CV-sida

Märit Jansson

Märit Jansson
Jag forskar, undervisar och informerar om landskapets förvaltning och planering för människor och deras välbefinnande. Det handlar om att skapa möjligheter för barns lek och delaktighet men också för alla grupper att - genom tillgång, trygghet och delaktighet - få ta del av grönytor i bebyggd miljö.

Presentation

Jag arbetar som universitetslektor i landskapsplanering med inriktning mot stadslandskapets bruk och förvaltning. Efter examen som landskapsarkitekt 2004 arbetade jag vidare med forskning om lekplatsförvaltning och lekplatsbruk och disputerade 2009 med avhandlingen Management and Use of Public Outdoor Playgrounds. Därefter har jag varit engagerad inom undervisning, forskning och ledarskap, främst vid SLU och LTV-fakulteten. Sedan 2016 är jag docent i landskapsplanering.

Mina huvudsakliga intressen berör betydelsen av grönytor och deras förvaltning med fokus på sociala aspekter för en hållbar stadsutveckling. Mest har det handlat om barns utemiljöer på lekplatser, skolgårdar och i närområden, om utemiljön och dess förvaltning och planering för barn och andra brukare, om betydelsen av urban grönska och om upplevd trygghet vid vegetation.

Jag är ämnesgruppledare sedan 2020 (under 2014 ämnesgruppledare, under 2015-2019 ställföreträdande ämnesgruppsledare) för ämnesgruppen Landscape Governance and Management vid Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

Under 2020-21 vikarierar jag som samverkanslektor, med utåtriktad verksamhet kring min forskning och för hela SLU Landskap.

Under 2013-2015, 2016-2018 samt 2019-2021 är jag ledamot i LTV-fakultetens fakultetsnämnd.

Undervisning

Jag medverkar i ett flertal kurser, främst i moment som rör barns utemiljöer eller kvalitativa forskningsmetoder. Jag handleder självständiga arbeten i ett flertal olika utbildningsprogram i den omfattning jag hinner.

Under åren 2010-2014 var jag kursledare (för kursen Stadens utmaningar på masterprogrammet Hållbar stadsutveckling samt kandidatarbeteskurser inom trädgårdsingenjörsprogrammet med designinriktning och landskapsingenjörsprogrammet).

Forskning

Jag leder och deltar i större och mindre forskningsprojekt, till stor del finansierad av Formas. Just nu fokuserar jag på välfärdens landskap och hållbar vegetation på skolgårdar. Tidigare har jag undersökt barnvänlig förvaltning och planering, trygghetsupplevelser i bostadsområden med vegetation, svenska lekplatsers roll historiskt och idag, barns perspektiv på grön skolgårdsutveckling och värdet av urban grönska.

Samverkan

Under 2020 och 2021 har jag en del av min arbetstid avsatt för samverkan genom att jag vikarierar som samverkanslektor, med möjlighet att fungera som kontaktperson och stöd för samverkan, till exempel mellan SLU och omvärlden. Mycket av mitt arbete görs i samarbete med omvärlden, med kommuner, skolor, organisationer, statliga verk, bostadsföretag, konsultföretag mm - inom forskningsprojekt eller i spridningen av resultat. Jag anlitas ofta som föreläsare om främst utveckling och förvaltning för barnvänlig bebyggd miljö, skolgårdar, lekplatser mm.

Läs om forskningen

En del publikationer från min forskning är på svenska och tillgängliga digitalt. Ta gärna del av dem! Det gäller främst denna rapport om skolgårdars och förskolegårdars ytor:

Rum för skolans utemiljö

detta faktablad om barnvänlig förvaltning:

Barnvänlig parkförvaltning i praktiken

dessa rapporter om upplevd trygghet och vegetationsutveckling:

Vegetationsstyrning för ökad trygghet

Trygghet i bostadsområdets gröna utemiljöer

dessa publikationer om värdet av en grönblå stadsutveckling:

Hela staden - argument för en grönblå stadsbyggnad

Varför urban natur?

dessa rapporter, sammanställda tillsammans med studenter på kursen "Stadens utmaningar", om hållbar stadsutveckling:

Hållbara städer - tankar från kursen Stadens utmaningar

Tillbaka till den hållbara staden: tankar från kursen Stadens utmaningar

samt kapitlet "Skolträdgårdens goda sidor" i denna rapport:

Stadsodling – Reflektioner och perspektiv från SLU Alnarp

Några exempel från media:

Lekplatser för säkra för barns bästa

"Stadsplanerarna missar barnen" - debattartikel SvD

Märit Jansson, landskapsarkitekt och lektor i landskapsplanering: "Ofta får barnens perspektiv stå tillbaka" - debattartikel i Sydsvenskan

Moderna lekplatser för perfekta - artikel i SvD (med flera tidningar)

Hur ser den perfekta lekplatsen ut? Såhär kanske - artikel i KIT

Grönt är inte bara skönt - artikel i Sydsvenskan

 

Se också profil på ResearchGate och LinkedIn

Publikationer i urval

Böcker och rapporter:

Jansson, M., Schneider, J., Mårtensson, F., Kylin, M. & Fridell, L. (2021). Rum för skolans utemiljö - fördjupad analys kring yta för förskolegård och skolgård. LTV.

Jansson, M. & Randrup, T.B. (red.) (2020). Urban open space governance and management. Routledge.

Jansson, M., Vicenzotti, V. & Diedrich, L. (2019). Landscape design based on research: A methodological guide to design-oriented projects for students and teachers in landscape architecture. LTV Reportseries 2019:10. 

Jansson, M. & Klintborg Ahlklo, Å. (red.) (2016). Plats för lek: svenska lekplatser förr och nu. Svensk Byggtjänst.

Jansson, M., Persson, A. & Östman, L. (2013). Hela staden – argument för en grönblå stadsbyggnad. Stad & Land 183. Movium, SLU.

Jansson, M., Bolin, M., Urde, I., Larsson Lindersköld, S., Enquist, K., Fehler, J., Laurin, N., Österberg, T., Karlsson, I., Sjöblom, J., Lemberg, J. & Gren, S. (2013). Hållbara städer – tankar från kursen Stadens utmaningar. SLU, Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science, report 2013:11.

Jansson, M., Fors, H., Kristensson, E., Gunnarsson, A., Lindgren, T., Wiström, B. & Norlin, M. (2012). Trygghet i bostadsområdets gröna utemiljöer. SLU, Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science.

Gunnarsson, A., Jansson, M., Fors, H. & Kristensson, E. (2012). Vegetationsstyrning för ökad trygghet. SLU, Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science, report 2012.

Jansson, M. (2009). Management and use of public outdoor playgrounds. Doctoral dissertation. Acta Universitatis agriculturae Sueciae, nr 2009:46.

Jansson, M. (2008). Kommunala lekplatser i tider av förändring. Report. SLU, Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science, vol 2008:9.

Artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter:  

Klobucar, B., Östberg, J., Wiström, B., Jansson, M.. (2021). Residential urban trees – socio-ecological factors affecting tree and shrub abundance in the city of Malmö, Sweden. Urban Forestry and Urban Greening 62, 127118

Wales, M., Mårtensson, F. & Jansson, M. (2021). ‘You can be outside a lot': independent mobility and agency among children in a suburban community in Sweden. Children's Geographies 

Sundevall, E.P. & Jansson, M. (2020). Inclusive parks across ages: Multifunction and urban open space management for children, adolescents, and the elderly. International Journal of Environmental Research and Public Health 17(24), pp. 1–17, 9357.

Jansson, M., Vogel, N., Fors, H. & Randrup, T. (2019). The governance of landscape management: new approaches to urban open space development. Landscape Research 

Fors, H., Jansson, M., Nielsen, A.B. (2018). The impact of resident participation on urban woodland quality-a case study of Sletten, Denmark. Forests 9(11), 670. 

Jansson, M., Abdulah, M. & Eriksson, A. (2018). Secondary school students’ perspectives and use of three school grounds of varying size, content and design. Urban Forestry & Urban Greening, 30, 115-123. 

Jansson, M., Mårtensson, F. & Gunnarsson, A. (2018). The meaning of participation in school ground greening: a study from project to everyday setting. Landscape Research 

Patching, G., Rahm, J., Jansson, M., & Johansson, M. (2017). A New Method of Random Environmental Walking for Assessing Behavioral Preferences for Different Lighting Applications. Frontiers in Psychology 

Jansson, M., Sundevall, E. & Wales, M. (2016). The role of green spaces and their management in a child-friendly urban village. Urban Forestry & Urban Greening 18, 228-36.

Morgenroth, J., Östberg, J., Konijnendijk van den Bosch, C., Nielsen, A.B., Hauer, R., Sjöman, H., Chen, W. & Jansson, M. (2016). Urban tree diversity – Taking stock and looking ahead. Urban Forestry & Urban Greening 15(1), 1-5.

Jansson, M. (2015). Children’s perspectives on playground use as basis for children’s participation in local play space management. Local Environment 20(2), 165-179.

Jansson, M. (2014). Green space in compact cities: the value of urban ecosystem services in planning. Nordic Journal of Architectural Research 2014(2), 139-160.

Jansson, M., Gunnarsson, A., Mårtensson, F. & Andersson, S. (2014). Children’s perspectives on vegetation establishment – implications for school ground greening. Urban Forestry & Urban Greening 13(1), 166-174.

Mårtensson, F., Jansson, M., Johansson, M., Raustorp, A., Kylin, M., Boldemann, C. (2014). The role of greenery for physical activity play at school grounds. Urban Forestry & Urban Greening 13(1), 103-113.

Jansson, M., Fors, H., Lindgren, T. & Wiström, B. (2013). Perceived safety in relation to urban woodland vegetation – a review. Urban Forestry & Urban Greening 12(2), 127–133.

Jansson, M. & Lindgren, T. (2012). A review of the concept ‘management’ in relation to urban landscapes and green spaces: Toward a holistic understanding. Urban Forestry & Urban Greening 11(2), 139-145.

Jansson, M. & Ramberg, U. (2012). Implementation and effects of user participation in playground management: a comparative study of two Swedish municipalities. Managing Leisure 17(1), 1-13.

Jansson, M. (2010). Attractive playgrounds: Some factors affecting user interest and visiting patterns. Landscape Research 35(1) 63-81.

Jansson, M. & Persson, B. (2010). Playground planning and management: An evaluation of standard-influenced provision through user needs. Urban Forestry & Urban Greening 9(1), 33-42.

Jansson, M. (2008). Children’s Perspectives on Public Playgrounds in two Swedish Communities. Children, Youth and Environments 18(2), 88-109.

Ett flertal konferensbidrag, debattartiklar samt populärvetenskapliga faktablad och artiklar.


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415135
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp

Publikationslista: