CV-sida

Julia Schneider

Julia Schneider
Forskningsassistent vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Presentation

Under min anställning jobbar jag med en exempelsammling av urbana grönområden i Norden, en kunskapssammanställning om skol- och förskolegårdars yta och kvalitet, utvärdering av sociala värden och tillgänglihet i offentliga och semioffentliga urbana grönområden med dagvattenlösningar, som del i forskningsprojektet TINK - Tillgängliga, Normkritiska Dagvattenlösningar, på uppdrag av RISE. Jag arbetar även med planeringen av en kurs på det nya kandidatprogrammet Forest and Landscape Management samt assisterar i kurser inom masterprogrammet Hållbar stadsutveckling. 

Bakgrund

Kandidat i miljövetenskap, Malmö universitet 2015-2018

Master i hållbar stadsutveckling, SLU 2018-2020

Publikationer i urval

Jansson, M., Schneider, J., Mårtensson, F., Kylin, M. and Fridell, L. (2021). Rum för skolans utemiljö – Fördjupad analys kring yta för förskolegård och skolgård. Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie; 2021:4 [Rapport]. https://pub.epsilon.slu.se/23467/ 


Kontaktinformation
Forskningsassistent vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp