CV-sida

Sarah Säll

Sarah Säll

Presentation

Min forskning handlar främst om hållbar livsmedelskonsumtion och hur man med hjälp av ekonomiska styrmedel kan uppmuntra konsumenter att göra hållbara val i butiken. 

Undervisning

Jag är ansvarig för Mikroekonomi 1 med matematik (15 hp) som ges för ekonomstudenter. 

Forskning

Pågående projekt

Effekter av en klimatskatt på livsmedel och olika sätt att återanvända inkomsterna: Ett projekt finansierat av Naturvårdsverket där mitt arbete bland annat handlar om att beräkna potentiella utsläppsminskningar av klimatskatter på livsmedel, samt hur skatter påverkar hushållen. Projektet avslutas hösten 2020. 

Kommande projekt

Economic policy instruments to reduce greenhouse gas emissions from the Swedish food sector: Projektet är finansierat av FORMAS och startar i slutet av 2020. Arbetet inkluderar kvantitativ och kvalitativ analys av utbud och efterfrågan av livsmedel i Sverige, samt styrmedel som kan stötta utvecklingen av en mer hållbar livsmedelssektor i Sverige. 

MISTRA foods future: Börjar hösten 2020. Jag kommer att arbeta i projektet främst med att ta fram indikatorer för hållbarhet i livsmedelssektorn, samt styrmedelsanalys. 

Publikationer i urval

Moberg, E., Andersson, M.W., Säll, S., Hansson, P-A., Röös, E. 2019. Determining the climate impact of food for use in a climate tax - design of a consistent and transparent model. The International Journal of Life Cycle Assessment 24

Gren. I-M., Moberg. E., Säll. S., Röös. E. 2019. Design of a climate tax on food consumption: examples of tomatoes and beef in Sweden. Journal of Cleaner Production 211

Jansson, T., Säll, S. 2018 Environmental consumption taxes on animal food products to mitigate greenhouse gas emissions from the European Union. Volume 09, Issue 04 

Säll, S. 2018. Environmental food taxes and inequalities: Simulation of a meat tax in Sweden. Food Policy 74: 147-153

Säll, S., Gren, I-M. 2015. Effects of an environmental tax on meat and dairy consumption in Sweden. Food Policy 55: 41-53

Styrmedel för hållbar matkonsumtion – en kunskapsöversikt och vägar framåt. SLU Future Food Reports 13. ISBN: 978-91-576-9767-7


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för ekonomi; Jordbrukssektorns ekonomi
Telefon: +4618672713
Postadress:
Box 7013
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls hus, Ulls väg 27, 756 51 Ultuna, Uppsala