CV-sida

Torbjörn Ebenhard

Torbjörn Ebenhard
Torbjörn Ebenhard är disputerad zooekolog från Uppsala universitet, som nu arbetar vid Centrum för biologisk mångfald som forskningsledare och ställföreträdande föreståndare.

Presentation

I arbetsuppgifterna vid CBM ingår ledning och administration av verksamheten, egen forskning och uppdrag från svenska myndigheter. Torbjörn utvecklar tillsammans med föreståndaren Tuija Hilding-Rydevik CBM:s satsning på forskning om politiken kring bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald, och dess implementering. Genom uppdraget att medverka i regeringens vetenskapliga råd för biologisk mångfald deltar Torbjörn i förhandlingar inom konventionen om biologisk mångfald (CBD), konventionen om flyttande arter (CMS) och den föreslagna internationella vetenskapliga panelen för biologisk mångfald (IPBES).

Torbjörn är intresserad av både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga frågor kring biologisk mångfald, huvudsakligen rörande bevarande och hållbart nyttjande, men även taxonomi och systematik (däggdjur, fåglar).

Uppdrag

Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald. Ledamot utsedd av regeringen från 1994. Ordförande från 16/9 1999 till 30/6 2000. Vice ordförande från 2000.

Svensk ledamot av Konventionens om skydd av flyttande vilda djur internationella vetenskapliga råd (CMS Scientific Council). Från 1995 och framåt.

Medlem av svenska delegationen vid partsmöten inom Konventionens om skydd av flyttande vilda djur (CMS). 1999-2005.

Medlem av svenska delegationen vid partsmöten och vetenskapliga/tekniska möten inom Konventionen om biologisk mångfald (CBD). 2000-2011.

Medlem av svenska delegationen vid förhandlingsmötet Plenary meeting to determine modalities and institutional arrangements for an intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services. 2011-2012.

Medlem av svenska delegationen vid möte med EU:s Working Party on International Environment Issues (WPIEI). 2008-2012.

Förordnande från Jordbruksverket som artbestämmare (däggdjur, fåglar). Från 1990 och framåt.

Avslutade uppdragsprojekt

Uppdrag från Trafikverket att analysera konsekvenser av Konventionen om biologisk mångfald för Sveriges transportsektor. Redovisat december 2011.

Uppdrag från Naturvårdsverket att skriva underlag till fjärde svenska nationalrapporten till CBD. Redovisat i december 2008.

Uppdrag från Naturvårdsverket att skriva underlag till tredje svenska nationalrapporten till CBD. Redovisat i februari 2005.

Uppdrag från Naturvårdsverket att föreslå en operativ tolkning av EU:s djurparksdirektiv. Redovisat 2005.

Uppdrag från Regeringskansliet att granska och utreda Sveriges genomförande av Konventionen om biologisk mångfald (CBD) med avseende på främmande arter och genotyper (artikel 8h). Redovisat 2004.

Uppdrag att revidera Jordbruksverkets föreskrifter om hållande av vilda djur i fångenskap (L108). Uppdrag inom Jordbruksverkets referensgrupp för djurparksfrågor. Genomfört 1997 - 2003.

Uppdrag från Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och CBD-sekretariatet att leda ett Sida-finansierat projekt för att stödja utvecklingen av CBD:s Global Taxonomy Initiative. Genomfört 2000-2003.

Undervisning

Undervisning

Kursansvarig vid CBM:s International Masters of Science programme "Management of Biological Diversity", 1999-2009.

Kursansvarig för Naturvård MN2 vid Uppsala universitet, 1993-1995.

Lärare för kurser vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Mittuniversitetet Sundsvall, Högskolan Dalarna, Karlstad högskola, Högskolan på Gotland, Växjö universitet, Linköpings universitet och Naturhistoriska riksmuseet 1993-2011

Handledare för 9 studenter som avlagt magister/masterexamen vid CBM:s International Masters of Science programme "Management of Biological Diversity", 1999-2009.

Handledare för 4 studenter som avlagt kandidatexamen 2003-2007.

Huvudhandledare för 1 student som avlagt doktorsexamen 1991-1997. Biträdande handledare för 5 studenter som avlagt doktorsexamen 1997-2010.

Lärare vid fortbildningskurser för Stiftelsen Skansen, Formas, Jordbruksverket och Naturvårdsverket 1993-2010.

Huvudsakliga undervisningsämnen: Biologisk mångfald, ållbart nyttjande av biologisk mångfald, internationella konventioner för biologisk mångfald, EU-lagstiftning om biologisk mångfald, Sveriges miljömål, främmande arter, bevarandebiologi, populationsdynamik, naturvård, zoomorfologi och zoologisk systematik.

Forskning

Pågående forskningsprojekt

Forskningsprojektet "Lågskogsbruk – biobränsleproduktion i samklang med miljömål". Projektnr 35211-1, dnr 2011-003577. Ansökan inlämnad av Torbjörn Ebenhard. Finansiering från Energimyndigheten 2012, med totalt 630 KKr.

Avslutade forskningsprojekt

Forskningsprogrammet "Naturvårdskedjan länkas ihop: Forskning för naturvårdens mål, styrmedel, åtgärder och utvärdering". Kontrakt nr I-142-01, dnr 802-142-01F, protokollnr MFN-6-2001, protokollnr MFN-7-2003. Ansökan inlämnad av Urban Emanuelsson och Torbjörn Ebenhard. Finansiering från Naturvårdsverket 2001-2007, med totalt 30 MKr. Programmet har även delfinansierats med ytterligare 10 MKr från bl. a. Formas. Programsekreterare Torbjörn Ebenhard.

Publikationer i urval

Publikationer i urval

Internationella artiklar

Forsman A., Merilä J., Ebenhard T. 2010. Phenotypic evolution of dispersal-enhancing traits in insular voles. Proceedings of the Royal Society B. Biological Sciences, sid. 1-8, doi:10.1098/rspb.2010.1325.

Jaric I., Ebenhard T. 2010. A method for inferring extinction based on sighting records that change in frequency over time. Wildlife Biology 16:267-275.

Jaric I., Lenhardt M., Pallon J., Elfman M., Kalauzi A., Suciu R., Cvijanovic G., Ebenhard T. 2010. Insight into Danube sturgeon life history: trace element assessment in pectoral fin rays. Environmental Biology of Fishes 90:171-181.

Jaric I., Ebenhard T., Lenhardt M. 2010. Population viability analysis of the Danube sturgeon populations in a Vortex simulation model. Reviews in Fish Biology and Fisheries 20(2):219-237.

Jaric I., Lenhardt M., Cvijanovic G., Ebenhard T. 2009. Population viability analysis and potential of its application to Danube sturgeons. Archives of Biological Sciences, Belgrade 61(1):123-128.

Ebenhard, T. 2000. Population viability analyses in endangered species management: the wolf, otter and peregrine falcon in Sweden. Ecological Bulletins 48:143-163.

Böcker och bokkapitel

Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) 2011. Naturvårdskedjan – för en effektiv naturvård. CBM:s skriftserie 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J. 2011. En effektiv naturvård. Sid. 12-24 i: Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) 2011. Naturvårdskedjan – för en effektiv naturvård. CBM:s skriftserie 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Ebenhard, T., Almstedt Jansson, M. & de Jong, J. 2011. En konceptuell modell: Mål, styrmedel, åtgärder och utvärdering länkas ihop. Sid. 25-28 i: Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) 2011. Naturvårdskedjan – för en effektiv naturvård. CBM:s skriftserie 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

de Jong, J., Ebenhard, T. & Almstedt Jansson, M. 2011. Naturvårdens svaga länkar. Sid. 332-349 i: Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) 2011. Naturvårdskedjan – för en effektiv naturvård. CBM:s skriftserie 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Ebenhard, T., Almstedt Jansson, M. & de Jong, J. 2011. Mångfaldskonventionen och svensk naturvård. Sid. 350-361 i: Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) 2011. Naturvårdskedjan – för en effektiv naturvård. CBM:s skriftserie 48. Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Ebenhard, T. 2007. Inplantering av främmande djur. Sid. 201-203 i: Människan och faunan: etnobiologi i Sverige 3.

Andra publikationer

Ebenhard, T. 2012. Konventionen om biologisk mångfald: Betydelse och implikationer för Sveriges transportsektor. CBM:s skriftserie 64, Centrum för biologisk mångfald, Uppsala.

Almstedt, M., de Jong, J., Ebenhard, T., Hallgren, L. 2005. Leder målkonflikter till ineffektiv naturvård?. Rapport / Naturvårdsverket 5639.

Ebenhard, T. 2005. Förslag till tolkning av 20a § i artskyddsförordningen (1998:179). Redovisning av uppdrag enligt överenskommelse SNV dnr 235-1977-05 Nf. Rapport till Naturvårdsverket .Centrum för biologisk mångfald.

Ebenhard, T. 2004. Sveriges genomförande av konventionen om biologisk mångfald med avseende på främmande arter och genotyper. Rapport till Miljödepartementet. Centrum för biologisk mångfald.


Kontaktinformation

Forskningsledare vid Institutionen för stad och land; SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM)
Telefon: +4618-672268, 0767-147587
Postadress:
Inst.för stad och land, Box 7012
75007 Uppsala