CV-sida

Kajsa Henryson

Kajsa Henryson
Doktorand inom bedömning av odlingssystems miljöpåverkan med hjälp av livscykelanalys (LCA).

Presentation

Mitt doktorandprojekt syftar till att kvantifiera de miljömässiga aspekterna av intensfiering av växtodling. Intensifiering innebär att odlingen ger högre skörd per ytenhet, vilket gör att mindre odlingsmark behöver användas för att ge samma avkastning. Intensifiering erbjuder också en möjlighet till att öka växtodlingens resurseffektivitet, men uppnås ofta tvärtom genom att öka mängden insatsprodukter (bekämpningsmedel, gödsel mm) och/eller med följden att jordens bördighet minskar. Det är därför nödvändigt att utreda under vilka omständigheter som intensifiering leder till en minskad miljöpåverkan, även kallat hållbar intensifiering.

Som verktyg för att beräkna detta använder jag livscykelanalys (LCA). LCA används för att bedöma en process eller produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel, från vaggan till graven. Det är användbart för att jämföra olika typer av miljöpåverkan som sker under olika faser av produktens eller processens livscykel.

Mitt arbete involverar både metodutveckling av LCA inom områden som berör växtodlingsintensifiering, som övergödningspåverkan och matjordens kolförråd, samt tillämpning av LCA på intensifierade odlingssystem. Jag samarbetar med doktorander och forskare på Institutionen för mark och miljö, som utför olika fältförsök med syfte att öka avkastingen samtidigt som utsläppen minimeras.

Bakgrund

Civilingenjör i maskinteknik, 2014. Linköpings universitet

Publikationer i urval

Vetenskapliga artiklar

Henryson, K., Sundberg, C., Kätterer, T. & Hansson, P.-A. (2018). Accounting for long-term soil fertility effects when assessing the climate impact of crop cultivation. Agricultural Systems, 164, ss. 185-192.

Henryson, K., Hansson, P.-A. & Sundberg, C. (2018). Spatially differentiated midpoint indicator for marine eutrophication of waterborne emissions in Sweden. The International Journal of Life Cycle Assessment, 23(1), ss. 70-81.

 

Masteruppsats

Henryson, K. (2014). Beräkning av växthusgasutsläpp vid odling av raps för biodieselproduktion: Tillämpning av EU:s förnybartdirektiv för alternativa jordbruksmetoder. Examensarbete LIU-IEI-TEK-A--14/01873—SE. Linköpings universitet.


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system
Telefon: 018-671838
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala