CV-sida

Ida Hallberg

Ida Hallberg
Forskare på avdelningen för reproduktion vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Jobbar även kliniskt på Reproduktionscentrum vid Universitetsdjursjukhuset med fall relaterade till reproduktion på främst hund och katt.

Presentation

I min forskning intresserar jag mig för miljökemikalier och effekter på kvinnlig fruktsamhet. Jag arbetar dels med provmaterial insamlat från kvinnor som genomgått provrörsbefruktning men också med laboratorie-modeller för att studera effekter av miljökemikalier på tidig embryoutveckling utan att använda djurförsökt. 

Jag har en pågående specialistutbildning inom smådjursreproduktion (resident ECAR) där jag genomgår klinisk träning för att specialicera mig i området. Jag arbetar på Reproduktionscentrum och är AI-veterinär vilket medför att jag utför behandlingar så som artificiell insemination på hund och liknande.

Undervisning

Jag undervisar på veterinärprogrammet i årskurs 4-5 i ämnet reproduktion inom flera djurslag samt är kursledare på delkursen Reproduktion under kursen i Klinisk Veterinärmedicin. Utöver detta handleder jag studenter under examensarbetet (främst veterinärstudenter). 

Forskning

Jag disputerade hösten 2021. Mitt doktorandprojekt handlade om miljökemikaliers effekter på kvinnlig fruktsamhet med fokus på högfluorerade ämnen, så kallade PFAS. Under projektet analyserade vi dels prover från människa och undersökte kopplingen med till fertilitet med så kallad non-target teknik. Utöver detta använde vi ko som modell för människa för att studera effekten av PFAS på den tidiga embryoutvecklingen. Min avhandling finns att läsa här

Bakgrund

Jag tog examen från veterinärprogrammet 2014 och disputerade hösten 2021. Jag har arbetat kliniskt främst inom smådjur och sedan 2018 främst inom ämnet reproduktion. 

2021-         Forskare, Avdelningen för reproduktion, Kliniska vetenskaper
2016-2021 Doktorand, Avd för reproduktion, Kliniska vetenskaper
2018-         Resident, ECAR
2014-2017 Klinikveterinär, Universitetsdjursjukhuset
2014           Klinikveterinär, Falu Djursjukhus
2013           Distriktsveterinär, Bollnäs, Jordbruksverket

Handledning

Varit biträdande handledare till examensarbeten:  

- Jacklin Kjellgren (veterinärmedicin)
- Jonna Swahn (veterinärmedicin)
- Mikaela Moberg (biomedicin)
- Anna Leclercq (veterinärmedicin)
- Stina Wallander (veterinärmedicin)
- Angus Lau (veterinärmedicin)
- Hannah Olsson (veterinärmedicin)

Publikationer i urval

DoktorsavhandlingHallberg, I "Oocyte maturation in a contaminated environment - effects of perfluoroalkyl substances on bovine early embryo development in vitro"

Examensarbete: Lindgren, I ”Effect of insulin during oocyte maturation in-vitro on bovine early embryo development: partially evaluated by novel fluorescent staining” SLU

Publikationer:

Hallberg, I., et al., “Perfluorononanoic acid (PFNA) alters lipid accumulation in bovine blastocysts after oocyte exposure during in vitro maturation”. Reprod Toxicol, 2019. 84: p. 1-8.

Hallberg, I., et al. (2021). "Suspect and non-target screening of ovarian follicular fluid and serum – identification of anthropogenic chemicals and investigation of their association to fertility." Environmental Science: Processes & Impacts, 2021, Sep 28. doi: 10.1039/D1EM00211B

Hallberg, I., et al. (2021). “Perfluorooctane sulfonate (PFOS) exposure of bovine oocytes affects early embryonic development at human-relevant levels in an in vitro model”. Toxicology. 464. Dec 2021. 153028. doi.org/10.1016/j.tox.2021.153028

Bjorvang, R., Hallberg, I., Pikki, A., Berglund, L., Pedrelli, M., Kiviranta, H., Rantakokko, P., Ruokojärvi, P., Lindh, CH., Olovsson, M., Persson, S., Holte, J,. Sjunnesson, Y., Damdimopoulou, P (2022) "Follicular fluid and blood levels of persistent organic pollutants and reproductive outcomes among women undergoing assisted reproductive technologies" Environ. Research, Volume 208, 15 May 2022, 112626

Ida Hallberg, Sara Persson, Matts Olovsson, Mikaela Moberg, Petter Ranefall, Denise Laskowski, Pauliina Damdimopoulou, Marc-Andre Sirard, Joëlle Rüegg, Ylva C.B. Sjunnesson, (2022) "Bovine oocyte exposure to perfluorohexane sulfonate (PFHxS) induces phenotypic, transcriptomic, and DNA methylation changes in resulting embryos in vitro", Reproductive Toxicology, Volume 109,
p19-30, ISSN 0890-6238, https://doi.org/10.1016/j.reprotox.2022.02.004.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Avdelningen för reproduktion
Telefon: +4618671641
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala