CV-sida

Mikaela Lindberg

Mikaela Lindberg
Jag är husdjursagronom och universitetslektor i hållbarhetsaspekter på djurhållning av livsmedelsproducerande djur inom lantbruket. Till mina forskningsintressen hör idisslarnutrition, hållbart nyttjande av foderresurser och hållbara system för djurhållning.

Presentation

 År 2012 disputerade jag vid SLU med avhandlingen ”Effects of increasing the proportion of high-quality grass silage in the diet of dairy cows”. Avhandlingen undersökte effekterna av att öka andelen gräs/klöverensilage i foderstaten för mjölkkor under hela laktationen. Resultaten visade att andelen ensilage kunde ökas gradvis upp till 70 % på torrsubstansbasis utan att mjölkproduktionen påverkades negativt jämfört med att utfodra 50% ensilage. Positiva effekter sågs också med avseende på ekonomisk lönsamhet och mjölkfettsyrasammansättning. Sedan disputationen har jag arbetat som forskare och lärare vid institutionen för husdjurens utfodring och vård med fokus på idisslarnutrition och då främst mjölkkor.

Forskningsintressen:

Till mina forskningsintressen hör idisslarnutrition: grovfoderutnyttjande, fodereffektivitet, miljöpåverkan och hållbart nyttjande av foderresurser och hållbara system för djurhållning. Jag är också intresserad av forskningsfrågor som rör framtidens livsmedelssystem och hur dessa kan förse oss med animalieprodukter på ett hållbart sätt.

Mål med min forskning: 

Studera och utvärdera olika strategier för att nå uthålliga produktionssystem för lantbrukets livsmedelsproducerande djur främst med avseende på utfodring, produktion, miljöpåverkan och djurvälfärd.

Forskningskompetens 

Husdjursvetenskap, idisslarnutrition, har stor erfarenhet av experimentell design av försök med stora djur. Arbetat med t.ex. utfodringsförsök, beteendestudier, metanmätningar från mjölkkor med SF6-metoden. Erfarenhet av teoretiska beräkningar av miljöpåverkan från animalieproduktionen.

Aktiviteter/uppdrag i akademiska omvärlden 

Representant för mjölkproduktion i VH-faks kommitté för lantbrukets livsmedelsproducerande djur.

 

Aktivitet/uppdrag med intressenter utanför den akademiska omvärlden

I maj 2014 tog jag emot ett stipendium från Konung Carl XVI Gustafs 50-års fond för vetenskap, teknik och miljö. Stipendiet gav mig möjlighet att fördjupa mina kunskaper inom livscykelanalys (LCA) av mjölkproduktion samt omvandlingen av för människor oätliga fodermedel (t.ex. gräs och fiberrika biprodukter) till högvärdigt protein i mjölk och kött.

Undervisning

Kursansvarig för PhD-kursen PVS0136 "Environmental impact from animal production" (2hp).

Undervisar även i kandidatkurserna: HV0158 Animalieproduktion - idisslare, HV0141 Naturvetenskaplig grundkurs - husdjursagronom, HV0129 Djurens nutrition, HV0130 Djurens utfodring, DO0108 Näringsfysiologi och fodervetenskap, VM0111 Organens struktur och funktion (näringslära idisslare), HV0178 Humans, Animals, Ecosystems – the One Health Approach in a Sustainable Global Animal Production och handleder kandidatarbeten i husdjursvetenskap.

Jag undervisar i följande masterkurser: HV0128 Animal nutrition - health, behaviour and welfare, HV0117 Feed science and forage production, LV0103 Prospects and challenges for sustainable food systems och handleder masterarbeten i husdjursvetenskap. 

 

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Just nu forskar jag om hur kornas livslängd och rekryteringsstrategier påverkar metanutsläppen på besättningsnivå. Jag medverkar också i ett projekt som undersöker indikatorer för ekosystemtjänster på mjölkgårdar. Ett nytt projekt som nyligen påbörjats handlar om effekter på metanutsläppen hos mjölkkor när de ges ett fodertillskott av rödalger.

Titel Projektansvariga

Management for improved efficiency by increased cow longevity in dairy herds

Mikaela Lindberg, HUV

Will dietary inclusion of the red macro algae
Asparagopsis taxiformis reduce methane production
in Swedish dairy cows?
Rebecca Danielsson, HUV

Compact total mixed ration in organic dairy herds -
does it improve animal welfare?

Mikaela Lindberg, HUV
Mjölk på gräs och biprodukter Kjell Holtenius, HUV
Capturing multifunctional dairy production:
Indicators for ecosystem services and biodiversity
Pernilla Tidåker, ET

 

Avslutade projekt: 

Handledning

Doktorander (biträdande handledare):

Pok Samkol - "Groundnut foliage as feed for Cambodian cattle" 2014-2018

Johanna Karlsson - “High forage proportions to forage efficient dairy cows” 2016-2020

 

Publikationer i urval

Mikaela Lindberg (fd Patel)

Lindberg, M., Lundström, J., Albihn, A., Gustafson, G., Bertilsson, J., Rydhmer, L., Åhman, B. & Magnusson., U. 2020. Djurens roll för livsmedelsförsörjningen i en föränderlig miljö - utmaningar och kunskapsbehov. Future Food Reports 12.

Lindberg, M. 2020. Milk fatty acid profiles from inclusion of different calcium salts in dairy cow diets. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science. https://doi.org/10.1080/09064702.2020.1781925

Karlsson, J. Ramin, M., Kass, M., Lindberg, M. & Holtenius, K. 2019. Effects of replacing wheat starch with glycerol on methane emissions, milk production, and feed efficiency in dairy cows fed grass silage-based diets. J. Dairy Sci. 102:7927–7935.

Samkol, P., Sath, K., Patel, M., Mom, S. & Holtenius, K. 2019. Effects of supplementing low-quality hay with groundnut foliage and cassava tops on feed intake, apparent digestibility and rumen fermentation in crossbred cattle. Anim Prod Sci. https://doi.org/10.1071/AN17680

Karlsson, J.O., Carlsson, G., Lindberg, M., Sjunnestrand, T. & Röös, E. 2018. Designing a future food vision for the Nordics through a participatory modeling approach. Agron. Sustain. Dev. 38: 59. https://doi.org/10.1007/s13593-018-0528-0

Karlsson, J., Spörndly, R., Lindberg, M. & Holtenius, K. 2018. Replacing Human-Edible Feed Ingredients with By-Products Increases Net Food Production Efficiency in Dairy Cows. J Dairy Sci. 101:8 7146–7155.

Röös, E., Bajzelj, B., Smith, P., Patel, M., Little, D. & Garnett, T. 2017. Greedy or Needy? Land use and climate impacts of food in 2050 under different potential livestock futures. Global Env Change 47:1-12.

Samkol, P., Sath, K., Patel, M. & Holtenius, K. 2017. Effects of supplementing different levels of sun-dried groundnut foliage on intake, apparent digestibility and nitrogen metabolism in cattle offered a basal diet of a mixture of rice straw and para grass. Trop Anim Health Prod. DOI 10.1007/s11250-017-1352-2

Patel, M., Sonesson, U. & Hessle A. 2017. Upgrading plant amino acids through cattle to improve the nutritional value for humans: effects of different production systems. Animal 11:3 519-528 DOI: 10.1017/S1751731116001610

Röös, E., Bajzelj, B., Smith, P., Patel, M., Little, D. & Garnett, T. 2017. Protein futures for Western Europe: potential land use and climate impacts in 2050. Reg. Environ. Change 17:2 367-377 DOI: 10.1007/S10113-016-1013-4

Patel, M., Wredle, E., Spörndly, E. & Bertilsson, J. 2017. Whole lactation production responses in high-yielding dairy cows using high-quality grass/clover silage. J. Sci Food Agr 97:9,  2883-2890 DOI 10.1002/jsfa.8119

Röös, E., Patel, M. & Spångberg, J. 2016. Oat drink or cow's milk - environmental impacts considering the service of grazing, the opportunity cost of land and the demand for beef and protein. Agricultural Systems 142:23-32.

Röös, E., Patel, M., Spångberg, J. Carlsson, G & Rydhmer, L. 2016. Limiting livestock production to pasture and by-products in a search for sustainable diets. Food Policy 58:1-13.

Samkol, P., Sath, K., Patel, M., Windsor, P.A. & Holtenius, K. 2015. Survey of small-scale cattle production systems in different agro-ecological zones of Cambodia. Tropical Animal Health and Production: Volume 47:7, 1299-1306.

Patel, M., Wredle, E. & Bertilsson, J. 2013. Effect of dietary proportion of grass silage on milk fat with emphasis on odd- and branched-chain fatty acids in dairy cows. J Dairy Science 96: 390-397.

Patel, M., Wredle, E., Spörndly, E., Bertilsson, J. & Kumm, K.-I. 2013. Profitability of organic and conventional dairy production with different dietary proportions of high-quality grass silage. Organic Agriculture 3:1, 31-39.

Patel, M., Wredle, E., Börjesson, G., Danielsson, R., Iwaasa, A.D., Spörndly, E. & Bertilsson, J. 2011. Enteric methane emissions from dairy cows fed different proportions of highly digestible grass silage. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Science, 61:3, 128-136.


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Skötsel idisslare
Telefon: +4618671013
Postadress:
Box 7024
75007 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala

Publikationslista: