CV-sida

Jonathan Stoltz

Jonathan Stoltz
Forskare vid Institutionen för Människa och Samhälle. Undervisar och forskar i miljöpsykologi, med fokus på hur landskapsplanering och design kan stödja människors hälsa och välbefinnande.

Presentation

Jonathan har en magisterexamen i kognitionsvetenskap från Linköpings universitet och en doktorsexamen i fysisk geografi från Stockholms universitet. Han har varit involverad i olika tvär- och multidisciplinära forskningsprojekt vid SLU sedan 2011. Han forskar och undervisar för närvarande om miljöuppfattning i relation till människors hälsa och välbefinnande, med fokus på evidensbaserade planerings- och designverktyg (Stoltz 2019; Stoltz & Grahn 2021). Han har arbetat med olika typer av landskapsanalyser och t.ex. epidemiologiska data, kopplat miljöuppfattningar till olika hälso- och välmåenderesultat. Han har analyserat upplevda kvaliteter i semi-urbana landskap (Stoltz et al. 2013) och skogsmiljöer (Stoltz et al. 2016), samt undersökt synergier med andra hållbarhetsaspekter, såsom t.ex. biologisk mångfald och livsmedelsproduktion, i urbana städer. sammanhang (Stoltz & Schaffer 2018). På senare tid har fokus legat på att utveckla indikatorer för hälso- och välbefinnandefrämjande kvaliteter i skogsmiljöer, som ska inkluderas vid sidan av t.ex. biologisk mångfald och träproduktionsindikatorer i modelleringsscenarier. Dessutom har han undersökt evolutionära perspektiv på landskapsperception i relation till rekreationsbehov (Stoltz, 2022).

Publikationer i urval

Stoltz, J. 2022. Layered Habitats: An Evolutionary Model for Present-day Recreational Needs. Front. Psychol. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.914294

Stoltz, J., Grahn, P. 2021. Perceived Sensory Dimensions: An Evidence-based Approach to Greenspace Aesthetics. January 2021. Urban Forestry & Urban Greening 59(4):126989. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.126989

Stoltz, J. & Grahn, P. 2021. Perceived sensory dimensions: key aesthetic qualities for health-promoting urban green spaces. Journal of Biomed Research. 2021;2(1):22-29. https://doi.org/10.46439/biomedres.2.009  

Stoltz, J. 2019. Perceived Sensory Dimensions: A Human-Centred Approach to Environmental Planning and Design. Dissertations in Physical Geography, Stockholm University, ISBN: 978-91-7797-901-2. http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1374120/FULLTEXT01.pdf

Stoltz, J., Schaffer, C. 2018. Salutogenic Affordances and Sustainability: Multiple Benefits with Edible Forest Gardens in Urban Green Spaces. Frontiers in Psychology 9:2344. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02344

Stoltz, J., Skärbäck, E. 2017. Grupputvärdering av stödjande landskapskvaliteter – Exempel från skog och stad. (Eds.) Skärbäck, E., Mossberg, F. In: Grönska och ljudkvalitet i närmiljön – Hårda fakta för mjuka värden. ISBN: 978-91-976560-3-0.

Stoltz, J., Lundell, Y., Skärbäck, E., van den Bosch, M.A., Grahn, P., Nordström, E.M., Dolling, A. 2016. Planning for restorative forests: Describing stress-reducing qualities of forest stands using available forest stand data. European Journal of Forest Research 2016, 135, 803-813.

Stoltz, J. et al. 2014. Green cover may be a good indicator for Serene as a restorative factor. Conference abstract, International Conference on Urban Tree Diversity, Alnarp, 2014. 

Stoltz, J., Björk, J., Grahn, P., Mattisson, K. & Skärbäck, E. 2013. Klassificering av utemiljöer i Kristianstad för hälsa och välbefinnande. Rapport 2013:9, SLU, LTJ-fakulteten, Alnarp

Stoltz J., Grahn P., Brundell-Freij K., Björk J., Skärbäck E. 2012. Malmöbors upplevelse av fem utemiljökaraktärer. Rapport 2012:10. SLU, LTJ-fakulteten, Alnarp, ISBN 978-91-87117-09-1.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för människa och samhälle
Telefon: +4640415497
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp