CV-sida

Linda Engström

Linda Engström
Miljörådgivare till Sida; Filosofie doktor i landsbygdsutveckling

Presentation

Med en magisterexamen i ekologi (2000) och en doktorsexamen i landsbygdsutveckling (2018) arbetar jag just nu med att integrera miljöperspektiv i svenskt bistånd, där målet är att öka hänsynen till, och gynnandet av, en hållbar miljö och resursanvändning i de olika projekt, program och organisationer som Sverige/Sida stödjer och medverkar i. Miljöperspektivet hanteras brett, där kopplingar mellan människor och miljö är centrala.

På grund av mitt forskarintresse (se nedan), vill jag arbeta för att brygga klyftan mellan forskning och policyutveckling. I övrigt ligger mitt intresse, och min kompetens, framförallt inom frågor som rör (landsbygds)utveckling och jordbrukspolitik på globala och nationella nivåer, skogsbruk, markrelaterad dynamik, inklusive en miljömässigt och socialt hållbar användning av naturresurser där inte minst maktrelationer spelar en viktig roll.

Forskning

Generellt ligger mitt forskningsintresse kring frågor om (landsbygds-) utveckling och global miljö- och jordbrukspolitik. Jag är intresserad av jämlikhet i utyttjandet av naturresurser och debatten kring, och effekterna av, privatiseringen inom biståndet samt relationerna mellan så kallade 'utvecklingsländer' och 'utvecklade länder' som manifesterar sig i exempelvis biståndsprojekt.

I mitt doktorandprojekt (avslutat i september 2018) studerade jag storskaliga jordbruksinvesteringar som utvecklingsstrategi i Tanzania, en strategi som har stöd i den svenska, tanzaniska och internationella utvecklingsagendan sedan början av 2000-talet. 

Storskaligt jordbruk framhålls som en lösning på många problem på Afrikas landsbygd, inklusive låg jordbruksproduktivitet, påstått stora arealer av outnyttjad eller underutnyttjad mark, uråldriga jordbruksmetoder och behovet av arbetskraft och industralisering. Dock är det alltmer erkänt inom både policykretsar och akademin att många planerade investeringar misslyckas med att starta produktion och leverera de utlovade, positiva effekterna.

Jag studerade hur och varför implementeringen av ett storskaligt sockerrörsprojekt i Bagamoyo, Tanzania, gång på gång försenades. För att förstå detta analyserade jag dominanta, förenklade diskurser bland projektförespråkare i relation till motstridiga, akademiska och lokala diskurser och materialiteter. Jag analyserade även hur dessa förenklade diskurser samspelade med motstridiga diskurser och materialiteter och skapade handlingar och relationer som hindrade projektet att utvecklas som tänkt, och till slut misslyckas helt med att ta form.  Jag diskuterar hur förseningar i planeringen av storskaligt jordbruk bidragit till att de hittills inte har levererat de positiva effekter som utlovats, exempelvis på landsbygdsutveckling och fattigdom. Däremot har investeringarna en mångfald av andra effekter, mest negativa, för de inblandade aktörerna, framförallt för lokalbefolkningen men även för tanzaniska staten, svenska biståndsorganet Sida och företagen.

 

Bakgrund

Jag har en magisterexamen i zooekologi från Uppsala universitet med inriktning på tropisk ekologi, ulandskunskap och antropologi. Jag har forskat på orangutanger i Indonesien i två år och arbetat för svenska och internationella NGOer inom internationell naturvård. Även innan jag började doktorera arbetade jag som rådgivare till Sida på Sida Helpdesk för Miljö och Klimat på SLU. Genom min avhandling breddade jag min kompetens till att inkludera både naturvetenskapliga och samnhällsvetenskapliga perspektiv.

Handledning

Inom mitt doktorandarbete handledde jag fyra studenter, varav två som huvudhandledare, från Agronomprogrammet landsbygdsutveckling och masterprogrammet 'Rural Development and Natural Resource Management' på institutionen Stad och Land, SLU.

Publikationer i urval

Engstrom & Hajdu (2018) Conjuring win-world: Resilient development narratives in a large-scale agro-investment in Tanzania. J of Development Studies

Bluwstein, Friis-Lund, Askew, Stein, Noe, Odgaard, Maganga and Engström (2018). Between dependence and deprivation: the interlocking nature of land alienation in Tanzania. J of Agrarian Change.

Abdallah, J., Engstrom, L., Havnevik, K., Salomonsson, L (2014). A Critical Analysis of Practices and Dynamics of Large Scale Land Acquisitions in Tanzania The global land grab - Beyond the hype. Kaag and Zoomers, ZED.

Englund et al. 2011. Producing Feedstock for Biofuels: Land-Use and Local Environmental impacts - Technical report for the EU Biofuel Baseline project.  

OECD DAC Environet. 2011. Strategic Environmental Assessment and Biofuels Development.

Engström, L., 2009, Liquid Biofuel Production – Opportunities and Challenges in Developing Countries, Swedish EIA Centre SLU, Uppsala, Sweden.

Marshall, A.J., Nardiyono, Engstrom L. Pamungkas, B., Palapa, J., Meijaard, E., Stanley, S.A., 2006, The blowgun is mightier than the chainsaw in determining population density of Bornean orangutans (Pongo Pygmaeus Pygmaeus) in the forests of East Kalimantan , Biological Conservation Volume 129 Issue 4 pp 566-578.

Felton, A.M., Engstrom, L.., Felton, A., Knott, C.D, 2003, Orangutan population density, forest structure and fruit availability in hand logged and unlogged peat swamp forests in West Kalimantan, Indonesia, Biological Conservation 114: 91-101.

 

 


Kontaktinformation
Projektledare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljöintegrering
Telefon: 018-672641
Arbetsbeskrivning: Doktorand i Landsbygdsutveckling vid Inst. Stad och Land, storskaligt jordbruk som utvecklingsstrategi, rådgivning om miljöintegrering i svenskt utvecklingssamarbete, skogsbruk i utvecklingsländer.
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala
Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se