CV-sida

Johan Östberg

Johan Östberg
Jag är docent på Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid Sveriges Lantbruksuniversitet och har arbetat på universitetet sedan 2007. Jag är utbildad landskapsingenjör (examensår 2008), har en magister i teknologi (examensår 2008) och en doktorsexamen i Landskapsplanering (examensår 2013).

Presentation

Jag är docent på Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid Sveriges Lantbruksuniversitet och har arbetat på universitetet sedan 2007. Jag är utbildad landskapsingenjör (examensår 2008), har en magister i teknologi (examensår 2008) och en doktorsexamen i Landskapsplanering (examensår 2013).

Sedan 2009 har jag drivit mitt egna konsultföretag, först som ett enskilt företag och sedan som aktiebolag. Mina kunder är främst kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, myndigheter och konsultföretag. Jag har bland annat arbetat för: Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala stad med exempelvis ekonomisk värdering av träd och skydd av träd vid byggnation, Länsstyrelsen i Blekinge med en skötselplan för Ronneby Brunnspark och Karlshamns kommun med riskvärdering. Under de senaste åren har jag arbetat med skötselplaner för kyrkogårdsförvaltningar, bland annat: Växjö, Malmö, Eksjö, Nässjö och Ronneby kyrkogårdsförvaltning. Totalt har jag varit med att ta fram över 40 trädplaner, alla med ett interdisciplinärt arbetssätt där experter inom kulturhistoria, biologiska och sociala värden har arbetat tillsammans. Ett av de största projekten är Östra kyrkogården i Malmö som färdigställdes 2015 och som innehåller över 2 000 träd där sex olika konsulter var involverade. Jag har även klarat ISA (International Society of Arboriculture) riskvärderingskurs TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification) och är enligt SIS definition arborist.

På SLU Alnarp arbetar jag både som lärare och forskare, där min forskning till största del består av förvaltning av träd och grönytor i offentliga miljöer. Mitt fokusområde beror till stora delar på att jag själv lyckades få finansiering för mina doktorandstudier från kommuner, kyrkogårdsförvaltningar och bostadsföretag. Några av projekten som jag varit projektledare för under min tid som doktorand och forskare är: En nationell standard för trädinventering i urban miljö, Ekonomisk värdering av urbana träd och en Standard för skydd av träd vid byggnation. Som lärare är jag mest fokuserad på kursen trädvård, som är en 10 veckors kurs med inriktning på förvaltning av individuella träd i offentliga miljöer. Studenterna kommer från alla landskapsutbildningar i Alnarp exempelvis: Landskapsingenjörer, landskapsarkitekter, trädgårdsingenjörer och hortonomer. Jag är även handledare för kandidat och magisterarbeten. Under min karriär har jag publicerat mer än 90 publikationer, bestående av exempelvis rapporter, bokkapitel, populärvetenskapliga och vetenskapliga artiklar. Av de över 90 publikationerna är 15 vetenskapliga artiklar. Jag är även granskare åt tidskrifter som publicerar vetenskapliga artiklar.

Jag är involverad i ett flertal nationella och internationella nätverk, exempelvis COST Action FP1204 Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests (finanserat av EU), COST Action CA15206 - Payments for Ecosystem Services (Forests for Water), The Urban Tree Growth & Longevity Working Group (ett samarbete med forskare och praktiker för att öka kunskapen om stadsträd), och Nordic-Baltic Centre of Advanced Research on Forestry Serving Urbanised Societies I and II (CARe-FOR-US I and I, vilket är ett Nordeuropeiskt samarbete). Nationellt har jag exempelvis varit med att ta fram en SIS-standard om trädvårdsterminologi, den myndighetsövergripande skriften Fria eller Fälla och jag är även rådgivare för ett flertal förvaltningar gällande trädplaner, ekonomisk värdering och andra förvaltningsfrågor rörande träd och grönytor.

Till sist är jag även med i ett flertal olika styrelser, exempelvis ISA - International Society of Arboriculture - Council of Representatives (sedan 2015), Svenska trädföreningen (sedan 2012, redaktör 2013-2016 och ordförande sedan 2015), Nordisk Fond for Bytræer (sedan 2014), SIS-kommittén TK577 (2012-2014) och den vetenskapliga tidskriften Forestry.

Min största drivkraft är att hjälpa den gröna branschen med förvaltningsfrågor kring träd och grönytor, främst där kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, bostadsföretag och konsultföretag är involverade.

Undervisning

Kursansvarig/Course administrator

2017. Trädvårdskursen, LK0196 (Arboriculture). Grundnivå (Second-cycle). Kursansvarig och föreläsare (Course coordinator and lecturer) Alnarp. Number of weeks: 10. Course evaluation rating 4.8 of 5.0. HST 12.25.

2016. Trädvårdskursen, LK0196 (Arboriculture). Grundnivå (Second-cycle). Kursansvarig och föreläsare (Course coordinator and lecturer) Alnarp. Number of weeks: 10. Course evaluation rating 4.6 of 5.0. HST 11.25.

2015. Trädvårdskursen, LK0196 (Arboriculture). Grundnivå (Second-cycle). Kursansvarig och föreläsare (Course coordinator and lecturer) Alnarp. Number of weeks: 10. Course evaluation rating 4.8 of 5.0. HST 8.75.

2014 Autumn. Trädvårdskursen, LK0196 (Arboriculture). Grundnivå (Second-cycle). Kursansvarig och föreläsare (Course coordinator and lecturer) Alnarp. Number of weeks: 10. Course evaluation rating 4.9 of 5.0. HST 9.75.

2014 Spring. Trädvårdskursen, LK0196 (Arboriculture). Grundnivå (Second-cycle). Kursansvarig och föreläsare (Course coordinator and lecturer) Alnarp. Number of weeks: 10. Course evaluation rating 4.9 of 5.0. HST 4.5.

 

Föreläsare i kurser/Other teaching in academic courses

2018. Trädgårdshistoria LK0275 (Garden history). Grundnivå (First-cycle). Föreläsare (lecturer).

2018. Kyrkogårdsförvaltning, LK0198 (Administration of cemeteries). Grundnivå (First-cycle). Föreläsare (lecturer).

2017. UFOR 402 Urban Forest Administration, Policy and Law. UBC. Grundnivå (First-cycle). Föreläsare (lecturer).

2017. UFOR 401 Capstone studio: elevating the edges. UBC. Grundnivå (First-cycle). Föreläsare (lecturer).

2017. Arboristutbildningen (Arborist education). Hvilan. Grundnivå (First-cycle). Föreläsare (lecturer).

2017. Kyrkogårdsförvaltning, LK0198 (Administration of cemeteries). Grundnivå (First-cycle). Föreläsare (lecturer).

2016. Urban Forestry, LK0270. Grundnivå (Second-cycle). Föreläsare (lecturer).

2016 Utökad växt- och ståndortskännedom, LK0218 (Advanced plant and site knowledge). Grundnivå (First-cycle). Föreläsare (lecturer).

2016. Arboristutbildningen (Arborist education). Hvilan. Grundnivå (First-cycle). Föreläsare (lecturer).

2015. Grundläggande växtkännedom samt landskapsarkitektens yrkesroll, LK0169 (Basic plant knowledge and the landscape architect's professional role). Grundnivå (First-cycle). Föreläsare (lecturer).

2015. Vegetationsbyggnad och Växtkännedom, LK0142 (Plant knowledge for planting design). Grundnivå (First-cycle). Föreläsare (lecturer).

2014. Vegetationsbyggnad och växtkännedom, LK0142 (Plant knowledge for planting design). Grundnivå (First-cycle). Föreläsare (lecturer).

2013. Skötsel av grönytor och naturmarker, LK0195. (Maintenance of green areas and natural land) Grundnivå (First-cycle). Föreläsare (lecturer).

2013. Park- och naturmarksförvaltning med praktik, LK0174 (Park and landscape management with practice). Grundnivå (First-cycle). Föreläsare (lecturer).

2013. Botanik för trädgårdsingenjörer, BI1265 (Botany for the Horticultural Management Programme). Grundnivå (First-cycle). Föreläsare (lecturer).

2012. Skötsel av grönytor och naturmarker, LK0569 (Maintenance of green areas and natural land). Grundnivå (First-cycle). Föreläsare (lecturer).

2012. Park- och naturmarksförvaltning med praktik, LP0538 (Park and landscape management with practice). Grundnivå (First-cycle). Föreläsare (lecturer).

Forskning

Ansökningar/Applications

2017-2020– Ecosystem services provided by residential urban forests. FORMAS: SEK 2 985 000. Co-applicant.

2017-2020 – Strategiskt arbete med offentliga träds ekosystemtjänster (Strategic work with ecosystem services provided by public trees). Movium Partnerskap and contributions from industry: SEK 4 222 000. Main applicant and project coordinator.

2017 - Miljöövervakning av Sveriges urbana trädbestånd (Environmental monitoring of Sweden's urban trees). FOMA: SEK 530 000. Main applicant and project coordinator.

2016 - Miljöövervakning av Sveriges urbana trädbestånd (Environmental monitoring of Sweden's urban trees). FOMA: 562 000 SEK. Main applicant and project coordinator.

2015 - Miljöövervakning av Sveriges urbana trädbestånd (Environmental monitoring of Sweden's urban trees). FOMA: SEK 422 000. Main applicant and project coordinator.

2014-2015 – Standard för skydd av träd vid byggnation (Standard for protection of trees during construction). Movium Partnerskap and contributions from industry: SEK 450 000. Main applicant and project coordinator.

2012-2013 – Ekonomisk värdering av träd (Economic valuation of trees). Movium Partnerskap and contributions from industry: SEK 585 000. Main applicant and project coordinator.

2010-2012 – Nationell standard för trädinventering i urban miljö (National standard for tree inventories in urban environments). FOMA (SEK 500 000), Movium Partnerskap (SEK 250 000), SKL (SEK 250 000) and contributions from industry (SEK 500 000): SEK 1 500 000. Main applicant and project coordinator.

Handledning

Doktorander/PhD Candidates
2017-Ongoing. Assistant supervisor: Blaz Klobucar, Ecosystem Services Provided by Residential Urban Forests. SLU Alnarp. Other supervisors: Thomas B. Randrup and Märit Jansson.

Handledda Kandidat och Mastersarbeten/ Supervisor for Bachelor and Masters

2018 – Anna Nohed, Bachelor’s Degree, Gardener Cultivation Programme

2017 – Sofie Molin, Bachelor’s Degree, Landscape Engineering Programme

2017 – Filip Svensson, Bachelor’s Degree, Landscape Engineering Programme

2016 – Robin Horsner, Bachelor’s Degree, Landscape Engineering Programme

2016 – Karin Wiktorsson, Bachelor’s Degree, Landscape Engineering Programme (ongoing)

2016 – Gustav Älgå, Bachelor’s Degree Landscape Engineering Program (ongoing)

2016 – Emmily Waktmar, Bachelor’s Degree, Gardener Cultivation Programme

2016 – Emil Svennberg, Bachelor’s Degree, Landscape Engineering Programme, assistant. supervisor

2016 – Anna Lund, Bachelor’s Degree, Gardener Cultivation Programme

2015 – Sofie Johnsson, Bachelor’s Degree, Landscape Engineering Programme

2015 – Linus Forss, Bachelor’s Degree, Gardener Cultivation Programme

2015 – Janja Sallbring, Bachelor’s Degree, Landscape Engineering Programme

2015 – Elin Svensson, Bachelor’s Degree, Landscape Engineering Programme

2015 - Adam Waller, Bachelor’s Degree, Gardener Cultivation Programme

2014 - Sofie Björklund, Master’s Degree in Landscape Architecture

2014 - Kajsa Üebel, Master’s Degree in Landscape Architecture

2014 – Jessica Mattsson, Bachelor’s Degree, Landscape Engineering Programme

2014 – Barbara Brass, Bachelor’s Degree, Landscape Engineering Programme

2013 – Lisa Nilsson, Master’s Degree in Landscape Architecture

2012 – Peter Elheim, Bachelor’s Degree, Landscape Engineering Programme

2012 – Oskar Olsson, Bachelor’s Degree, Landscape Engineering Programme

2012 – Johan Nilsson, Bachelor’s Degree, Landscape Engineering Programme

2012 – Adolfsson, Bachelor’s Degree, Landscape Engineering Programme

2011 – Ulrika Winge, Bachelor’s Degree, Landscape Engineering Programme

2011 – Maria Johnsson, Bachelor’s Degree, Landscape Engineering Programme

2011 – Josefin Hardebrink & Mia Nivard, Bachelor’s Degree, Landscape Engineering Programme, assistant supervisor

2011 – Emma Ström, Bachelor’s Degree, Landscape Engineering Programme

2010 – Mikael Johansson, B-uppsats, Bachelor’s Degree, Landscape Engineering Programme.

Publikationer i urval

Vetenskapliga artiklar/Scientific publications

Östberg, J, Wiström, B. & Randrup, T.B. 2018. The state and use of municipal tree inventories in Swedish municipalities - results from a national survey. Urban Ecosystems (2018) https://doi.org/10.1007/s11252-018-0732-3.

Sudipto, R., Davison, A. & Östberg, J. 2017. Pragmatic factors outweigh ecosystem service goals in street-tree selection and planting in South-East Queensland cities. Urban Forestry & Urban Greening 21:166-174.

Valatin, G., Abildtrup, J., Accastello, C., Al-Tawaha, A., Andreucci, M., Atanasova, S., Avdibegović, M., Baksic, N., Banasik, K., Barquin, J., Barstad, J., Bastakova, V., Becirovic, D., Begueria, S., Bethers, U., Bihunova, M., Blagojevic, B., Bösch, M., Bournaris, T., Cao, Y., Carvalho-Santos, C., Chikalanov, A., Cunha e Sá, M., Czyżyk, K., Daly, H., Davies, H., Del Campo, A., Groot, R., De Vreese, R., Dostál, T., El Mokaddem, A., Finér, L., Evans, R., Fiquepron, J., Frac, M., Futter, M., Garcia, S., Gatto, P., Geneletti, D., Gezik, V., Giupponi, C., González-Sanchís, M., Gordillo, F., Gorriz, E., Grigorova, Y., Heinsoo, K., Hochbichler, E., Högbom, L., Image, M., Jacobsen, J., Japelj, A., Jelic, S., Junk, J., Juhasz, C., Kagalou, I., Kelly-Quinne, M., Klamerus-Iwan, A., Kluvankova, T., Koeck, R., Konovska, I., Ostoic, S., Krc, J., Lavnyy, V., Leonardi, A., Libiete, Z., Little, D., Lo Porto, A., Loukas, A., Lyubenova, M., Maric, B., Martínez-López, J., Martinez, I., Maxim, A., Metslaid, M., Melvin, A., Costică, M., Mincev, I., Morkvenas, Z., Nevenic, R., Nisbet, T., O'hUallachain, D., Olschewski, R., Östberg, J., Oszust, K., Ovando, P., Paletto, A., Parpan, T., Pettenella, D., Malovrh, Š., Planinšek, Š., Podlipná, R., Posavec, S., Potočki, K., Prokofieva, I., Quinteiro, P., Radocz, L., Ristic, R., Robert, N., Rugani, B., Sabanovic, J., Sarvasova, Z., Savoska, S., Schleppi, P., Schueler, G., Shannon, M., Silgram, M., Srdjevic, B., Stefan, G., Stijovic, A., Strange, N., Tattari, S., Teofilovski, A., Termansen, M., Thorsen, B., Toth, A., Trebs, I., Tmušić, N., Vasiliades, L., Vedel, S., Ventrubová, K., Vuletic, D., Winkel, G., Yao, R., Young, S., Yousefpour, R., Zahvoyska. L., Zhang, D., Zhou, J. & Žižková, E. 2017. PESFOR-W: Improving the design and environmental effectiveness of woodlands for water payments for ecosystem services. Research Ideas and Outcomes 3: e13828. https://doi.org/10.3897/rio.3.e13828

Roman, L., Scharenbroch, B., Östberg, J., Mueller, L., Henning, J., Koeser, A., Sanders, J., Betz, D. & Jordan, R. 2017. Data quality in citizen science urban tree inventories. Urban Forestry & Urban Greening 22:124-135.

Morgenroth, J., Östberg, J., Konijnendijk van den Bosch, C., Nielsen A.B., Hauer, R., Sjöman, H., Chen, W. & Jansson, M. 2016. Urban tree diversity – taking stock and looking ahead. Urban Forestry & Urban Greening 15(1):1-5.

Östberg, J. & Sjögren, J. 2016. The Linear Index of Trees Appraisal model (LITA) for economic valuation of large urban trees in Sweden. Arboriculture & Urban Forestry 42(1):21-30.

Östberg, J. & Kleinschmit, D. 2016. Comparative study of local and national media reporting: Conflict around the TV Oak in Stockholm, Sweden. Forests 7(10):233; doi:10.3390/f7100233

Delshammar, T., Östberg, J. & Öxell, C. 2015. Urban trees and ecosystem disservices – a pilot study using complaints records from three Swedish cities. Arboriculture & Urban Forestry 41(4):187-193.

Nielsen, A., Östberg, J. & Delshammar, T. 2014. Review of urban tree inventory methods used to collect data at single-tree level. Arboriculture & Urban Forestry 40(2):96-111.

Sjöman, H., Östberg, J. & Nilsson, J. 2014. Review of host trees for the two wood-boring pests Anoplophora glabripennis and Anoplophora chinensis – an urban forest perspective. Arboriculture & Urban Forestry 40(3):143-164.

Nielsen, A., Östberg, J. & Delshammar, T. 2014. Review of urban tree inventory methods used to collect data at single-tree level. Arboriculture & Urban Forestry 40(2):96-111.

Östberg, J., Delshammar, T., Wiström, B. & Nielsen, A. 2013. Grading of parameters for urban tree inventories by city officials, arborists and academics using the Delphi method. Environmental Management 51(3):694-708.

Östberg, J., Martinsson, M., Stål, Ö. & Fransson, A.M. 2012. Risk of root intrusion by tree and shrub species into sewer pipes in Swedish urban areas. Urban Forestry & Urban Greening 11(1):65-71.

Sjöman, H., Östberg, J. & Bühler, O. 2012. Diversity and distribution of the urban tree population in ten major Nordic cities. Urban Forestry & Urban Greening 11(1):31-39.

Granskare av vetenskapliga artiklar/Peer-Review

Routledge Handbook of Urban Forestry, one book chapter (2016:1)

Arboriculture & Urban Forestry, one article (2017:1)

Forests, one article (2015:1)

Journal of Environmental Management, one article (2016:1)

Journal of Infrastructure Systems, one article (2015:1)

Scientific Reports, one article (2017:1)

Sustainability, two articles (2018:1, 2017:1)

Urban Forestry & Urban Greening, 14 articles (2018:3 ,2017:3, 2016:3, 2015:2, 2013:1, 2012: 2)

Avhandling/Dissertation
Östberg, Johan (2013). Tree inventories in the urban environment. Diss. Alnarp: Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:29  

 

Policy brief
Morgenroth, J., Busse Nielsen, A., Konijnendijk van den Bosch, C., Östberg, J., Bjarnar Harðarson, S. and Wiström, B. (2016) Urban tree diversity for sustainable cities. Norden Nordic Forest Research (SNS) CARe-FOR-US

 

Böcker/Books

Östberg, J., Nilsson, L., Slagstedt, J. & Sjöman, H. 2015. Trädplaner, trädvårdsplaner och trädinventering. In: Sjöman, H. & Slagstedt, J. (ed.) Träd i urbana landskap (Trees in the Urban Landscape). Studentlitteratur 2015: 503-540.

Morgenroth, J. & Östberg, J. 2017. Measuring and monitoring urban trees and urban forests. In: Ferrini, F., Konijnendijk van den Bosch, C. & Fini, A. (eds.) Routledge Handbook of Urban Forestry. Routledge; 1st edition, pp. 33-48

 

Rapporter/Reports

Fria eller Fälla. 2015. Fria eller Fälla - En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer (Management of Public Urban Trees – A Intergovernmental Method). Riksantikvarieämbetet.

Huisman, M., Åkesson, I. & Östberg, J. 2011. Miljömål och karantänskadegörare (Environmental Targets and Quarantine Pests). Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Landskap trädgård jordbruk: rapportserie; 2011:17.

Konijnendijk van den Bosch, C. & Östberg, J. (eds.). 2014. International Conference on Urban Tree Diversity. Department of Landscape Architecture, Planning and Management. Swedish University of Agricultural Sciences.

Kristoffersson, A. & Östberg, J. 2012. Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel (Benchmarking and Cemetery Management). Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Landskap trädgård jordbruk: rapportserie; 2012:17.

Persson, J., Östberg, J., Delshammar, T., Fransson, A-M., Nord, J. & Sarlöv-Herlin, I. 2011. Projektredovisning inom FoMA-programmet Bebyggd miljö (Project Reporting Within the FOMA Urban Environment Programme). Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Landskap trädgård jordbruk: rapportserie; 2011:24.

SS 990000:2014. Trädvård – Termer och definitioner (Tree care - Terms and definitions). 2014. Swedish Standards Institute (SIS), Stockholm.

Östberg, J. & Mladoniczky, D. 2016. Trädvårdshandbok (Tree Care Handbook). Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Landskap trädgård jordbruk: rapportserie; 2016:3

Östberg, J. & Stål, Ö. 2010. Trädarter för alléplantering (Tree Species for Boulevard Plantings). Report (http://publikationswebbutik.vv.se/ upload/6144/2010_046_tradarter_for_alleplanteringar.pdf).

Östberg, J. & Stål, Ö. 2015. Standard för skyddande av träd vid byggnation (Standard for Protection of Trees During Construction). Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Landskap trädgård jordbruk: rapportserie; 2015:15

Östberg, J. 2008. Samarbetsrutiner vid rotinträngningar: en jämförande studie mellan Malmö, Skövde, Katrineholm och Växjö (Collaborative Routines for Root Intrusion in Underground Pipes: A Comparative Study of Malmö, Skövde, Katrineholm and Växjö). Examensarbete (http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00002372/).

Östberg, J. 2015. Standard för trädinventering i urban miljö Version 2.0 (Standard for Tree Inventories in Urban Environments, Version 2.0). Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap rapportserie; 2015:14

Östberg, J. 2017. Alnarpsmodellen – ett sätt att värdera träd (Alnarp modell – a way to economically value urban trees). In: Skärbäck, E. & Mossberg, E. (eds.) Grönska och ljudkvalitet i närmiljön – Hårda fakta för mjuka värden (Greenery and Sound Quality in the Urban Environment – Hard Facts for Soft Values). Skriftserie för Ljudmiljöcentrum Lunds universitet 2017(16): 40-44.

Östberg, J., Delshammar, T., Fransson, A-M. & Nielsen, A. 2012. Säkrare trafikmiljöer – strategier och metoder för identifiering av riskträd (Safer Road Environments – Strategies for Identifying Risk Trees). Rapport till SKL (Sveriges kommuner och Landsting)

Östberg, J., Delshammar, T., Nielsen, A. & Fransson, A-M. 2012. Kommentarer och användningsområden till skriften: Standard för trädinventering i urban miljö (Comments and use of the Swedish Standard for Urban Tree Inventories) (www.inventering.nu)

Östberg, J., Delshammar, T., Nielsen, A. & Fransson, A-M. 2012. Standardiserad trädinventering och insamling av data för träd i urban miljö (Standardizing Tree Inventories and Collection of Tree Data in Urban Environments). Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Landskap trädgård jordbruk: rapportserie; 2012:17.

Östberg, J., Martinsson, M., Stål, Ö. & Fransson, A.M. 2010. Förebyggande av rotinträngningar i VA-ledningar - utveckling av beslutsstöd (Prevention of root intrusion into underground pipes - development of decision support). VA-Forsk.

Östberg, J., Sjögren, J. & Kristoffersson, A. 2013. Ekonomisk värdering av urbana träd – en ny svensk modell (Economic valuation of urban trees – a new Swedish model). Trädbladet 2013(1):7-8.

Östberg, J., Sjögren, J. & Kristoffersson, A. 2013. Ekonomisk värdering av urbana träd – Alnarpsmodellen (Economic Valuation of Urban Trees – Alnarp Model). Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Landskap trädgård jordbruk: rapportserie; 2013:13

Östberg, J., Sjögren, J. & Kristoffersson, A. 2015.  Ekonomisk värdering av återanskaffningskostnaden för träd - Alnarpsmodellen 2.0 (Economic Valuation of the Replacement Cost of Urban Trees – Alnarp model 2.0). Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Landskap trädgård jordbruk: rapportserie; 2015:24

Östberg, J. & Mladoniczky, D. 2017. Trädvårdshandbok 2017 - beskärning och trädvårdsåtgärder på etablerade träd i urban miljö i Sverige (Tree Care Handbook 2017 – pruning and tree care of established urban trees in Sweden). Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie; 2017:18

Östberg, J. & Stål, Ö. 2018. Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0 (Standard for Protection of Trees During Construction 2.0). Alnarp: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Landskap trädgård jordbruk: rapportserie; 2018:2

 

Movium Fakta/Gröna Fakta

Östberg, J., Stål, Ö., Martinsson, M. & Fransson, A-M. 2010. Träd och VA-ledningar - En komplicerad relation (Trees and underground pipes – a complicated relationship). Movium Fakta nr 5-2010.

Sjöman, H. & Östberg J. 2012. Stadsträd i tio nordiska städer (Urban trees in ten Nordic cities). Movium Fakta nr 1-2012.

Östberg, J. & Nielsen, A. 2012 Trädinventeringar i stadsmiljö (Tree inventories in the urban environment). Movium Fakta nr 4-2012.

Östberg, J., Delshammar, T., Fransson, A-M. & Nielsen, A.B. 2012. Sådan registrerer man bytræer (How to conduct urban tree inventories). Grönt Miljö 2012(4):4-35.

Östberg, J., Sjögren, J. & Kristoffersson, A. 2013. Trädvärdering i stadsmiljö (Economic valuation of urban trees). Movium Fakta nr 4-2013.

Östberg, J. 2014. Riskträd – identifikation och åtgärder (Risk trees – identification and management actions). Movium Fakta 4-2014.

Östberg, J. & Stål, Ö. 2015. Skydd av träd vid byggnation (Protection of trees during construction). Movium Fakta nr 5-2015.

Östberg, J., Konijnendijk van den Bosch, C. & Fredriksson, L. 2015. i-Tree räknar ut värdet av stadsträd (i-Tree – calculating the value of urban trees). Gröna Fakta nr 3-2015

Östberg, J., Grönvall, E., Mebus, F. & Sandberg, K. 2016. Fria eller Fälla – att besluta om träd i offentliga miljöer (Management of public urban trees – a intergovernmental method – to make decisions on public urban trees). Movium Fakta nr 2-2016.

Östberg, J.,. Wiström, B. & Randrup, T.B. 2017. Kommunala förvaltares bild av skötseln av grönområden och träd. Movium Fakta nr 3-2017.

 

Tidsskriften Landskap

Östberg, J. & Kristoffersson, A. 2012. Databas möjliggör jämförelser (Database enables comparisons). Tidningen Landskap 2012(6):28-31.

Östberg, J. 2012. Sjukdomar begränsar hästkastanjens värde (Diseases limit the possible use of horse chestnut). Tidningen Landskap 2012(8):20-23.

Östberg, J., Thomsen, I. & Skovsgaard J-P. 2013. Askskottssjukan – historik och de senaste forskningsrönen (Ash dieback - history and the latest research findings). Tidningen Landskap 2013(1):30-32.

Östberg, J. 2013. Riskträd och svampar (Risk trees and fungi). Tidningen Landskap 2013(2):29-30.

Östberg, J. 2013. Tickor av olika slag (Different types of fruiting bodies). Tidningen Landskap 2013(3):26-27.

Östberg, J. 2013. Svampar lätta att förväxla (Fungi – easy to mix up). Tidningen Landskap 2013(4):26-27.

Östberg, J. 2013. Svampar i städerna (Fungi in urban trees). Tidningen Landskap 2013(5):30-31.

Östberg, J. 2013. Barksvampar av olika slag (Different types of bark fungi). Tidningen Landskap 2013(6):46-47.

Östberg, J. 2013. Trädens vitalitet och risk (Tree vitality and risk). Tidningen Landskap 2013(7):24-26.

Östberg, J. 2013. Grenarnas växtsätt påverkar risken för skador (The growth of branches affects the risk of damage). Tidningen Landskap 2013(8):32-33.

Östberg, J. 2014. Vikten av att beskära rätt (The importance of correct pruning). Tidningen Landskap 2014(1):40-41.

Östberg, J. 2014. Utväxter & Svampar - risker för träd (Sprouts and fungi – risks for trees). Tidningen Landskap 2014(2):40-41.

Östberg, J. 2014. Ta en titt på marken (Look at the ground). Tidningen Landskap 2014(3):42-43.

Östberg, J. 2014. Ha koll på grenar & bark (Keep an eye on branches and bark). Tidningen Landskap 2014(4):40-41.

Östberg, J. 2014. Sprickor & Håligheter – Värt att tänka på (Cracks and holes – Something to be aware of). Tidningen Landskap 2014(5):42-43.

Östberg, J. 2014. Insektsangrepp & blödningar (Effects of insects and bleeding cankers). Tidningen Landskap 2014(6):40-41.

Östberg, J. 2014. Vikten av trädinventeringar (The importance of tree inventories). Tidningen Landskap 2014(7):40-41.

Östberg, J. 2014. Phytophthora-algsvampar att räkna med i framtiden (Phytophthora – a future threat to urban trees). Tidningen Landskap 2014(8):42-43.

Östberg, J. 2015. Premiär för SIS-Standard för trädvårdsterminologi (The Swedish standard for tree care terminology – now released!). Tidningen Landskap 2015(1):38-39.

Östberg, J. 2015. Fria eller Fälla – nu är den klar! (Management of public urban trees – a intergovernmental method, finally finished!). Tidningen Landskap 2015(2):42-43.

Östberg, J. 2015. Trädplan ett sätt att förvalta trädbeståndet (Tree management plans – a way to manage the urban tree stock). Tidningen Landskap 2015(3):41-42.

Östberg, J. 2015. Trädvårdsplaner – den praktiska delen (Tree management plans – the practicalities). Tidningen Landskap 2015(4):41-43.

Östberg, J. 2015. Trädinventeringar – ett måste för att förvalta våra träd (Tree inventories – a must for management of urban trees). Tidningen Landskap 2015(5):34-35.

Östberg, J. 2015. Ekonomisk värdering av träd – Hur gå tillväga? (Economic valuation of urban trees – How it´s done!). Tidningen Landskap 2015(6):47-49.

Östberg, J. 2015. Ekonomisk värdering av träd – Ett fall för högsta domstolen (Economic valuation of urban trees – A case for the supreme court). Tidningen Landskap 2015(7):42-43.

Östberg, J. & Stål, Ö. 2015. Standard för skyddande av träd vid byggnation (Standard for protection of trees during construction). Tidningen Landskap 2015(8):40-41.

Sandberg, K. & Östberg, J. 2016. Generellt biotopskydd för alléer – Vad gäller? (General protection for avenues - What are the rules?) Tidningen Landskap 2016(1):35-36.

Östberg, J. 2016. Kulturmiljölagen – skydd som påverkar kyrkogårdsförvaltningar (Cultural Environment Act - Protection that affects cemetery management). Tidningen Landskap 2016(2):43-44.

Sandberg, K., Mebus, F. & Östberg, J. 2016. Så får du lättare igenom dina ansökningar! (This will make your applications easier!) Tidningen Landskap 2016(3):46-47.

Östberg, J. 2016. Undersökningsmetoder för träd – Resistograph – mäter vedens hållfasthet. (Tree inspection methods – resistograph – measuring the strength of the wood). Tidningen Landskap 2016(4):41-42.

Östberg, J. 2016. Undersökningsmetoder för träd – ljudtomograph (Tree inspection methods - sound tomography). Tidningen Landskap 2016(5):41-43.

Östberg, J. 2016. Undersökningsmetoder för träd – impedanstomografi (tree inspection methods - impedance tomography). Tidningen Landskap 2016(6):51-52.

Östberg, J. 2016. Tester för att simulera vindpåverkan (Tests to measure the effects of wind on trees). Tidningen Landskap 2016(7):42-43.

Östberg, J. 2016. Olika typer av arborister (Different types of arborists). Tidningen Landskap 2016(8):56-57.

Danell, E. & Östberg, J. 2017. Ekgallstekeln – Ett hot för våra ekar eller inte? (Cynipid gall wasp – A threat to our oaks?). Tidningen Landskap 2017(1):43-44.

Östberg, J., Wiström, B. & Randrup, T. 2017. Trädinventeringar behöver uppdateras (Tree inventories needs to be up-dated). Tidningen Landskap 2017(2):43-44.

Östberg, J., Wiström, B. & Randrup, T. 2017. Strategisk plan för stadsträd saknas i många fall (Strategic planning for urban trees is often lacking). Tidningen Landskap 2017(3):54-55.

Östberg, J., Wiström, B. & Randrup, T. 2017. Skötsel av stadens träd (Management of urban trees). Tidningen Landskap 2017(4):48-49.

Östberg, J., Wiström, B. & Randrup, T. 2017. Vad får kommuner att ta ned träd? (Why do municipalities cut trees down?). Tidningen Landskap 2017(5):41-42.

Östberg, J., Wiström, B. & Randrup, T. 2017. Hur är kvaliteten på Sveriges grönområden? (Whats the quality of Swedish green spaces?). Tidningen Landskap 2017(6):61-63.

Östberg, J., Wiström, B. & Randrup, T. 2017. Kommunala budgetar för grönytor – en ljus framtid! (Municiple budgets for management of green spaces – a bright future!). Tidningen Landskap 2017(7):36-37.

Östberg, J., Wiström, B. & Randrup, T. 2017. Hur grön är din stad? (How green is your city?). Tidningen Landskap 2017(8):50-51.

Östberg, J., Wiström, B. & Randrup, T. 2018. Trädplaner ger bättre förutsättningar (Management plans creates better management). Tidningen Landskap 2018(1):38-39.

Östberg, J., Wiström, B. & Randrup, T. 2018. Vikten av strategiska planer och möjligheter till jämförelse (Strategic plans and the possibility for comparison). Tidningen Landskap 2018(2):41-43.

Östberg, J. 2018. i-Tree Europa är snart här! (i-Tree Europé is soon here!). Tidningen Landskap 2018(3):45-47.

Östberg, J. 2018. Landskapsingenjör – Ett yrke med mycket goda framtidsutsikter (Landscape management and planning – a profession with a bright future!). Tidningen Landskap 2018(3):49-50.

Östberg, J., Klobucar, B. & Deak Sjöman, J. 2018. I-Tree projekt i Alnarp: Privata och offentliga träd ska värderas (i-Tree project in Alnarp – Private and public trees are beeing valued). Tidningen Landskap 2018(4):50-51.

 

Svenska trädföreningen trädblad

Östberg, J. 2012. Vites och värderingsprojekt – Vitesmodell för urbana träd (Fines and valuation projects – Economic valuation model for urban trees). Trädbladet nr 1-2012

Östberg, J. 2012. Första landskapsingenjören har disputerat! (The first landscape engineer has become a PhD!) Trädbladet nr 2-2012.

Östberg, J., Delshammar, T., Fransson, A-M. & Nielsen, A. 2012. Standard för trädinventering i urban miljö (Standard for tree inventories in urban environments). Trädbladet nr 2-2012.

Östberg, J. & Baeck, A. 2013. Vad gäller kring nedtagning av alléträd i stadsmiljö? (What rules affect the removal of avenue trees in the urban environment?). Trädbladet 2013(1):5-6.

Östberg, J. & Nielsen A-B. 2013. Bosco Verticale – ett riktigt trähus (Bosco Verticale – a real wood-house). Trädbladet 2013(2):3.

Östberg, J. 2013. Sociala media och trädfrågor (Social media and tree issues). Trädbladet 2013(2):8.

Östberg, J. 2013. Träd och gräsröjning (Trees and grass clearing). Trädbladet 2013(2):14.

Östberg, J. 2013. Träddagarna i Alnarp 20-21 november, Träd & Forskningen (Swedish Tree Association’s yearly conference – Trees and research). Trädbladet 2013(2):9.

Östberg, J. 2013. Trädplaner, ett viktigt redskap för alla! (Tree management plans, an important tool for everyone!). Trädbladet 2013(2):12-13.

Östberg, J. 2014. Information om projektet ”Fria eller Fälla” (Information on the intergovernmental project on public trees). Trädbladet 2014(1):3-4.

Östberg, J. 2014. Internationell konferens om stadsträd (International conference on urban trees). Trädbladet 2014(1):9-11.

Östberg, J. 2014. SLU´s arbete med en standard för skydd av träd vid byggnation (SLU's work with a standard for protection of trees in construction). Trädbladet 2014(2):12-13.

Östberg, J. 2014. Trädföreningens konferens i Falun (Swedish Tree Association’s yearly conference in Falun). Trädbladet 2014(2):7-8.

Östberg, J. 2014. Trädplaner - vilka delar ska vara med? (Tree management plans – What should be included?). Trädbladet 2014(2):5-6.

Östberg, J. 2014. Urban Tree Diversity - Forskning från hela världen (Urban Tree Diversity – research from all around the world)). Trädbladet 2014(2):10.

Östberg, J. 2014. Varför är trädsjukdomar så svåra att hantera? (Why are diseases on trees so difficult to manage?). Trädbladet 2014(2):9.

Östberg, J. 2015. Fria eller fälla – en vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer (Management of public urban trees, a guidance when handling urban trees – a intergovernmental method). Trädbladet 2015(1):10-12.

Östberg, J. 2015. i-Tree - vad hände efter vårens konferens? (i-Tree, what happened after the conference?). Trädbladet 2015(2):5.

Östberg, J. 2015. Trädkronstäckning —Hur grön är er stad, egentligen?? (Tree canopy cover – how green is your city?). Trädbladet 2015(2):15-16.

Östberg, J. 2016. Ledare – Ordförande har ordet (Editorial section). Trädbladet 2016(1):2.

Östberg, J. 2016. Ledare – Ordförande har ordet (Editorial section). Trädbladet 2016(2):2.

Östberg, J. 2016. TRAQ (TRAQ). Trädbladet 2016(2):12.

Östberg, J. 2017. Alnarpsmodellen - Kommer modellen överleva Högsta Domstolen och SVT-programmet Domstolen? (Alnarpsmodellen – will the model survive the Supreme Court’s ruling and the TV-show “The Court”). Trädbladet 2017(1):5-8.

Östberg, J. 2017. Ledare – Ordförande har ordet (Editorial section). Trädbladet 2017(1):2.

 

Övriga/Others

Östberg, J. 2018. Ecosystem Disservices – Why do people hate trees? AREA Newsletter. Vol.13(1)

Östberg J. 2014. How a Tree Inventory Standard Changed the Industry in Sweden. UTGL Newsletter. 2014-2.

Östberg, J. & Bühler, O. 2018. i-Tree sætter tal på bytræers økosystemtjenester. Videnblad Park og Landskab 03.03-89. Københavns universitet, Institut for geovidenskab og naturforvaltning


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415126, +46709108101
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp