CV-sida

Linda Marie Hannius

Linda Marie Hannius
Jag arbetar som doktorand på Institutionen för husdjurens miljö och hälsa. Med mig i bagaget har jag en examen i biologi från Etologi och djurskyddsprogrammet och en masterexamen i animal science. Mitt doktorandprojekt berör förbättrad djurvälfärd för suggor i grupphållningssystem. Jag håller främst till på SLU Ultuna.

Presentation

Jag heter Linda Marie Hannius och arbetar som doktorand på Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa (Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) på SLU i Uppsala, Ultuna. 

Mitt intresse för djurvälfärd startade redan innan jag började studera på Etologi och djurskyddsprogrammet men har följt mig och utvecklats genom hela min studietid. Under min kandidatuppsats så studerade jag olika hanteringsmetoder vid drivning av grisar vilket ökade mitt intresse för grisar. Detta ledde till att jag skrev min masteruppsats om skillnader i generella beteenden och sociala interaktioner hos unga Yorkshire gyltor i olika sociala miljöer. Under och efter min masterexamen arbetade jag som forskningsassistent för att bredda mina kunskaper om forskning, vilket jag hoppas ha mycket nytta av nu. 

I mitt doktorandprojekt så är målet att studera skillnader mellan raser som indirekt selekterats i grupphållnings- eller individuellt uppstallade system samt effekter av gyltornas sociala miljö under uppväxten. Resultaten från studien förväntas bli ett viktigt bidrag till utvecklingen av grupphållna system; att använda grisar som är genetiskt och beteendemässigt lämpliga för grupphållningssystem.

Bakgrund

Utbildning

Doktorand i förbättrad djurvälfärd för suggor i grupphållningssystem (2019-)
Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala

MSc i Animal Science med inriktning mot djurvälfärd  (2017 – 2019)
Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala

Etologi och djurskyddsprogrammet  (2014 – 2017)
Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala

Jägarexamen (2017 – 2018)
Ultuna studentkår i Uppsala

Grundläggande företagsekonomi  (2015)
LRF Konsult, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala

Viltrehabilitering (2014)
KFV Riks, Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara