CV-sida

Johnny de Jong

Johnny De Jong
Johnny har arbetat på CBM sedan 2001. Han är docent i naturvårdsbiologi och är anställd som forskningsledare.

Presentation

Extended CV (pdf)

På CBM arbetar Johnny med naturvårdsbiologi och biodiversitet. Arbetet inkluderar forskning, forskningskoordinering, undervisning och olika uppdrag, med koppling till skogsbruk, energi, infrastruktur och naturvård. En hel del av projekten berör fladdermöss, som är den organismgrupp som Johnny är specialiserad på. 

Johnny arbetar internationellt i den Internationella Naturvårdsunionen IUCN, inom Eurobats (internationellt avtal om fladdermöss) och i SIDA-projekt. Johnny har också en hel del erfarenheter från mångvetenskapligt forskningssamarbete.

Kontakta Johnny om du vill diskutera naturvård med koppling till skogsbruk. Givetvis är också tips på fladdermuskolonier och allehanda fladdermusfrågor välkomna.

Bakgrund

Han har sitt ursprung i Lidköping, men är uppsalabo sedan 1983. Efter biologexamen vid Uppsala universitet blev det doktorandstudier vid Institutionen för viltekologi (nuvarande Institutionen för ekologi) vid SLU. Forskningen handlade om utbredningsmönster, biotopval och effekter av areella näringar på fladdermöss. Efter disputationen följde några års anställning på skogsstyrelsen, innan Johnny kom tillbaks till SLU och till CBM.

Publikationer i urval

Vetenskapliga arbeten / Scientific papers published in reviewed journals

de Jong, J., Millon, L., Håstad, O. & Victorsson, J. 2021. Activity Pattern and Correlation between Bat and Insect Abundance at Wind Turbines in South Sweden. Animals 11: 3269. https://doi.org/10.3390/ani11113269  

Bostedt, G., de Jong, J., Ekvall, H., Hof, A.R., Sjögren, J. & Zabel, A. 2021. An empirical model for forest landscape planning and its financial consequences for landowners, Scandinavian Journal of Forest Research, https://doi.org/10.1080/02827581.2021.1998599 

von Hirschheydt, G., Kindvall, O. de Jong, J. 2020. Testing bat abundance and diversity predictions by PREBAT, a connectivity-based habitat suitability model for insectivorous bats. European Journal of Wildlife Research 66: 29. DOI: 10.1007/s10344-020-1368-1

Michanek, G., Bostedt, G., Ekvall, H., Forsberg, M., Hof, A.R., de Jong, J., Rudolphi, J. & Zabel, A. 2018. Landscape Planning— Paving the Way for Effective Conservation of Forest Biodiversity and a Diverse Forestry? Forests 9, 523; doi:10.3390/f9090523.

Åkerblom, S. & de Jong, J. 2017. Mercury in fur of Daubenton’s bat (Myotis daubentonii) in Southern Sweden and Comparison to Ecotoxicological Thresholds. Bull Environ Contam Toxicol 99:561–566. DOI 10.1007/s00128-017-2206-3

de Jong, J., Akselsson, C., Egnell, G., Löfgren, S. & Olsson, B. 2017. Realizing the energy potential of forest biomass in Sweden – How much is environmental sustainable. Forest Ecology and management. 383: 3-16. Special Issue.

de Jong, J. & Dahlberg, A. 2017. Impact on species of conservation interest of forest harvesting for bioenergy purposes. Forest Ecology and management 383: 37-48.

Uwe R. Fritsche, Leire Iriarte, Johnny de Jong, Alessandro Agostini, Nicolae Scarlat. 2014. Extending the EU Renewable Energy Directive sustainability criteria to solid bioenergy from forests. Natural resources forum. DOI: 10.1111/1477-8947.12042.

Johansson, T., Hjältén, J., de Jong, J. & von Stedingk, H. 2013. Environmental considerations from legislation and certification in managed forest stands: a review of their importance for biodiversity. Forest ecology and management 303: 98-112.

Duncker, P. S., K. Raulund-Rasmussen, P. Gundersen, K. Katzensteiner, J. De Jong, H. Ravn, M. Smith, O. Eckmüllner and H. Spiecker. 2012. How Forest Management affects Ecosystem Services, including Timber Production and Economic Return: Synergies and Trade-Offs. Ecology and Society 17 (4): 50. 

Peh, K. S-H., Sodhi, N. S., de Jong, J., Sekercioglu, C. H., Yap, C. A-M. & Lim, S. L-H. 2006. Conservation value of degraded habitats for forest birds in southern peninsular Malaysia. Diversity and Distribution 12: 572-581.

Peh, K. S-H., de Jong, J., Sodhi, J. N. S., Lim, S. S. & Yap, C. A-M. 2005. Lowland rain forest avifauna and human disturbance: persistence of primary forest birds in selectively logged forest and countryside of southern Peninsular Malaysia. Biological Conservation 123: 489-505.

Böcker, populärvetenskapliga artiklar och myndighetsrapporter

Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T, de Jong, J. 2011. Naturvårdskedjan – för en effektivare naturvård. 416 pp. Centrum för biologisk mångfald. Uppsala.

de Jong, J., Larsson-Stern, M. & Liedholm, H. 1999. Grönare skog. 208 pp. Skogsstyrelsen. Jönköping.

de Jong, J. & Arnbom, T. 2021. Gåta vart fladdermössen tar vägen på vintern. Fauna & flora 116: 30-37.

de Jong, J., Gylje Blank, S., Ebenhard, T. Ahlén, I. 2020. Fladdermusfaunan i Sverige – Arternas utbredning och status 2020. Fauna & flora 115: 2-16.

de Jong, J., Ebenhard, T., Ahlén, I., Gerell, R. & Gerell Lundberg, K. 2015. Nya svenska namn på Europas fladdermöss. Fauna och flora 110: 36-42.

Ågren, E., Nilsson, S., Mattsson, R. & de Jong, J. 2012. Vitnossjuka – nytt hot mot fladdermöss. Fauna och Flora 107(3): 34-39.

de Jong, J., Dahlberg, A., Almstedt, M., Jonsson, B-G., Hysing, E. & Silfverling, G. 2004. Mer död ved i skogen - en förutsättning för tusentals arters överlevnad. Fauna och flora 99(2): 36-41.

de Jong, J. 2021. Miljöövervakning av fladdermöss i Sverige – Utvärdering av fladdermusdata 1999 – 2019. Meddelande nummer 2021:09. Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköping.

Aronsson, M., Berglund, H., Bjelke, U., Eide, W., Lönnell, N., Toräng, P., Jacobson, A., Halling, C., Westling, A., Sandström, J., Thurfjell, H., Sundberg, S., Florin, A-B., Alm, G., Blank, S., de Jong, J., Von Wachenfeldt, E. & Tranvik, L. 2020. Sveriges arter och naturtyper i EU:s art- och habitatdirektiv : resultat från rapportering 2019 till EU av bevarandestatus 2013-2018. ISBN: 978-91-620-6914-8. Naturvårdsverket, Stockholm. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:naturvardsverket:diva-8510

Kindvall, O. &  de Jong, J. 2020. Modellera effekter av infrastruktur på fladdermöss och deras livsmiljöer - Handledning i användandet av GIS-verktyget PREBAT. Trafikverket 2020:231. ISBN 978-91-7725-761-5. Borlänge.

Michanek, G., Bostedt, G., de Jong, J., Ekvall, H., Forsberg, M., Hof, A., Sjögren, J. & Zabel von Felten, A. 2019. Landskapsplanering av skog för biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk. Rapport 6909. Naturvårdsverket, Stockholm.

Ebenhard, T., Berg, Å., de Jong, J., Egnell, G. & Sandström, C. 2019. Fåglar och bioenergi. CBMs skriftserie nummer 111. ISBN: 978-91-88083-20-3.

de Jong, J., Håstad, O., Victorsson, J. & Ödeen, A. 2019. Aktivitet av fladdermöss och insekter vid ett vindkraftverk. Naturvårdsverket, Rapport 6902. Stockholm.

de Jong, J., Akselsson, C., Egnell, G., Löfgren, S. & Olsson, B. 2018. Miljöpåverkan av skogsbränsleuttag – en syntes av forskningsläget baserat på Bränsleprogrammet hållbarhet 2011-2016. ER 2018:02. Energimyndigheten, Eskilstuna.


Kontaktinformation

Forskningsledare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
Telefon: +4618-671071, +46702271914