CV-sida

Markus Langeland

Markus Langeland

Presentation

Forskningsintressen:

Nutrition, näringsfysiologi och fodervärdering, särskilt till fisk, hund och katt. Proteinutnyttjande och alternativa proteinfodermedel som mikroorganismer, blåmusslor och insekter till fisk. Välfärd, fysiologi, intermediär ämnesomsättning, digestion, mikrobiota, metabolism hos fisk, hund och katt. Recirkulerande akvatiska system (RAS) och integrerade multitrofa system samt näringsbehov för i vattenbruk nya arter.

Mål med min forskning:

Utveckla nya fodermedel till akvakultur, producerade på ett hållbart sätt samt icke-konkurrerande med humana födoresurser. Få en ökad kunskap om hur utfodra fisk på ett hållbart sätt i stort och synnerhet på frågor som effekt på näringsupptag, metabolism, tillväxt, mikrobiota samt välfärd efter utfodring med nya fodermedel.

Forskningskompetens:

Design, provtagning, foderformulering, näringsbehov, proteinmetabolism, enzymologi och tolkning av experimentella data. Djurmodeller, intakta och kannulerade fiskar.

Aktivitet/uppdrag med intressenter utanför den akademiska omvärlden:

Projektledare på Vattenbrukscentrum Ost

Undervisning

Studierektor på institutionen för Husdjurens utfodring och vård.

Undervisat på både grund- och avancerad nivå inom ämnena nutritionell biokemi, grundläggande nutrition och fodermedelskännedom, samt tillämpad nutrition för fiskar och andra karnivora sport- och sällskapsdjur.

Administrerat och genomfört såväl praktiska som teoretiska undervisningsmoment och utformat examinationer, samt planerat och haft kursledarskap inom husdjursagronom- och djursjukskötarprogrammet.

Handlett kandidat- och masterarbeten.


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Akvakultur
Telefon: +46736261060
Postadress:
Box 7024
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala