CV-sida

Lovisa Nilsson

Lovisa Nilsson
Stora betande fåglar i jordbrukslandskapet-hur kan forskningen bidra till effektivare förvaltning och till att mildra konflikter?

Presentation

Jag arbetar på SLU Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, med forskning om tranor, gäss och sångsvan och hur man förebygger skador på gröda som orsakas av dessa arter.

Forskning

Min forskning fokuserar på rörelse- och födosöksmönster hos tranor (Grus grus) i jordbrukslandskapet, samt hur man förebygger skador på grödor orsakade av dessa arter. Populationerna av stora betande fåglar (tranor, gäss och sångsvan) har ökat kraftigt de senaste årtiondena som ett resultat av bevarandeåtgärder. De här arterna har gått från att ha varit hotade och rödlistade till att bli ett allvarligt problem för jordbruket när de samlas och födosöker på jordbruksmark vid rastlokaler längs flyttvägarna. Grödoskadorna och de påföljande ekonomiska förlusterna orsakar konflikter mellan olika intressenter såsom jordbrukare och ornitologer och rekreations- och bevarandeintressen. Behovet av en vetenskaplig kunskapsgrund för att kunna skapa långsiktiga och adaptiva förvaltningsstrategier är därmed stort.

Forskningsresultaten kan förhoppningsvis bidra med en fördjupad förståelse för tranornas ekologi, men kan förhoppningsvis även bidra till ökad kunskap kring stora betande fåglar i stort och göra förvaltningen mer adaptiv, kunskapsbaserad och hållbar ur ett långsiktigt perspektiv.

Publikationer i urval

Vetenskapliga

Montràs-Janer T., Knape J, Nilsson L., Tombre I, Pärt T. & Månsson J. 2019. Relating national levels of crop damage to the abundance of large grazing birds: implications for management. Journal of Applied Ecology (accepted 2019-06-03).

Nilsson L., Bunnefeld N., Persson J., Žydelis R. & Månsson J . 2019. Conservation success or increased crop damage risk? The Natura 2000 network for a thriving migratory and protected bird. Biological Conservation. 236: 1-7

Cusack J.J., Duthie B., Rakotonarivo S., Pozo R.A., Mason T.H.E., Månsson J., Nilsson L., Tombre I.M., Eythórsson E., Madsen J., Tulloch A., Hearn R.D. & Bunnefeld N. 2018. Time series analysis reveals synchrony and asynchrony between conflict management effort and increasing large grazing bird populations in northern Europe. Conservation letters. 12, 1:1-11

Redpath S.M., Keane A., Andrén H., Baynham-Herd Z., Bunnefeld N., Duthie A.B., Frank J., Garcia C.A., Månsson J., Nilsson L., Pollard C.R.J., Rakotonarivo O.S., Salk C.F, Travers, H. 2018. Games as tools to address conservation conflicts. Trends in Ecology and Evolution, 33, 6:415–426

Nilsson, L., Aronsson, M., Persson, J. & Månsson, J. 2018. Drifting space use of common cranes-Is there a mismatch between daytime behaviour and management? Ecological Indicators 85:556–562.

Nilsson L., Bunnefeld N., Persson J. & Månsson J. 2016. Large grazing birds and agriculture-predicting field use of common cranes and implications for crop damage prevention. Agriculture, Ecosystems & Environment, 219:163-170.

 Månsson J., Roberge J-M., Edenius L., Bergström R., Nilsson L., Lidberg M, Komstedt K. & Ericsson G. 2014. Food plots as a habitat management tool: forage production and ungulate browsing in adjacent forest. Wildlife Biology, 21, 5:246-253.

Månsson J. , Nilsson L. & M. Hake, 2013. Territory size and habitat selection of breeding Common Cranes (Grus grus) in a boreal landscape Ornis Fennica 90: 2. 65–72.

 

Populärvetenskapliga

Nilsson L. 2019. Fokusfrågan: Hur kan man slippa betande fåglar på sin mark? Lantmannen nr.5, s. 52.

Nilsson L., Winiger, A., Lindström B-O., Dahlén B, Wilde F., Backlund, L., Ekerholm P, Hellström P. & Birkö T. 2018. Översyn av den nationella kungsörnsinventeringen- utvärdering av test av intensivområden 2018. Naturvårdsverket NV-02097-17.

Nilsson L, Hellström, P., Levin M & Schneider M. 2018. Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2018-nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat från inventeringar av kungsörn. Rapport från Viltskadecenter, SLU 2018-6.

Andersson Å., Månsson J. & Nilsson L. 2018. Spektakulär tranflyttning- avläst från marken och rymden. Vår Fågelvärld nr 4, s.54-57

Nilsson L., Teräväinen M. & Månsson J. Förvaltning av tranor, gäss och svan i Europa – acceptansnivåer, ersättningssystem och skadeförebyggande åtgärder. Naturvårdsverket NV-03291-16.

Nilsson L., Lindström B-O., Dahlén B, Wilde F., Nilsson M, Ekerholm P, Nilsson P-O & Birkö T. 2017. Förslag till nationellt inventeringssystem för kungsörn i Sverige. Rapport från Viltskadecenter, SLU 2019-2.

Nilsson L., Dahlén B, Wilde F, Nilsson M, Ekerholm P, Nilsson P-O & Birkö T. 2017. Översyn av den nationella kungsörnsinventeringen- delrapport för test av intensivområden 2018. Naturvårdsverket NV-02097-17.

Levin, M., Schneider, M. & Nilsson, L. 2017. Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2017-Nationell sammanställning över länsstyrelsernas resultat från inventeringar av kungsörn. Rapport från Viltskadecenter, SLU 2017-4

Ödman L., Månsson J. & Nilsson L. 2013. Grågäss vid Sörfjärden 2010-2012- resultat av inventering och försök med gåsbetesåker. Rapport Viltskadecenter, Fältstationen Rördrommen, Studiefrämjandet, Länsstyrelsen Södermanlands län 2012.

Månsson J. & Nilsson L. 2012. Kunskapen om tranornas ekologi ökar med hjälp av GPS-teknik. Fåglar i Kvismaren 1:14-19.

Månsson J., Roberge J-M., Edenius L., Bergström R., Nilsson L., Komstedt K., Lidberg M. & Ericsson G. 2012. Kunskap om Vilt och Skog 4: Viltåkrar - foderproduktion och indirekta effekter på skogen. Fakta skog 15:2012, SLU.

Månsson J., Nilsson Lo., Nilsson Le., Hake M. & Levin, M. 2011. Tranräkning i Sverige 2010 – och de senaste årens trender. Faktablad VSC 2011-2. SLU.

Månsson, J., Hake M., Nilsson L., Wiberg A. & Levin M. 2010. Förslag på arbetsmodell för att lösa problem med betande fåglar. Faktablad VSC 2010-05. SLU.

Månsson J & Nilsson L. 2010. Tranor och gäss i jordbruket – problem och lösningar. Norrbruk 5:10-11.

Nilsson L., Månsson J. & Bergström R. 2009. Viltåkrar- tonvis med mat. Svensk jakt 7/09.

Länkar

Om forskningsprojektet på Youtube:

https://youtu.be/UI-1tyRM2Uo

SLU Viltskadecenter:

www.slu.se/viltskadecenter

 

 

 

 


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för ekologi; Enheten för viltekologi (NJ-fakulteten)
Telefon: +46581697345
Postadress:
Inst för Ekologi, Viltskadecenter
73091 RIDDARHYTTAN
Besöksadress: Grimsö forskningsstation, Grimsö