CV-sida

Julia Schneider

Julia Schneider
Forskningsassistent vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Presentation

Under min anställning har jag jobbat med en exempelsamling av urbana grönområden i Norden, en kunskapssammanställning om skol- och förskolegårdars yta och kvalitet samt metodutveckling och utvärdering av tillgänglighet och upplevelsevärden vid urbana offentliga dagvattenlösningar. Det sistnämnda som en del i forskningsprojektet TINK: Tillgängliga, Normkritiska Dagvattenlösningar, på uppdrag av RISE.

Jag har under höstterminen 2021 arbetat med planering och utförande av kursen Analysis of Forested Landscapes i det nya kandidatprogrammet Forest and Landscape samt ingått i kursteamet på kurser inom mastersprogrammet Hållbar stadsutveckling.

Våren 2022 arbetar jag med samverkansprojekt, framförallt inriktat mot barns utemiljöer, men även till viss del med mitt främsta intresseområde: mötet mellan stad och hav - skydd och förvaltning av marina ekosystem i stadsnära grundområden.

Bakgrund

Kandidat i miljövetenskap, Malmö universitet 2015-2018

Master i hållbar stadsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet 2018-2020

Publikationer i urval

Jansson, M., Schneider, J., Mårtensson, F., Kylin, M. and Fridell, L. (2021). Rum för skolans utemiljö – Fördjupad analys kring yta för förskolegård och skolgård. Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie; 2021:4 [Rapport]. https://pub.epsilon.slu.se/23467/ 

Schneider, J., af Ekström, H., & Larson, A. (2021). Tillgänglighet och upplevelser vid
blågröna dagvattenlösningar – metodutveckling och utvärdering av befintliga
platser ur ett breddat tillgänglighetsperspektiv. Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie; 2021:5 [Rapport]. https://pub.epsilon.slu.se/24907/


Kontaktinformation

Forskningsassistent vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp