CV-sida

Jerker Nilsson

Jerker Nilsson

Presentation

Jerker Nilsson är professor (emeritus) i företagsekonomi, särskilt kooperativt företagande och marknadsföring.

Forskning

Jerker Nilssons forskning är inriktad mot kooperativt företagande samt – mera brett – marknadsstrukturer inom livsmedelskedjan. Fältet omfattar hela kedjan ”från jord till bord”, ständigt med marknaden såsom utgångspunkt. Projektens teoretiska hemvist är antingen institutionell teori eller socialpsykologi.

 

Bakgrund

Innan Jerker Nilsson år 1989 kom till SLU tjänstgjorde han som lektor i marknadsföring vid Handelshögskolan i Köpenhamn (1982-1989) samt Århus universitet (1977-1982). Han är civilekonom (1967) och ekonomie doktor (1980) från Lunds universitet.

Jerker Nilsson skriver löpande i lantbrukspressen, t. ex sedan 2004 en krönika i varje nummer av månadstidningen Lantbrukets Affärer, ofta med presentationer av forskningens vid institutionen för ekonomi. Under 1990-talet hade Jerker Nilsson en stående kolumn i Land Lantbruk, och han har publicerat inlägg ATL, Vi Skogsägare, Viola, Lantbrukets Affärer Mjölk, Bovilogisk, Andelsbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Under sina år vid SLU har Jerker Nilsson varit aktiv inom "tredje uppgiften" genom möten med representanter för lantbruksorganisationer, primärt inom Sverige men också i grannländerna.

Jerker Nilsson är medlem i redaktionsråden för tidskriften Agribusiness: An International Journal och Journal of Cooperative Studies.

Handledning

Jerker Nilsson handleder studerandes examensarbeten om interorganisatoriska relationer och marknadsförhållanden inom livsmedelssektorn.

Publikationer i urval

Yu, L. and Nilsson, J. (2021), Farmers’ assessments of their cooperatives in economic, social and environmental terms: An investigation in Fujian, China. Frontiers in Environomental Science. Environmental Economics and Management.

Morfi, C. Nilsson, J., Hakelius, K., and Karantininis, K. (2021). Social networks and member participation in cooperative governance. Agribusiness 37 (2), 264-285
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/agr.21660

Hakelius, K. and Nilsson, J. (2020). The logic behind the internal governance of Sweden’s largest agricultural cooperatives. Sustainability. 12, 9073. doi:10.3390/su1221907
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Rural_Civil_Society 

Nilsson, J., Helgesson, M., Rommel, J., Svensson, E. (2020). Forest-owner support for their cooperative's provision of public goods. Forest Policy and Economics, 115, 102156.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389934119304642

Golovina, S., S. Hess, J. Nilsson and A. Wolz (2019). Networking among Russian Farmers and their Prospects for Success. Post-Communist Economics, 31:4, 484-499, DOI: 10.1080/14631377.2018.1537737 https://doi.org/10.1080/14631377.2018.1537737

Yu, L. and J. Nilsson (2019). Social capital and financial capital in Chinese cooperatives. Sustainability. 11. 2415; doi:10.3390/su11082415

Nilsson, J. (2018). Governance costs and the problems of large traditional co-operatives. Outlook on Agriculture¸ 47(2), 87-92, http://journals.sagepub.com/eprint/E9GWcPXZMf8HiZaXxQKq/full

Morfi, C., J. Nilsson and H. Österberg (2018). Why farmers involve themselves in cooperative district councils. Annals of Public and Cooperative Economics, 89,4, 581-598 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/apce.12206

Yu, L. and J. Nilsson (2018). Social capital and the financing performance of farmer cooperatives in Fujian Province, China. Agribusiness, 34 (4), 847-864.

Feng, L., Friis, A. and Nilsson, J. (2016). Social capital among members in grain marketing cooperatives of different sizes. Agribusiness; An International Journal, 32 (1), 113-126.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/agr.21427/epdf

Golovina, S., Nilsson, J. and Wolz, A. (2015). The role of production cooperatives in Russian agriculture. In Schmitz, A. and Meyers, W.H. (eds.), Transition to Agricultural Market Economies. The Future of Kazakhstan, Russia and Ukraine. Wallingford, U.K.: CABI, 72-80.

Morfi, C., Ollila, P., Nilsson, J., Feng, L. and Karantininis, K. (2015). Motivation behind members’ loyalty to agricultural cooperatives. In Windsperger, J., Cliquet, G., Ehrmann, Th. and Hendrikse, G. (eds.). Interfirm Networks - Franchising, Cooperatives and Strategic Alliances. Heidelberg: Springer International Publishing AG, 173-190.

Nilsson, J. and Rydberg, C. (2015). Factors behind the Fonterra shareholders’ rejection of the Board’s capital restructuring Plan of 2007. Journal of Cooperatives 30: 1-27.

Nilsson, J. and Lind, L.W. (2015). Institutional changes in the Swedish meat industry. British Food Journal.

Golovina, S., Hess S., Nilsson J. and Wolz A. (2014). Social capital in Russian agricultural production co-operatives. Post-Communist Economies 26: 522-536.

Nilsson, J., Liljenstolpe, C., Lind, L.W., and Liang, S. (2014). A farmer-controlled business from a farmer perspective. Journal of Chain and Network Science 14: 201-211.

Ollila, P., Nilsson, J. and Hess, S. (2014). Farmers’ reactions to the internationalisation of cooperatives. Agricultural and Food Science 23: 291-306.

Tuna, E. and Nilsson, J. (2013). Institutional mismatch in a transition economy. The collapse of Swedmilk. Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, 3: 84-100.

Golovina, S., Nilsson, J. and Wolz, A. (2013). Members’ choice of production cooperatives in the Russian agriculture. Post-Communist Economies 25: 465-491.

Nilsson, J. and Ollila, P. (2013). Cooperative values in internationalized operations. Agribusiness: An International Journal 29: 1-2.

Svenskspråkiga böcker sedan 1989

Nilsson, J. Kooperativ utveckling. Studentlitteratur, Lund, 1991. (230 s.)

Nilsson, J. Värdeandelar. Hur kan medlemmarna få del i kooperativa företags värdetillväxt? Rapport 38, Institutionen för ekonomi, SLU, Uppsala 1991. (52 s.) http://pub-epsilon.slu.se/421/

Nilsson, J. Producentkooperativa principer i pressad konkurrens. Rapport nr 77. Institutionen för ekonomi, SLU, Uppsala. 1994 (14+212 s) http://pub-epsilon.slu.se/424/

Nilsson, J. & T. Björklund: Kan kooperationen klara konkurrensen? Om marknadsorientering i livsmedelssektorn. Rapport 149, Institutionen för ekonomi, SLU, Uppsala 2003. (243 sidor) http://pub-epsilon.slu.se/426/

Nilsson, J. Lantbrukskooperativa företag – deras betydelse för konkurrensen inom livsmedelskedjan. Rapport 2011:5. AgriFood Economics Centre, Lund 2011.


Kontaktinformation
Extern resurs vid Institutionen för ekonomi
Telefon: +4618671768
Postadress:
Inst för ekonomi, Box 7013
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls hus, Ulls väg 27, 756 51 Ultuna, Uppsala