CV-sida

Thomas Kätterer

Thomas Kätterer
Min forskning handlar om att öka vår förståelse av hur kol- och kväveflöden i terrestra ekosystem påverkas av biologiska och abiotiska processer samt av landanvändning och skötselmetoder, främst inom jordbruket. En stor del av min forskning relaterar till klimatet och jordbruksproduktion, exempelvis hur man kan skapa negative utsläpp genom kolinlagring i mark, minska emissioner av lustgas och samtidigt öka markbördigheten.

Undervisning

Jag undervisar i följande kurser:

  • BI1274 (30106) Ekologi miljö och vatten
  • BI1322 (SLU-30124) Soil biology and biogeochemical cycles
  • BI1350 (SLU-10282) Växtproduktion - mark och grödor
  • BI1374 (SLU-10292) Hållbarhetens ekologi
  • Mv0211 (SLU-30196) Biogeofysik

Forskning

Vetenskapliga publikationer: http://orcid.org/0000-0002-1751-007X

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/L-2107-2013

Google scholar 

 

Pågående forskningsprojekt

Uppdrag från Jordbruksverket: Reconstructing historical crop sequences at the sampling locations for the Swedish soil and crop inventory and projecting changes in soil organic carbon at these locations. Projekttid 20240601-20261231.

Utvecklingsprojekt finansierad av Svensk Vatten: Fosfortillgänglighet i slam och slambiokol. 2023-2028. PI: David Gustavsson.  

SLF projekt 2023-2025 (projektledare: T Kätterer). Fång- och mellangrödors bidrag till kolinlagring & mullens betydelse för skörd och skördestabilitet. 

Formas projekt ”Järnrikt biokol från restprodukter som långsamverkande gödselmedel och för snabbare nedbrytning av klorerade kolväten”. 2023-2025 (PI: Jiayin Yuan, Stockholm University). 

EU-projekt SIMPLE 2022-2024, Scenario modelling for assessing impacts of policy changes and socio-economic effects on ecosystem services of soils. (PI: Sonja Keel and Jens Leifeld (Agroscope, Schweiz). 

Formas-projekt: Kolinlagring i svensk jordbruksmark 2022-2025 (PI: T. Kätterer) Projektets syfte är att syntetisera och utveckla ny empirisk kunskap från långliggande fältförsök och återkommande markinventeringar, och integrera detta tillsammans med nya koncept för att utveckla nya prediktiva modeller för kolinlagring i jordbruksmark.

CAPTURE - Assessment of cover cropping as climate action in cereal production in Norway. Norwegian Research Council (PI: Randi Frøseth, NIBIO Norway). 2021-2025. 

SustAinimal - a collaborative research centre exploring the future role of livestock in sustainable and competitive Swedish food production systems, 2021-25. (PI Sigrid Agenäs). 

HeRo – Healthy Roots: Utveckling av verktyg för urval av odlingssäkra sorter inom svensk växtförädling, med fokus på rotsystemet (PI: Martin Weih), delprojekt inom SLU Grogund 

ERA-Net-project 2021-2025. BICEPS (PI: Erik Karltun, SLU) granted by FOSC – Food Systems and Climate.

EU project “CarboSeq, Soil organic carbon sequestration potential of agricultural soils in Europe”, 2021-2024. PI: Axel Don.

EU-projekt EJP Soil - Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils (PI: Claire Chenu) 2020-2025. 

Mistra-projekt ”Mistra Food Futures”, PI: Helena Hansson, 2020-2025. 

Projekt finansierad av Landsbygdsprogrammet via Jordbruksverket “Markbördighet för ökad kolinlagring och anpassning till ett föränderligt klimat, 2020-2023. (PI: HS konsult). 

 

Samverkan

Intervju i tidskriften Lantmannen ”Högre mullhalt säkrar framtida skördar” Lantmannen Nr 6, 2024.  

Intervju i Forskning & Framsteg, Maj 2024: Forskning om Visenter helt åt skogen 

Greppa Näringen Nyheter 12 april 2024: Så mycket ökar skörden med högre kolhalt 

Att binda kol i jordbruksmark ger bättre skördar - Vetenskapsradion Nyheter | Sveriges Radio. 16 April 2024

Inbjuden föredrag om mellangrödor vid ett seminarium organiserad av Kristianstads Vattenrike och Greppa Näringen, 8 feb 2024, Helgegården  

Inbjuden föredrag om kolinlagring, Jordbruksverkets Klimatkonferens, Norrköping 8 feb 2024, 

Föredrag, EJP webinar 6 nov 2023 Jordbruksmarkens kolinlagringspotential och kolinlgringens nyttor 

Experter om risken med mellangrödor. Aritkel i Lantmannen Nr 10 (2023), sidor 20-23. 

Varför stiger de svenska åkrarnas mullhalter, medan de i Finland sjunker? BSAG:s podcast Odlingsmark, publicerad 5 okt 2023. 

Moderator vid installationen av Keith Paustian, årets mottagare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap. SLU, 20 sept. 2023

Agronod webinar om kolinlagring, 19 juni 2023.  

Föredrag ”Att mäta kol i mark – detta vet vi idag”, KSLA siminarium ”Det undflyende kolet – att mäta kolinlagring i mark”, 30 mars 2023

Intervju om kolkrediter i Land Lantbruk 10 mars 2023

Föredrag ”Vall i växtföljden, positiva effekter av vallen på markbördighet och kolinlagring” på mjölkveckan under Elmia-mässan 20 okt 2022

Pressmeddelande om kolinlagring på mjölkgårdar SLU, 19 maj 2022

Reflektioner kring EASAC:s rapport om ”Regenerativt jordbruk i Europa”, 7 april 2022, KSLA 

Inbjuden föredrag ”Kolinlagring i svensk jordbruksmark”, seminarium organiserat av MatLust, 6 april 2022 

Inbjuden föredrag ”Mellangrödors betydelse för markstruktur och kolinlagring” vid webinarium ”Mellangrödor i praktiken”, KSLA 22 mars 2022 

Intervju i P3 Dystopia , 3 mars 2022

Inbjuden föredrag ”Jordbruksmarken som kolsänka”, Hydrotekniska sällskapets vattendag, Ultuna, 2 feb 2022. 

Inbjuden fördrag ”Hur påverkas organiskt kol i åkermark av intensiv jordbearbetning?”  Digital seminar organized by Formas and KSLA 1 feb 2022.  

Interview i tidningen Mat & klimat, ”Läckage av antibiotika också en klimatfråga”, 31 jan 2022 

Föredrag “Kol i mark” vid den regionala växtodlings- och växtskyddskonferens, Uddevalla 20 Jan 2022. 

Invited talk “The potential to reduce agricultural emissions” at the EU webinar “LULUCF and its potential to support achieving the EU climate goals” organized by Renew Europe Group in the European Parliament 12 Jan 2022. 

Intervju SR Vetenskapsradion ”Oplöjda åkrar ger kraftigt minskade klimatutsläpp i Kanada”, 5 jan 2022. 

Föredrag ”Odlingsåtgärders påverkan på kolinlagring”, Södra Sveriges växtodlings och växtskyddskonferens, Växjö 8 Dec 2021 

Föredrag ”Slamspridning på åkermark – betydelse för mullhalten”, vid ett seminarium organiserad av SYSAV Utvecklings AG, Bjärsjölagård slott, Sjöbo, 3 december 2021

Föredrag ”Så kan kolinlagring beskrivas med  fältförsök” vid seminariet  ”Går det att mäta kolinlagring i mark?” organiserad av KSLA och Greppa Näringen, Nässjö 2 dec 2021. 

Intervju SVT Nyheter 30 nov 2021: Smältande glaciärer kan bli framtidens klimatvänliga jordbruk | SVT Nyheter

Föredrag ”Kolinlagring i mark från slam och biokol” vid ett webinar organiserad av Svenska Näringsplattformen som har ett 20-tal medlemmar från VA-sektorn och teknikleverentörer. 29 nov 2021

Föredrag ”kolinlagring i jordbruksmark” vid den årliga sammakomsten av rådgivare, Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF) i Finnlad, Hotell Scandic Waskia, Vasa., 9 Nov 2021. 

Intervju i GP om markhälsa och nedbrytning, 4 nov 2021 

Inbjuden föredrag ”mull och bördighet” för trädgårdsrådgivare, LRF Trädgård 1 okt 2021

Föredrag ”Markkol och kolbalans i svensk åkermark”, KSLA seminarium ”Koll på kolet! En resa i tre dimensioner”, 30 sept 2021, Stockholm. 

Föredrag om biokol ”Biochar and its practical application to restore degraded lands – experiences from field experiments in Kenya” at GLF (Global Landscapes Forum) Africa Digital Conference: Restoring Africa’s Drylands, 2 Juni 2021. 

Föredrag ”Kolinlagring i jordbruksmark”, webbinarium organiserad av Partnerskap Alnarp, 20 maj 2021. 

Föredrag om ”Framtidens hållbara jordbruk och den ekologiska drömmen” i samarbete med Folkuniversitet och Föreningen Vetenskap och Folkbildning, 13 aril 2021. 

Föredrag om “Kolinlagring i jordbruksmark”, i samarbete med Ekotankesmedja i Finland, 17 mars 2021 

Föredrag om ”Kolinlagring och bördighet”, i samarbete med Agro Sörmland, 29 jan 2021. 

Föredrag om kolinlagring, Lantbruksdagar, HS Skåne, 14 jan 2021 

AGFO Talk: Kolinlagring som ny affärsmodell – rätt väg framåt? 17 nov 2020. Webinar 

Podd om kolinlagring i jordbruksmark 21 Oct 2020

Djupar placering av gödsel kan minska lustgasavgången

Intervju i tidskriften Mat och Klimat, 25 Sept 2020 Stenmjöl på åkermark - en mirakelkur för klimatet?

Video om Ultuna ramförsk, Sveriges mest kända försök

Intervju, ”Världsunikt kolinlagringsförsök på SLU i Ultuna”, Land Lantbruk 24, sida 13, 5 juni 2020. https://www.landlantbruk.se/

Intervju ”kolinlagring det nya svarta” i Lantbrukspodden, 4 juni 2020 

Intervju, Porträtt ”Forskare som sitter på svaren” i Lantmannen 6: 46-51, juni 2020 https://www.lantmannen.nu/

Bakgrund

Agronom m/v 1990

AgrD 1995

Docent i växtnäringslära 1998

Professor i växtnäringslära 2003-2013

Professor i ekosystemekologi sedan 2013

Handledning

 

 

Publikationer i urval

Bokkapitel och rapporter

Katarina Kyllmar, Danira Behaderovic, Niclas Ericsson, Thomas Kätterer, Mattias Lundblad och Johanna Wetterlind. 2024. Kol i åkermark - Förstudie för klimatverktyget Agrosfär. Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Ekohydrologi 182.

Noring, M., Jörnling, A., Dahlöf, C-A., Zehaie, F., Halvars Klintäng, A., Kätterer, T. (2023). Effekten på kolinlagring i åkermark. Utvärdering av stöd i landsbygdsprogrammet 2014–2022. Utvärderingsrapport 2023:9. Jordbruksverket 

Rong Lang, Martin A. Bolinder, Mattias Lundblad & Thomas Kätterer. 2023. Reanalyses Swedish soil monitoring program. SMED PM, 14p. 

Sturite I., Kätterer T., Riley H. 2023. Grass leys promote soil carbon sequestration and improve nitrogen cycling and soil structure. In: Ž. Kadžiulienė K. Jaškūnė E. Norkevičienė M. Toleikienė L. Šarūnaitė (Eds.) The future role of ley-farming in cropping systems. Grassland Science in Europe, Vol. 28, pp. 115-124. eISBN: 978-609-451-008-3 / eEAN: 9786094510083

Aronsson, H., Ernfors, M., Kätterer, T., Bolinder, M., Svensson, S-E., Hansson, D., Prade, T., Bergkvist, G. (2023). Mellangrödor i växtföljden – för kolinlagring och effektivt kväveutnyttjande. Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Ekohydrologi 179

Hanna Karlsson Potter, Thomas Kätterer, Rong Lang. 2023. Climate impact of liming arable soil -effect on N2O emissions in a life cycle perspective Technical Report. DOI: 10.13140/RG.2.2.16825.44646. Mistra Food Futures Report #12

Emma Moberg, Hanna Karlsson Potter, Martin Bolinder, Thomas Kätterer, Nargish Parvin, Rong Lang. 2022. Effect of ley inclusion in crop rotations on soil carbon stocks in a life cycle perspective. Mistra Food Futures Report #3

Syntes av litteraturen som ger en översikt över möjliga oldingsåtgärder som leder till kolinlagring: Kätterer T. & Bolinder M.A. 2022. Agriculture practices to improve soil carbon storage in upland soil. Chapter 15 in: Rumpel C. (Ed.) Understanding and fostering soil carbon sequestration. Burleigh Dodds Scientific Publishing. 

Populärvetenskapliga publikationer (sedan 2019)

Greppa Näringen Nyheter 12 april 2024: 

EJP Soil News 8 Dec 2023. 'Carbon sequestration' often misused - can have unintended consequences. 

Nyheter Akutell Hållbarhet 1 Dec 2023: Det här klimatbegreppet används ofta felaktigt 

Nyheter Natursidan 3 Dec 2023 Studie visar felaktig användning av termer om kollagring 

Nyhet på forskning.se 30 nov 2023: 

SLU Nyheter 28 nov 2023:  ”Kolinlagring” används ofta felaktigt – kan få oavsiktliga konsekvenser. 

Experter om risken med mellangrödor. Aritkel i Lantmannen Nr 10 (2023), sidor 20-23. oktober 2023.

Thomas Kätterer och Martin Bolinder. 2023. Kolinlagring och kolkrediter. Arvensis nr 6, sidor 11-13. 

Greppa Näringingen – Nyheter. Klimatpåverkan från kalkning av jordbruksmark. 15 Aug. 2023. 

SLU News: Biochar – a potential component of a new green revolution. 28 April 2023

Pernilla Tidåker, Katharina H.E. Meurer, Martin Bolinder, Thomas Kätterer. 2022. Ökning av kolförrådet på många svenska gårdar över en tioårsperiod. Svenska Vallföreningen, Svenska Vallbrev 5: 1-2.

Thomas Kätterer, Gunnar Börjesson, Martin A. Bolinder. 2022. Insatserna avgör inlagringen av kol. In: Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord (Ed.). Inför vårbruket 2022. Väderstad AB, pp. 36-39. 

Thomas Kätterer, Gunnar Börjesson, Martin A. Bolinder. 2021. Växtföljdens och jordbearbetningens påverkan på kolinlagringen. I: Carl-Otto Schwatz (Ed.) Rapport från Växtodlings- och växtskyddsdagar den 7 och 8 December i Växjö. Meddelande från Sördra Jordbruksförsöksdestriktet Nr 74, sidor 86-89.

Gunnar Börjesson, Martin Bolinder, Thomas Kätterer and Holger Kirchmann. 2021. Incorporation of straw in the upper subsoil. Fact Sheet, published on the website of the European project SOILCARE. 

Mary Njenga, Cecilia Sundberg, Thomas Kätterer, Dries Roobroeck, Niels Thevs. 2021. Biochar for climate-change mitigation and restoration of degraded lands. White paper 

Magnus Land, Katarina Hedlund, Thomas Kätterer, Helene Bracht Jörgensen, Neal Haddaway. 2021. Del 1: Övergripande evidensgraderade slutsatser av den systematiska översikten. In: Magnus Land och Henrik Scharin (Eds.), Växtföljders påverkan på inlagring av organiskt kol i jordbruksmark. Formas Rapport F1:2021, ISBN: 978-91-540-6148-8.

Kätterer T., Börjesson G., Bolinder M.A. 2020. Odlingssystemens effekter på kolinlagring i jordbruksmark. In: Nilsdotter N. och Bernes G. (Eds.) Vallkonferens 2020 ; www.slu.se/vallkonferens2020, Konferensrapport (Proceedings of Forage Conference 2020) 4-5 februari 2020, Uppsala. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för växtproduktionsekologi, Rapport nr 30, sidor 13-16. ISBN: 978-91-576-9712-7 (elektronisk version), 978-91-576-9711-0 (tryckt version), https://pub.epsilon.slu.se/16657/

Bolinder, M.A., Menichetti, L., Lundblad, M., Kätterer, T. 2019. Implementing a new version of ICBM in NIR. Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Report to SMED. På uppdrag av Naturvårdsverket. December 2019, 12 pages.

Ingrid Rydberg, Lennart Wikström, Ann Segerborg-Fick, Jan Rundqvist, Thomas Kätterer, Per Bodin. 2019. Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen. En delrapport från IVA-projektet Vägval för klimatet. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, Stockholm, ISBN: 978-91-7082-990-1.

Thomas Kätterer, Gunnar Börjesson och Martin Bolinder. 2019. Vallens effekt på markens kolbalans. Svenska Vallbrev 3: 1-2.

Börjesson, G., Hirchmann, H., Kätterer T., Bolinder, M.A. 2019. Vallodlingens betydelse för markens kolbalans och kolfastläggning i alven. Rapport till Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning, projekt H142-0005. 7 sidor.

Kätterer, T., Bolinder, M.A., Börjesson, G., Olofsson, S. 2019. Odlingssystemens effekter på kolinlagring i jordbruksmark – kunskapsbank och modellering. Slutrapport till Stiftelsen Lantbruksforskning, projekt O-15-23-552, 17 sidor.

 

Tidningar/debattartiklar (sedan 2019)

Thomas Kätterer och Martin Bolinder. 2023. Kolinlagring och kolkrediter. Arvensis nr 6, sidor 11-13. (Arvensis är  en tidning för lantbrukare inom växtodlingsområdet)

Greppa Näringingen – Nyheter. Klimatpåverkan från kalkning av jordbruksmark. 15 Aug. 2023. 

SLU News: Biochar – a potential component of a new green revolution. 28 April 2023

Thomas Kätterer, Martin Bolinder, Katharina H.E. Meurer, Pernilla Tidåker. 2022. Vallar behövs för markhälsan och klimatet. Debattartikel i Land Lantbruk nr 11, 10 mars 2023.

Eva Edin, Mats Eriksson, Thomas Keller, Thomas Kätterer, Alf Ekblad, Maria Lundesjö, Petter Ström. 2022. Reducerad bearbetning och senarelagt vårbruk. Arvensis 7: 18-20.

Sigrid Agenäs, Peter Borring, Kristina Forsberg, Per Frankelius, Anders Herlin, Thomas Kätterer, Kersti Linderholm, Crister Stark, Harald U Sverdrup. Kor och får viktiga för jordbruket. Svenska Dagbladet debatt 10 oktober 2021.

Sigrid Agenäs, Peter Borring, Kristina Forsberg, Per Frankelius, Anders Herlin, Thomas Kätterer, Kersti Linderholm, Crister Stark, Harald U Sverdrup. Skadlig propaganda mot kött ochmjölk, Svenska Dagbladet debatt 1 oktober 2021.

Martin Wetterstedt och Thomas Kätterer ”Olika effekter från fossila bränslen och skogsbränsle”, SvD Debatt 16 juni 2020. 

Anita Boman Daniels, Peter Borring, Kristina Forsberg, Per Frankelius, Stefan Gård, Johan Karlzén, Thomas Keller, Thomas Kätterer, Kersti Linderholm, La201rs-Johan Merin, Per Pettersson, Tomas Rydberg, Crister Stark. Vidareutveckla och expandera svenskt lantbruk. DN Debatt, slutreplik 19 maj 2020: 

Anita Boman Daniels, Peter Borring, Kristina Forsberg, Per Frankelius, Stefan Gård, Johan Karlzén, Thomas Keller, Thomas Kätterer, Kersti Linderholm, Lars-Johan Merin, Per Pettersson, Tomas Rydberg, Crister Stark. ”Ofullständiga kalkyler gör jordbruket till klimatbov” DN Debatt 7 maj 2020.

Thomas Kätterer Porträtt av Lennart Wikström. Jordbrukets förmåga att binda kol är underskattad. Lantbrukets Affärer 4:2019, p 12-14.

Thomas Kätterer interview by Jens Blomkvist. 2019. Vall och rätt kvävegödsling gör svensk åker till kolsänka. Växtpressen 48(1): 8-11.

Rune Andersson, Lars Bergström, Martin Bolinder, Holger Kirchmann, Thomas Kätterer. Dagens svenska lantbruk är bra – men kan bli bättre. Debattartikel i Land Lantbruk 18 mars 2019. 

 Thomas Kätterer, Martin Bolinder, Lars Bergström, Holger Kirchmann, Rune Andersson. Viktigt att öka tillförseln av skörderester. Debattartikel i Land Lantbruk 10 jan 2019: 

 

 

 


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för ekosystemekologi
Telefon: +4618672425
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala