CV-sida

Märit Jansson

Märit Jansson
Märit Jansson samverkar, forskar och undervisar inom landskapsarkitektur. Det handlar om landskapets förvaltning, governance och planering för människor och deras välbefinnande, att skapa möjligheter för barn och andra grupper att - genom tillgång, trygghet och delaktighet - få ta del av grönytor i bebyggd miljö.

Presentation

Märit Jansson är docent och universitetslektor i landskapsplanering med inriktning mot stadslandskapets bruk och förvaltning. Hon har även ett samverkansuppdrag inom ämnet urbana miljöer, med utåtriktad verksamhet kring egen forskning och för hela SLU Landskap. Huvudsakliga intressen är betydelsen av grönytor och deras förvaltning med fokus på socialt hållbar stadsutveckling. Tidigare studier har undersökt barns utemiljöer på lekplatser, skolgårdar och i närområden, utemiljön och dess förvaltning och planering för barn och andra brukare, betydelsen av urban grönska och upplevd trygghet vid vegetation.

Märit Jansson är ämnesgruppledare för ämnesgruppen Landskapets Governance och Förvaltning vid Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning i Alnarp. Under 2013-21 var hon ledamot i LTV-fakultetens fakultetsnämnd. Under 2022-25 är hon ledamot i LTV-fakultetens lärarförslagsnämnd. 

Undervisning

Medverkan i ett flertal kurser, främst i moment som rör barns utemiljöer eller kvalitativa forskningsmetoder. Handledning av självständiga arbeten i mån av tid.

Forskning

Deltagande och ledning i olika forskningsprojekt, till stor del finansierad av Formas. Just nu ligger fokus på välfärdens landskap och hållbar vegetation på skolgårdar. Tidigare studier har undersökt barnvänlig förvaltning och planering, trygghetsupplevelser i bostadsområden med vegetation, svenska lekplatsers roll historiskt och idag, barns perspektiv på grön skolgårdsutveckling och värdet av urban grönska.

Samverkan

Från 2022 är Märit Jansson lektor med samverkansuppdrag (under 2020-21 vikarierande), med möjlighet att fungera som kontaktperson och stöd för samverkan mellan SLU och omvärlden. Mycket av hennes arbete görs i samarbete med omvärlden, med kommuner, skolor, organisationer, myndigheter, bostadsföretag, konsultföretag mm - inom forskningsprojekt eller i spridningen av resultat. Hon anlitas ofta som föreläsare om främst utemiljöns förvaltning, barnvänlig bebyggd miljö, skolgårdar, lekplatser, kunskap i design mm.

Publikationer av relevans för samverkan:

En del publikationer är på svenska och tillgängliga digitalt. Ta gärna del av dem! Det gäller främst detta särtryck om utemiljöns förvaltning och governance:

Särtryck Utemiljöförvaltning

denna rapport om skolgårdars och förskolegårdars ytor:

Rum för skolans utemiljö

detta faktablad om barnvänlig förvaltning:

Barnvänlig parkförvaltning i praktiken

dessa rapporter om upplevd trygghet och vegetationsutveckling:

Vegetationsstyrning för ökad trygghet

Trygghet i bostadsområdets gröna utemiljöer

dessa publikationer om värdet av en grönblå stadsutveckling:

Hela staden - argument för en grönblå stadsbyggnad

Varför urban natur?

dessa rapporter, sammanställda tillsammans med studenter på kursen "Stadens utmaningar", om hållbar stadsutveckling:

Hållbara städer - tankar från kursen Stadens utmaningar

Tillbaka till den hållbara staden: tankar från kursen Stadens utmaningar

samt kapitlet "Skolträdgårdens goda sidor" i denna rapport:

Stadsodling – Reflektioner och perspektiv från SLU Alnarp

Några exempel från media:

Lekplatser för säkra för barns bästa

"Stadsplanerarna missar barnen" - debattartikel SvD

Märit Jansson, landskapsarkitekt och lektor i landskapsplanering: "Ofta får barnens perspektiv stå tillbaka" - debattartikel i Sydsvenskan

Moderna lekplatser för perfekta - artikel i SvD (med flera tidningar)

Hur ser den perfekta lekplatsen ut? Såhär kanske - artikel i KIT

Grönt är inte bara skönt - artikel i Sydsvenskan

 

Publikationer i urval

Böcker och rapporter:

Jansson, M., Schneider, J., Mårtensson, F., Kylin, M. & Fridell, L. (2021). Rum för skolans utemiljö - fördjupad analys kring yta för förskolegård och skolgård. LTV.

Jansson, M. & Randrup, T.B. (red.) (2020). Urban open space governance and management. Routledge.

Jansson, M., Vicenzotti, V. & Diedrich, L. (2019). Landscape design based on research: A methodological guide to design-oriented projects for students and teachers in landscape architecture. LTV Reportseries 2019:10. 

Jansson, M. & Klintborg Ahlklo, Å. (red.) (2016). Plats för lek: svenska lekplatser förr och nu. Svensk Byggtjänst.

Jansson, M., Persson, A. & Östman, L. (2013). Hela staden – argument för en grönblå stadsbyggnad. Stad & Land 183. Movium, SLU.

Jansson, M., Bolin, M., Urde, I., Larsson Lindersköld, S., Enquist, K., Fehler, J., Laurin, N., Österberg, T., Karlsson, I., Sjöblom, J., Lemberg, J. & Gren, S. (2013). Hållbara städer – tankar från kursen Stadens utmaningar. SLU, Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science, report 2013:11.

Jansson, M., Fors, H., Kristensson, E., Gunnarsson, A., Lindgren, T., Wiström, B. & Norlin, M. (2012). Trygghet i bostadsområdets gröna utemiljöer. SLU, Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science.

Gunnarsson, A., Jansson, M., Fors, H. & Kristensson, E. (2012). Vegetationsstyrning för ökad trygghet. SLU, Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science, report 2012.

Jansson, M. (2009). Management and use of public outdoor playgrounds. Doctoral dissertation. Acta Universitatis agriculturae Sueciae, nr 2009:46.

Jansson, M. (2008). Kommunala lekplatser i tider av förändring. Report. SLU, Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science, vol 2008:9.

Artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter:  

Jansson, M., Herbert, E., Zalar, A. & Johansson, M. (2022). Child-Friendly Environments—What, How and by Whom? Sustainability 14(8), 4852

Wales, M., Mårtensson, F., Hoff, E., Jansson, M. (2022). Elevating the Role of the Outdoor Environment for Adolescent Wellbeing in Everyday Life.
Frontiers in Psychology, 2022, 13, 774592

Randrup, T.B., Svännel, J., Sunding, A., Jansson, M., Sang, Å.O. (2021). Urban open space management in the Nordic countries. Identification of current challenges based on managers' perceptions. Cities 115, 103225

Klobucar, B., Östberg, J., Wiström, B., Jansson, M.. (2021). Residential urban trees – socio-ecological factors affecting tree and shrub abundance in the city of Malmö, Sweden. Urban Forestry and Urban Greening 62, 127118

Wales, M., Mårtensson, F. & Jansson, M. (2021). ‘You can be outside a lot': independent mobility and agency among children in a suburban community in Sweden. Children's Geographies 

Jansson, M., Zalar, A., Sundevall, E.P. and Randrup, T.B. (2020). Governing for child-friendliness? Perspectives on Children as Users Among Swedish and Danish Urban Open Space Managers. Frontiers in sustainable cities. https://doi.org/10.3389/frsc.2020.565418 

Sundevall, E.P. & Jansson, M. (2020). Inclusive parks across ages: Multifunction and urban open space management for children, adolescents, and the elderly. International Journal of Environmental Research and Public Health 17(24), pp. 1–17, 9357.

Jansson, M., Vogel, N., Fors, H. & Randrup, T. (2019). The governance of landscape management: new approaches to urban open space development. Landscape Research 

Fors, H., Jansson, M., Nielsen, A.B. (2018). The impact of resident participation on urban woodland quality-a case study of Sletten, Denmark. Forests 9(11), 670. 

Jansson, M., Abdulah, M. & Eriksson, A. (2018). Secondary school students’ perspectives and use of three school grounds of varying size, content and design. Urban Forestry & Urban Greening, 30, 115-123. 

Jansson, M., Mårtensson, F. & Gunnarsson, A. (2018). The meaning of participation in school ground greening: a study from project to everyday setting. Landscape Research 

Patching, G., Rahm, J., Jansson, M., & Johansson, M. (2017). A New Method of Random Environmental Walking for Assessing Behavioral Preferences for Different Lighting Applications. Frontiers in Psychology 

Jansson, M., Sundevall, E. & Wales, M. (2016). The role of green spaces and their management in a child-friendly urban village. Urban Forestry & Urban Greening 18, 228-36.

Morgenroth, J., Östberg, J., Konijnendijk van den Bosch, C., Nielsen, A.B., Hauer, R., Sjöman, H., Chen, W. & Jansson, M. (2016). Urban tree diversity – Taking stock and looking ahead. Urban Forestry & Urban Greening 15(1), 1-5.

Jansson, M. (2015). Children’s perspectives on playground use as basis for children’s participation in local play space management. Local Environment 20(2), 165-179.

Jansson, M. (2014). Green space in compact cities: the value of urban ecosystem services in planning. Nordic Journal of Architectural Research 2014(2), 139-160.

Jansson, M., Gunnarsson, A., Mårtensson, F. & Andersson, S. (2014). Children’s perspectives on vegetation establishment – implications for school ground greening. Urban Forestry & Urban Greening 13(1), 166-174.

Mårtensson, F., Jansson, M., Johansson, M., Raustorp, A., Kylin, M., Boldemann, C. (2014). The role of greenery for physical activity play at school grounds. Urban Forestry & Urban Greening 13(1), 103-113.

Jansson, M., Fors, H., Lindgren, T. & Wiström, B. (2013). Perceived safety in relation to urban woodland vegetation – a review. Urban Forestry & Urban Greening 12(2), 127–133.

Jansson, M. & Lindgren, T. (2012). A review of the concept ‘management’ in relation to urban landscapes and green spaces: Toward a holistic understanding. Urban Forestry & Urban Greening 11(2), 139-145.

Jansson, M. & Ramberg, U. (2012). Implementation and effects of user participation in playground management: a comparative study of two Swedish municipalities. Managing Leisure 17(1), 1-13.

Jansson, M. (2010). Attractive playgrounds: Some factors affecting user interest and visiting patterns. Landscape Research 35(1) 63-81.

Jansson, M. & Persson, B. (2010). Playground planning and management: An evaluation of standard-influenced provision through user needs. Urban Forestry & Urban Greening 9(1), 33-42.

Jansson, M. (2008). Children’s Perspectives on Public Playgrounds in two Swedish Communities. Children, Youth and Environments 18(2), 88-109.

Ett flertal konferensbidrag, debattartiklar samt populärvetenskapliga faktablad och artiklar.

Länkar

See även profiler på ResearchGate, Orcid och LinkedIn


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415135
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp

Publikationslista: