CV-sida

Thomas Ranius

Thomas Ranius

Presentation

Jag är ämnesföreträdare för naturvårdsbiologi (Institutionen för Ekologi, Fakulteten för Skogsvetenskap). Här är en kort introduktionsvideo.

Min forskning syftar till att bidra till den kunskap som behövs för att fatta beslut relaterade till biologisk mångfald. Den tillämpningsnära forskningen handlar mest om hur biologisk mångfald och ekosystemtjänster (främst rekreationsvärden) påverkas av skogsbruk, naturvårdåtgärder och klimatförändringar. Jag bedriver också forskning inom rumslig ekologi (bl a metapopulationsekologi) för naturvårdsintressanta organismgrupper, framför allt skalbaggar knutna till gamla träd och död ved. Den syftar till att ta fram sådan kunskap som behövs i den tillämpningsnära forskningen. Forskningen utgörs av såväl empiriska studier som simuleringar och synteser.

Undervisning

Jag leder en kurs i skoglig naturvårdsbiologi. Det är en distanskurs på avancerad nivå.

Forskning

Jag leder tre forskningsprojekt:

Värdet av skogliga impediment för biologisk mångfald (finansiärer: Formas, Brattåsstiftelsen, Skogssällskapet)

Direkta och indirekta effekter av klimatförändringar: konsekvenser för naturvårdsstrategier och policy (finansiärer: Formas, Carl Tryggers Stiftelse)

Konsekvenser av utspridd och koncentrerad naturvård för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (finansiär: Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne, Stora Enso)

Samverkan

Några populärvetenskapliga publikationer:

Ranius, T. (2019) Landskapsinsekten. Östergötland: Läderbagge Osmoderma eremita. Yrfän 2019: 3, s. 35.

Ranius, T., Rudolphi, J. (2017) Det går att kompensera för biobränsleuttag genom att ställa fler högstubbar. In: Stubbskörd – hur påverkas klimat och miljö? (red: Persson, T., Palmér, C.H., Lithell, C.) SLU, Uppsala, pp. 81–83.

Ranius, T., Hallinger, M., Schmalholz, M., Johansson, V. (2016) Risken att lämnade träd dör efter slutavverkning. Fakta Skog 2016:6.

Lämås, T., Roberge, J.-M., Felton, A., Gustafsson, L., Jonzén, J., Lundmark, T., Nordin, A., Olsson, H., Ranius, T., Sandström, E. (2015) Generell hänsyn och frivilliga avsättningar. Fakta Skog 2015:10.

Bakgrund

Professor i naturvårdsbiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (2018)

Professor i ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (2012)

Docent i ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (2004)

Fil. dr. i zoologi vid Lunds universitet (2000)

Handledning

Huvudhandledare för doktorander

Pågående: Carl Lehto

Disputerade: Victor Johansson (2012), Diana Rubene (2014), Francesca Santaniello (2017)

Biträdande handledare för doktorander

Pågående: Björn Eriksson, Ellinor Ramberg

Disputerade: Stefano Chiari, Alejandro Ruete, Maria Koch-Widerberg, Måns Svensson, Simon Kärvemo

Värd för postdoktorer

Nuvarande: Julia Kyaschenko, Ly Lindman, Sonia Merinero, Malin Tälle

Tidigare: Heidi Paltto, Alexandro Caruso, Martin Hallinger, Laia Mestre, Fabien Laroche, Matthew Hiron, Victor Johansson, Anna Filyushkina, Lina Widenfalk, Kadri Runnel, Aino Hämäläinen

Publikationer i urval

Lindman, L., ... Ranius, T. (2020). Metapopulation dynamics over 25 years of a beetle, Osmoderma eremita, inhabiting hollow oaksOecologia 194: 771-780.

Felton, A., ... Ranius, T. (2020). Keeping pace with forestry: Multi-scale conservation in a changing production forest matrix. Ambio 49: 1050-1064.

Hämäläinen, A., Strengbom, J., Ranius, T. (2020) Low-productivity boreal forests have high conservation value for lichens. Journal of Applied Ecology 57: 43-54.

Leverkus, A.B., Gustafsson, L., Lindenmayer, D.B., ... Ranius, T., Thorn, S. (2020) Salvage logging effects of regulating ecosystem services and fuel loads. Frontiers in Ecology and the Environment, in press

Ranius, T., Hämäläinen, A., Sjögren, J., Hiron, M., Jonason, D., Kubart, A., Schroeder, M., Dahlberg, A., Thor, G., Jonsell, M. (2019). The evolutionary species pool concept does not explain occurrence patterns of dead-wood-dependent organisms: implications for logging residue extraction. Oecologia 191: 241-252.

Sténs, A., Roberge, J.-M., Löfmarck, E., Beland Lindahl, K., Felton, A., Widmark, C., Rist, L., Johansson, J., Nordin, A., Nilsson, U., Laudon, H., Ranius, T. (2019) From ecological knowledge to conservation policy: a case study on green tree retention and continuous-cover forestry in Sweden. Biodiversity and Conservation 28: 3547-3574.

Hämäläinen, A. Strengbom, J., Ranius, T. (2018) Conservation value of low-productivity forests measured as the amount and diversity of dead wood and saproxylic beetles. Ecological Applications 28: 1011-1019.

Laroche, F., Paltto, H., Ranius, T. (2018) Abundance-based detectability in a spatially-explicit metapopulation: a case study on a vulnerable beetle species in hollow trees. Oecologia, 188: 671-682.

Mestre, L. Jansson, N., Ranius, T. (2018) Saproxylic biodiversity and decomposition rate decrease with small-scale isolation of tree hollows. Biological Conservation 227: 226-232.

Ranius, T., Hämäläinen, A., Egnell, G., Olsson, B., Eklöf, K., Stendahl, J., Rudolphi, J., Sténs, A., Felson, A. (2018) The effects of logging resiude extraction for energy on ecosystem services and biodiversity: A synthesis. Journal of Environmental Management 209: 409-425.


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för naturvårdsbiologi
Telefon: +4618672334
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala