CV-sida

Kristina Marquardt

Kristina Marquardt
Jag är forskare i landsbygdsutveckling på Institutionen för Stad och Land. Mitt forskningsintresse innefattar sociala och agro-ekologiska aspekter av småskaligt jordbruk i skogslandskap i globala Syd. Jag är också studierektor för forskarutbildningen på Institutionen för Stad och Land (SOL).

Presentation

Min forskning fokuserar på småbrukares diversa och dynamiska markanvändning för att producera mat, intensifieringsprocesser i jordbruket, skogsområden i förvandling, upprätthållandet av ekosystemtjänster i landskapet samt det lokal perspektivet på hur REDD (och andra program för betalning av ekosystemtjänster) påverkar sådan småskalig markanvändning i det globala Syd.

Undervisning

Jag undervisar om försörjningsystem på landsbygden, småskaliga jordbrukssystem, REDD och dess lokal konsekvenser, bönders hantering av ekosystemtjänster samt aktionsforskningsmetodik på våra agronom- och masterprogram. Jag har tidigare (2012-2016) varit kursansvarig för kursen Internationell Rural Development (LU0056) vid Institutionen för Stad och Land (SOL), SLU.

Forskning

Mitt avhandlingsarbete utgick ifrån frågor angående bönders egna strategier att hantera markbördighetsproblem i Amazonas. Genom att använda deltagande aktionsforskningsmetodik, så kunde forskningsprocessen öppnas upp och kom att inkludera frågor om mångfald i hur man uppfattar naturen, bönders markvårdande kunskaper, bönders lärande inom ramarna av lokala institutioner och hur omgivande strukturer kan stödja sådana läroprocesser.

I min post doc forskning studerade jag hur bönder känner igen, benämner och brukar grundläggande ekologiska funktioner i intensiva svedjejordbrukssystem i Amazonas (så som t.ex. markbördighet, tillväxt av biomassa i trädträdor, genetisk diversitet av grödor etc.) dvs. ekosystemtjänster.

Jag har sedan arbetat med tre större forskningsprojekt som fokuserar på ekosystem tjänster och olika betalningssystem för ekosystemtjänster (PES):

- PECA (Payment of Ecosystem services – Consequences and Alternatives). I PECA undersökte vi hur betalningssystem för ekosystemtjänster (i synnerhet REDD) påverkar lokala försörjningssystem, brukandet av naturresurser, samt dess sociala och kulturella inverkan i fyra fall i Brasilien, Nepal, Peru och Tanzania. Vi har sedan jämfört dessa med fall av småskaligt brukande av mark/skog som är framgångsrika i att tillhandahålla ekosystemtjänster men där ingen betalning är involverad.

- I projektet AgResources fokuserade jag på ekosystemtjänster i lantbruket från ett jordbrukarperspektiv i ett svenskt sammanhang och hur man kan planera in ekosystemtjänster i framtida produktionssystem.

- PECA 2 som kommer att pågå under 2016-2018. I projektet avser vi att studera ekosystemtjänster från ett integrerat landskapsperspektiv som inkluderar både jordbruk och skogsskötsel i två de kontrasterande kontexterna Brasilien och Nepal. Vi kommer att undersöka småböndernas intentioner och praktiker för att förvalta ekosystemtjänster och hur böndernas agerande kan bidra till att bevara skog, stärka ekosystemtjänster i landskapet, samtidigt som de tryggar sin försörjning .

 

Bakgrund

Jag har en bakgrund som markväxtagronom (MSc in Agriculture) och har sedan disputerat inom ämnet landsbygdsutveckling (PhD in Rural development). Jag har tidigare arbetat på Länsstyrelsen, genomfört en JPO-tjänstgöring vid CIAT (International Center for Tropical Agriculture) och haft en post doc period vid ICRAF –Latin Amerika (World Agroforestry Centre).

Handledning

Jag handleder studenter på kandidat-, magister- och doktorandnivå.

Jag har varit biträdande handledare till doktoranderna:
- Dil Khatri (2018). Climate and Development at the Third Pole. Dynamics of power and knowledge reshaping community forest governance in Nepal.
- Nícia Givá (2016). Parks with people? Action Research in Bridging Conservation and Livelihoods.

Publikationer i urval

Marquardt K, Pain A, Bartholdson Ö and L Romero Rengifo (2018). Forest dynamics in the Peruvian Amazon – understanding processes of change. Small-scale Forestry. 18(1), pp 81-104. https://doi.org/10.1007/s11842-018-9408-3

Khatri D, Marquardt K, Pain A and H Ojha (2018). Shifting regimes of management and uses of forests: What might REDD+ implementation mean for community forestry? Evidence from Nepal. Journal of Forest Policy and Economics. Volume 92, pp 1-10.

Eksvärd K and K Marquardt (2018). From change to transitions? Learnings from environmental protection activities in Sweden. Agroecology and Sustainable Food Systems. Vol 42(2), pp 189-209.

Egerlid J, Marquardt K and Ö Bartholdson (2016). Forest conservation versus indigenous forest territory rights in the Peruvian Amazon – the case of the Kechwa-Lamas village Alto Huaja and the roles external actors. International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology. Volume 12(4), pp 381-405.

Marquardt K, Khatri D and Pain A (2016). REDD in the light of forest transition, agrarian change and ecosystem services in the Mid-Hills and Terai of Nepal. Human Ecology. Volume 44, Issue 2, pp 229–244. DOI: 10.1007/s10745-016-9817-x

Marquardt K, Vico G, Eksvärd K, Glynn C, Dalin P, Björkman C and Weih M (2016). Farmer perspectives on introducing perennial cereals in Swedish farming systems: A sustainability analysis of plant traits, farm management and ecological implications. Agroecology and Sustainable Food Systems. Volume 40, Issue 7, pp 432–250. http://dx.doi.org/10.1080/21683565.2016.1141146

Lindell L, Åström M E, Marquardt K and Henningsson M (2014). Farmers’ (local and colonists) perceptions of environmental changes in the forest frontier of the upper Amazon, Peru. International Journal of Resources, Governance and Ecology (IJARGE). Volume 10(4), pp 394-418.

Marquardt K, Milestad R and Porro R (2013). Farmers' Perspectives on Vital Soil-related Ecosystem Services in Intensive Swidden Farming Systems in the Peruvian Amazon. Human Ecology, 41, pp 139-151. DOI 10.1007/s10745-012-9522-3 

Marquardt K, Milestad R and Salomonsson L (2013). Improved fallows: A case study of an adaptive response in Amazonian swidden farming systems. Agriculture and Human Values, 30, pp 417-428. DOI 10.1007/s10460-012-9415-5 

Marquardt Arévalo K, Ljung M and Sriskandarajah N (2010). Learning Through Feedback in the Field: Reflective Learning in a NGO in the Peruvian Amazon. Action Research (AR), Volume 8(1), pp 29-51.

Marquardt K, Salomonsson L and Brondizio E (2010). Small-scale farmers’ land management strategies in the Upper Amazon: an action research case study. Interciencia, 35 (6), pp. 421-429.

Marquardt K, Geber U and Salomonsson L (2009). Farmers Facing Rapid Agricultural Land Condition Changes in Two Villages in the Upper Amazon, Peru. Can Action Learning Contribute to Resilience? International Journal of Resources, Governance and Ecology (IJARGE), Vol 8, Nos. 5/6, pp. 457-483.

Marquardt Arévalo K and Ljung M, 2006. Action Research on Land Management in the Western Amazon, Peru – a Research Process, its Outcomes and the Researcher’s Role, Systemic Practice and Action Research, 19, pp. 309-324.

 

PhD thesis

Marquardt Arévalo K (2008). PhD dissertation. Burning Changes. Action research with Farmers and Swidden Agriculture in the Upper Amazon, 2008:42, ISBN:978-91-85913-75-6

 

Rapporter och populärpublikationer
Romero Rengifo L and K Marquardt (2015). La agricultura indígena de Kechwa-Lamas y los servicios ecosistémicos – que hay de aprender? SERVINDI. http://servindi.org/actualidad/142740.

Bartholdson Ö, Beckman M, Engström L, Jacobson K, Marquardt K and L Salomonsson (2012). Does paying pay off? Paying for ecosystem services and exploring alternative possibilities. Report series Department of Urban and Rural Development. No 1/2012.

Englund O, Berndes G, Lundgren L, Palm M, Engström L, Bäckman C, Marquardt K and E Stephansson (2011). Producing Feedstock for Biofuels: Land-Use and Local Environmental Impacts. Technical report for the EU Biofuel Baseline project. Report no: FRT 2011:06. Chalmers University of Technology. Gothenburg. Sweden.

Marquardt K (2010). Ecosystem Services and the Service Managers, Amazon Agroforestry. ICRAF Amazon Newsletter, Vol 2, No 1, sept 2010.

 


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: 018-672099
Arbetsbeskrivning: Forskare och lärare i landsbygdsutveckling på Institutionen för Stad och Land, samt studierektor för forskarutbildningen på Institutionen för Stad och Land (SOL).
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala