CV-sida

Karin Wiberg

Carin Wiberg
Jag är fakultetsprofessor och leder en forskargrupp i organisk miljökemi (POPs-gruppen). Vi studerar källor, spridning, omsättning och exponering av långlivade organiska miljöföroreningar (POPs, micropollutants) som t.ex. högfluorerade ämnen (PFAS), läkemedel, PAH, pesticider och flamskyddsmedel.

Presentation

POPs-gruppen strävar efter ökad kunskap om miljöföroreningar och deras effekter i akvatiska och terrestra miljöer. Forskningen omfattar även renings- och saneringstekniker för förbättrad vattenkvalité och hållbart nyttjande av vatten. Vi utvecklar "early warning" metodik och nya strategier för identifiering av tidigare okända kemiska miljö- och hälsorisker med fokus på dricks- och avloppsvatten genom prioriteringsmetodik och avancerad masspektrometri. POPs-gruppen har ett analyslaboratorium (POPs-laboratoriet) för forskning och miljöanalys.

Forskning

POPs-gruppen

 • Docent Lutz Ahrens,  biträdande lektor
 • Dr Jana Weiss, forskare
 • Dr Anna-Karin Dahlberg, post-doc
 • Dr Oksana Golovko, post-doc
 • Dr Foon Yin Lai, post-doc
 • Dr Jakob Gustavsson, forskare
 • Dr Cristina Postigo Rebello, gästforskare (August T Larsson)
 • Johannes Kicuchi, forskningsingenjör
 • Laura Gobelius, forskningsassistent

 Doktorander

 • Rikard Tröger
 • Wiebke Dürig
 • Mattias Sörengård
 • Vera Franke
 • Frank Menger
 • Anastasia Ivanova (gästdoktorand)
 • Malin Ullberg (Stephan Köhler, geosektionen, IVM)
 • Hugo Pereira (Jon-Petter Gustavsson, Institutionen för mark och miljö)
 • Anna Apler (Ian Snowball, Uppsala universitet)
 • Georgios Niarchos (Fritjof Fagerlund, Uppsala universitet)
 • Dauren Mussabek (Ronny Berndtsson, Lunds univeristet)
 • Alina Koch (Thanh Wang, Örebro universitet)

 

Previous members

 • Dr Meritxell Gross, ICRA, Girona, Spanien
 • Dr Sarah Josefsson, Sveriges geologiska undersökningar (SGU), Uppsala
 • Dr Minh Anh Ngyuen, IVL, Stockholm
 • Dr Pablo Gago Ferrero, ICRA, Girona, Spanien

 

Aktuella projekt

 • APPLICERA: Applicable site-specific environmental risk assessment of contaminated soils, Formas
 • TREASURE: Targeting emerging contaminated sediments along the uplifting northern Baltic coast of Sweden for remediation, Formas
 • SafeDrink: Integrated chemical and toxicological methods for early detection of hazardous chemicals in drinking water, Formas
 • DRICKS: Competence centre for drinking water - Projects about sources, prevalence, and treatment of hazardous chemicals in drinking water, Svenskt Vatten and others
 • RedMic: Novel strategies to reduce diffuse emissions of micropollutants from on-site sewage facilities, Formas (Patrik Andersson, Umeå University)
 • NonHazCity (EU Interreg flagship project): Innovative management solutions for minimizing emissions of hazardous substances from urban areas in the Baltic Sea Region (Stockholm Stad, Tonie Wickman)
 • PFASs-Free: Innovative treatment techniques for per- and polyfluoroalkyl substances in drinking water, Formas (Lutz Ahrens)
 • Blackwater treatment and reuse as agricultural fertilizer: fate and behavior of pharmaceuticals, antibiotic resistance genes and evaluation of environmental risks, Formas
 • PFASs-PURE: Innovative treatment techniques for per- and polyfluoroalkyl substances in soil and groundwater, Vinnova (Lutz Ahrens)
 • FIBREM: Remediation of Sweden’s fiberbank sediment – Planning ahead, Vinnova(Ian Snowball, Uppsala University)
 • LakePOPs: Lake Mälaren – a lake for millions – but threatened as a natural resource for drinking water, Formas

Avslutade projekt (2013-)

 • Forest-POPs I: Legacy and emerging POPs in the Swedish forest, Formas
 • Forest-POPs II: POPs in Swedish snow and boreal catchment waters, Oscar and Lili Lamms Minne
 • BalticPOPs, Swedish EPA report 6656, May 2013. Rapporten som pdf
 • MCA:  Multi-criteria analysis for identifying sustainable remediation alternatives. Formas (L Rosén, Chalmers)
 • Läkemedel och organiska miljöföroreningar i kretsloppet (JTI, David Eveborn). Rapporten som pdf
 • Forwater: A state of the art modeling and decision support system for mitigating the effects of intensified forest production and climate change on water quality. Formas, strong research environment (H Laudon, SLU)

 

Samverkan

Vi samverkar/samarbetar med viktiga miljöaktörer i Sverige, så som vatten- och avloppsreningsverk, Svenskt Vatten, DRICKS, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Vattenmyndigheterna, vattenvårdsförbund, Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökningar (SGU), Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen, Trafikverket, m.fl.

 

Mina uppdrag

 

Publikationer i urval

ORCID: 0000-0003-1427-768

Refereegranskade artiklar (2014-2018)

 • Gago-Ferrero P., Krettek A., Fischer S. Wiberg K., Ahrens L. Suspect screening and regulatory databases: A powerful combination to identify emerging micropollutants. Environmental Science & Technology, 52:6881−6894, 2018.
 • Gyllenhammar I., Benskin J., Sandblom O., Berger U., Ahrens L., Lignell S.,  Wiberg K., Glynn A. Perfluoroalkyl acids (PFAAs) in serum from 2-4-month-old infants – influence of maternal serum concentrations, gestational age, breastfeeding and contaminated drinking water. Environmental Science & Technology, 52:7101−7110, 2018.
 • Nguyen M., Ahrens L., ; Gustavsson J, Josefsson S., Laudon H., Wiberg K. The role of spring flood and landscape type in the terrestrial export of polycyclic aromatic compounds (PACs) to stream water. Environmental Science & Technology, 52:6217−6225, 2018.
 • Assefa A., Tysklind M., Klanova J., Wiberg K. Tracing sources of PCDD/Fs in Baltic Sea air by using metals as source markers. Environmental Science: Processes & Impacts, 20(3):544-552, 2018
 • Sha B., Dahlberg A-K, Wiberg K, Ahrens L. Fluorotelomer alcohols (FTOHs), brominated flame retardants (BFRs), organophosphorus flame  retardants (OPFRs) and cyclic volatile methylsiloxanes (cVMSs) in indoor air from occupational and home environments. Environmental Pollution, 241:319-330, 2018.
 • Gobelius L., Hedlund J., Dürig W., Tröger R., Wiberg K., Lilja K., Ahrens L. Per- and polyfluoroalkyl substances in Swedish groundwater and surface water: Implications for Environmental Quality Standards and drinking water guidelines. Environmental Science & Technology, 52(7):4340-4349, 2018.
 • Blum K.M., Haglund P., Gao Q.,  Gros M., Ahrens L., Wiberg K., Andersson P.L. Mass fluxes per capita of organic contaminants from on-site sewage treatment facilities. Chemosphere, 201:864-873, 2018. https://authors.elsevier.com/c/1WmGWAOM9lSNN
 • Rostvall A., Zhang W., Dürig W., Renman G., Wiberg K., Ahrens L., Gago-Ferrero P. Removal of pharmaceuticals, perfluoroalkyl substances and other micropollutants from wastewater using lignite, Xylit, sand, granular activated carbon (GAC) and GAC+Polonite® in column tests - Role of physicochemical properties. Water Research, 137:97-106, 2018. https://authors.elsevier.com/a/1WinM_~nJ8EOi
 • Tröger R., Klöckner P., Ahrens L, Wiberg K. Micropollutants in drinking water from source to tap - method development and application of a multiresidue screening method. Science of the Total Environment, 627:1404–1432, 2018. https://authors.elsevier.com/sd/article/S004896971830319X
 • Gustavsson J., Wiberg K., Ribeli E., Nguyen M.A., Josefsson S., Ahrens L. Screening of organic flame retardants in Swedish river water. Science of the Total Environment, 625:1046–1055, 2018. https://authors.elsevier.com/c/1WL9iB8cccqms
 • Blum K.M., Andersson P.L., Ahrens L., Wiberg K., Haglund P. Persistence, mobility and bioavailability of emerging organic contaminants discharged from sewage treatment plants. Science of the Total Environment, 612: 1532–1542, 2018.
 • Dalahmeh S., Ahrens L., Gros M., Wiberg K., Pell M. Potential of biochar filters for onsite sewage treatment: Adsorption and biological degradation of pharmaceuticals in laboratory filters with active, inactive and no biofilm. Science of the Total Environment, 612:192-201, 2018.
 • Gustavsson J., Ahrens L., Nguyen M.A., Berggren Kleja D., Josefsson S., Wiberg K. Influence of natural organic matter on the extraction efficiency of flame retardants from surface waters, Journal of Chromatography A, 1524:74-86, 2017.
 • Gago-Ferrero P., Gros M., Ahrens L., Wiberg K. Impact of on-site, small and large scale waste water treatment facilities on levels and fate of pharmaceuticals, personal care products, pesticides, and perfluoroalkyl substances in recipient waters. Science of the Total Environment, 601-602:1289-1297, 2017.
 • Kothawala D.N., Köhler S.J., Östlund A., Wiberg K., Ahrens L. Influence of dissolved organic matter concentration and composition on the removal efficiency of perfluoroalkyl substances (PFASs) during drinking water treatment. Water Research, 121:320-328, 2017.
 • Gros M., Blum K.M., Jernstedt H., Renman G., Rodríguez-Mozaz S., Haglund P., Andersson P.L., Wiberg K., Ahrens L. Screening and prioritization of micropollutants in wastewaters from on-site sewage treatment. Journal of Hazardous Materials, 328:37-45, 2017.
 • Gustavsson J., Ahrens A., Nguyen M.A., Josefsson S., Wiberg K. Development and comparison of gas chromatography–mass spectrometry techniques for analysis of flame retardants, Journal of Chromatography A, 1481:116-126, 2017.
 • McCleaf P., Englund S., Östlund A., Lindegren K., Wiberg K., Ahrens L. Removal efficiency of multiple perfluoroalkyl substances (PFASs) in drinking water using granular activated carbon (GAC) and anion exchange (AE) column tests. Water Research, 120:77-87, 2017.
 • Nguyen M. A., Wiberg K., Ribeli E., Josefsson S., Futter M., Gustavsson J., Ahrens L. Spatial distribution and source tracing of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in Surface Water in Northern Europe. Environmental Pollution, 220: 1438-1446, 2017.
 • Blum K.M., Andersson P.L., Renman G., Ahrens L., Gros M., Wiberg K., Haglund P. Non-target screening and prioritization of potentially persistent, bioaccumulating and toxic urban wastewater contaminants and their removal in on-site and large-scale sewage treatment plants. Science of the Total Environment, 575:265–275, 2017.
 • Josefsson S., Bergknut M., Futter M.N., Jansson S., Laudon H., Lundin L., Wiberg K. Persistent organic pollutants in stream water – influence of hydrological conditions and landscape type. Environmental Science & Technology, 50(14):7416–7424, 2016.
 • Holt E., Kočan A., Klánová J., Assefa A., Wiberg K. Spatiotemporal patterns and potential sources of polychlorinated biphenyl (PCB) contamination in Scots pine (Pinus sylvestris) needles from Europe. Environmental Science & Pollution Research, 23:19602–19612, 2016.
 • Lalander C., Senecal J., Gros M., Ahrens L., Josephson S., Wiberg K., Vinnerås B. Fate of pharmaceuticals and pesticides in fly larvae composting, Science of the Total Environment, 565:279-286, 2016.
 • Holt E., Kočan A., Klánová J., Assefa A.T., Wiberg K. Polychlorinated dibenzo-p-dioxins/furans (PCDD/Fs) and metals in Scots pine (Pinus sylvestris) needles from Eastern and Northern Europe: spatiotemporal patterns, and potential sources. Chemosphere, 156:30–36, 2016.
 • Cai M., Hong Q., Sunc J., Sundqvist K., Wiberg K., Chen K., Wang Y., Qiu C., Huang S. Concentrations, distribution and sources of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans and dioxin-like polychlorinated biphenyls in coastal sediments from Xiamen, China. Marine Chemistry, 185:74-81, 2016.
 • Åberg A, MacLeod M., Wiberg K. Performance of the CalTOX fate and exposure model in a case study for a dioxin contaminated site, Environmental Science & Pollution Research, 22:8719–8727, 2015.
 • Sobek A., Sundqvist K.L., Assefa A.T., Wiberg K. Baltic Sea sediment records: unlikely near-future declines in PCBs and HCB. Science of the Total Environment, 518-519:8-15, 2015.
 • Bidleman T., Agosta K., Andersson A., Brorström-Lundén E., Haglund P., Hansson K., Laudon H., Newton S., Nygren O., Ripszam M., Tysklind M., Wiberg K. Atmospheric pathways of chlorinated pesticides and natural bromoanisoles in the northern Baltic Sea and its catchment, Ambio, 44(Suppl. 3):S472–S483, 2015.
 • Newton S., Bidleman. T., Bergknut M., Racine J., Laudon H., Giesler R., Wiberg K. Atmospheric deposition of persistent organic pollutants and chemicals of emerging concern at two sites in northern Sweden, Environmental Science: Processes & Impacts, 16(2):298-305, 2014.
 • Assefa A.T., Sobek A., Sundqvist K.L., Cato I., Jonsson P., Tysklind M., Wiberg K. Temporal trends of PCDD/Fs in Baltic Sea sediment cores covering the 20th century. Environmental Science & Technology, 48(2):947−953, 2014.
 • Volchko Y., Norrman J., Rosén L., Bergknut M., Josefsson S., Söderqvist T., Norberg T., Wiberg K., Tysklind, M. Using soil function evaluation in multi criteria decision analysis for sustainability appraisal of remediation alternatives, Science of the Total Environment, 485:785-791, 2014.
 • Sobek A., Wiberg K., Sundqvist K.L., Haglund P., Cornelissen G. Coastal sediments in the Gulf of Bothnia as a source of dissolved PCDD/Fs and PCBs to water and fish, Science of the Total Environment, 487: 463–470, 2014.
 • Codling G., Halsall C., Ahrens L., Del Vento S., Wiberg K., Bergknut M., Laudon H., Ebinghaus R. The fate of per- and polyfluoroalkyl substances within a melting snowpack of a boreal forest, Environmental Pollution, 191:190-198, 2014.
 • Assefa A.T., Tysklind M., Sobek A., Sundqvist K.L., Geladi P., Wiberg K. Assessment of PCDD/F source contributions in Baltic Sea sediment core records. Environmental Science & Technology, 48(2): 9531−9539, 2014.

 

Rapporter och populärvetenskapliga artiklar (2014-2017)

 • Gustavsson J., Fischer S., Ahrens L., Wiberg K. Replacement substances for the brominated flame retardants PBDE, HBCDD, and TBBPA. Report to Swedish EPA. Contract 2219-16-036, 2017.
 • Glimstedt L., Ahrens L., Wiberg K. Antropogena föroreningar i svenska vattentäkter. Rapport 2016:4, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö, ISBN 978-91-576-9431-7, 2016.
 • Fischer S., Lilja K., Ahrens L., Wiberg K.  Poly- and perfl uoroalkyl substances on the market and in the Swedish environment. Norman Bulletin 5:6-9, 2016.
 • Ahrens L., Hedlund J., Dürig W., Tröger R., Wiberg K. Screening of PFASs in groundwater and surface water. Rapport 2016:2, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö, ISBN 978-91-576-9386-0. 2016.
 • Gustavsson J., Ribéli E., Wiberg K. Nguyen M.A Josefsson S., Ahrens L. Re-analysis of organic flame retardants in Swedish rivers. Report to Swedish EPA. Contract 2213-15-018. 2016.
 • Levén L., Eveborn D., Ljung E., Gros Calvo M., Dalahmeh S., Jönsson H., Ahrens L., Wiberg K., Lundin G. Pharmaceuticals in blackwater and fecal sludge – treatment and risks. Report 54, Recycling & Organic Waste. JTI – Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering. Uppsala, Sweden. 2016.
 • Back P.-E., Enell A., Fransson M., Hermansson S., Rosén L., Volchko Y., Wiberg K., Åberg A. Markmiljöns skyddsvärde - En härledning med utgångspunkt i miljöetik och lagstiftning, Statens geotekniska institut, SGI rapport 27, 2016.
 • Wiberg K., Everyone needs clean water. New Insights, p. 20-21, 2015.
 • Ahrens L., Ribéli E., Josefsson S., Gustavsson J., Nguyen M.A., Wiberg K. Screening av perfluoralkylerade ämnen och flamskyddsmedel i svenska vattendrag. Report to Swedish EPA. Contract 2213-13-026. 2014.

 


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi
Telefon: 018-673115, 070-2341570
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö, Box 7050
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala
Sidansvarig: karin.wiberg@slu.se