CV-sida

Thomas Kätterer

Thomas Kätterer

Undervisning

Jag undervisar i följande kurser:

·        BI1274 (30106) Ekologi miljö och vatten

·        BI1322 (SLU-30124) Soil biology and biogeochemical cycles

·        BI1350 (SLU-10282) Växtproduktion - mark och grödor

·        BI1374 (SLU-10292) Hållbarhetens ekologi: Maten, skogen, staden och klimatet

·        Mv0211 (SLU-30196) Biogeofysik

·        MV0219 (40095) Markvetenskap 

Forskning

Samverkan

Poddenlandet 21 Oct 2020

Djupar placering av gödsel kan minska lustgasavgången

Intervju i tidskriften Mat och Klimat, 25 Sept 2020 Stenmjöl på åkermark - en mirakelkur för klimatet?

Video om ramförsöket, Sveriges mest kända försök

Intervju, ”Världsunikt kolinlagringsförsök på SLU i Ultuna”, Land Lantbruk 24, sida 13, 5 juni 2020. https://www.landlantbruk.se/

Intervju ”kolinlagring det nya svarta” i Lantbrukspodden, 4 juni 2020 

Intervju, Porträtt ”Forskare som sitter på svaren” i Lantmannen 6: 46-51, juni 2020 https://www.lantmannen.nu/

Handledning

Doktorander: Huvudhandledare för Katrin Rychel, biträdande handledare för Hannes Keck, Jumpei Fukumasu och Gizachew Tarekegn Getahun

Postdoktor: Rong Lang


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för ekosystemekologi
Telefon: +4618672425
Arbetsbeskrivning: Processer i terrestra ekosystem; kol- och kväveomsättning i agroekosystem; systemanalys; mark-växt interaktioner; fastläggning av kol i marken; nedbrytning av organiskt material i marken; kvävetransport i marken; rötter; växtnäring; markbördighet; modellering
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala