CV-sida

Johannes Larson

Johannes Larson
Jag är särskillt intresserad av vad som driver skogslandskapets variation kopplat till skogens tillväxt och markens egenskaper. Min undersvisning är till största del inom skogsskötsel och marklära.

Forskning

I mitt doktorandprojekt utförde jag en ambitiös skog och markinventering för att studera vad som styr variationen i kolförråd, näringsackumulering och tillväxt i boreala skogslandskap.  Genom att kombinera fältdata med högupplösta hydrologiska kartor undersökte jag den rumsliga variationen av markegenskaper och skoglig tillväxt. 

Den största delen av min forskning är baserad i Krycklans avrinningsområde utanför Vindeln i Västerbotten. Krycklan utgör en del utav Svartbergetsförsökspark som har en unik forskningsinfrastruktur relaterat till vatten,klimat, ekologi samt mark och skogsvetenskap.

En ökad förståelse om vad som reglerar den rumsliga variationen av markkemi och skoglig tillväxt kan användas för att hitta områden med hög potentiell tillväxt och kolinlagring. Min forskning bidrar till en ökad förståelse för den ökade tillväxt som uppstår i topografiska gradienter mellan inströmning och utströmningsområden.

Publikationer i urval

Avhandling:

Larson, J. (2023). Soil moisture conditions control nutrient accumulation, carbon storage and tree growth in boreal forest landscapes. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, (2023:97). https://doi.org/10.54612/a.3s4vldvhv4

https://www.slu.se/ew-nyheter/2023/11/sa-styrs-var-varierade-skog-av-vattnet/

 

Vetenskapliga artiklar:

P. Högberg, R.W. Lucas, M.N. Högberg, U. Skyllberg, G. Egnell, J. Larson, D. Binkley, What happens to trees and soils during five decades of experimental nitrogen loading?, Forest Ecology and Management, Volume 553, 2024, 121644, ISSN 0378-1127, https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.121644.

Larson, J., Wallerman, J., Peichl, M. et al. Soil moisture controls the partitioning of carbon stocks across a managed boreal forest landscape. Sci Rep 13, 14909 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-42091-4

Larson, J., Lidberg, W., Ågren, A. M., and Laudon, H.: Predicting soil moisture conditions across a heterogeneous boreal catchment using terrain indices, Hydrol. Earth Syst. Sci., 26, 4837–4851, https://doi.org/10.5194/hess-26-4837-2022, 2022.

Ågren, A.M., Larson, J., Paul, S.S., Laudon, H. & Lidberg, W. (2021). Use of multiple LIDAR-derived digital terrain indices and machine learning for high-resolution national-scale soil moisture mapping of the Swedish forest landscape. Geoderma, 404, 115280. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2021.115280

 

Länkar

Läs mer om krycklan här:

https://www.slu.se/institutioner/skoglig-faltforskning/forsoksparker/Svartberget_/krycklansv/aboutkrycklan/

https://www.slu.se/en/departments/field-based-forest-research/experimental-forests/vindeln-experimental-forests/krycklan/infrastructure/


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå