CV-sida

Rebecca Danielsson

Rebecca Danielsson
Min forskning fokuserar på nutrition hos idisslare, till stor del vilka parametrar som påverkar kons metanproduktion. Både parametrar som generellt kan påverka alla kor som foder och fodertillsatser, men även individuella variationer i foderutnyttjande samt den mikrobiella sammansättningen i kons vom.

Presentation

Forskningsintressen:

Nutrition hos idisslare med fokus på metanproduktion och foderutnyttjande hos mjölkkor. Vommikrobiologi, främst metanproducerande mikroorganismer i vommen; metanogener (Archaea)

Mål med min forskning:

Identifiera skillnader i metanproduktion mellan foder och även mellan individer. Vidare undersöka om det går att korrelera den metan som produceras med vissa arter av mikroorganismer i kons vom för att öka förståelsen.

Forskningskompetens:

Design, provtagning, analys och tolkning av metanmätningsförsök, samt molekylära analyser och in vitro försök.

Undervisning

Kursledare för Lantbruksvetenskap för Husdjursagrononomer

Föreläser i flertalet kurser på kandidat, master och doktorandnivå

Handledning av kandidat- och examensarbeten

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Projektanvarig;

Är det möjligt att kombinera hög grovfoderkonsumtion med låga metanutsläpp från mjölkkor? Med Cecilia Kronqvist,  Anna Schnürer, Maria Åkerlind. Finansierat av SLF 2017-2021

Kan rödalgen Asparagopsis taxiformis minska metanproduktionen hos svenska mjölkkor? Med Mikaela Lindberg, Sophie Krizsan och Mohammad Ramin. Formas 2020-2022

Medverkande i projekt;

Ökad hållbarhet i mjölkproduktionen genom förbättrad fodereffektivitet, SLF 2019-2022

Ta hjälp av den naturliga dygnsvariationen för förbättrat betesutnyttjande hos ekologiska mjölkkor, Ekoforsk 2020-2022

Handledning

Biträdande handledaer Annie Larsson (2018- )

Publikationer i urval

Danielsson, R., Lucas, J., Dahlberg, J., Ramin, M., Agenäs, S., Bayat, A.R., Tapio, I., Hammer, T. & Roslin., T. 2019. Compound- and context-dependent effects of antibiotics on greenhouse gas emissions from livestock. Royal Society Open Science, accepted.

Danielsson, R., Dicksved, J., Sun, L., Gonda. H., Müller, B., Schnürer, A. and Bertilsson, J. 2017. Methane production in dairy cows correlates with rumen methanogenic and bacterial community structure. Frontiers in Microbiology, 8,1-15. Doi: https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.00226

Danielsson, R., Ramin, M., Lund, P., Bertilsson, J. and Huhtanen, P. 2017. Evaluation of a gas in vitro system for predicting methane production in vivo. Journal of Dairy Science, 100: 1-14. DOI: http://dx.doi.org/10.3168/jds.2017-12675

Danielsson, R., Werner-Omazic, A., Ramin, M., Schnürer, A., Griinari, M., Dicksved, J., & Bertilsson, J. (2014). Effects on enteric methane production and bacterial and archaeal communities by the addition of cashew nut shell extract or glycerol—An in vitro evaluation. Journal of dairy science, 97(9), 5729-5741.

Danielsson, R., Schnürer, A., Arthurson, V., & Bertilsson, J. (2012). Methanogenic population and CH4 production in Swedish dairy cows fed different levels of forage. Applied and environmental microbiology, 78(17), 6172-6179.

Patel, M., Wredle, E., Börjesson, G., Danielsson, R., Iwaasa, A. D., Spörndly, E., & Bertilsson, J. (2011). Enteric methane emissions from dairy cows fed different proportions of highly digestible grass silage. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A-Animal Science, 61(3), 128-136.

Avhandling: 

Danielsson 2016. Methane production in dairy cows - impact of feed an rumen microbiota Sveriges lantbruksuniversotet. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880, 2016:45


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Näringslära idisslare
Telefon: +4618671628
Postadress:
Box 7024
75007 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala