereals

Sociala indikatorer för hållbar utveckling av svenskt jordbruk

Växtskydd för hållbar livsmedelsproduktion (2018)

Avslutade projekt:

Changing Animal Bodies: Breeding Responses to Environmental, Economic and Social Pressures (2014-2018)

Confronting challenges to political legitimacy of the natural resource management regulatory regime in Sweden - the case of illegal hunting in Sweden (2013-2016)

Samverkan

Jag har ett stort intresse för att samverka med det omgivande samhället inom mitt område. Under 2016 deltog jag bland annat i mobilitetsprojektet AkUt, finansierat av Vinnova, och arbetade då på Hushållningssällskapens förbund en dag i veckan.

Sedan 2017 har jag lett en arbetsgrupp vid SLU som utvecklar instruktioner för en meritportfölj för samverkansskicklighet att användas vid rekrytering eller karriärsteg inom universitetet.

I kursen Projekt och kommunikation i den agrara sektorn genomförs varje höst 20-25 studentprojekt initierade av organisationer och företag utanför SLU. 

Bakgrund

Jag fungerade som chef för avdelningen för miljökommunikation från november 2006 till och med februari 2011.

AgrDr i Miljökommunikation vid SLU i oktober 2008. Avhandlingen heter ”Mellan trivsel och ensamhet – om sociala villkor i lantbruket” och bygger på djupintervjuer med 30 lantbrukare i svensk glesbygd om frågor som berör deras livsvärld och deras relation till resten av samhället.

Agronomexamen (Mark/växt) med Master i Biologi vid SLU 2001.

Handledning

Publikationer i urval

PhD-thesis
Nordström Källström, H. (2008) Mellan trivsel och ensamhet: Om sociala villkor i lantbruket. Doktorsavhandling. Institutionen för stad och land, SLU. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2008:74.

Peer reviewed articles in international journals

Röös, E., Fischer, K., Tidåker, P. & Nordström Källström, H. (2019): How well is farmers’ social situation captured by sustainability assessment tools? A Swedish case study, International Journal of Sustainable Development & World Ecology, vol. 26 (3), p 268-281. DOI: 10.1080/13504509.2018.1560371

Berlin, A., Nordström Källström, H., Lindgren, A. & Olson, Å. (2018). Scientific evidence for sustainable plant disease protection strategies for the main arable crops in Sweden. A systematic map protocol, Environmental Evidence, 7(31), https://doi.org/10.1186/s13750-018-0141-3

Terres, J-M., Scacchiafichi L. N., Wania, A., Ambar, M., Anguiano, E., Buckwell, A., Coppola, A., Gocht, A., Nordström Källström, H., Pointereau, P., Strijker, D., Visek, L., Vranken, L. & Zobena, A. (2015). Farmland abandonment in Europe: identification of drivers and indicators, development of a risk composite indicator. Land Use Policy, vol 49 (SI), p. 30-42. DOI: 10.1016/j.landusepol.2015.06.009

Von Essen, E., Hansen, H.P., Nordström Källström, H., Peterson, N. & Peterson, T.R. (2014). Deconstructing the poaching fenomenon: A review of typologies for understand illegal hunting. British Journal of Criminology, vol 54 (4), p. 632-651. DOI: 10.1093/bjc/azu022

Von Essen, E., Hansen, H.P., Nordström Källström, H., Peterson, N. & Peterson, T.R. (2014). The radicalisation of rural resistance: How hunting counterpublics in the Nordic countries contribute to illegal hunting. Journal of Rural Studies, No 39, p. 199-209. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2014.11.001

Nordström Källström, H. & Ljung, M. (2005). Social Sustainability and Collaborative Learning. Ambio. Vol 34. No. 4-5. Kungliga vetenskapsakademien. Stockholm. DOI: 10.1639/0044-7447(2005)034[0376:SSACL]2.0.CO;2

Peer reviewed book chapters
Von Essen, E., Hansen, H.P., Nordström Källström, H., Peterson, N. & Peterson, T.R. (2016). Illegal hunting: Between social and criminal justice. In Donnemeyer, J. (ed) International handbook of rural criminology, Routledge.

Proceedings and conference presentations

Nordström Källström, H., Berlin, A. & Olson, Å. (2018). Kunskapsbaserat växtskydd i praktiken – vilka faktorer spelar roll för lantbrukares beslutsfattande om växtskyddsåtgärder? Nationell Växtskyddskonferens 2018, Uppsala 14-15 november.

Nordström Källström, H., Fischer, K., Röös, E. & Tidåker, P. (2018) Swedish livestock farmers self-reported social situation. Challenged ruralities: Nordic welfare states under pressure. 5th Nordic Conference for Rural Research, Vingsted, Denmark, May 14-16 2018.

Nordström Källström, H. (2017). Changing chicken bodies – what has science got to do with it?. RGS-IBG Annual International Conference 2017: Decolonizing geographical knowledges: opening geography out to the world. Royal Geographical Society, London, 30 August to Friday 1 September 2017.

Nordskog B., Ficke A., Skog T.-E., Veidal A., Yuen J., Djurle A., Andersson B., Bergeå H., Nordström Källström H., Ronis A., Semaskiene R., Nistrup Jørgensen L., Grønbech Hansen J., Noe E. B., Jalli M.J., Nikander J., Nissinen A., Ørum J.E. (2017) SpotIT – IT-solutions for user friendly IPM-tools in management of leafspot diseases in barley and wheat. 12th Conference of the European Foundation for Plant Pathology (EFPP), Malo-les-bains, France. May 29th to June 2nd, 2017. https://efpp12sfp10.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2017/07/2.-Book-of-abstracts.pdf#page=211

Bergeå, H., Caselunghe, E. & Nordström Källström, H. (2011). Farmers as legitimate participants within environmental decision making? Downplaying and discursive closure as communicative strategies for meeting farmer initiatives. NESS (Nordic Environmental Social Science Conference). Stockholm. June 2011.

Sandin, P., Blokhuis, H., Ekelund Axelson, L., Hansen-Axelsson, H., Nordström Källström, H., Rydhmer, L., Röös, E., Sundh, I., Ulen, B. (2011). Attitudes to Food Production Systems and Food Products. Proceedings of 24th NJF Congress and 2nd NFS Conference 2011. Uppsala.

Hallgren, L., Bergeå, H., Ahnström, J. & Nordström Källström, H. (2010). From conservation heroes to climate villains – how changes in social recognition may contribute to changed identities of farmers. IFSA proceedings. Vienna 2010.

Nordström Källström, H. & Caselunghe, E. (2010). Can social sustainability be measured? Paper presented at Nordic rural futures: pressures and possibilities research conference on the future of Nordic rural areas. May 4. Uppsala, Sweden

Caselunghe, E., Nordström Källström, H. & Ahnström, J. (2009). Landscape and place concepts meeting through encounters between birdwatchers and farmers. 2009 Conference on Communication and Environment, Portland, Maine, USA.

Lundin, G., Nordström Källström, H. & Fogelberg, F. (2007). Mechanical and electrical control of Cirsium arvense in growing cereal crops in organic farming. European Weed Research Society, 14th EWRS Symposium, Hamar, Norway, 17-21 June 2007

Nordström Källström, H. (2004). Social Exclusion of the Swedish Farmer: The Importance of Consumer-Producer Relations. XI World Congress of Rural Sociology, Trondheim, Norway.

Nordström Källström, H. (2004). Recognizing the farmer: Local food systems can provide improved social conditions for farmers. Sixth IFSA European Symposium, Vila Real, Portugal.

Nordström Källström, H. (2002). How changes in farmers' views of quality of life bring about structural changes: the case of farming in three marginal areas of Sweden. Farming and rural systems research and extension, local identities and globalisation, 5th IFSA European symposium. Florens, Italien.  

Ljung, M. and Nordström, H. (2001). Biodiversity and the public: Analysing eight Swedish projects communicating about biodiversity. 2001 Conference on Communication and Environment, Cincinnati, Ohio, USA.

Reports in English

Von Essen, E., Hansen, H.P., Nordström Källström, H., Peterson, M.N. & Peterson, T.R. (2017) On Illegal Killings of Wildlife in Fennoscandia: Symposium Report. Urban and Rural reports 2017:1

Von Essen, E., Hansen, H.P., Nordström Källström, H., Peterson, N. & Peterson, T.R. (2015). Toward a critical and interdisciplinary understanding of illegal hunting: a synthesis of Copenhagen research workshop findings. Urban and rural reports. 2015:1.

Reports in Swedish

Wallin, E., & Nordström Källström, H. (2019). Mjölkproducenters uppfattning om nya avelsverktyg - En del av projektet Ökad lönsamhet med nya avelsverktyg i mjölkkobesättningarna. Urban and rural reports 2019:2, Institutionen för Stad och land, SLU, Ultuna. https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/_sol/_soldocs/2019_2.pdf

Caselunghe, E., Nordström Källström, H. & Gunnarsdotter, Y. (2019). Indikatorer för socialt hållbar utveckling  på landsbygden. Urban and rural reports 2019:1, Institutionen för Stad och land, SLU, Ultuna. https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/_sol/_soldocs/2019_1.pdf

Nordström Källström, H., Tunón, H. & Wissman, J. (2018). Meritportfölj för samverkan vid SLU. Sveriges lantbruksuniversitet, Samverkansrådet, Uppsala 2018-08-31. Dnr SLU ua.2018.1.1.1-3353.

Nordström Källström, H., von Essen, E., Hansen, H.P., Peterson M.N. & Peterson, T.R. (2017). Om illegal jakt i Fennoskandia: Rapport från symposium. Urban and Rural reports 2017:2

Ljung, M. & Nordström Källström, H. (2014). Miljöåtgärder i samverkan – strategier för att inspirera till miljöåtgärder i lantbruket. Rapport 2013:31. Jordbruksverket, Jönköping.

Hallgren, L. & Nordström Källström, H. (2013). Att minska konflikter om rovdjursförvaltning? -Redovisning av en utvärdering av Naturvårdsverkets anslagsfördelning till rovdjursinformation 2009 – 2011. Naturvårdsverket, Stockholm.

Hansen, H.P., Peterson, T.R., Sinclair, J., Nordström Källström, H. & Haglind, P. (2010). Utredning av underlag för utveckling av socioekonomiska kriterier och rekommendationer rörande utsläpp av varg. Naturvårdsverket, Stockholm.

Caselunghe, E., Hansen, K., Gunnarsdotter, Y. & Nordström Källström, H. (2009). Indikatorer för social hållbarhet på landsbygden. Institutionen för Stad och land, SLU, Ultuna.

Nordström Källström, H. (2007). Lantbrukets sociala villkor (kapitel 2.9) i: Hållbarhet i svenskt jordbruk 2007. SCB, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och LRF. Örebro.

Caselunghe, E. & Nordström Källström, H. (2007). Lantbrukarnas framtidsbilder. Delstudie 4 i Det storstadsnära landskapet R:34. Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholm.

Nordström Källström, H. & Ljung, M. (2002). Att kommunicera biologisk mångfald. En förstudie. SLU, Institutionen för landskapsplanering Ultuna, Småskriftserien nr 6. Uppsala.

Nordström Källström, H. (2002). Att vara lantbrukare eller inte: En studie av förutsättningarna för livskraftigt lantbruk i tre nedläggningsdrabbade områden i Sverige. Jordbruksverket rapport 2002:10. Jönköping.  

Popular Science articles/presentations (in Swedish)
Bergeå, H., Caselunghe, E., Nordström Källström, H. & Ljung, M. (2011) Rådgivning om naturvård som affärsidé. Uppsala: SLU. Fakta. Jordbruk Nr 3, 2011. SLU, Uppsala. 

Nordström Källström, H. (2003). Inget uthålligt lantbruk utan bönder som trivs. Fakta Jordbruk, nr 15, 2003. SLU, Uppsala.


Kontaktinformation