CV-sida

Jens Fölster

Jens Fölster
Jag ägnar mig åt forskning och miljöanalys inom främst försurning och övergödning med anknytning till miljöövervakning, vattenförvaltning och miljömålsuppföljning.

Presentation

Min verksamhet är till största del relaterad till utvärdering av data från de nationella miljöövervakningsprogrammen i sötvatten. Viktiga områden är:

  • Referensförhållanden för vattenkvalitet
  • Bedömningsgrunder för försurning och övergödning
  • Trendanalys av långa tidsserier av vattenkemi

Uppdrag:

  • Chef för avdelningen för geokemi och hydrologi
  • Utföraransvarig för de vattenkemiska delarna av nationella miljöövervakningsprogram för sötvatten på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.
  • Koordinator för SLU:s miljöanalysprogram Övergödning
  • Nationell kontaktperson för ICP-WATERS inom FN:s luftvårdskonvention

Undervisning

Jag föresläser även på olika kurser om försurning. övergödning, miljöövervakning, bedömningsgrunder och  vattendirektivet.


Kontaktinformation

Forskningsledare vid Institutionen för vatten och miljö; Avdelningen för geokemi och hydrologi
Telefon: +4618673126
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö, Box 7050
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala