CV-sida

Thomas Ranius

Thomas Ranius

Presentation

Jag är professor och ämnesföreträdare för naturvårdsbiologi (Institutionen för Ekologi, Fakulteten för Skogsvetenskap).

Min forskning syftar till att bidra till den kunskap som behövs för att fatta beslut relaterade till biologisk mångfald. Den tillämpningsnära forskningen handlar mest om hur biologisk mångfald och ekosystemtjänster (främst rekreationsvärden) påverkas av skogsbruk, naturvårdåtgärder och klimatförändringar. Jag bedriver också forskning inom rumslig ekologi (bl a metapopulationsekologi) för naturvårdsintressanta organismgrupper, framför allt skalbaggar knutna till gamla träd och död ved. Den syftar till att ta fram sådan kunskap som behövs i den tillämpningsnära forskningen. Forskningen utgörs av såväl empiriska studier som simuleringar och synteser.

Undervisning

Jag leder kursen Skogens ekologi och produktionsförmåga. Den ingår i kandidatprogrammet i Skogsekonomi.

Jag har tidigare varit ledare för kurserna Forest Conservation Biology och Naturvårdsbiologi.

Forskning

Jag leder fem forskningsprojekt:

Värdet av skogliga impediment för biologisk mångfald (finansiärer: Formas, Brattåsstiftelsen, Skogssällskapet)

Direkta och indirekta effekter av klimatförändringar: konsekvenser för naturvårdsstrategier och policy (finansiärer: Formas, Carl Tryggers Stiftelse)

Konsekvenser av utspridd och koncentrerad naturvård för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (finansiär: Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne, Stora Enso)

Landskapets rekreationsvärden: vilka och var är de, och hur korrelerar de till biologisk mångfald?

Klimatets påverkan på dödvedslevande arter - konsekvenser för naturvård och skadegörarkontroll (finansiärer: Carl Tryggers Stiftelse, Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne)

 

Samverkan

Jag leder SLUs webbinarieserie om naturvård i skogen.

Några sentida populärvetenskapliga publikationer:

Ranius, T., Jonsell, M., Rubene, D. (2021) Samlad eller utspridd hänsyn - spelar viss roll för vedlevande insekter. Fakta Skog 2021: 3.

Widenfalk, L., Josefsson, J., Blicharska, M., Hedblom, M., Pärt, T. Ranius, T., Widenfalk, O., Öckinger, E. (2021) Ekologisk kunskap för ekologisk kompensation. Naturvårdsverket Rapport 6995.

Öckinger, E., Josefsson, J., Widenfalk, L., Blicharska, M., Chapurlat, E., Hedblom, M., Merinero, S., Pärt, T., Widenfalk, O., Ranius, T. (2021) När kan ekologisk kompensation bidra till att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster? Naturvårdsverket Rapport 6996.

Widenfalk, L., Josefsson, J., Öckinger, E., Blicharska, M., Hedblom, M., Widenfalk, O. Ranius, T., Chapurlat, E., Merinero, S., Campbell, C., Pärt, T. (2021) Systematisera ekologisk kunskap för att effektivisera ekologisk kompensation. Naturvårdsverket Rapport 7007.

Öckinger, E., Blischarska, M., Hedblom, M., Jonasson, J., Pärt, T., Ranius, T., Widenfalk, L. (2020) Möjligheter och osäkerheter med ekologisk kompensation. Biodiverse 25: 10-11.

Akselsson, C., Keskitalo, C., Öhman, K., Ranius, T., Forsberg, M., Smith, H. (2020) Samordnad landskapsförvaltning – Ett nytt sätt att förvalta landskap för att uppnå hållbarhetsmålen. BECC Policy brief 06.2020.

Ranius, T. (2019) Landskapsinsekten. Östergötland: Läderbagge Osmoderma eremita. Yrfän 2019: 3, s. 35.

Ranius, T., Rudolphi, J. (2017) Det går att kompensera för biobränsleuttag genom att ställa fler högstubbar. In: Stubbskörd – hur påverkas klimat och miljö? (red: Persson, T., Palmér, C.H., Lithell, C.) SLU, Uppsala, pp. 81–83.

Ranius, T., Hallinger, M., Schmalholz, M., Johansson, V. (2016) Risken att lämnade träd dör efter slutavverkning. Fakta Skog 2016:6.

Bakgrund

Professor i naturvårdsbiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (2018)

Professor i ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (2012)

Docent i ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (2004)

Fil. dr. i zoologi vid Lunds universitet (2000)

Handledning

Huvudhandledare för doktorander

Pågående: Carl Lehto, Anika Gossmann

Disputerade: Victor Johansson (2012), Diana Rubene (2014), Francesca Santaniello (2017)

Biträdande handledare för doktorander

Pågående: Ellinor Ramberg, Andreas Lundgren

Disputerade: Stefano Chiari, Alejandro Ruete, Maria Koch-Widerberg, Måns Svensson, Simon Kärvemo

Värd för postdoktorer

Nuvarande: Julia Kyaschenko, Ly Lindman, Malin Tälle

Tidigare: Heidi Paltto, Alexandro Caruso, Martin Hallinger, Laia Mestre, Fabien Laroche, Matthew Hiron, Victor Johansson, Anna Filyushkina, Lina Widenfalk, Kadri Runnel, Aino Hämäläinen, Sonia Merinero

Publikationer i urval

 

Kärvemo, S., Schroeder, M., Ranius, T. (2023) Beetle diversity in dead wood is lower in non-native than native tree species, especially those more distanttly related to native species. Journal of Applied Ecology 60: 170-180.

Ranius, T., Widenfalk, L.A., Seedre, M., Lindman, L., Felton, A., Hämäläinen, A, Filyushkina, A., Öckinger, E. (2023) Protected area designation and management in a world of climate change: A review of recommendations. Ambio 52: 68-80.

Kyaschenko, J., Strengbom, J., Felton, A., Aakala, T., Staland, H., Ranius, T. (2022) Increase in dead wood, large living trees and tree diversity, yet decrease in understory vegetation cover: The effect of three decades of biodiversity-oriented forest policy in Swedish forests. Journal of Environmental Management 313: 114993.

Blischarska, M. Hedblom, M., Josefsson, J., Widenfalk, O., Ranius, T., Öckinger, E., Widenfalk, L.A. (2022) Operationalisation of ecological compensation – obstacles and ways forward. Journal of Environmental Management 304: 114277.

Josefsson, J., Ahlbäck Widenfalk, L., Blicharska, M., Hedblom, M., Pärt, T., Ranius, T., Öckinger, E. (2021) Compensating for lost nature values through biodiversity offsetting – What is the evidence? Biological Conservation 257: 109117.

Lindman, L., ... Ranius, T. (2020). Metapopulation dynamics over 25 years of a beetle, Osmoderma eremita, inhabiting hollow oaksOecologia 194: 771-780.

Felton, A., ... Ranius, T. (2020). Keeping pace with forestry: Multi-scale conservation in a changing production forest matrix. Ambio 49: 1050-1064.

Hämäläinen, A., Strengbom, J., Ranius, T. (2020) Low-productivity boreal forests have high conservation value for lichens. Journal of Applied Ecology 57: 43-54.

Leverkus, A.B., Gustafsson, L., Lindenmayer, D.B., ... Ranius, T., Thorn, S. (2020) Salvage logging effects of regulating ecosystem services and fuel loads. Frontiers in Ecology and the Environment 18: 391-400.

Ranius, T., Hämäläinen, A., Egnell, G., Olsson, B., Eklöf, K., Stendahl, J., Rudolphi, J., Sténs, A., Felson, A. (2018) The effects of logging resiude extraction for energy on ecosystem services and biodiversity: A synthesis. Journal of Environmental Management 209: 409-425.


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för naturvårdsbiologi
Telefon: +4618672334
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala