CV-sida

Lotten Westberg

Lotten Westberg

Presentation

Jag arbetar som forskare och lärare på institutionen för stad och land, avdelningen för miljökommunikation.

 

Undervisning

Sedan 2015 är jag ansvarig för en kurs inom det tvååriga masterprogrammet Environmental Communication and Management: Collaboration and learning in natural resource management (15 HP). Jag håller också föreläsningar på andra kurser och program och handleder varje år 2-4 studenter i deras mastersuppsatser.

 

Forskning

Modern naturresursförvaltning präglas av idéer om demokrati, samverkan, lokalt deltagande och gemensamt lärande för att hantera komplexa frågor där många olika aktörer gör anspråk på inflytande. I forskningsprojektet ComCap (Communicative Capacities for dynamic and legitimate management of Swedish Mountain Resources) bedriver jag empirinära forskning kring förvaltningsprocesser som initieras utifrån sådana idéer och där de medverkandes kommunikation förväntas leda till att de får sina intressen tillgodosedda samtidigt som den kunskap som utvecklas ska bidra till långsiktigt hållbar förvaltning. Här utgår jag från socialkonstruktivistisk så kallad ”praktikbaserad” teori ("practice based theory"). Detta teoretiska perspektiv gör det möjligt att undersöka den praktik som utvecklas och de beslut som fattas i sådana processer som ett växelspel mellan den kommunikation (det meningsskapande) som sker och det politiska sammanhang i vilket processerna utspelar sig.  

I flera nyligen avslutade forskningsprojekt, bland annat CADWAGO (Climate Change Adaptation and Water Governance) har jag fokuserat på en annan aspekt av modern naturresursförvaltning, nämligen miljömyndigheters möjligheter att förändra sin praktik i enlighet med samhällets krav på mera demokratisk och inkluderande förvaltning.  

Vid sidan av min forskning får jag ofta uppdrag utanför akademin som exempelvis handlar om att utvärdera inkluderande förvaltningsprojekt eller ordna kompetensutvecklande utbildningar i kommunikation för aktörer utanför universitetsvärlden.  Detta arbete är värdefullt och ger mig inspiration till nya forskningsidéer.

 

 

Bakgrund

MSc. (1988), Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Agr.Dr. (2005), Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Publikationer i urval

Artiklar i urval

Westberg, L., & Polk, M. 2016. The role of learning in transdisciplinary research: moving from a normative concept to an analytical tool through a practice based approach. Sustainability Science. DOI 10.1007/s11625-016-0358-4

Westberg. L., & Powell, S. 2015. Participate for women’s sake? - A gender analysis of Swedish deliberative NRM projects. Society and Natural Recourses. http://dx.doi.org/10.1080/08941920.2015.1014594

Hallgren, L., & Westberg, L. 2014. Adaptive management? Observations of knowledge coordination in the communication practice of Swedish game management. Wildlife Biology, 21 (3) 165-174.

Hamunen, K., Appelstrand, M., Hujala, T., Kurttila, M., Sriskandarajah, N., Westberg, L., & Tikkanen, J.  2014. Defining Peer-to-peer Learning – from an Old ‘Art of Practice’ to a New Mode of Forest Owner Extension? Journal of Agricultural Education and Extension, 2014, 1-15.

Westberg, L., Hallgren. L., & Setterwall, A. 2010. Communicative skills development of administrators – a necessary step for implementing participatory policies in natural resource management. Environmental Communication, 4:3, 2010.

Milestad. R., Westberg, L., Geber, U., & Björklund, J. 2010. Enhancing adaptive capacity in food systems: learning at farmers’ markets in Sweden. Journal of Ecology and Society,15:3.

Rapporter i urval

Bergeå, H., Hallgren, L., Westberg, L. & Ångman, E. 2013. Dialogprocessen om allemansrätten - underlag för utveckling av dialogmetodik och dialogkompetens. Institutionen för stad och land, Rapport: 2/2013. Uppsala.

Lönngren, M., Setterwall, A., & Westberg, L. (2012) Kommunikation och samverkan inom landskapsstrategin Människor mygg och natur vid nedre Dalälven - En utvärdering av det inledande arbetet. Rapport på uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Norrby, T., Sandström, E., & Westberg, L. 2011. Framtidens Flexibla Förvaltningsformer? En utvärdering av projektet Samverkansplaner för värdefulla kust- och havsområden. Naturvårdsverket, Rapport 6435. Stockholm

 

 

Länkar

http://www.storslagnafjall.se/

http://www.cadwago.net/

 

 


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation
Telefon: +4618671932, +46702163072
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala