CV-sida

Sofia Delin

Sofia Delin
Docent i markvetenskap med inriktning växtnäringslära.

Presentation

Forskningsledare med ansvar för försöksverkasamheten vid Lanna forskningsstation. Forskare inom tillämpade växtnäringsfrågor, framför allt frågor kring gödsling med restprodukter, stallgödsel samt optimerad gödsling för minskad utlakning.

Forskning

Pågående forskningsprojekt
- Kväve- och fosforutlakning efter spridning med fastgödsel inför vårsådd (Formas)
- Förbättrad kväveeffektivitet med olika behandlingar av nötflytgödsel (VGR, Jordbruksverket, Nötkreaturstiftelsen)
- Kvävebudget vid olika gödsling på en lerjord (Formas)

Handledning

Huvudhandledare för doktorand Karin Andersson, inskriven vid SLU 2018, samt biträdande handledare för Magdalena Wallman, inskriven vid GU 2014.

Publikationer i urval

Doktorsavhandling

Delin, S. 2005. Site-specific Nitrogen Fertilization Demand in Relation to Plant Available Soil Nitrogen and Water. Potential for prediction based on soil characteristics. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2005:6, 55 pp.

Rapporter

Delin, S., Nyberg, A., Sarajodin, J. 2014. Fosforgödslingseffekt av olika restprodukter.  Instituionen för mark och miljö, rapport 13.

Delin, S., Stenberg, M. 2012. Nitratutlakning beroende på kvävegödslingsnivå och skörderespons i havre på en lätt jord. Institutionen för mark och miljö, rapport 10.

Delin, S.,Stenberg, B.,Nyberg, A. och Brohede, L. 2010. Potentiella mätmetoder för att uppskatta kvävegödslingsvärdet hos organiska gödselmedel. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö, Rapport 6

Delin, S. 2008. Kvävemineraliseringsförlopp och inverkan på skörd efter gödsling med fjäderfägödsel. Sveriges lantbruksuniversitet. Precisionsodling (Online) ; 2008:4

Delin, S. och Engström, L. 2008. Kvävemineraliseringsförlopp efter gödsling med organiska gödselmedel vid olika tidpunkter. Sveriges lantbruksuniversitet. Precisionsodling (Online) ; 2008:1

Lindén, B., Lerenius, C., Nyberg, A., Delin, S., Ferm, M., Torstensson, G., Hedene, K.-A., Gruvaeus, I., Tunared, R. och Roland, J. 2006. Kan växtskyddsåtgärder minska kväveförlusterna vid odling av höstvete? Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för precisionsodling, Rapport 5

Lundström, C., Delin, S. och Nissen, K. 2001. Precisionsodling. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter,Precisionsodling i väst ;Teknisk rapport  5

Delin, Sofia (2000). Hantering av geografiska data inom ett jordbruksfält.  Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter, Precisionsodling i väst,Teknisk rapport  4

Vetenskapliga artiklar

Delin, S., Engström, L., Lundkvist, A. 2018. Optimal Placement of Meat Bone Meal Pellets to Spring Oats. Front. Sustain. Food Syst. 2:27. doi: 10.3389/fsufs.2018.00027 

Delin, S. 2016. Fertilizer value of phosphorus in different residues. Soil Use and Management 32, 17–26.

Delin S., Stenberg M. 2014. Effect of nitrogen fertilization on nitrate leaching in relation to grain yield response on loamy sand in Sweden. European Journal of Agronomy 52, 291-296.

Delin, S., Stenberg, B., Nyberg, A. och Brohede, L. 2012. Potential methods for estimating nitrogen fertilizer value of organic residues. Soil Use and Management 28, 283–291.

Delin S., Strömberg N. 2011. Imaging-optode measurements of ammonium distribution in soil after different manure amendments. European Journal of Soil Science 62, 295–304.

Delin S. 2011. Fertilizer value of nitrogen in hen and broiler manure after application to spring barley using different application timing. Soil Use and Management, 27, 415–426

Karlsson T., Delin S., Kätterer T., Berglund K., Andrén O. 2011. Calculating temporal and spatial variation in nitrogen mineralisation within an arable field in Sweden. Acta Agriculturae Scandinavica. Section B, Soil and Plant Science vol. 61 333-344

Delin S., Engström L. 2010. Timing of organic fertiliser application to synchronise nitrogen supply with crop demand Acta Agriculturae Scandinavica. Section B, Soil and Plant Science vol. 60 78-88

Strömberg, N., Engelbrektsson, J. and Delin, S. 2009. A high throughput optical system for imaging optodes. Sensors and Actuators B 140, 418–425.

Delin, S., Nyberg, A., Lindén, B., Ferm, M., Torstensson, G., Lerenius C. and Gruvaeus, I. 2008. Impact of crop protection on nitrogen utilisation and losses in winter wheat production. European Journal of Agronomy 28, 361-370

Delin, S., Lindén, B. and Berglund, K. 2005. Yield and protein response to fertilizer nitrogen in different parts of a cereal field: potential of site-specific fertilization. Europ. J. Agronomy 22, 325-336.

Delin, S. and Berglund K. 2005. Management zones classified with respect to drought and waterlogging. Precision Agriculture 6, 321-340.

 Delin, S. 2005. Within-field variations in grain protein content – relationships to yield and soil nitrogen and consistency in maps between years. Precision Agriculture 5, 565-577.

Delin, S. och Söderström, M. 2003. Performance of soil electrical conductivity and different methods for mapping soil data from a small dataset. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B. Soil and Plant Sci. 52, 127-135.

Delin, S. and Lindén, B. 2002. Relations between net nitrogen mineralization and soil characeteristics within an arable field. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B. Soil and Plant Sci. 52, 2, 78-85.


Kontaktinformation

Forskningsledare vid Institutionen för mark och miljö; Markens näringsomsättning
Telefon: +4651167235, +46761346358
Postadress:
Inst f mark och miljö, precisionsodling, Box 234
53223 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara