CV-sida

Johanna Boberg

Johanna Boberg

Presentation

Jag arbetar som analytiker på enheten för riskvärdering av växtskadegörare. Jag utför risk bedömningar av växtskadegörare och tar fram annat vetenskapligt underlag som kan ligga till grund för Jordbruksverkets riskhantering av växtskadegörare i olika situationer.

Läs mer om enhetens verksamhet här.

Jag har en bakgrund som forskare i skogspatologi och svampekologi. Som forskare arbetade jag framför allt med att bättre förstå invasiva främmande skadegörare och de faktorer som påverkar dessa arters utbredning och påverkan, till exempel global handel och klimatförändringar. Jag har också varit inblandad i projekt för att utveckla  metoder för detektion och övervakning av patogena svampar och medverkat i tvärvetenskapliga projekt om möjligheterna för både ekosystem och samhälle att hantera nya växtskadegörare.

Publikationer i urval


Min publikationslista på Google Scholar.


Populärvetenskapliga publikationer

Skadegörarna utmanar skogen. Future Forest Syntes 2014. Boberg J, Klapwijk M, Stenlid J, Björkman C.

Ekologiska risker med exotiska trädslag. Fakta Skog 12. 2013. Björkman C, Felton A, Boberg J, Widenfalk O.

Svampar och insekter, Rapport från Future Forests 2009-2012, Eds: Björkman C and Stenlid J. Future Forests Report series 2013:5, följande artiklar;

- Tallbarrens svampkarta ritas om. Millberg H. Boberg J. och Stenlid J.
- Bättre koll på luftens svampar med sporfällor. Boberg J. Hopkins A. Oliva J. och Stenlid J.
- Modellering av risker för nya arter i ett förändrat klimat. Boberg J. och Stenlid J.
- Invasiva arter i en föränderlig värld. Klapwijk M. Ammunét T. Boberg J. och Oliva J.
- Ekologiska risker med nya trädslag. Björkman C. Felton A. Boberg J. och Widenfalk O.

 


Kontaktinformation

Analytiker vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för växtpatologi/epidemiologi
Telefon: +4618-671804, +4670-6074769
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala