CV-sida

Johan Höglund

Johan Höglund

Presentation

Jag är professor och ämnesområdesledare för ett team som arbetar med
veterinär parasitologi vid SLU. I denna roll är jag ansvarig för
forskning, undervisning och annan utåtriktad verksamhet om
parasitsjukdomar hos produktions- och sällskapsdjur. Veterinär
parasitologi omfattar även parasiter hos vilda djur som ofta kan fungera
som smittreservoarer för parasiter som angriper hus- och sällskapsdjur,
men även för parasiter med en zoonotisk potential som kan överföras
till människor.

Undervisning

Merparten av min grundläggande undervisning är för studenterna inom
programmet för veterinärmedcin, särskilt under kursen i allmän
sjukdomslära under årskurs tvp, men också under kursen i
infektionssjukdomar samt kandidat- och examensarbetena. Jag undervisar
även andra studenter som exempelvis de som följer kandidatprogrammet för
veterinär omvårdnad och i Etologi och djurskydd , samt i
masterprogrammet för infektionsbiologi. Jag har också vid olika
tillfällen arrangerat och deltagit aktivt i olika lärarutbytesprogram
(Norfa, Linnéus Palme och Swedish South African Partnership Programme).
Slutligen, är jag flitigt anlitat som föreläsare vid olika sammankomster
för djurägare och rådginvare.

Forskning

I min grupp ligger fokus på olika helmintoser, det vill säga sjukdomar som orsakas av parasitmaskar (nematoder, trematoder och cestoder). För att kunna bryta parasiternas livscykler och därigenom strypa smittöverföringen, krävs artkunskap samt detaljerad kännedom om parasiternas ekologi och de läkemedel (anthelmintika) som används för att kontrollera parasiter. Även om parasitmaskar som regel är lätta att identifiera genom mikroskopi, är bedömningen av morfologiska kännetecken tidsödande och kräver specialister som stadigt minskar i antal. Även förekomst av syskonarter och/eller värddjursinducerade morfologiska variationer kan ställa till med problem. Här ser vi en stor potential hos genetiska markörer. Vi är också intresserade av att använda molekylära metoder för detektion av anthelmintika resistens (AR). Med molekylära olika verktyg kan vi utvärdera nya kontrollstrategier och undersöka om de bidrar till att minska risken för utveckling av AR. Sammanfattningsvis så använder vi oss av ett flertal DNA-baserade metoder i kombination med traditionella parasitologiska tekniker för flera ändamål i olika applikationer.

 

Pågående projekt

  • Kontroll av spolmask hos värphöns och förebyggande av anthelmintika resistens
  • Förekomsten och mekanismer för resistens mot anthelmintika hos mag- och tarm parasiter hos får och betydelsen av pågående klimatförändringar
  • Metoder för strategisk kontroll och övervakning av resistens hos stora leverflundran Fasciola hepatica i Sverige
  • Gnagarnas roll i överföringen av rävens dvärgbandmask Echinococcus multilocularis (Emiro)
  • Parasitologiska utmaningarna inom ekologisk lantbruk (Pro-Para)

 

Samverkan är en integrerad del av vår verksamhet och ofta har grundforskning starka band till viktiga praktiska tillämpningar. De flesta av våra projekt är externt finansierade och genomförs som regel i samarbete med externa partners såsom från Gård och Djurhälsan och Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, men även med olika Europeiska universitet som Frei Universität i Berlin, Universitetet i Gent, Life University i Köpenhamn och University of Zürich. Just nu har vi medel från Forskningsrådet för miljö, areella näringar (FORMAS), Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF), Fåravelsförbundet, LRF-kött och EU (EMIDA ERA-Net och Core-Organic).

Bakgrund

Jag erhöll min doktorsexamen vid Uppsala universitet 1990. Efter flytt
till SLU blev jag först docent (1997) och sedan (2008) professor i
veterinärmedicinsk parasitologi. Min avhandling ägnades åt effekter av
kylvatten hos en sugmask som cirkulerar mellan snäckor, fiskar och
fåglar och där fältarbetet utfördes i den upphettade Biotestsjön utanför
Forsmarks kärnkraftverk. År 1991 anställdes jag som post-doc vid
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Därefter började jag att
alltmer arbeta inom veterinär parasitologi och har gradvis utvecklat
särskild kompetens inom diagnostik, populationsgenetik, parasit ekologi /
epidemiologi och integrerad kontroll av olika parasiter, framför allt
hos betesdjur (nötkreatur, får och häst). Mina forskningsprojekt har
omfatta en rad olika helminthoser; ascaridios, dictyocaulos,
echinococcos, fasciolos, haemonchos, ostertagios, men har också ägnats
år studier av exempelvis kvalster hos värphöns. Även om jag främst har
jobbat med lösningar på parasitproblem under svenska klimat och
driftsförhållanden, har jag också varit involverad i flera projekt i
utvecklingsländer i tropikerna (Kambodja, Kenya och Malaysia och
Uganda). Jag har handlett fyra post docs, 14 licentiater/doktorander och
fler än 30 mastersprojekt.

Länkar

Jag har bidragit till mer än 130 artiklar i vetenskapliga tidskrifter med referentgranskning (publikationslista på ResearchGate). Dessutom är jag ansvarig för flera rapporter och andra vetenskapliga insatser inklusive populärvetenskap konferensbidrag.


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för parasitologi
Telefon: +4618672371, +46702574156
Postadress:
BVF, Parasitologi, Box 7036
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala