CV-sida

Johan Stendahl

stendahl.jpg

Presentation

Docent
Chef för Markinventeringen

Forskningsområde

Min forskning är inriktat på effekter av markanvändningen på (främst skogs-) markens växthusgasbalans, näringsutbud, samt studier av trender i markens miljötillstånd. Metoder som används är bl a analyser av geografiska och temporala trender med hjälp av storskaliga miljödatabaser och simulering av markens utveckling med hjälp av modeller. Arbetet omfattar även utveckling av metoder för uppskalning och kartläggning av markens egenskaper.

För närvarande är jag programansvarig för Markinventeringen som övervakar den svenska skogsmarken och som används bl a för utvärdering av Miljömålen och för Sveriges rapportering till klimatkonventionen och Kyotoprotokollet. Jag utför löpande uppdrag med utvärdering av Miljömålet Bara naturlig försurning, samt andra uppdrag kopplade till uppföljning av markens tillstånd åt Naturvårdsverket. Jag har deltagit vid tre fördjupade utvärderingar av Miljömålen (2001-2012).

Utbildning och tjänst

 • Doktorsexamen i Markvetenskap vid SLU 2001. Avhandlingens titel: ”Spatial aspects of forest and forest soil management”
 • Magisterexamen i Naturgeografi vid Uppsala universitet 1995
 • Docent i Markvetenskap 2013
 • Anställd som forskare vid SLU sedan 2001

Pågående projekt

 • Markinventeringen – projektledning, provbehandling och analyser (Naturvårdsverket/SLU). Projektledare sedan 2010 (50% av tjänsten).
 • QWARTS - Quantifying Weathering Rates for Sustainable Forestry (Formas). Biträdande delprojektledare.
 • Temporala aspekter av olika skogsbränslens klimatnytta utvärderade med LCA (Energimyndigheten/SLU) (start hösten 2012). Delprojekt inom SLU:s Tema-program om stubbar.
 • Fördjupad analys av försurningsdata för skogsmarken baserat på Markinventeringen (SLU/FOMA försurning)
 • Vittrings- och försurningsprocesser i skogsmark – jämförelse mellan modeller och mätdata (SLU/FOMA försurning)

Tidigare projekt och verksamhet

 • Verifiering av Sveriges klimatrapportering – utvärdering av olika modeller för att beräkna klimatets påverkan på markens kolförråd.
 • Heureka: utveckling av system för flermålsinriktad planering av skogsbruket på skilda skalor. Projektledare för delprojekt om markens tillstånd.
 • LUSTRA: skogsbrukets påverkan på markens kolförråd och avgång av växthusgaser 
 • Fördjupade utvärderingar av miljömålet Bara naturlig försurning 2003, 2007, 2012. Utvärdering av skogsmarkens surhetstillstånd
 • Forskarskolan ”Focus on Soils”: koordinator under 2007-2008
 • AFFOREST: konsekvenser på marken av beskogning av åkermark i Sverige, Danmark, Nederländerna och Belgien.

Undervisning

 • Föreläsare 2009-2011 på kursen ”Tillämpad miljöanalys” vid SLU (MX0052). Temavecka med föreläsningar, datorlabbar och fältövning: Geostatistik och markprovtagning.
 • Föreläsare 2010 på kursen ”Förorenad mark – riskbedömning och åtgärder” vid SLU (TE0011). Föreläsning och datorlabb: ”Sampling strategies and geostatistics for contaminated soils”
 • Föreläsare 2010 på kursen ”Environmental Aquatic Chemistry” vid KTH (AE2103).
 • Föreläsning: ”Sampling strategies and geostatistics for contaminated soils”
 • Föreläsare 2004-2010 på kursen ”Markvetenskaplig grundkurs” vid SLU (MV0184).
 • Föreläsning: ”Skogsmarkens produktionsförmåga”.
 • Kursansvarig samt föreläsare 2003-2007 på kursen ”Markprovtagningsmetodik och databehandling” vid SLU (MV0055). Kursen ges sedan 2008 endast som doktorandkurs vid behov.

Uppdrag

 • Biträdande webbansvarig inom forskargruppen Biogeokemi och miljöanalys
 • Ledamot i grundutbildningsnämnden vid institutionen
 • Suppleant i styrgruppen till forskarskolan ”Focus on Soils and Water”.

Övrigt

Biträdande handledare till Johan Iwald (2010-), Carina Ortiz (disputation 2012-05-11) vid inst. för mark och miljö, Sophie Casetou (2013-) vid inst. för ekologi, samt Rasmus Sörensen (disputation 2009-12-11) vid inst. för miljöanalys.

Publikationer i urval

Peer reviewed publications

Stendahl, J., Akselsson, C., Melkerud, P.-A. Belyazid, S. 2013. Pedon-scale silicate weathering in forest soils in different time scales; comparing concepts and weathering rates from the PROFILE model and the depletion method. Geoderma 211–212, 65–74.

Ortiz, C.A., Liski, J., Gärdenäs, A.I., Lehtonen, A., Lundblad, M., Stendahl, J., Ågren, G.I., Karltun, E. 2013. Soil organic carbon stock changes in Swedish forest soils—A comparison of uncertainties and their sources through a national inventory and two simulation models. Ecological Modelling 251, 221-231.

Gamfeldt, L., Snäll, T., Bagchi, R., Jonsson, M., Gustafsson, L., Kjellander, P., Ruiz-Jaen, M.C., Fröberg, M., Stendahl, J., Philipson, C.D., Mikusinski, G., Andersson, E., Westerlund, B., Andren, H., Moberg, F., Moen, J., Bengtsson, J. 2013. Higher levels of multiple ecosystem services are found in forests with more tree species. Nature Communications 4, 1340.

Iwald, J., Löfgren, S., Stendahl, J., Karltun, E. 2013. Acidifying effect of removal of tree stumps and logging residues as compared to atmospheric deposition. Forest Ecology and Management 290, 49-58.

Lindholm, E-L., Stendahl, J., Berg, S. & Hansson, P-A. 2011. Greenhouse gas balance of harvesting stumps and logging residues in Sweden. Scandinavian Journal of Forest Research 26, 586-594.

Ortiz, C.A. Karltun, E. Stendahl, J. Gärdenäs A. I. Ågren, G.I. 2011. Modelling soil carbon development in Swedish coniferous forest soils - an uncertainty analysis of parameters and model estimates using the GLUE method. Ecological Modelling 222, 3020-3032.

Gärdenäs A.I.,  Ågren G.I.,  Bird J.A., Clarholm M., Hallin S. Ineson Ph., Kätterer Th., Knicker H., Nilsson S.I., Näsholm T., Ogle S., Paustian K., Persson T., Stendahl J., 2011. Knowledge gaps in soil carbon and nitrogen interactions - From molecular to global scale. Soil Biology and Biogeochemistry 43, 702-717.

Fröberg, M. Tipping, E. Stendahl, J. Clarke, N. Bryant, C. 2010. Mean residence time of O horizon carbon along a climatic gradient in Scandinavia estimated by 14C measurements of archived soils. Biogeochemistry 104(1-3), 227-236.

Lyon, S.W. Sørensen, R. Stendahl, J. & Seibert, J. 2010. Using landscape characteristics to define an adjusted distance metric for improving kriging interpolations. International Journal of Geographical Information Science 24(5), 723-740.

Stendahl, J. Johansson, M.-B. Eriksson, E. Nilsson Å. & Langvall O. 2010. Soil organic carbon in Swedish spruce and pine forests – differences in stock levels and regional patterns. Silva Fennica 44(1), 5–21.

Olsson, M.T. Erlandsson, M. Lundin, L. Nilsson, T. Nilsson, Å. & Stendahl, J. 2009. Organic carbon stocks in Swedish Podzol soils in relation to soil hydrology and other site characteristics. Silva Fennica 43(2), 209-222.

Stendahl, J. Lundin, L. & Nilsson, T. 2009. The stone and boulder content of Swedish forest soils. Catena 77(3), 285-291.

Seibert, J. Stendahl, J. & Sörensen R. 2007. Topographical influence on soil properties in boreal forest soils. Geoderma 141, 139–148.

Ernfors, M. von Arnold, K. Stendahl, J. Olsson, M. & Klemedtsson L. 2007. C:N ratio based estimates of nitrous oxide emissions. Biogeochemistry 84(2), 219-231.

Eriksson, E. Gillespie, A.R. Gustafsson, L. Langvall, O. Olsson, M. Sathre, R. & Stendahl, J. 2007. Integrated carbon analysis of forest management practises & wood substitution. Canadian Journal of Forest Research 37 (3), 671-681.

von Arnold, K., Hånell, B., Stendahl, J. & Klemedtsson, L. 2005. Greenhouse gas fluxes from drained organic forestland in Sweden. Scandinavian Journal of Forest Research 20(5), 400-411.

Proceedings and reports

Ortiz, C. Lundblad, M. Liski, J. Stendahl, J. Karltun, E. Lehtonen, A. Gärdenäs, A. 2009. Measurements and models – a comparison of quantification methods for SOC changes in forest soils. SMED Report No 31 2009. Swedish Environmental Emissions Data.

Gärdenäs, A. Stendahl,J.,2008. Focus on Soils Workshop ‘Knowledge Gaps in Soil C and N Interactions’. Dept.of Soil and Environment, Swedish University of Agricultural Sciences. ISBN 978-91-85911-52-3.

Stendahl, J. 2008. Postglacial development of soil organic carbon and nitrogen pools. In: The terrestrial ecosystems at Forsmark and Laxemar-Simpevarp. Löfgren, A. (ed.). Report R-08-01, Svensk Kärnbränslehantering AB.

Lundin, L. Lode, E. Stendahl, J. 2006. Extended soil chemistry in three site types. Oskarshamn site investigation. Report P-06-321, Svensk Kärnbränslehantering AB.

Sohlenius, G. Bergman, T. Snäll, S. Lundin, L. Lode, E. Stendahl, J. Riise, A. Nilsson, J. Johansson, T. & Göransson, M. 2006. Oskarshamn site investigation - Soils, Quaternary deposits and bedrock in topographic lineaments situated in the Laxemar subarea. Report P-06-121, Svensk Kärnbränslehantering AB.

Lundin, L. Lode, E. Stendahl, J. Björkvald, L. Hansson, J. 2005. Oskarshamn site investigation. Soils & site types in the Oskarshamn area. Report R-05-15, Svensk Kärnbränslehantering AB.

Lundin, L. Björkvald, L. Hansson, J. Stendahl, J. 2005. Forsmark site investigation. Soils in two large trenches. Report P-05-166, Svensk Kärnbränslehantering AB.

Lundin, L. Björkvald, L. Hansson, J. Stendahl, J. 2004. Oskarshamn site investigation. Surveillance of soils & site types in the Oskarshamn area. Rapport P-04-243, Svensk Kärnbränslehantering AB.

Reports in Swedish

Naturvårdsverket, 2007. Bara naturlig försurning. Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Rapport 5766, Naturvårdsverket. (section 5.3 & 7.3)

Naturvårdsverket, 2007. Bara naturlig försurning. Bilagor till underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Rapport 5780, Naturvårdsverket. (appendix 2 & 7)

Popular science presentations

Fölster, J., Stendahl, J., Ericson Y. 2007. Minskad försurning - men läget fortfarande kritiskt i sydvästra Sverige. Miljötrender, nr 2. 3-5.

Alla publikationer


Kontaktinformation
Forskare FLK vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Skoglig biogeokemi
Telefon: 018-673801
Arbetsbeskrivning: Miljöövervakning av skogsmark, Markinventeringen, Skogsbrukets påverkan på marken, Simulering av markens kolförråd, Markens vittringsförmåga, Beslutsstöd för skoglig planering, Analys av geografiska data, Upp- och nerskalning av markdata, GIS.
Postadress:
(Skoglig) biogeokemi och miljöanalys
75007 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala