CV-sida

Jan Hultgren

Jan Hultgren

Presentation

Jag är universitetslektor på Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU i Skara.

Vid sidan av den egna forskningen deltar jag i institutionens och fakultetens verksamhet inom utbildning, forskning och information. Jag är studierektor för utbildning på forskarnivå vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Forskning

Mina huvudintressen är stallmiljö, hälsa, välfärd och produktivitet hos främst mjölkkor, tillämpad veterinär epidemiologi och välfärd hos djur och människa. Den egna forskningen har främst rört effekter av högspänningsledningar på fruktsamheten hos mjölkkor; så kallade ströspänningar i ladugårdsinredning; elektriska kodressörer; byggnadslösningar och stallfunktion i mjölkproduktionen (Nya byggnadslösningar för mjölkproduktion, Dränerande gummigolv för nötkreatur); klövhälsa hos mjölkkor (Arvbarhet för klövsjukdomar hos mjölkkor, Kofot 2000, Tillförlitligheten hos klövvårdares klövhälsoregistreringar, Lamecow); rekryteringsdjurens hälsa och produktivitet i mjölkproduktionen (Kvigprojektet); betydelsen för djurhälsa och produktivitet av strukturförändringar i lantbruket (Stora mjölkkobesättningar); metoder för att minska ammoniakavgång från mjölkgårdar (LIFE Ammoniak); riskbedömning av djurvälfärd (RAWA, WelRisk); välfärd hos anställda och djur i samband med industriell slakt respektive avlivning vid försöksdjurslaboratorier (PAWISE); användning av data från den offentliga djurskyddskontrollen i forskning om djurvälfärd; djurvälfärd i samband med hantering och slakt av nötkreatur, får, grisar och fisk (HATS); samt småskalig och mobil slakt av nötkreatur.

Bakgrund

Jag föddes 1956, tog veterinärexamen 1981, blev veterinärmedicine licentiat 1990 och veterinärmedicine doktor 2001 vid samma institution. Mitt doktorsarbete handlade om stallmiljöns inverkan på mjölkkors hälsa och produktion och resulterade i en avhandling med titeln Observational and Experimental Studies of the Influence of Housing Factors on the Behaviour and Health of Dairy Cows . Sedan 2007 är jag docent i husdjurshygien och 2008 anställdes jag som universitetslektor i husdjurshygien.


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa
Telefon: +4651167103
Postadress:
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Box 234
532 23 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara