CV-sida

Kajsa Henryson

Postdoktor inom livscykelanalys (LCA) av jordbrukets miljöpåverkan.

Presentation

Jag forskar om jordbrukets miljöpåverkan, med särskilt fokus på kol-och kväveomsättning i marken. Som verktyg för att beräkna miljöpåverkan använder jag livscykelanalys (LCA). LCA används för att bedöma en process eller produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel, från vaggan till graven. Det är användbart för att jämföra olika typer av miljöpåverkan som sker under olika faser av produktens eller processens livscykel.

Mitt arbete involverar både metodutveckling av LCA inom områden som berör jordbruket, samt tillämpning av LCA på system såsom växtodling, mjölkproduktion och biodrivmedel.

Bakgrund

Teknologie doktorsexamen, 2019. Sveriges lantbruksuniversitet

Civilingenjör i maskinteknik, 2014. Linköpings universitet

Publikationer i urval

Vetenskapliga artiklar

Henryson, K., Kätterer, T., Tidåker, P. & Sundberg, C. (2020). Soil N2O emissions, N leaching and marine eutrophication in life cycle assessment – A comparison of modelling approaches. Science of the Total Environment 725, 138332

Henryson, K., Hansson, P.-A., Kätterer, T., Tidåker, P. & Sundberg, C. (2019). Environmental performance of crop cultivation at different sites and nitrogen rates in Sweden. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 114(2), pp. 139-155.

Henryson, K., Sundberg, C., Kätterer, T. & Hansson, P.-A. (2018). Accounting for long-term soil fertility effects when assessing the climate impact of crop cultivation. Agricultural Systems, 164, ss. 185-192.

Henryson, K., Hansson, P.-A. & Sundberg, C. (2018). Spatially differentiated midpoint indicator for marine eutrophication of waterborne emissions in Sweden. The International Journal of Life Cycle Assessment, 23(1), ss. 70-81.

Doktorsavhandling

Henryson, K. (2019). Modelling site-dependent environmental impacts of nitrogen fertiliser use in life cycle assessments of crop cultivation. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:70

Masteruppsats

Henryson, K. (2014). Beräkning av växthusgasutsläpp vid odling av raps för biodieselproduktion: Tillämpning av EU:s förnybartdirektiv för alternativa jordbruksmetoder. Examensarbete LIU-IEI-TEK-A--14/01873—SE. Linköpings universitet.


Kontaktinformation