CV-sida

Inka Bohlin

Inka Bohlin
Jag är skogsforskare (docent) vid Institutionen för Skoglig Resurshushållning (SLU-Umeå). Mitt forskningsintresse är kombination av skogsinventering, fjärranalys och skoglig planering. Jag arbetar även som analytiker i SLU Skogsskadecentrum med temaområde "Skogsbränder och torka" och som biträdande koordinator i Miljöanalys Program Skog.

Presentation

I min nuvarande forskning modellerar och kartlägger jag olika skogsvariabler, ekosystemtjänster och risker baserat på fältdata och olika fjärranalysdata. Dessa modeller kan till exempel användas för att göra heltäckande kartor över skogslandskap eller implementeras i skoglig planeringssystem för att stödja beslutsfattande.

Jag arbetar även som analytiker i SLU Skogsskadecentrum med temaområde Skogsbränder och torka, där vi sammafattar kunskap, identifierar kunskapsluckor och utvecklar metoder för att hantera och förebygga skogsskador. Min expertis är speciellt inom skogsbränder och fjärranalys av skogsskador och skaderisk.

Dessutom är jag biträdande koordinator i SLU:s Miljöanalys Program Skog som vidareutvecklar SLU:s roll som kompetenscentrum för svensk och internationell skoglig resurs- och miljöanalys.

Undervisning

Jag deltar i undervisningen i kurserna relaterade till skoglig inventering och fjärranalys men undervisar även om skogsbränder från kandidat till doktorandnivå.

Forskning

Mer om forskning i den engelska sidan: https://www.slu.se/en/ew-cv/inka-bohlin/

Miljöanalys

Vi i Miljöanalys program Skog vidareutvecklar SLU:s roll som kompetenscentrum för svensk och internationell skoglig resurs- och miljöanalys. Vi samverkar med myndigheter, skogsnäring och ideella organisationer kring behov av nya data och beslutsunderlag. Fokus ligger på att fånga upp behov i samhället och koppla ihop detta med rätt kompetens vid SLU för att utveckla datainsamling, analys och nya sätt att använda befintliga data. 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig planering, gemensamt
Telefon: +46907868106
Postadress:
Institutionen för skoglig resurshushållning
Avdelningen för skoglig planering
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå