CV-sida

Lena Jungmark

Lena Jungmark
Landskapsarkitekt MSA anställd på Tankesmedjan Movium med det nationella regeringsuppdraget att koordinera kunskapsfältet barn och unga i relation till utemiljö.

Presentation

Tjänsten innebär samordning av kunskapsspridning och kunskapsutveckling. Som koordinator arbetar jag med att koppla samman forskning som praktik genom konferensverksamhet, partnerskap, FOMA och genom arbete med berörda myndigheter inom Sverige. Kunskapsspridning inom ämnesområdet barns och ungas utemiljö sker dels genom Tankesmedjan Moviums egna kanaler; tidningen STAD, Moviums publikationer, hemsida och sociala medier men även genom dagspress och artiklar i fackpress. 

Bakgrund

Jag har lång erfarenhet som projekterande landskapsarkitekt i egen verksamhet och i kommunal regi, men också av skolutvecklingsprojekt (metod och praktik). Barns och ungas användande av utemiljö har varit en röd tråd genom mitt yrkesliv, både i utredningsuppdrag, metodutveckling, projektering och delaktighetsprojekt tillsammans med barn och unga. Under de senaste tio åren har mina yrkesroll alltmer blivit skribentens, genom medverkan i nationella vägledningar, debatt och reflektion.

Publikationer i urval

Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö, Boverket 2015, medverkande skribent, https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2015/gor-plats-for-barn-och-unga/
Skolgården – förvaltning och utveckling av förskole- och skolgårdar, SKL 2015 https://skr.se/tjanster/merfranskr/rapporterochskrifter/publikationer/forvaltningochutvecklingavforskoleochskolgardar.28802.html
Om sol och skugga, faktablad nr 4 2016, Tankesmedjan Movium
Kvalitetssäkrad utemiljö på skolor och förskolor, faktablad nr 5, 2017, Tankesmedjan Movium
Rusta utemiljön vid skola och förskola, kampanjaffisch, Boverket 2017 https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2017/rusta-utemiljon-vid-skola-och-forskola/
Text Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida, 2018 https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/sol-och-solarier/rad-och-rekommendationer/planera-for-sol-och-skugga-pa-forskolegardar-och-skolgardar/
Krönikor och debattinlägg i tidskriften STAD och på Moviums hemsida https://www.movium.slu.se/staden-barnen, exempelvis
Sjuhundra mosaikbilder, maj 2018 https://www.movium.slu.se/tidskriften-stad?article=sjuhundra-mosaikbilder&page=3
Barnets rättigheter måste omfatta lek! nov 2018 https://www.movium.slu.se/kronikor?article=barnets-rattigheter-maste-omfatta-lek&page=2
Är du lönsam lille vän? mars 2019 https://www.movium.slu.se/tidskriften-stad?article=ar-du-lonsam-lille-van&page=1
Samhällsplanering – så mycket mer än bostäder, april 2019 https://www.movium.slu.se/kronikor?article=samhallsplanering-sa-mycket-mer-bostader&page=1
Ekosystemtjänster med barnperspektiv, maj 2019 https://www.movium.slu.se/tidskriften-stad?article=ekosystemtjanster-med-barnperspektiv&page=1
Ut och lek! sept 2019 https://www.movium.slu.se/tidskriften-stad?article=ut-och-lek-0
Utställningskatalog LEK! Form/Design Center 2019 https://www.formdesigncenter.com/produkt/lek-katalog/
Debattartikel Sydsvenska Dagbladet sept 2019 https://www.sydsvenskan.se/2019-09-23/barns-utemiljoer-ar-en-rattighetsfraga

Länkar

www.movium.slu.se

www.https://www.movium.slu.se/staden-barnen?page=1

 


Kontaktinformation

Koordinator vid Enheten för samverkan och utveckling
Telefon: +46722387921
Postadress:
Enheten för samverkan och utveckling, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp