CV-sida

Johan Östberg

Johan Östberg

Presentation

Jag är forskare och lärare på Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid Sveriges Lantbruksuniversitet och har arbetat på universitetet sedan 2007. Jag är utbildad landskapsingenjör (examensår 2008), har en magister i teknologi (examensår 2008) och en doktorsexamen i Landskapsplanering (examensår 2013).
Sedan 2009 har jag drivit mitt egna konsultföretag, först som ett enskilt företag och sedan som aktiebolag. Mina kunder är främst kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, myndigheter och konsultföretag. Jag har bland annat arbetat för: Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala stad med exempelvis ekonomisk värdering av träd och skydd av träd vid byggnation, Länsstyrelsen i Blekinge med en skötselplan för Ronneby Brunnspark och Karlshamns kommun med riskvärdering. Under de senaste åren har jag arbetat med skötselplaner för kyrkogårdsförvaltningar, bland annat: Växjö, Malmö, Eksjö, Nässjö och Ronneby kyrkogårdsförvaltning. Totalt har jag varit med att ta fram över 40 trädplaner, alla med ett interdisciplinärt arbetssätt där experter inom kulturhistoria, biologiska och sociala värden har arbetat tillsammans. Ett av de största projekten är Östra kyrkogården i Malmö som färdigställdes 2015 och som innehåller över 2 000 träd där sex olika konsulter var involverade. Jag har även klarat ISA (International Society of Arboriculture) riskvärderingskurs TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification) och är enligt SIS definition arborist.
På SLU Alnarp arbetar jag både som lärare och forskare, där min forskning till största del består av förvaltning av träd och grönytor i offentliga miljöer. Mitt fokusområde beror till stora delar på att jag själv lyckades få finansiering för mina doktorandstudier från kommuner, kyrkogårdsförvaltningar och bostadsföretag. Några av projekten som jag varit projektledare för under min tid som doktorand och forskare är: En nationell standard för trädinventering i urban miljö, Ekonomisk värdering av urbana träd och en Standard för skydd av träd vid byggnation. Som lärare är jag mest fokuserad på kursen trädvård, som är en 10 veckors kurs med inriktning på förvaltning av individuella träd i offentliga miljöer. Studenterna kommer från alla landskapsutbildningar i Alnarp exempelvis: Landskapsingenjörer, landskapsarkitekter, trädgårdsingenjörer och hortonomer. Jag är även handledare för kandidat och magisterarbeten. Under min karriär har jag publicerat mer än 60 publikationer, bestående av exempelvis rapporter, bokkapitel, populärvetenskapliga och vetenskapliga artiklar. Av de över 60 publikationerna är 8 vetenskapliga artiklar. Jag är även granskare åt tidsskrifter som publicerar vetenskapliga artiklar.
Jag är involverad i ett flertal nationella och internationella nätverk, exempelvis COST Action FP1204 Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests (finanserat av EU), The Urban Tree Growth & Longevity Working Group (ett samarbete med forskare och praktiker för att öka kunskapen om stadsträd), och Nordic-Baltic Centre of Advanced Research on Forestry Serving Urbanised Societies I and II (CARe-FOR-US I and I, vilket är ett Nordeuropeiskt samarbete). Nationellt har jag exempelvis varit med att ta fram en SIS-standard om trädvårdsterminologi, den myndighetsövergripande skriften Fria eller Fälla och jag är även rådgivare för ett flertal förvaltningar gällande trädplaner, ekonomisk värdering och andra förvaltningsfrågor rörande träd och grönytor.
Till sist är jag även med i ett flertal olika styrelser, exempelvis ISA - International Society of Arboriculture - Council of Representatives (sedan 2015), Svenska trädföreningen (sedan 2012, redaktör 2013-2016 och ordförande sedan 2015), Nordisk Fond for Bytræer (sedan 2014) och SIS-kommittén TK577 (2012-2014).
Min största drivkraft är att hjälpa den gröna branschen med förvaltningsfrågor kring träd och grönytor, främst där kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, bostadsföretag och konsultföretag är involverade.

Undervisning

2015. Trädvårdskursen. Alnarp. Number of weeks10. Course evaluation 4,8 of 5,0. HST 8,75

2014 Spring. Trädvårdskursen. Alnarp. Number of weeks10. Course evaluation 4,9 of 5,0. HST 4,5

2014 Autumn. Trädvårdskursen. Alnarp. Number of weeks10. Course evaluation 4,9 of 5,0. HST 9,75

Forskning

Ansökningar/Applications
2017-2020 – Ekosystemtjänster. FORMAS: 2 985 000 SEK

2014-2015 – Standard för skydd av träd vid byggnation. Movium Partnerskap och bidrag från praktiker: 450 000 SEK

2012-2013 – Ekonomisk värdering av träd. Movium Partnerskap och bidrag från praktiker: 585 000 SEK

2010-2012 – Nationell standard för trädinventering i urban miljö. FOMA, Movium Partnerskap och bidrag från praktiker: 1 500 000 SEK

 

Handledning

Handledning/Supervision
2016 – Robin Horsner, Kandidatarbete Ling

2016 – Karin Wiktorsson, Kandidatarbete Ling pågående

2016 – Gustav Älgå, Kandidatarbete Ling pågående

2016 – Emmily Waktmar, Kandidatarbete Tring Design

2016 – Emil Svennberg, Kandidatarbete Ling, Biträdande handledare

2016 – Anna Lund, Kandidatarbete Tring Odling

2015 – Sofie Johnsson, Kandidatarbete Ling

2015 – Linus Forss, Kandidatarbete tring odling,

2015 – Janja Sallbring, Kandidatarbete Ling

2015 – Elin Svensson, Kandidatarbete Ling

2015 - Adam Waller, Kandidatarbete Tring Odling

2014 - Sofie Björklund, Mastersarbete Lark

2014 - Kajsa Üebel, Masterarbete Lark

2014 – Jessica Mattsson, Kandidatarbete Ling

2014 – Barbara Brass, Kandidatarbete Ling

2013 – Lisa Nilsson, Magister Lark

2012 – Peter Elheim, Kandidatarbete Ling

2012 – Oskar Olsson, Kandidatarbete Ling

2012 – Johan Nilsson, Kandidatarbete Ling

2012 – Adolfsson, Kandidatarbete Ling

2011 – Ulrika Winge, Kandidatarbete Ling

2011 – Maria Johnsson, Kandidatarbete Ling

2011 – Josefin Hardebrink och Mia Nivard, Kandidatarbete Ling, Biträdande handledare,

2011 – Emma Ström, Kandidatarbete Ling

2010 – Mikael Johansson B-uppsats, Kandidatarbete Ling

 

Publikationer i urval

Vetenskapliga artiklar/Scientific publications
Delshammar, T., Östberg, J. & Öxell, C. 2015. Urban Trees and Ecosystem Disservices – a Pilot Study Using Complaints Records from Three Swedish Cities. Arboriculture & Urban Forestry. 41(4): 187–193.

Sjöman, H., Östberg, J., & Nilsson, J. 2014 Review of host trees for the two wood-boring pests Anoplophora glabripennis and Anoplophora chinensis –an urban forest perspective. Arboriculture & Urban Forestry 40(3): 143–164

Nielsen, A., Östberg, J., & Delshammar, T. 2014. Review of Urban Tree Inventory Methods Used to Collect Data at Single-Tree Level. Arboriculture & Urban Forestry 40(2): 96–111

Östberg, J., Delshammar, T., Wiström, B. & Nielsen, A. 2013. Grading of parameters for urban tree inventories by city officials, arborists and academics using the Delphi method. Environmental Management: Volume 51, Issue 3: 694-708.

Östberg, J., Martinsson, M., Stål, Ö. & Fransson, A.M. 2012. Risk of root intrusion by tree and shrub species into sewer pipes in Swedish urban areas. Urban Forestry & Urban Greening 11(1):65-71.

Sjöman, H., Östberg, J. & Bühler, O. 2012. Diversity and distribution of the urban tree population in ten major Nordic cities. Urban Forestry & Urban Greening 11(1):31-39.

Östberg, J. & Sjögren, J. 2016. The Linear Index of Trees Appraisal model (LITA) for economic valuation of large urban trees in Sweden. Arboriculture & Urban Forestry 42(1): 21–30

Morgenroth, J., Östberg, J., Konijnendijk van den Bosch, C., Nielsen A.B., Hauer, R., Sjöman, H., Chen, W. & Jansson, M. 2016. Urban Tree Diversity – Taking Stock and Looking Ahead. Urban Forestry & Urban Greening 15(1):1-5.

Östberg, J. & Kleinschmit, D. 2016. Comparative study of local and national media reporting: Conflict around the TV Oak in Stockholm, Sweden. Forest (Accepted for publication)

Sudipto, R., Östberg, J. & Davison, A. 2016. Pragmatic factors outweigh ecosystem service goals in street-tree selection and planting in South-East Queensland cities. Urban Forestry & Urban Greening (Accepted for publication).

Roman, L., Scharenbroch, B., Östberg, J., Mueller, L., Henning, J., Koeser, A., Sanders, J., Betz, D. Jordan, R. (2016) Data quality in citizen science urban tree inventories. Urban Forestry & Urban Greening (Accepted with revision).

Granskare av vetenskapliga artiklar/Peer-Review
2015 - Examiner for Sudipto Roy. PhD-student. Griffith University, Brisbane, Australia

Urban Forestry & Urban Greening, 8 articles (2016:3, 2015:2, 2013:1, 2012: 2)

Forests, 1 article (2015:1)

Journal of Infrastructure Systems, 1 article (2015:1)

Journal of Environmental Management 1 article (2016:1)

Routledge Handbook of Urban Forestry, 1 book chapter (2016:1)

Avhandling/Dissertation
Östberg, Johan (2013). Tree inventories in the urban environment. Diss. Alnarp: Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:29  

 

Policy brief
Morgenroth, J., Busse Nielsen, A., Konijnendijk van den Bosch, C., Östberg, J., Bjarnar Harðarson, S. and Wiström, B. (2016) Urban tree diversity for sustainable cities. Norden Nordic Forest Research (SNS) CARe-FOR-US

 

Populärvetenskapliga publikationer/Popular journals and books
Böcker och rapporter/Books and reports

Östberg, J., Nilsson, L., Slagstedt, J. & Sjöman, H (2015) Trädplaner, trädvårdsplaner och trädinventering i Sjöman, H. & Slagstedt, J. (2015) Träd i urbana landskap.

Fria eller Fälla (2015). Fria eller Fälla - En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer.

Huisman, M., Åkesson, I., & Östberg, J. 2011. Miljömål och karantänskadegörare. Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Landskap trädgård jordbruk: rapportserie; 2011:17

Konijnendijk van den Bosch, Cecil and Östberg, Johan, eds. (2014). International conference on Urban Tree Diversity. Department of Landscape Architecture, Planning and Management. Swedish University of Agricultural Sciences

Kristoffersson, A., & Östberg, J., 2012. Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel. Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Landskap trädgård jordbruk: rapportserie; 2012:17

Persson, J., Östberg, J., Delshammar, T., Fransson, A-M., Nord, J., Sarlöv-Herlin, I., (2011). Projektredovisning inom FoMA-programmet Bebyggd miljö. Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Landskap trädgård jordbruk: rapportserie; 2011:24

SS 990000:2014 Trädvård – Termer och definitioner. 2014. Swedish Standards Institute (SIS), Stockholm.

Östberg J., & Stål, Ö. 2010. Trädarter för alléplantering. Rapport (http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6144/2010_046_tradarter_for_alleplanteringar.pdf)

Östberg, J. 2008. Samarbetsrutiner vid rotinträngningar: en jämförande studie mellan Malmö, Skövde, Katrineholm och Växjö. Examensarbete (http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00002372/)

Östberg, J. Delshammar, T., Fransson, A-M., Nielsen, A. 2012. Säkrare trafikmiljöer – strategier och metoder för identifiering av riskträd. Rapport till SKL (Sveriges kommuner och Landsting)

Östberg, J., Delshammar, T., Nielsen, A. & Fransson, A-M. 2012. Kommentarer och användningsområden till skriften: Standard för trädinventering i urban miljö (www.inventering.nu)

Östberg, J., Delshammar, T., Nielsen, A. & Fransson, A-M. 2012. Standardiserad trädinventering och insamling av data för träd i urban miljö. Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Landskap trädgård jordbruk: rapportserie; 2012:17

Östberg, J., Martinsson, M., Stål, Ö. & Fransson, A.M. 2010. Förebyggande av rotinträngningar i VA-ledningar - utveckling av beslutsstöd. VA-Forsk

Östberg, Johan and Sjögren, Johan and Kristoffersson, Anders (2015).  Ekonomisk värdering av återanskaffningskostnaden för träd - Alnarpsmodellen 2.0. Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Landskap trädgård jordbruk: rapportserie; 2015:24

Östberg, Johan and Sjögren, Johan and Kristoffersson, Anders (2013). Ekonomisk värdering av urbana träd - Alnarpsmodellen. Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Landskap trädgård jordbruk: rapportserie; 2013:13

Östberg, Johan and Stål, Örjan (2015). Standard för skyddande av träd vid byggnation. Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Landskap trädgård jordbruk: rapportserie; 2015:15

 

Movium Fakta/Gröna Fakta
Sjöman, H., & Östberg J. 2012. Stadsträd i tio nordiska städer. Movium Fakta nr 1-2012.

Östberg J., & Nielsen, A. 2012 Trädinventeringar i stadsmiljö. Movium Fakta nr 4-2012

Östberg, J. & Stål, Ö. 2015. Skydd av träd vid byggnation. Movium Fakta nr 5-2015

Östberg, J. 2014. Riskträd – identifikation och åtgärder. Movium Fakta 4-2014

Östberg, J. Stål, Ö., Martinsson, M., Fransson, A-M. 2010. Träd och VA-ledningar - En komplicerad relation. Movium Fakta nr 5-2010

Östberg, J., Delshammar, T., Fransson, A-M., Nielsen, A.B., 2012. Sådan registrerer man bytræer. Grönt Miljö 4/2012, 34-35.

Östberg, J., Sjögren, J. & Kristoffersson, A. 2013. Trädvärdering i stadsmiljö. Movium Fakta nr 4-2013

Östberg, J., Grönvall, E., Mebus, F. och Sandberg, K. 2016. Fria eller Fälla – att besluta om träd i offentliga miljöer. Movium Fakta nr 2-2016

Tidningen Landskap
Östberg, J. Kristoffersson, A. 2012. Databas möjliggör jämförelser. Tidningen Landskap nr 6-2012, pp. 28-31

Östberg j., Thomsen, I., & Skovsgaard J-P. 2013. Askskottssjukan – historik och de senaste forskningsrönen. Tidningen Landskap, nr 1 2013, pp. 30-32

Östberg, J. 2012. Sjukdomar begränsar hästkastanjens värde. Tidningen Landskap nr 8-2012, pp. 20-23.

Östberg, J. 2013. Barksvampar av olika slag. Tidningen Landskap nr 6 2013, pp. 46-47

Östberg, J. 2013. Grenarnas växtsätt påverkar risken för skador. Tidningen Landskap nr 8 2013, pp 32-33

Östberg, J. 2013. Riskträd och svampar. Tidningen Landskap nr 2 2013, pp. 29-30

Östberg, J. 2013. Svampar i städerna. Tidningen Landskap nr 5 2013, pp. 30-31

Östberg, J. 2013. Svampar lätta att förväxla. Tidningen Landskap nr 4 2013, pp. 26-27

Östberg, J. 2013. Tickor av olika slag. Tidningen Landskap nr 3 2013, pp. 26-27

Östberg, J. 2013. Trädens vitalitet och risk. Tidningen Landskap nr 7 2013, pp. 24-26

Östberg, J. 2014. Insektsangrepp & blödningar. Tidningen Landskap nr 6 2014, pp 40-41

Östberg, J. 2014. Phytophthora-algsvampar att räkna med i framtiden. Tidningen Landskap nr 8 2014, pp 42-43

Östberg, J. 2014. Sprickor & Håligheter – Värt att tänka på. Tidningen Landskap nr 5 2014, pp 42-43

Östberg, J. 2014. Ta en titt på marken. Tidningen Landskap nr 3 2014, pp 42-43

Östberg, J. 2014. Utväxter & Svampar - risker för träd. Tidningen Landskap nr 2 2014, pp 40-41

Östberg, J. 2014. Vikten av att beskära rätt. Tidningen Landskap nr 1 2014, pp 40-41

Östberg, J. 2014. Vikten av trädinventeringar. Tidningen Landskap nr 7 2014, pp 40-41

Östberg, J. 2015. Premiär för SIS-Standard för trädvårdsterminologi. Tidningen Landskap nr 1 2015, pp 38-39

Östberg, J. 2015. Fria eller Fälla – nu är den klar!. Tidningen Landskap nr 2 2015, pp 42-43

Östberg, J. 2015. Trädplan ett sätt att förvalta trädbeståndet. Tidningen Landskap nr 3 2015, pp 41-42

Östberg, J. 2015. Trädvårdsplaner – den praktiska delen. Tidningen Landskap nr 4 2015, pp 41-43

Östberg, J. 2015. Trädinventeringar – ett måste för att förvalta våra träd. Tidningen Landskap nr 5 2015, pp 34-35

Östberg, J. 2015. Ekonomisk värdering av träd – Hur gå tillväga?. Tidningen Landskap nr 6 2015, pp 47-49

Östberg, J. 2015. Ekonomisk värdering av träd – Ett fall för högsta domstolen. Tidningen Landskap nr 7 2015, pp 42-43

Östberg, J. & Stål, Ö. 2015. Standard för skyddande av träd vid byggnation. Tidningen Landskap nr 8 2015, pp 40-41

Sandberg, K. & Östberg, J. 2016. Generellt biotopskydd för alléer – Vad gäller? Tidningen Landskap nr 1 2016, pp 35-36

Östberg, J. 2016. Kulturmiljölagen – skydd som påverkar kyrkogårdsförvaltningar. Tidningen Landskap nr 2 2016, pp 43-44

Sandberg, K., Mebus, F. & Östberg, J. 2016. Så får du lättare igenom dina ansökningar! Tidningen Landskap nr 3 2016, pp 46-47

Östberg, J. 2016. Undersökningsmetoder för träd – Resistograph – mäter vedens hållfasthet. Tidningen Landskap nr 4 2016, pp 41-42

Östberg, J. 2016. Undersökningsmetoder för träd – ljudtomograph. Tidningen Landskap nr 5 2016, pp 41-43

Östberg, J. 2016. Undersökningsmetoder för träd – impedanstomografi. Tidningen Landskap nr 6 2016, pp 51-52

Östberg, J. 2016. Tester för att simulera vindpåverkan. Tidningen Landskap nr 7 2016, pp 42-43

Östberg, J. 2016. Olika typer av arborister. Tidningen Landskap nr 8 2016, pp 56-57

 


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: 040-415126, 070-9108101
Postadress:
Box 66
23053 Alnarp
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp