CV-sida

Patrik Bohman

Patrik Bohman

Presentation

Jag arbetar som miljöanalytiker vid SLU Aquas sötvattenslaboratorium i Drottningholm. Jag sysslar mestadels med sötvattenskräftor och invasiva arter. Mina projekt innefattar allt ifrån experimentella fältförsök, metodutveckling (t.ex. eDNA) till beståndsanalys och rådgivning. Jag dyker en hel del och ansvarar för SLU Aquas dykrederi.

Forskning

Jag samarbetar inom ett flertal olika forskningsprojekt, både internationellt och i Sverige. SLU:s Sötvattenslaboratorium inleder t.ex. ett samarbetsprojekt med våra nordiska grannländer under hösten 2021. Då genomförs en ringtest tillsammans med flera olika laboratorier för att utvärdera detektion av flod-, signalkräfta och kräftpest med eDNA metodik. 

Miljöanalys

Jag arbetar med både invasiva och endemiska arter i Sverige. Inom flera av mina projekt analyseras beståndsutvecklingen av sötvattenskräftor bl.a. i de Stora sjöarna, Stockhlms skärgård och enskilda mindre sjöar. Se t.ex. https://www.slu.se/flodkraftanslivsmiljo

Mitt arbete innefattar också en stor protion rådgivning till landets fiskevattenägare, kommuner, länsstyrelser, myndigheter och universitet.

Samverkan

Flera av mina projekt är eller har handlat om medborgarforskning. I dessa projekt får personer som normalt inte inkluderas i universitetens forskning samarbeta med forskare vid SLU.  Se t.ex. https://www.slu.se/musslor-i-malaren/

Publikationer i urval

2021

Jussila J, Tiitinen V, Makkonen J, Kokko H, Bohman P and Edsman L. (2021). Eroded Swimmeret Syndrome: Update of the Current Knowledge. Freshwater Crayfish 26(1):63-68. doi: 10.5869/fc.2021.v26-1.63

Persson, J., Bohman, P., Edsman, L. (2021). Kräftbestånden i Hjälmaren, Vänern och Vättern- En utvärdering av provfisken och provtagningar av yrkesfiskarnas fångster 2020. Aqua Reports 2021:4. 90 sidor.

2020

Bohman, P & Sjöberg, N. (2020). Skärgårdskräftan sjöarna på öarna – delprojekt Habitatförbättring inklusive yngelprovfiskemetodik. SLU/FOMA rapport 2020-12-31. 36 sidor.

2019

Kahlert M, Alfjorden A, Apunte-Ramos K, Bailet B, Pérez Burillo J, Carrera Gonzalez AG, Castro D, Di Bernardi C, Dully V, Fekete J, Frühe L, González R, Gratsia E, Hanjalić J, Kamberović J, Kelly A-M, Meriggi C, Nousiainen I, Ørberg SB, Orr J, Quintana CO, Papatheodoulou A, Sargac J, Shahbaz M, Tapolczai K, Tosic K, Wallin I, Zupančič M, Bohman P, Buttigieg PL, Häubner N, Leese F, Macher JN, Peura S, Roslin T, Strand M, Terenius O, Vasselon V, Weigand AM (2019) New molecular methods to assess biodiversity. Potentials and pitfalls of DNA metabarcoding: a workshop report. Research Ideas and Outcomes 5: e38915. https://doi.org/10.3897/rio.5.e38915

Bohman, P. (2019) Medborgarforskning för Musslor i Mälaren Slutrapport 2019-12-31 (20 s).

2018

Bohman, P. (2018). eDNA i en droppe vatten: vattenprovtagning av DNA från fisk, kräftor och musslor, Aqua reports 2018:18, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources, Drottningholm, 184 s.

Bohman, P, Sundberg, P., Klinth, M., Obst, M. (2018). Jakten på solabborren (Lepomis gibbosus). En eDNA-studie i Kungsbackaån. Aqua reports 2018:21. Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet, Drottningholm Lysekil Öregrund. 44 s.

2017

Karlsson, M., Hållén, J., Viktor, T., Andersson, G., Bohman, P., Sandström, A. (2017) Dioxiner i fet fisk - Hot och utvecklingsmöjligheter för svenskt småskaligt kust och insjöfiske. Årsrapport 2017 IVL Svenska Miljöinstitutet. 35pp.

Sahlin U, Edsman L och Bohman P. (2017) Riskanalys av signalkräfta i Sverige. CEC Rapport Nr 04. Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet. 56pp. ISBN 978-91-984349-1-0.

2016

Bohman, P., Edsman, L. Sandström, A., Nyström, P., Stenberg, M., Hertonsson, P., Johansson, J. (2016). Predicting harvest of non-native signal crayfish in lakes – a role for changing climate? Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2016, 73(5): 785-792, 10.1139/cjfas-2015-0241.

Naturvårdsverket. Bergquist, B., Edsman, L., Bohman, P. (2016). Handbok för miljöövervakning Undersökningstyp: Provfiske efter kräfta i sjöar och vattendrag. 

2015-2013

Krögerström, L. & Bohman, P. (2015). Bekräfta dina vatten – en handbok i förvaltning av sötvattenskräftor. Fiskevattenägarna. 100 s. ISBN: 978-91-637-7968-8.

Sandström, A., Andersson, M., Asp, A., Bohman, P., Edsman, L., Engdahl, F., Nyström, P., Stenberg, M., Hertonsson, P, Vrålstad, T., Granéli, W. (2014). Population collapses in introduced non-indigenous crayfish. Biol. Invasions. September 2014, Volume 16, Issue 9, pp 1961-1977. DOI 10.1007/s10530-014-0641-1.

Bohman, P., Edsman, L., Martin, P., Scholtz, G. (2013). The first Marmorkrebs (Decapoda: Astacida: Cambaridae) in Scandinavia. BioInvasions Records 2: 227–232, doi: http://dx.doi.org/10.3391/bir.2013.2.3.09

Bohman, P. and Edsman, L. (2013). Marmorkräftan i Märstaån. Riskanalys och åtgärdsförslag. Aqua reports 2013:17. Sveriges lantbruksuniversitet, Drottningholm. 110 s

Länkar

Kräftor

https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/radgivning/kraftor-och-kraftfiske/

https://www.slu.se/flodkraftanslivsmiljo

www.slu.se/kraftdatabasen

eDNA

http://www.slu.se/fisk-kraftor-musslor-eDNA

Musslor & medborgarforskning

https://www.slu.se/musslor-i-malaren/

Dykning

https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/kontakt/forskningsinfrastuktur/dykgruppen/


Kontaktinformation

Miljöanalytiker vid Institutionen för akvatiska resurser; Enheten för Stora sjöar
Telefon: +46104784217
Postadress:
Sötvattenslaboratoriet, Stångholmsvägen 2
17893 DROTTNINGHOLM