CV-sida

Stina Powell

Stina Powell

Presentation

Jag arbetar som forskare på institutionen för stad och land, avdelningen för miljökommunikation. Jag är adjungderad forskare på Sustainability Research Centre, University of the Sunshine Coast, Australien. Jag arbetar under 2019-2021 deltid som gästforskare på Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.

Undervisning

Jag undervisar på vårt masterprogram i miljökommunikation  och håller dessutom föreläsningar om genus och normkritiska perspektiv på undervisning, organisationer samt om genusperspektiv på miljöfrågor. Jag har under 2016-2017 varit kursansvarig för doktorandkursen Interdisciplinary Research in Practice, som getts inom ramen för forskningsplattformen Framtidens lantbruk.

Forskning

Jag driver just nu två forskningsprojekt:

Att sluta räkna kroppar: Nya tankar för en jämställd skogssektor (Skogssällskapet 2018-2021) https://www.slu.se/institutioner/stad-land/forskning/miljokommunikation/aktuell-forskning/jamstalld-skogssektor/

Värdet av aktörssamverkan i forskning för hållbar utveckling: En genus- och intersektionell analys (Formas 2018-2021) https://www.slu.se/institutioner/stad-land/forskning/miljokommunikation/aktuell-forskning/aktorssamverkan/

Min avhandling Gender Equality and Meritocracy: Contradictory discourses in the Academy handlar om hur målen kring jämställdhet krockar med föreställningar om att meritokrati råder inom akademin. Jag visar hur meritokratiska principer sätter ramarna för jämställdhetsarbetet och hur frågor om diskriminering görs till individuella snarare än strukturella och normativa frågor inom universiteten. http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2016/3/jamstalldhet-och-meritokrati-krockande-principer-i-universitetsvarlden-/

Mitt andra forskningsområde rör genusperspektiv på miljöfrågor. Jag ställer frågor som rör, vilka perspektiv lyfts fram, vems kunskap ses som viktig och vilka deltar i att ta fram lösningar på dagens och framtidens miljöproblem. Ett genusperspektiv ger möjlighet att utifrån frågor om makt och inflytande belysa hur detta ser ut i dag och vad som kan göras för att förbättra demokratiska processer.

Ett av mina nya forskningsprojekt handlar om aktörssamverkan i forskningsprojekt och program där deltagande är en central del. Jag frågar vem som deltar och varför, vilka perspektiv som prioriteras och vilka konsekvenser det får för forskning för hållbar utveckling. Projektet finansieras av Formas och startar under 2018.
Mitt andra nya (2018) forskningsprojekt (finansierat av Skogssällskapet) heter "Att sluta räkna kroppar- nya tankar för en jämställd skogssektor". Istället för att räkna kroppar som ett tecken på om skogssektorn är jämställd eller inte, så ställs frågorna:

• Hur definieras jämställdhet?

• Hur påverkar definitionerna jämställdhetsarbetet?

• Utgör sättet på vilket jämställdhet definieras ett hinder för att nå jämställdhetsmålen inom sektorn?

Handledning

Jag handleder främst masterstudenter på vårt program Environmental Communication and Management.
* Norman, Anna, (2014). Interpretations of meat consumption: a critical analysis of interpretative repertoires of individuals working in an environmental NGO

* Jara Snippe (2017)  "To fly or not to fly : analysing interpretive repertoires to negotiate air travel among individuals working for an environmental NGO in Sweden"

* Samantha Huhn (2017) "From feminism to gender equality– Exploring interpretations surrounding feminist energy policy in Sweden"

*Maria Eduarda Rigo Cavinato (2018) "Beyond Milk Framing milk and oat-drink campaigns in Sweden"

* Sandra Nilsson (2018) "The practice of recycling : understanding people´s motivations and barriers"


Pågående handledning 2019: Rebecca Larson & Hampus Rydberg

Publikationer i urval

Powell, S. (2018) Gender Equality in Academia: Intentions and Consequences. In: The International Journal of Diversity in Organizations, Communities, and Nations: Annual Review, 18:1. doi:https://cgscholar.com/bookstore/works/gender-equality-in-academia

N. Powell, R. Kløcker Larsen, A. de Bruin, S. Powell and C. Elrick-Barr (2017) Water Security in Times of Climate Change and Intractability: Reconciling Conflict by Transforming Security Concerns into Equity Concerns, in Water, 9(12), 934; doi:10.3390/w9120934

Powell, S., Ah-King, M. & Hussénius A. (2017) ‘Are we to become a gender university?’ Facets of resistance to a gender equality project. Gender Work Organization, 2017;1–17.

Powell, S. (2016) Gender equality and meritocracy: Contradictory discourses in the academy, Department of Urban and Rural Development, SLU, ISBN: 978-91-576-8536-0.

Powell, S. & S. Arora-Jonsson (2015) The Ethics of Political Correctness. In: Understanding Social Science Research Ethics: Inter-disciplinary and Cross-Cultural Perspectives for a Globalising World, Publisher: Routledge, forthcoming. 2015., Editors: K. Nakray, M. Alston and K. Whittenbury (eds)

Westberg L. & Stina Powell (2015): Participate for Women's Sake? A Gender Analysis of a Swedish Collaborative Environmental Management Project, Society & Natural Resources: An International Journal, DOI: 10.1080/08941920.2015.1014594 

 

Powell, S., Ah-King, M. (2013). A case study of integrating gender perspectives in teaching and in subject content at a natural science university in Sweden, International Journal of Gender, Science and Technology, Vol.5, No.1

Klocker Larsen, R., S. Powell, T. Peterson, N. Sriskandarajah. (2010)Towards a learning model of ICT application for development: Lessons from a networked dialogue in Sweden. Information Communication and Society 13(1):136–150 .

 

Länkar

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6925143

http://resurs.slu.se/jamstalldhet-slu-i-blickfanget/

http://www.etc.se/inrikes/universiteten-fortfarande-mannens-varld

https://www.researchgate.net/profile/Stina_Powell


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation
Telefon: +4618672509
Arbetsbeskrivning: Avdelningschef Jag arbetar som forskare vid avdelningen för miljökommunikation med särskilt fokus på feministisk teori och genusperspektiv på akademiska organisationer och miljöfrågor.
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala