CV-sida

Jörgen Wissman

Jörgen Wissman
Jörgen arbetar med frågor relaterat till biologisk mångfald i infrastruktur, urbana miljöer och jordbrukslandskapet. Hans forskning behandlar förbättrad skötsel av habitat och berör områden från pollinationsekologi till tvärvetenskapliga frågor som biologisk mångfald - landskapshistoria och effekter av olika djurslag. Han är engagerad i frågor gällande effekter av jordbrukspolitiken på biologisk mångfald samt skötsel av alla slags öppna biotoper som vägkanter, kraftledningar, stadsnära gräsytor etc

Forskning

-Skötsel av gräsytor för att gynna biologisk mångfald
-Skötsel av biotoper i infrastruktur
-Invasiva landlevande växter
-Grön infrastruktur
-Trädvärden längs infrastruktur

Publikationer i urval

Avhandling

Wissman J. 2006. Grazing regimes and plant reproduction in semi-natural grasslands. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Doctoral thesis nr 2006:40.

Vetenskapliga artiklar

Dániel-Ferreira, J., Bommarco, R., Wissman, J. & Öckinger, E. 2020. Linear infrastructure habitats increase landscape-scale diversity of plants but not of flower-visiting insects. Scientific reports 10 (1), 1-11

Ignatieva, M., Eriksson, F., Eriksson, T., Kätterer, T., Tidåker, P., Wissman, J., Ahrné, K., Bengtsson, J. & Hedblom, H. 2020. Pros and cons of transdisciplinary research: A case study of Swedish lawns and their sustainable alternatives. Urban Forestry & Urban Greening, 56, 126799.

Berg, Å., Cronvall, E., Eriksson, Å., Glimskär, A., Hiron, M., Knape, J., Pärt, T., Wissman, J., Żmihorski, M. & Öckinger, E. 2019. Assessing agri-environmental schemes for semi-natural grasslands during a 5-year period: can we see positive effects for vascular plants and pollinators?. Biodiversity and Conservation, 28(14), 3989-4005.

Yang, F., Ignatieva, M., Wissman, J., Ahrné, K., Zhang, S., & Zhu, S. 2019. Relationships between multi-scale factors, plant and pollinator diversity, and composition of park lawns and other herbaceous vegetation in a fast growing megacity of China. Landscape and urban planning, 185, 117-126.

Hedblom, M., Lindberg, F., Vogel, E., Wissman, J., & Ahrné, K. 2017. Estimating urban lawn cover in space and time: Case studies in three Swedish cities. Urban Ecosystems, 1-11.

Berg, Å., Bergman, K.-O., Wissman, J, Zmihorski, M. and Öckinger, E. 2016. Power-line corridors as source habitat for butterflies in forest landscapes. Biological Conservation 201:320-326.

 Tälle, M., Milberg, P. & Wissman, J. 2015. Gräsröjaren – ett skötselalternativ i artrika gräsmarker, The grass trimmer – a useful management tool for species-rich grasslands. svensk Botansik Tidskrift. 5: 254-259.

Ignatieva, M., Ahrné K., Wissman, J., Eriksson, T., Tidåker, P., Hedblom, M., Kätterer, T., Marstorp, H., Berg, P., Eriksson, T. & Bengtsson, J. 2015. Lawn as a cultural and ecological phenomenon: A conceptual framework for transdisciplinary research. Urban forestry & urban greening. 14: 383-387.

Helldin, J-O., Wissman, J. & Lennartsson, T. 2015. Abundance of red-listed species in infrastructure habitats – ”responsibility species” as a priority-setting tool for transportation agencies´ conservation action. Nature Conservation. 11: 143-158

Östman, Ö., Wengström, Å., Gradin, U., Wissman, J., Schäfer, M. & Lundström, J.O. 2014. Lower abundance of flood water mosquito larvae in managed wet meadows in the lower Dalälven floodplains, Sweden. Wetlands Ecology and Management. 10.1007/s11273-014-9377-z.

Tälle, M., Bergman, K-O., Paltto, H., Pihlgren, A., Svensson, R., Westerberg, L., Wissman, J. & Milberg, P. 2014. Mowing for biodiversity: grass trimmer and knife mower perform equally well.  Biodiversity and Conservation. 10.1007/s10531-014-0765-8.

Tunon, H., Axelsson Linkowski, W., Bele, B., Kvarnström, M.,  Norderhaug, A. & Wissman, J. 2013. Views of landscape - reflections on the governance of Scandinavian transhumance. Baltic Worlds. VI:3/4, 53-60.

Berg, Å, Ahrné, K., Öckinger, E., Svensson, R. & Wissman, J. Accepted 2013. Butterflies in semi-natural pastures and power-line corridors – effects of flower-richness, management and structural vegetation characteristics. Insect Conservation and Diversity.

Lennartsson, T., Wissman, J. & Bergström, H. -M. 2012. The effect of timing of grassland management on plant reproduction. International Journal of Ecology, doi:10.1155/2012/156274.

Gustavsson, E., Dahlström, A., Emanuelsson, M., Wissman, J. and Lennartsson, T. 2011. Combining historical and ecological knowledge to optimise biodiversity conservation in semi-natural grasslands. Current grassland biodiversity - a legacy of historical management practices. InTech - Open Access Publisher. Austria

Svensson, R., Pihlgren, A. & Wissman, J. 2009. The grass trimmer - better than its reputation! Svensk Botanisk Tidskrift. 103: 187-195.

Dahlström, A., Lennartsson, T., Wissman, J. & Frycklund, I. 2008. Biodiversity and traditional land use in southcentral Sweden: the significance of management timing. Environment and history, 14: 385-403

Johnson, S.D., Collin, C.L., Wissman, H.J, Halvarsson, E., & Ågren, J. 2004. Factors contributing to variation in seed production among remnant populations of the endangered daisy Gerbera aurantiaca. Biotropica 36: 148-155.

Wissman, J., Hedin, Å. and Lennartsson, T. 2012. How important is infrastructure for the conservation of threatened biodiversity? A case study of red-listed species in Sweden. Proceedings of the 2011 International Conference on Ecology & Transportation, Seattle.

Wissman, J. 2009. The high value grasslands of Gotland and Öland, Sweden. Chapter in: Veen, P., Jeffersson, R., de Smidt, J. and van der Straaten, J. (eds.) 2009. Grasslands in Europe - of high nature value. KNNV Publishing, ISBN: 978 90 5011 316 8.

Wissman, J., Lennartsson, T. & Berg, Å. 2008. Is the grass always greener on the other side of the fence? Primula veris L. as an example of plant survival at different management intensities. Proceedings of the 22nd general meeting of the European Grassland Federation, 27-38.

Hessle, A. & Wissman, J. 2008. Foraging behaviour and diet composition in cattle on semi-natural grasslands. Biodiversity and animal feed: future challenges for grassland production. Proceedings of the 22nd General Meeting of the European Grassland Federation, Uppsala, Sweden.

Hessle, A., Wissman, J., Bertilsson, J. & Burstedt, E. 2008. Effect of breed of cattle and season on diet selection and defoliation of competitive plant species in semi-natural grasslands. Grass and Forage Science, 63, 86–93

 

Rapporter

Wissman, J., Runesson, K. & Linnander, J. 2021. Om invasiva växtarter - stöd i arbetet för en hållbar miljö i städer och tätorter. Naturvårdsverket. ISBN 978-91-620- 6986-5.

Wissman, J., Runesson, K. & Linnander, J. 2021. Kommunens arbete med invasiva växtarter – ett kunskapsstöd. Naturvårdsverket. ISBN 978-91-620-8876-7.

Wissman, J. & Hilding-Rydevik, T. 2020. Främmande trädarter i stadsmiljö. Kunskapsunderlag om hot och möjligheter. CBM:s skriftserie 120. ISBN: 978-91-88083-30-2.

Wissman, J., Norlin, K. & Lennartsson, T. 2015. Invasiva arter. CBMs skriftserie 98

 Jansson, N., Fargo, M., Hultegren, S., Lennartsson, T., Weibull, H. & Wissman, J. 2015 Vägarnas träd – om trädens skötsel, värdefulla strukturer och följearter. CBMs skriftserie 93

 Berg, Å., Bergman, K.-O., Wissman, J., Zhmihorski, M. och Öckinger, E. 2015. betydelsen av kraftledningsgator, skogsbilvägar och naturbetesmarker för fjärilar i olika landskapstyper. CBMs skriftserie nr 97. Centrum för Biologsik Mångfald, SLU, Uppsala.

Wissman, J., Berg, Å., Ahnström, J., Wikström, J. & Hasund K-P. 2013. How can the Rural Development Programme´s agri-environmental payments be improved? Experiences from other countries. The Swedish Board of Agriculture Report 2013:21.

Wissman, J., Berg, Å., Ahnström, J., Wikström, J. & Hasund K-P. 2012. Alternativa styrmedel i Landsbygds-programmet: Erfarenheter från andra länder. Rapport 2012:24 Jordbruksverket

Wissman, J. och Lennartsson, T. 2011. Betestryck ur ekologisk synvinkel - En treårig undersökning av betestryck i naturbetesmarker i östra och västra Sverige. Rapport till Jordbruksverket.

Päiviö, E-L., Wissman, J. & Andersson, H. 2010. Axel 2 – utvärdering av åtgärder för attförbättra miljön och landskapet, Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013. Jo 10.013

Glimskär, A., Bergman, K.-O., Cronvall, E., Eriksson, Å., Gallegos Torell, Å., Lagerqvist, K., Ringvall, A., Sandring, S., Wissman, J. &, Svensson, J. 2009. Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmark via NILS år 2008, SLU.

Allard, A., Glimskär, A., Högström, M., Marklund, L., Olofsson, K, Nilsson, B., Pettersson, A., Ringvall, A., Wissman, J. & Svensson, J. 2009. Småbiotopsuppföljning i NILS år 2008, SLU

Andersson, R., Kaspersson, E. & Wissman, J. 2008 Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna?, SLU, ISBN 978-91-86197-01-8

Glimskär, A.., Ringvall, A. & Wissman, J. 2006. Förslag till regional uppföljning av ängs- och betesmarker via NILS, Förberedande rapport till Jordbruksverket, SLU

Wissman, H. J. 2005. Effects of management on phenological traits in grassland plants. Introductory Research Essay no. 21. Department of Conservation Biology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.

Halvarsson, E. & Wissman, H. J. 2001. Pollination and seed production in fragmented populations of the rare perennial herb Gerbera aurantiaca. Committee of Tropical Ecology, Uppsala University. Minor Field Study 67.

Wissman, H. J. 2000. Spatial variation in pollinator community and reproductive output of Aconitum septentrionale. Department of Plant Ecology, Uppsala University. Masters thesis in Biology.

 

Populärvetenskapligt

Wissman, J., Norlin, K. & Kall, Ann-Sofie, Klippa Gräsmattan - självvald skötselmetod? Biodiverse Nr 1 2015, Centrum för biologisk mångfald.

Wissman, J. 2010. Myter och sanningar i naturvården. Biodiverse nr 4 2010, Centrum för biologisk mångfald.

Wissman, J. 2009. The high value grasslands of Gotland and Öland, Sweden. Chapter in: Veen, P., Jeffersson, R., de Smidt, J. and van der Straaten, J. (eds.) 2009. Grasslands in Europe - of high nature value. KNNV Publishing, ISBN: 978 90 5011 316 8.

Olsson, R (red.) 2008. Mångfaldsmarker; Naturbetesmarker – En värdefull resurs. HagmarksMISTRA/Centrum för biologisk mångfald.

Lennartsson, T., Wissman, J. och Helldin, J-O. 2007. Synpunkter på inlägg om hävdintensitet. HagmarksMistras Årsrapport 2006.

Wissman, J. 2007. Betas våra gräsmarker för hårt? HagmarksMistras Årsrapport 2006.

Pihlgren, A., Svensson, R., Wissman, J. och Kvarnbäck, O. 2007. Träd och buskar – igenväxningsvegetation eller förutsättning för mångfalden? HagmarksMistras Årsrapport 2006.

Glimskär, A.., Ringvall, A.., Wissman, J. 2006. Förslag till regional uppföljning av ängs- och betesmarker via NILS, Förberedande rapport till Jordbruksverket, SLU

Spörndly, E., Lennartsson, T., Wissman, J. 2005. Olika betesregimer på naturbetesmarker. HagmarksMistra, Årsrapport.

Spörndly, E., Lennartsson, T., Wissman, J. 2004. Olika betesregimer - erfarenheter och några resultat från första försöksåret. HagmarksMistra, Årsrapport.

Wissman, J., Spörndly, E., Lennartsson, T. 2003. Betesstrategier på naturbetesmarker. HagmarksMistra, Årsrapport.

Aronsson, M., Hultengren, S., Lindborg, R., Svensson, R. & Wissman, J. 2003. Olika synsätt på odlingslandskapet och dess träd och buskar. HagmarksMISTRA årsrapport 2002, Centrum för Biologisk Mångfald, Uppsala.


Kontaktinformation

Forskare tjl vid Institutionen för stad och land; SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM)
Postadress:
Inst.för stad och land, Box 7012
75007 Uppsala