CV-sida

Märit Jansson

Märit Jansson
Jag forskar, undervisar och informerar om landskapets förvaltning och planering för människor och deras välbefinnande. Det handlar om att skapa möjligheter för barns lek och delaktighet samt för alla att - genom tillgång, trygghet och delaktighet - få ta del av grönytor i bebyggd miljö.

Presentation

Jag arbetar som universitetslektor i landskapsplanering med inriktning mot stadslandskapets bruk och förvaltning. Efter examen som landskapsarkitekt 2004 arbetade jag vidare med forskning om lekplatsförvaltning och lekplatsbruk och disputerade 2009 på avhandlingen Management and Use of Public Outdoor Playgrounds. Därefter har jag varit engagerad inom undervisning, forskning och ledarskap, främst vid SLU och LTV-fakulteten. Sedan 2016 är jag docent i landskapsplanering.

Mina huvudsakliga intressen berör betydelsen av grönytor och deras förvaltning med fokus på sociala aspekter för en hållbar stadsutveckling. Mest har det handlat om barns utemiljöer på lekplatser, skolgårdar och i bostadsområden, om hur barn och andra brukare upplever utemiljön och dess förvaltning och planering, om betydelsen av urban grönska och om upplevd trygghet vid vegetation.

Jag är ställföreträdande ämnesgruppledare (under 2014 ämnesgruppledare) för Landscape Governance and Management vid Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

Under 2013-2015, 2016-2018 samt 2019-2021 är jag ledamot i LTV-fakultetens fakultetsnämnd.

Undervisning

Jag medverkar i ett flertal kurser, främst i moment som rör barns utemiljöer eller kvalitativa forskningsmetoder. Jag handleder självständiga arbeten i ett flertal olika utbildningsprogram (dock endast i begränsad omfattning 2015-2019).

Under åren 2010-2014 var jag kursledare (för kursen Stadens utmaningar på masterprogrammet Hållbar stadsutveckling samt kandidatarbeteskurser inom trädgårdsingenjörsprogrammet med designinriktning och landskapsingenjörsprogrammet).

Forskning

Under 2015-2018 driver jag ett Formas-finansierat forskningsprojekt om barnvänlig bebyggd miljö (Barnvänliga stadslandskap) i samarbete med Lunds och Köpenhamns Universitet. Inom projektet genomförs studier i Sverige och Danmark för att undersöka vad barnvänlighet kan vara och hur förvaltning och planering av utemiljön kan bidra till det.

Jag leder också mindre projekt som undersöker trygghetsupplevelser i bostadsområden med vegetation samt svenska lekplatsers roll historiskt och idag. Tidigare har jag bland annat studerat barns perspektiv på grön skolgårdsutveckling och värdet av urban grönska.

Samverkan

Mycket av mitt arbete görs i samarbete med omvärlden, med kommuner, skolor, organisationer, bostadsföretag, konsultföretag mm - inom forskningsprojekt eller i spridningen av resultat. Jag anlitas ofta som föreläsare om utveckling och förvaltning för barnvänlig bebyggd miljö, skolgårdar, lekplatser mm. Ibland kan föreläsningar ingå som en del i pågående forskningsprojekt, men oftast inte och behöver då ersättas ekonomiskt.

Läs om forskningen

En del publikationer från min forskning är på svenska och tillgängliga digitalt. Ta gärna del av dem! Det gäller främst dessa rapporter om upplevd trygghet och vegetationsutveckling:

Vegetationsstyrning för ökad trygghet

Trygghet i bostadsområdets gröna utemiljöer

dessa publikationer om värdet av en grönblå stadsutveckling:

Hela staden - argument för en grönblå stadsbyggnad

Varför urban natur?

dessa rapporter, sammanställda tillsammans med studenter på kursen "Stadens utmaningar", om hållbar stadsutveckling:

Hållbara städer - tankar från kursen Stadens utmaningar

Tillbaka till den hållbara staden: tankar från kursen Stadens utmaningar

samt kapitlet "Skolträdgårdens goda sidor" i denna rapport:

Stadsodling – Reflektioner och perspektiv från SLU Alnarp

Några exempel från media:

"Stadsplanerarna missar barnen" - debattartikel SvD

Märit Jansson, landskapsarkitekt och lektor i landskapsplanering: "Ofta får barnens perspektiv stå tillbaka" - debattartikel i Sydsvenskan

Moderna lekplatser för perfekta - artikel i SvD (med flera tidningar)

Hur ser den perfekta lekplatsen ut? Såhär kanske - artikel i KIT

Grönt är inte bara skönt - artikel i Sydsvenskan

Publikationer i urval

(se längre ner för utförlig publikationslista med länkar)

Böcker och rapporter:
Jansson, M. & Klintborg Ahlklo, Å. (red.) (2016). Plats för lek: svenska lekplatser förr och nu. Svensk Byggtjänst.

Jansson, M., Persson, A. & Östman, L. (2013). Hela staden – argument för en grönblå stadsbyggnad. Stad & Land 183. Movium, SLU.

Jansson, M., Bolin, M., Urde, I., Larsson Lindersköld, S., Enquist, K., Fehler, J., Laurin, N., Österberg, T., Karlsson, I., Sjöblom, J., Lemberg, J. & Gren, S. (2013). Hållbara städer – tankar från kursen Stadens utmaningar. SLU, Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science, report 2013:11.

Jansson, M., Fors, H., Kristensson, E., Gunnarsson, A., Lindgren, T., Wiström, B. & Norlin, M. (2012). Trygghet i bostadsområdets gröna utemiljöer. SLU, Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science.

Gunnarsson, A., Jansson, M., Fors, H. & Kristensson, E. (2012). Vegetationsstyrning för ökad trygghet. SLU, Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science, report 2012.

Jansson, M. (2009). Management and use of public outdoor playgrounds. Doctoral dissertation. Acta Universitatis agriculturae Sueciae, nr 2009:46.

Jansson, M. (2008). Kommunala lekplatser i tider av förändring. Report. SLU, Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science, vol 2008:9.

Artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter:  

Jansson, M., Vogel, N., Fors, H. & Randrup, T. (in press). The governance of landscape management: new approaches to urban open space development. Landscape Research doi.org/10.1080/01426397.2018.1536199

Jansson, M., Abdulah, M. & Eriksson, A. (2018). Secondary school students’ perspectives and use of three school grounds of varying size, content and design. Urban Forestry & Urban Greening, 30, 115-123. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.01.015

Jansson, M., Mårtensson, F. & Gunnarsson, A. (2018). The meaning of participation in school ground greening: a study from project to everyday setting. Landscape Research http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01426397.2017.1306623

Patching, G., Rahm, J., Jansson, M., & Johansson, M. (2017). A New Method of Random Environmental Walking for Assessing Behavioral Preferences for Different Lighting Applications. Frontiers in Psychology https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00345

Jansson, M., Sundevall, E. & Wales, M. (2016). The role of green spaces and their management in a child-friendly urban village. Urban Forestry & Urban Greening 18, 228-36.

Morgenroth, J., Östberg, J., Konijnendijk van den Bosch, C., Nielsen, A.B., Hauer, R., Sjöman, H., Chen, W. & Jansson, M. (2016). Urban tree diversity – Taking stock and looking ahead. Urban Forestry & Urban Greening 15(1), 1-5.

Jansson, M. (2015). Children’s perspectives on playground use as basis for children’s participation in local play space management. Local Environment 20(2), 165-179.

Jansson, M. (2014). Green space in compact cities: the value of urban ecosystem services in planning. Nordic Journal of Architectural Research 2014(2), 139-160.

Jansson, M., Gunnarsson, A., Mårtensson, F. & Andersson, S. (2014). Children’s perspectives on vegetation establishment – implications for school ground greening. Urban Forestry & Urban Greening 13(1), 166-174.

Mårtensson, F., Jansson, M., Johansson, M., Raustorp, A., Kylin, M., Boldemann, C. (2014). The role of greenery for physical activity play at school grounds. Urban Forestry & Urban Greening 13(1), 103-113.

Jansson, M., Fors, H., Lindgren, T. & Wiström, B. (2013). Perceived safety in relation to urban woodland vegetation – a review. Urban Forestry & Urban Greening 12(2), 127–133.

Jansson, M. & Lindgren, T. (2012). A review of the concept ‘management’ in relation to urban landscapes and green spaces: Toward a holistic understanding. Urban Forestry & Urban Greening 11(2), 139-145.

Jansson, M. & Ramberg, U. (2012). Implementation and effects of user participation in playground management: a comparative study of two Swedish municipalities. Managing Leisure 17(1), 1-13.

Jansson, M. (2010). Attractive playgrounds: Some factors affecting user interest and visiting patterns. Landscape Research 35(1) 63-81.

Jansson, M. & Persson, B. (2010). Playground planning and management: An evaluation of standard-influenced provision through user needs. Urban Forestry & Urban Greening 9(1), 33-42.

Jansson, M. (2008). Children’s Perspectives on Public Playgrounds in two Swedish Communities. Children, Youth and Environments 18(2), 88-109.

Ett flertal konferensbidrag, debattartiklar samt populärvetenskapliga faktablad och artiklar.


Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: 040-415135
Postadress:
Box 66
23053 Alnarp
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp

Publikationslista: