CV-sida

Sven-Erik Svensson

Sven-Erik Svensson

Presentation

Forskningsområde

Metoder och teknik för biomassaproduktion på åker och marginalmarker, där biomassan används såväl för energiutvinning som i bioraffinaderi. Skördesystem och förbehandlingsmetoder för betblast, halm, vall, helsäd och industrihampa till biogasproduktion. Biomassaproduktion på marginalmarker med perenna växter för mer hållbar biogasproduktion. Jordärtskocka och industrihampa som substrat i bioraffinaderier. Växtnäringsrecirkulation från källsorterande avloppssystem. Ogräsbekämpningsmetoder i ekologisk morot. 

- Betblast, mellangrödor, halm, vall och helsäd som biogassubstrat
- Multifunktionell användning av mellangrödor (kvävehushållning, markkol och biogasproduktion)
- Återföring av växtnäring (biogasgödsel, klosettvatten, trekammarbrunnsslam)
- Energigrödor som biogassubstrat (majs, sockerbetor, helsäd, vall etc)
- Hållbar produktion av biomassa för energiändamål

Undervisning

Biomassa för energiändamål, energigrödor, biogas, kretslopp, fältmaskiner i jordbruk och trädgårdsodling (främst jordbearbetning etablering och bevattning)

Forskning

Betblast som biogassubstrat
Mellangrödor som biogassubstrat
Extruderad halm och vall som biogassubstrat
Vall och helsäd som biogassubstrat
Biodiversitet och bioenergi på marginalmarker
Klosettvattenkvalitet - innehåll av 60 spårelement

Samverkan

Uppdrag

Sekreterare för Partnerskap Alnarp:s ämnesgrupp Biobaserade Industriråvaror

Bakgrund

Civilingenjör, Maskin, LTH, 1982


Publikationslista: