CV-sida

Johannes Larson

Johannes Larson
Doktorand som studerar variationen av kolförråd och skogens tillväxt på landskapsnivå.

Undervisning

Jag har fått den fantastiska möjligheten att vara kursledare för den inledande kursen på Skogsvetarprogrammet som heter " Skog - nyttjande och värden". Kursen ger in första inblick i skog som naturresurs och är en fantastiskt rolig uppgift. Utöver denna kurs deltar jag i undervisningen i marklära, botanik och skogsskötsel.

Forskning

I mitt doktorandprojekt har jag utfört en ambitiös skog och markinventering för att studera vad som styr variationen i kolförråd, näringsackumulering och tillväxt i boreala landskap.  Genom att kombinera fältdata med högupplösta hydrologiska kartor undersöker vi den rumsliga variationen av markegenskaper och skoglig tillväxt. All min forskning är baserad i Krycklans avrinningsområde utanför Vindeln i Västerbotten. Krycklan som utgör en del utav Svartbergetsförsökspark har en unik forskningsinfrastruktur  som kombinerar forskning på vattenkvalitet, hydrologi, akvatisk ekologi samt mark och skogsvetenskap.

En ökad förståelse om vad som reglerar den rumsliga variationen av markkemi och skoglig tillväxt kan användas för att hitta områden med hög potentiell tillväxt och kolinlagring. Min forskning kommer även kunna bidra till en ökad förståelse för den ökade tillväxt som uppstår i topografiska gradienter mellan inströmning och utströmningsområden.

Bakgrund

2018- Masterexamen i skogsvetenskap, Jägmästarprogramet, SLU Umeå

Handledning

Huvudhandledare: Hjalmar Laudon

 

Publikationer i urval

Larson, J., Lidberg, W., Ågren, A. M., and Laudon, H.: Predicting soil moisture conditions across a heterogeneous boreal catchment using terrain indices, Hydrol. Earth Syst. Sci., 26, 4837–4851, https://doi.org/10.5194/hess-26-4837-2022, 2022.

Ågren, A.M., Larson, J., Paul, S.S., Laudon, H. & Lidberg, W. (2021). Use of multiple LIDAR-derived digital terrain indices and machine learning for high-resolution national-scale soil moisture mapping of the Swedish forest landscape. Geoderma, 404, 115280. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2021.115280

 

Länkar

Läs mer om krycklan här:

https://www.slu.se/institutioner/skoglig-faltforskning/forsoksparker/Svartberget_/krycklansv/aboutkrycklan/

https://www.slu.se/en/departments/field-based-forest-research/experimental-forests/vindeln-experimental-forests/krycklan/infrastructure/


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå