CV-sida

Mattias Sörengård

Mattias Sörengård
Mitt uppdrag är att utveckla och undersöka innovativa saneringsmetoder för PFASs (perfluorerade alkylsyror) kontaminerad mark till skydd för Sverige grundvatten.

Presentation

Jag är doktorand på institutionen för vatten och miljö, sektionen för ekotoxikologi och miljökemi. Mina intressen sträcker sig över hela miljöspektrat, och mitt specialintresse är hållbar mark- och vattenanvändning eftersom de processerna är grundstenarna i vår miljö.

Forskning

PFASs är tillverkade kemikalier som har visat på sig på senare år vara hälsofarliga. Tyvärr har de hunnit få stor spridning i vår miljö, framförallt i samband med flygplatser och brandövningsområden där de har använts som en komponent i släckvattnen vid oljebränder. PFASs hamnar på så vis i jorden, och i och med sin vattenlöslighet läckar PFASs ut i grundvatten och vattendrag. För att undvika detta behöver jorden behandlas. 

Det finns många sätt behandla jord och grundvatten, men många är dyra och det är också osäkert om de fungerar. Det finns hittills bara ett fåtal studier som har undersökt sanering av PFASs i jord. PFASs är surfaktanter (tvålliknande egenskaper) vilket gör att även traditionella saneringsmetoder bör undersökas. I detta projektet undersöker vi hur stabilisering och solidifiering fungerar för PFASs-kontaminerad jord. Metoden går ut på att blanda ner cement i kombination med andra bindemedel i den kontaminerade jorden för att undvika spridning av föroreningen. Det är viktigt att vi utvecklar en  stabiliseringskonstruktion som håller fast PFASs under en lång tidsperiod. 

Bakgrund

Min bakgrund är en civilingenjörsexamen i miljö- och vattenteknik från Uppsala Universitet. Jag har även arbetat med hydrologi på SMHI och med vattenresursfrågor på UNHCR i Geneve.