CV-sida

Thomas Lexén

Thomas Lexén
Stadsarkitekt och kommundoktorand som älskar samhällsplanering och stadsutveckling som bygger på öppenhet, rationalitet och en berikande strävan efter att göra världen lite bättre, vackrare och intressantare.

Presentation

Jag har arbetat med planering och stadsbyggnadsfrågor i olika roller under de senaste 20 åren. Huvudsakligen som kommunanställd  - bl a i Malmö, Helsingborg och Trelleborg. I mitt nuvarande arbete som stadsarkitekt i Staffanstorps kommun är jag involverad i alla skeden av planering och samhällsbyggande - från övergripande strategiska frågeställningar vid översiktsplanering, program mm, via detaljplanering vidare till markanvisning, projektering och byggande.

Från och med 2016 arbetar jag också som kommundoktorand.  Inom ramen för forskningsprojektet NärKomm har jag fått möjlighet att på deltid bedriva doktorandstudier till licentiatnivå.

 

Forskning

Det övergripande syftet med den blivande avhandlingen “Municipality borders & spatial planning” är att undersöka hur kommungränser och kommungränsdragningen under vissa omständigheter kan ha en inverkan på den fysiska planeringen och kommuners möjligheter till utveckling. Särskilt intressant är detta i områden där kommunindelningen eller stadsutvecklingen lett till att en kommungräns kommit att tangera en stads- eller tätortsrand.

Mitt intresse för kommungränser är något som gradvis vuxit fram under mina yrkesverksamma år då jag gjort erfarenheter och kommit i kontakt med frågor som fått mig att inse att kommungränser och de mellankommunala relationerna kan ha stor betydelse för hur vi ser på landskapets möjligheter och potential till förändring, utveckling och förädling.

 

Bakgrund

Stadsarkitekt, Staffanstorps kommun, 2017-
Doktorandstudier, landskapsplanering, SLU, 2016-
Stadsarkitekt och plan- o exploateringschef, Staffanstorps kommun, 2010-2017
Plan- och stadsarkitekt, Staffanstorps kommun, 2005-2010
Planarkitekt, Trelleborgs kommun, 2003-2005
Bygglovarkitekt, Malmö stad, 1999-2003
Planarkitekt, Helsingborg stad, 1998-1999
Plan- och lovhandläggare, Motala kommun, 1997-1998
Arkitektutbildning, Lunds Universitet, LTH, 1993-1998.
Konstvetenskap 1-20p, 21-40p, 1992-93
Dessförinnan verksam som gymnasieingenjör/konstruktör, fotoassistent och reklamfotograf 1986-1992


Kontaktinformation
Extern_resurs vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: 040415489
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp