CV-sida

Karin Ingemansson

Karin Ingemansson
Landskapsarkitekt och universitetsadjunkt med inriktning mot växtkännedom och vegetationsbyggnad, tillhör ämnesgruppen vegetationsbyggnad.

Undervisning

Karin är landskapsarkitekt och undervisar framförallt på Landskapsarkitektprogrammet, Landskapsingenjörsprogrammet och programmet för Trädgårdsingenjör – design. 

En stor del av Karins undervisning fokuserar på växtkännedom, vegetationsbyggnad och skötsel samt landskapsvård. Hon handleder även i examensarbeten i relaterade ämnen. Med vegetation som utgångpunkt är Karin särskilt intresserad av miljöer, i tätortsnära lägen, inspirerade av naturliga biotoper och hur dessa kan skapas, förvaltas och användas.

Karin är med i och leder kurserna Skötsel av grönytor och naturmarker och Landskapsförvaltning som läses av studenter på landskapsarkitekt- och landskapsingenjörs-programmet.

Tidigare (2021-2022) har hon varit kursledare i Inomhusträdgårdens Material och Design, en kurs som behandlar vintersvala inglasade miljöer inspirerade av vegetationssystem i bl.a. subtropiska klimat och medelhavsklimat.

//

Karin is a landscape architect and mainly teach in the Landscape Architecture programme, Landscape Engineer programme and Horticultural Management: Garden Design - Bachelor's programme. 

A large part of her teaching focuses on plant knowledge, construction of vegetation and maintenance. She also supervises degree projects in related subjects. With vegetation as a starting point, she is particularly interested in environments, in locations close to urban areas, inspired by natural biotopes and how these can be created, managed and used. 

Karin is teaching and a course leader in the courses  ‘Maintenance of green areas and natural land’ and ‘Park- and Landscape Management’ taken by students in the Landscape Architecture and Landscape Engineer programmes. 

Previously (2021-2022) she has been a course leader in ‘Indoor garden design’ a course that deals with winter-cool conservatory environments inspired by vegetation systems in e.g. subtropical and Mediterranean climates.

Bakgrund

Utbildning:

Landskapsarkitektprogrammet (SLU)2008-2013.

Innan landskapsarkitektutbildningen har Karin haft ett tvärvetenskapligt och internationellt fokus. Hon har läst kurser i Internationell Migration och Etniska Relationer (Malmö Universitet), Stads- och Förvaltningsrätt (Lunds Universitet) samt Folkhögskolestudier i Barns och Ungas rättigheter (Billströmska Folkhögskolan med praktik i Nicaragua).

Educational background: 

Landscape architecture programme 2008-2013. 

Before the landscape architecture education, Karin had an interdisciplinary, international focus and studied courses in e.g. International Migration and Ethnic Relations (Malmö University), Constitutional and administrative law (Lunds University) and studies in Children and Youth Rights (Billströmska Folk High School Sweden/Nicaragua). 

Länkar


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +46708-555 460
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp