CV-sida

Thomas Lexén

Thomas Lexén
Stadsarkitekt och kommundoktorand som älskar samhällsplanering och stadsutveckling som bygger på öppenhet, rationalitet och en berikande strävan efter att göra världen lite bättre, vackrare och intressantare.

Presentation

Jag har arbetat med planering och stadsbyggnadsfrågor i olika roller under de senaste 20 åren. Huvudsakligen som kommunanställd  - bl a i Malmö, Helsingborg och Trelleborg. I mitt nuvarande arbete som stadsarkitekt i Staffanstorps kommun är jag involverad i alla skeden av planering och samhällsbyggande - från övergripande strategiska frågeställningar vid översiktsplanering, program mm, via detaljplanering vidare till markanvisning, projektering och byggande.

Under åren 2016-2021 ha jag också arbetat deltid som kommundoktorand inom ramen för forskningsprojektet Närkomm.

 

Forskning

Det övergripande syftet med mina doktorandstudier är att undersöka hur kommungränser och kommungränsdragningen under vissa omständigheter kan ha en inverkan på den fysiska planeringen och kommuners möjligheter till utveckling. Särskilt intressant är detta i områden där kommunindelningen eller stadsutvecklingen lett till att en kommungräns kommit att tangera en stads- eller tätortsrand.

Mitt intresse för kommungränser är något som gradvis vuxit fram under mina yrkesverksamma år då jag gjort erfarenheter och kommit i kontakt med frågor som fått mig att inse att kommungränser och de mellankommunala relationerna kan ha stor betydelse för hur vi ser på landskapets möjligheter och potential till förändring, utveckling och förädling.

 

Bakgrund

Doktorandstudier, landskapsplanering, SLU, 2016-2121
Stadsarkitekt och plan- o exploateringschef, Staffanstorps kommun, 2010-2017
Plan- och stadsarkitekt, Staffanstorps kommun, 2005-2010
Planarkitekt, Trelleborgs kommun, 2003-2005
Bygglovarkitekt, Malmö stad, 1999-2003
Planarkitekt, Helsingborg stad, 1998-1999
Plan- och lovhandläggare, Motala kommun, 1997-1998
Arkitektutbildning, Lunds Universitet, LTH, 1993-1998.
Konstvetenskap 1-20p, 21-40p, 1992-93
Dessförinnan verksam som gymnasieingenjör/konstruktör, fotoassistent och reklamfotograf 1986-1992

Handledning

Lexén, Thomas & Qviström, Mattias (2021). Negotiating asymmetric borders in an emerging soft region. European Planning Studies
DOI: 10.1080/09654313.2021.1895081.

Lexén, Thomas (2021). Planning at the edge - aspects on inter-municipal and border related spatial planning in a new Swedish geography. Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9834-6
eISBN 978-91-576-9835-3
[Licentiatavhandling]
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-111336


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: 040415489
Postadress:
Box 57
23053 Alnarp
Besöksadress: Pomonavägen 4, Alnarp