CV-sida

Ingvar Sundh

Ingvar Sundh
Jag är professor i ekologisk mikrobiologi, och jobbar med frågor om säkerhet och regelverk för användning av nyttiga mikroorganismer inom livsmedelskedjan och för en bättre miljö.

Forskning

Forskningsområden

Har i min forskning studerat mikrobiell ekologi i flera typer av ekosystem, bl.a. våtmarker, sjöar, mark, komposterings- och rötningsprocesser samt växtodlingssystem. Särskilt har jag ägnat mig åt samband mellan storleken och sammansättningen av mikrobiella samhällen och nedbrytning av organiskt material och biogeokemiska processer. Under senare år har jag fokuserat på frågor om säkerhetsbedömningar och regelverk i samband med användning av nyttiga mikroorganismer i tillämpningar inom livs- och fodermedel, bioteknik och miljö, särskilt biologisk bekämpning. Sedan 2012 leder jag arbetet med dessa frågor inom Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC) vid SLU.

En utförligare presentation av min nuvarande forskning återfinns på CBC:s hemsida (http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/kompetenscentrum-for-biologisk-bekampning-cbc/projekt/sakerhetsanalys-och-reglering/).

Expertuppdrag och annan samverkan

Frågor om säkerhet och regelverk vid utnyttjande av mikroorganismer i livsmedelskedjan eller i miljöapplikationer har stor samhällsrelevans. Jag arbetar därför även med rådgivning i vetenskapliga frågor, både på svensk och internationell nivå, gentemot i första hand myndigheter och industri. Exempel på aktiviteter:

 • Medlem i EFSA:s (European Food Safety Authority) vetenskapliga panel för växtskyddsmedel.
 • Ingår i arbetsgruppen för EFSA:s QPS-lista (Qualified Presumption of Safety) för jämförelsevis säkra mikroorganismer.
 • Ingår i expertgrupp vid EU-kommissionen som tagit fram ett förslag till kriterier för växtskyddsmedel (inklusive de med mikroorganismer som aktiv substans) med "låg risk”.
 • Har flera gånger deltagit i och haft presentationer på seminarier arrangerade av OECD:s BioPesticide Steering Group.
 • Bidrar regelbundet till SLU:s svar på remisser med anknytning till säkerhet och ny lagstiftning eller riktlinjer för biologiska bekämpningsmedel.

Bakgrund

Nedan listas kortfattad information om mina huvudsakliga utbildningar, anställningar och uppdrag:

 • Född i Karlstad och flyttade med familjen till Örebro vid 9 års ålder. Flyttade till Uppsala 1976 för studier vid Uppsala universitet.
 • Filosofie kandidat-examen i kemi, biologi och geologi vid Uppsala universitet 1983.
 • Doktorsexamen i limnologi vid Uppsala universitet 1991: The dissolved organic carbon released from lake phytoplankton – biochemical composition and bacterial utilization.
 • Forskare vid institutionen för mikrobiologi, SLU 1991-1997 och 2003-2008.
 • Forskarassistent vid institutionen för mikrobiologi, SLU 1997-2003.
 • Docent i mikrobiologi, SLU 1997. Docentföreläsning: Methane oxidizing bacteria – ecology and role in the global methane cycle.
 • Professor (befordrad) i ekologisk mikrobiologi vid institutionen för mikrobiologi, SLU 2008.
 • Ställföreträdande föreståndare för Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC) vid SLU 2012-2015.
 • Ställföreträdande prefekt för institutionen för mikrobiologi, SLU 2011-2015.
 • Prefekt för institutionen för mikrobiologi, SLU 2015-2016.

Publikationer i urval

Schneider S, Hendriksen NB, Melin P, Lundström JO, Sundh I (2015) Chromosome-directed PCR-based detection and quantification of Bacillus cereus group members with focus on B. thuringiensis serovar israelensis active against nematoceran larvae. Applied and Environmental Microbiology 81: 4894-4903.

Whittle P, Sundh I, Neate S (2015) Surveillance for microbial soilborne pathogens and biocontrol organisms. In Jarrad F et al. (eds.) Biosecurity Surveillance: Quantitative Approaches, in press. CABI Publishing, UK, pp. 181-202.

Lau D, Sundh I, Goedkoop W, Vrede T (2014) Autochthonous materials are the dominant sources of consumer biomass in boreal lakes – evidence from stable isotopes and fatty acid biomarkers. Ecology 95: 1506-1519.

Lagerlöf J, Adolfsson L, Börjesson G, Ehlers K, Palares Vinyoles G, Sundh I (2014) Land-use intensification and agroforestry in the Kenyan highland: Impacts on soil microbial community composition and functional capacity. Applied Soil Ecology 82: 93-99.

Sundh I, Goettel MS (2013) Regulating biocontrol agents: a historical perspective and a critical examination comparing microbial and macrobial agents. BioControl 58: 575-593. 

Sundh I, Wilcks A, Goettel MS (2013) Harnessing the value of beneficial microorganisms: Role of regulatory landscapes. CAB Reviews 8: No. 013.

Sanseverino A, Bastviken D, Sundh I, Pickova J, Enrich-Prast A (2012) Methane carbon supports aquatic food webs to the fish level. PLoS ONE 7: e42723.

Sundh I, Wilcks A, Goettel MS, editors (2012) Beneficial Microorganisms in Agriculture, Food and the Environment: Safety Assessment and Regulation, CAB International Publishing, UK, 343 pp.

Johnsson Holmberg A-I, Melin P, Levenfors JP, Sundh I (2012) Fate and behaviour of a seed-applied Pseudomonas brassicacearum strain in a winter wheat field trial, as determined by analysis with SCAR markers. Biocontrol Science and Technology 22: 379-392.

Feng X-M, Johnsson Holmberg A-I, Sundh I, Ricard T, Melin P (2011) Specific SCAR markers and multiplex real-time PCR for quantification of two Trichoderma biocontrol strains in environmental samples. BioControl 56: 903-913.

Sundh I, Hökeberg M, Levenfors JJ, Nilsson AI (2011) Safety assessment of biocontrol and plant growth promoting pseudomonads useful in crop production. Annals of Applied Biology 159: 291-301.

Håkansson S, Sundh I (2011) Domesticering av Mikroorganismer. In: Formas Fokuserar: Genteknik som tar Skruv. Published by the Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS).

Sundh I, Melin P (2011) Safety and regulation of yeasts used for biocontrol or biopreservation in the food or feed chain. Antonie van Leeuwenhoek 99: 113-119.

Jäderlund L, Hellman M, Sundh I, Bailey MJ, Jansson JK (2008) Use of a novel nonantibiotic triple marker gene cassette to monitor high survival of Pseudomonas fluorescens SBW25 on winter wheat in the field. FEMS Microbiology Ecology 63: 156-168.

Widenfalk A, Bertilsson S, Sundh I, Goedkoop W (2007) Effects of pesticides on community composition and activity of sediment microbes - Responses at various levels of microbial organization. Environmental Pollution 152: 576-584.

Sundh I, Bastviken D, Tranvik LJ (2005)  Abundance, activity, and community structure of pelagic methane-oxidizing bacteria in temperate lakes. Applied and Environmental Microbiology 71: 6746-6752.

Nyberg K, Sundh I, Johansson M, Schnürer A (2004) Effects of anaerobic digestion residues on substrate induced respiration (SIR) and potential ammonia oxidation (PAO) in an arable soil. Applied Soil Ecology 26: 107-112.

Steger K, Jarvis Å, Smårs S, Sundh I (2003) Comparison of PLFA-, EL- and MIDI-methods for determination of microbial community structure in compost. Journal of Microbiological Methods 55: 371-382.

Silvola J, Saarnio S, Foot J, Sundh I, Greenup A, Heijmans M, Joabsson A, Mitchell E, Van Breemen N (2003) Effects of elevated CO2 and N deposition on CH4 emissions from European mires. Global Biogeochemical Cycles 17, June issue.

Sundh I, Nilsson M, Mikkelä C, Granberg G, Svensson BH (2000) Fluxes of methane and carbon dioxide on peat mining areas in Sweden. Ambio 29: 499-503.

Sundh I, Mikkelä C, Nilsson M, Svensson BH (1995) Potential aerobic methane oxidation in a  Sphagnum-dominated peatland - controlling factors and relation to methane emission. Soil Biology and Biochemistry 27: 829-837.

Sundh I (1992) Biochemical composition of dissolved organic carbon derived from phytoplankton and used by heterotrophic bacteria. Applied and Environmental Microbiology 58: 2938-2947.


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Livs- och fodermedel
Telefon: 018-673208
Arbetsbeskrivning: MILJÖMIKROBIOLOGI, FR.A. RISKANALYS VID STORSKALIG HANTERING AV MIKROORGANISMER
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala