CV-sida

Tord Snäll

Tord Snäll
Vi har tre huvudsakliga forskningsintressen. Ett grundläggande intresse är att öka vår förståelse för och förmåga att förutsäga utbredningen eller dynamiken hos arter, artsamhällen och ekosystemtjänster. Ett annat intresse är att undersöka hur denna biodiversitet och ekosystemtjänsterna svarar på scenarier av framtida markanvändning eller klimatförändringar. Slutligen undersöker vi användbarheten av medborgardata för att besvara grundläggande och tillämpade frågeställningar. Nästa alla studier har en koppling till skoglig resursanvändning och naturvård.

Forskning

Utbredning och dynamik hos arter och hela artsamhällen

Ett forskningsintresse är att undersöka den relativa betydelsen av miljöförhållanden, artinteraktioner och (meta)populationsprocesser, såsom spridning, i att förklara den rumsliga utbredningen eller dynamiken hos (meta)populationer, arter och samhällen. Arbetet med enskilda arter inkluderar att utveckla nya metoder för att skatta hastigheten av metapopulationsdynamik med mycket begränsad mängd data, t.ex. data på endast artens utbredning i landskapet. Vår huvudsakliga metod är statistisk modellering av fältdata på arters utbredning eller dynamik, men vi utför också fältförsök och populationsgenetiska studier. Vi studerar både sessila (kärlväxter, mossor, lavar, svampar) och mobila (insekter, fåglar) arter, och främst i skog.

Ekosystemtjänsters mängd och dynamik

Vi undersöker hur lokala miljöförhållanden och trädslagsblandning påverkar ekosystemtjänsters mängd och dynamik på olika rumslig skala. Försörjande, stödjande, reglerande och kulturella tjänster studeras. Vi besvarar forskningsfrågorna genom statistisk modellering av fältdata, vanligtvis från storskaliga inventeringar såsom riksskogstaxeringen.

Effekter på biodiversitet och ekosystemtjänster av skogsbruks- och klimatscenarier

Ett annat stort forskningsintresse är att undersöka hur populationer, arter, hela artsamhällen och ekosystemtjänster kan komma att påverkas givet scenarier av framtida skogsbruk eller klimatförändringar. Detta arbete inkluderar att simulera scenarier (svarar på frågan: Vad händer om ...?) och att utföra optimering (svarar på frågan: hur ska vi uppnå målen ...?). De huvudsakliga rumsliga skalorna som studeras är landskap och hela Sverige, men vi inkluderar också EU och global skala inom ERA Net-projekt (se nedan). De simulerade scenarierna formuleras tillsammans med olika intressenter och med våra europeiska projektpartners. Frågeställningarna besvaras baserat på modeller som vi utvecklar i forskningsgruppen eller andra tillgängliga modeller och verktyg, såsom Heureka för skogsbruksplanering.

Användbarheten av medborgardata

Till sist så studerar vi också användbarheten av allmänhetens rapporter av observationer av arter till webbplatser (såsom Artportalen eller GBIF) gällande att svara på grundläggande och tillämpade forskningsfrågor. Vi är särskilt intresserade av att undersöka om de kan användas för att utveckla modellerna som vi använder i vårt scenarioarbete och för skattning av populationstrender.

Finansiering och forskargrupp

Internationella projekt som vi leder: SustMultBiomass finansierat av ForestValue.
Internationella projekt där vi är en partner: ForestNavigator finansierat av Horizon Europe. ForBioMon finansierat av Biodiversa+.

Vi genomför också projekt som stöds av den nationella finansiärerna Formas och Vetenskapsrådet.

Postdoktorer: Nils Ambec, Laura Chevaux, Federico Lingua, Cristian Montalvo Mancheno.

För länkar till projektbeskrivningar och lediga tjänser i gruppen, se den engelska versionen av denna sida.

Film

I vår forskning om markanvändning, grön infrastruktur etc. samverkar vi med olika intressenter. Se film om detta här.

Publikationer i urval

Internationella publikationer (se nedan för svenska)

Under tryckning

Probst B, Toraño Caicoya A, Hilmers T, Snäll T, Stoltz J, Suda M. 2024. Predicting the perceived restorativeness and its indicators of present and future forest stands. People and Nature.

Stoltz J, Burgas D, Potterf M, Duflot R, Eyvindson K, Probst BM, Toraño-Caicoya A, Mönkkönen M, Gyllin M, Grahn P, Snäll T. 2024. Forests management for health-promotion: Future developments of salutogenic properties in managed boreal forests. Forests.

2023

Toraño Caicoya A, Vergarechea M, Blattert C, Klein J, Eyvindson K, Burgas D, Snäll T, Mönkkönen M, Astrup R, Di Fulvio F, Forsell N, Hartikainen M, Uhl E, Poschenrieder W,  Antón-Fernández, C. 2023. What drives forest multifunctionality in central and northern Europe? Exploring the interplay of management, climate, and policies. Ecosystem services 64: e101575.

Burner RC, Stephan JG, Drag L, Potterf M, Birkemoe T, Siitonen J, Müller J, Ovaskainen O, Sverdrup-Thygeson A, Snäll T, 2023. Alternative measures of trait-niche relationships: a test on dispersal traits in saproxylic beetles. Ecology & Evolution 13: e10588.

Blattert C, Mönkkönen M, Burgas D, Di Fulvio F, Toraño Caicoya A, Vergarechea M, Klein J, Hartikainen M, Antón-Fernández C, Astrup R, Emmerich M, Forsell N, Lukkarinen J, Lundström J, Pitzén S, Poschenrieder W, Primmer E, Snäll T, Eyvindson K. 2023.  Climate targets in European timber-producing countries conflict with goals on forest ecosystem services and biodiversity. Communications Earth & Environment 4: Article 119.

Triviño M, Morán-Ordoñez A, Eyvindson K, Blattert C, Burgas D, Repo A, Pohjanmies T, Brotons L, Snäll T, Mönkkönen M. 2023. Future supply of boreal forest ecosystem services is driven by management rather than by climate change. Global Change Biology 29:1484-1500.

Basiri A, Snäll T, Halvorsen T. 2023. Doctoral Thesis Review. Norwegian Journal of Geography 77: 130-132.

Drag L, Burner RC, Stephan JG, Birkemoe T, Dörfler I, Gossner MM, Magdon P, Ovaskainen O, Potterf M, Schall P, Snäll T, Sverdrup-Thygeson A, Weisser W, Müller J. 2023. High-resolution 3D forest structure explains ecomorphological trait variation in assemblages of saproxylic beetles. Functional Ecology  37: 150-161.

2022

Mazziotta A, Lundström J, Forsell N, Moor H, Eggers J, Subramanian N, Aquilué N, Morán-Ordóñez A, Brotons L, Snäll T. 2022. More future synergies and less trade-offs between forest ecosystem services with natural climate solutions instead of bioeconomy solutions. Global Change Biology 28: 6333-6348.

Moor H, Eggers J, Fabritius H, Forsell N, Henckel L, Bradter U, Mazziotta A, Nordén J, Snäll T. 2022. Rebuilding green infrastructure in boreal production forest given future global wood demand. Journal of Applied Ecology 59: 1659-1669.

Eggers J, Lundström J, Snäll T, Öhman K. 2022. Balancing wood production and biodiversity in intensively managed boreal forest. Scandinavian Journal of Forest Research 37: 213-225.

Burner RC, Drag L, Stephan JG, Wetherbee R, Birkemoe T, Müller J, Potterf M, Skarpaas O, Snäll T, Sverdrup-Thygeson A. 2022. Functional structure of European forest beetle communities is enhanced by rare species. Biological Conservation 267: 109491. 

Leitão PJ, Toraño Caicoya A, Dahlkamp A, Guderjan L, Griesser M, Haverkamp P, Nordén J, Snäll T, Schröder B. 2022. Impacts of forest management on forest bird occurrence patterns – a case study in a region in Central Europe. Frontiers in Forests and Global Change 5: 786556.

Blattert C, Eyvindson K, Hartikainen M, Burgas D, Potterf M, Lukkarinen J, Snäll T, Toraño Caicoya A, Mönkkönen M. 2022. Sectoral policies cause incoherence in forest management and ecosystem service provisioning. Forest Policy and Economics 136: 102689.

2021

Snäll T, Triviño M, Mair L, Bengtsson J, Moen J. 2021. High rates of short-term dynamics of forest ecosystem services. Nature Sustainability 4: 951-957.

Löbel S, Schröder B, Snäll T. 2021. Projected shifts in deadwood bryophyte communities under national climate and forestry scenarios benefit large competitors and impairing small species. Journal of Biogeography 48: 3170-3184.

Bradter U, Ozgul A, Griesser M, Layton-Matthews K, Eggers J, Singer A, Sandercock BK, Haverkamp PJ, Snäll T. 2021. Habitat suitability models based on opportunistic citizen science data - evaluating forecasts from alternative methods versus an individual-based model. Diversity and Distributions 27: 2397-2411.

Hahn T, Eggers J, Subramanian N, Toraño Caicoya A, Uhl E, Snäll T. 2021. Specified resilience value of alternative forest management adaptations to storms. Scandinavian Journal of Forest Research 36: 585-597. 

Burner RC, Stephan JG, Drag L, Birkemoe T, Müller J, Snäll T, Ovaskainen O, Potterf M, Siitonen J, Skarpaas O, Doerfler I, Gossner MM, Schall P, Weisser WW, Sverdrup-Thygeson A. 2021. Traits mediate niches and co-occurrences of forest beetles in ways that differ among bioclimatic regions. Journal of Biogeography 48: 3145-3157.

Lauria P, Forsell N, Di Fulvio F, Snäll T, Havlik P. 2021. Material substitution between coniferous, non-coniferous and recycled biomass – Impacts on forest industry raw material use and regional competitiveness. Forest Policy and Economics 132: 102588.

Burner RC, Birkemoe T, Stephan JG, Drag L, Müller J, Ovakainen O, Potterf M, Skarpaas O, Snäll T, Sverdrup-Thygeson A. 2021. Choosy beetles: how host trees and boreal forest naturalness may determine dead wood beetle communities. Forest Ecology and Management 487: 119023.

Moor H, Nordén J, Penttilä J, Siitonen J, Snäll T. 2021. Long-term effects of colonization-extinction dynamics of generalist versus specialist wood-decaying fungi. Journal of Ecology 109: 491-503.

2020

Jonsson M, Bengtsson J, Gamfeldt L, Moen J, Snäll T. 2020. Stand age and climate influence forest ecosystem service delivery and multifunctionality. Environmental Research Letters 15: 0940a8.

Henckel L, Bradter U, Jönsson M, Isaac NJB, Snäll T. 2020. Assessing the usefulness of Citizen Science Data for habitat suitability modelling: opportunistic reporting versus sampling based on a systematic protocol. Diversity and Distributions 26: 1276-1290.

Dawson SK, Berglund H, Ovaskainen O, Snäll T, Jonsson BG, Jönsson M. 2020. Fungal functional traits and red-listed species occurrence of set-aside and natural isolates converge over time, without change in species richness. Biological Conservation 251: 108789.

Eriksson O, Forsell N, Eggers J, Snäll T. 2020. Downscaling of long-term global scenarios to regions with a forest sector model. Forests 11: 500.

Nordén J, Harrison P, Mair L, Siitonen J, Lundström A, Kindvall O, Snäll T. 2020. Occupancy versus colonisation-extinction models for projecting population trends at different spatial scales. Ecology and Evolution 10: 3079-3089.

Nordén J, Abrego N, Boddy L, Bässler C, Dahlberg A, Halme P, Hällfors M, Maurice S, Menkis A, Miettinen O, Makipää R, Ovaskainen O, Penttilä R, Saine S, Snäll T, Junninen K. 2020. Ten principles for conservation translocations of threatened wood-inhabiting fungi. Fungal Ecology 44: 100919.

Eggers J, Räty M, Öhman K, Snäll T. 2020. How well do stakeholder-defined forest management scenarios balance economic and ecological forest values? Forests 11: 86.

Jönsson M, Snäll T. 2020. Ecosystem service multifunctionality of low-productivity forests and implications for conservation and management. Journal of Applied Ecology 57: 695-706.

2019

Jonsson M, Bengtsson J, Gamfeldt L, Moen J, Snäll T. 2019. Levels of forest ecosystem services depend on specific mixtures of commercial tree species. Nature Plants 5: 141-147.

Ranius T, Snäll T, Nordén J. 2019. To understand the effect of the spatial configuration of deadwood habitats requires more focus on occurrence patterns and spatial population dynamics. Conservation Biology 33: 1205-1207.

Fabritius H, Singer A, Pennanen J, Snäll T. 2019. Estimation of metapopulation colonization rates from disturbance history and occurrence pattern data. Ecology 100: e02814.

Singer A, Bradter U, Fabritius H, Snäll T. 2019. Dating past colonization events to project future species distributions. Methods in Ecology and Evolution 10: 471-480.

2018

Mair L, Jönsson M, Räty M, Bärring L, Strandberg G, Lämås T, Snäll T. 2018. Land use changes could modify future negative effects of climate change on old-growth forest indicator species. Diversity and Distributions 24: 1416-1425.

Bradter U, Mair L, Jönsson M, Knape J, Singer A, Snäll T. 2018. Can opportunistically-collected Citizen Science data fill a data gap for habitat suitability models of less common species? Methods in Ecology and Evolution 9: 1667-1678.

Löbel S, Mair L, Lönnell N, Schröder B, Snäll T. 2018. Biological traits explain bryophyte species distributions and responses to forest fragmentation and climatic variation. Journal of Ecology 106: 1700-1713.

Ruete A, Jönsson M, Snäll T. 2018. Conservation benefits of implementing international Aichi protection and restoration targets for future epiphyte metapopulations. Journal of Applied Ecology 55: 118-128.

2017

Ronnås C, Werth S, Ovaskainen O, Várkonyi G, Scheidegger C, Snäll T. 2017. Discovery of long-distance gamete dispersal in a lichen-forming ascomycete. New Phytologist 216: 216-226.

Snäll T, Johansson V, Jönsson M, Ortiz C, Hammar T, Caruso A, Svensson M, Stendahl J. 2017. Transient trade-off between climate benefit and biodiversity of harvesting stump for bioenergy. Global Change Biology Bioenergy 9: 1751-1763.

Pohjanmies T, Triviño M, Le Tortorec E, Mazziotta A, Snäll T, Mönkkönen M. 2017. Impacts of forestry on boreal forests: An ecosystem services perspective. Ambio 46: 743-755.

Mair L, Harrison PJ, Räty M, Bärring L, Strandberg G, Snäll T. 2017. Forest management could counteract distribution retractions forced by climate change. Ecological Applications 27: 1485-1497.

Ruete A, Snäll T, Jonsson BG, Jönsson M. 2017. Long-term effects of transient anthropogenic edges and forest fragment size on the occupancy of deadwood-dwelling fungi. Journal of Applied Ecology 54: 1142-1151.

Jönsson M, Ruete A, Kellner O, Gunnarsson U, Snäll T. 2017. Will forest conservation areas protect functionally important diversity of fungi and lichens over time? Biodiversity and Conservation 26: 2547-2567.

Belinchón R, Harrison PJ, Mair L, Várkonyi G and Snäll T. 2017. Local epiphyte establishment and future metapopulation dynamics in landscapes with different spatio-temporal properties. Ecology 98: 741-750.

Mair L, Harrison PJ, Jönsson M, Löbel L, Nordén J, Siitonen J, Lämås T, Lundström A, Snäll T. 2017. Evaluating citizen science data for forecasting species responses to national forest management. Ecology and Evolution 7: 368-378.

Jonsson M, Snäll T, Asplund J, Clemmensen KE, Dahlberg A, Kumordzi BB, Lindahl BD, Oksanen J, Wardle DA. 2017. Divergent responses of β-diversity among organism groups to a strong environmental gradient. Ecosphere 7: e01535.

2016

Ruete A, Snäll T, Jönsson M. 2016. Dynamic anthropogenic edge effects on the distribution and diversity of fungi in fragmented old-growth forests. Ecological Applications 26: 1475–1485.

Maes J, Liquete C, Teller A, Erhard M, Paracchini ML, Barredo JI, Grizzetti B, Cardoso A, Somma F, Petersen J-E, Meiner A, Royo Gelabert E, Zal N, Kristensen P, Bastrup-Birk A, Biala K, Piroddi C, Egoh B, Degeorges P, Fiorina C, Santos-Martín F, Naruševičius V, Verboven J, Pereira HM, Bengtsson J, Gocheva K, Marta-Pedroso C, Snäll T, Estreguil C, San Miguel J, Pérez-Soba M, Grêt-Regamey A, Lillebø A, Abdul Malak D, Condé S, Moen J, Czúcz B, Drakou EG, Zulian G, Lavalle C. 2016. An indicator framework for assessing ecosystem services in support of the EU Biodiversity Strategy to 2020. Ecosystem services 17: 14-23.

Snäll T, Lehtomäki J, Arponen A, Elith J, Moilanen A. 2016. Green Infrastructure design based on spatial conservation prioritization and modeling of biodiversity features and ecosystem services. Environmental Management 57:251–256.

Svensson, M., Caruso, A., Yahr, R., Ellis, C., Thor, G., Snäll,T. 2016. Combined observational and experimental data provide limited support for facilitation in lichens. Oikos 125: 278–283.

2014

Ruete, A., Fritz, Ö. & Snäll, T. 2014. A model for non-equilibrium metapopulation dynamics utilizing data on species occupancy, patch ages and landscape history. Journal of Ecology 102: 678-689.

Johansson, V., Ranius, T. & Snäll, T. 2014. Development of secondary woodland decreases epiphyte metapopulation sizes in wooded grasslands. Biological Conservation 172: 49-55.

Snäll, T., Forslund, P., Jeppsson, T., Lindhe, A., O’Hara, R.B. 2014. Evaluating temporal variation in Citizen Science Data against temporal variation in the environment. Ecography 37: 293-300.

Maes, J., Teller, A., Erhard, M., Murphy, P.,  Paracchini, M.L., Barredo, J.I., Grizzetti, B., Cardoso, A., Somma, F.,  Petersen, J.-E., Meiner, A., Royo Gelabert, E., Zal, N., Kristensen, P., Bastrup-Birk, A., Biala, K., Romao, C., Piroddi, C., Egoh, B., Fiorina, C., Santos, F., Naruševičius, V., Verboven, J., Pereira, H., Bengtsson, J., Kremena, G., Marta-Pedroso, C., Snäll, T., Estreguil, C., San Miguel, J., Braat, L., Grêt-Regamey, A., Perez-Soba, M., Degeorges, P., Beaufaron, G., Lillebø, A., Abdul Malak, D., Liquete, C., Condé, S., Moen, J., Östergård, H., Czúcz, B., Drakou, E.G., Zulian, G., Lavalle, C. 2014. Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services – Indicators for ecosystem assessments under Action 5 of the EU Biodiversity Strategy to 2020. European Commission. ISBN: 978-92-79-36161-6.

2013

Gamfeldt, L., Snäll, T., Bagchi, R., Jonsson, M., Gustafsson, L., Kjellander, P.,  Ruiz-Jaen, M.C., Fröberg, M., Stendahl, J., Philipson, C.D., Mikusiński, G., Andersson, E., Westerlund, B., Andrén, H., Moberg, F., Moen, J., Bengtsson, J. 2013. Higher levels of multiple ecosystem services are found in forests with more tree species. Nature Communications 4: Article number 1340.

Johansson, V., Ranius, T. & Snäll, T. 2013. Epiphyte metapopulation persistence after drastic habitat decline and low tree regeneration: time lags and effects of conservation actions. Journal of Applied Ecology 50: 414-422.

Johansson, V., Snäll, T., & Ranius, T. 2013. Estimates of connectivity reveal non-equilibrium epiphyte occurrence patterns almost 180 years after habitat decline. Oecologia 172: 607-615.

Angelstam, P., Roberge, J.-M., Axelsson, R., Elbakidze, M., Bergman, K.-O., Dahlberg, A., Degerman, E., Eggers, S., Esseen, P.-A., Hjältén, J., Johansson, T., Müller, J., Paltto, H., Snäll, T. , Soloviy, I., Törnblom, J. 2013. Evidence-based knowledge versus negotiated indicators for assessment of ecological sustainability: the Swedish Forest Stewardship Council standard as a case study. Ambio 42: 229-240.

2012

Ruete A, Yang W, Bärring L, Stenseth NC & Snäll T. 2012. Disentangling effects of uncertainties on population projections: climate change impact on an epixylic bryophyte. Proceedings of the Royal Society B: 279: 3098-3105.

Löbel, S., Snäll, T. & Rydin, H. 2012. Epiphytic bryophytes near forest edges and on retention trees: reduced growth and reproduction especially in old-growth-forest indicator species. Journal of Applied Ecology 49: 1334-1343.

Johansson V, Ranius T & Snäll T. 2012. Epiphyte metapopulation dynamics are explained by species traits, connectivity and patch longevity. Ecology 93: 235–241.

Ruete A, Wiklund K & Snäll T. 2012. Hierarchical Bayesian estimation of the population viability of an epixylic moss. Journal of Ecology 100: 499-507. (Journal of Ecology's blog)

Zartman CE, Nascimento HEM, Cangani KG & Alvarenga LDP & Snäll T. 2012. Fine-scale changes in connectivity affect the metapopulation dynamics of a bryophyte confined to ephemeral patches. Journal of Ecology 100: 980-986.

Fedrowitz K, Kuusinen M & Snäll T. 2012. Metapopulation dynamics and future persistence of epiphytic lichens in boreal forests. Journal of Applied Ecology 49: 493–502.

Lankia, H., Wallenius, T., Várkonyi, G., Kouki, J. & Snäll, T. 2012. Forest fire history, aspen, and goat willow in a Fennoscandian old-growth landscape: are current population structures a legacy of historical forest fires? Journal of Vegetation Science 23: 1159-1169.

2011

Snäll T, Kindvall O, Nilsson J, Pärt T. 2011. Evaluating citizen-based presence data for bird monitoring. Biological Conservation 144: 804-810.

Roberge J-M, Johansson S, Wulff S & Snäll T. 2011. Edge creation and tree dieback influence the patch-tracking metapopulation dynamics of a red-listed epiphyte. Journal of Applied Ecology 48: 650-658.

Paltto H, Nordberg A, Nordén B & Snäll T. 2011. Development of secondary woodland in oak wood pastures reduces the richness of red-listed epiphytic lichens. PlosONE 6: e24675.

Björkman C, Johansson H & Snäll T. 2011. Spatial distribution of competing insect predators: possible roles of intraguild predation and the surrounding habitat. Basic and Applied Ecology 12: 516-522.

2010

Caruso, A., Thor, G. & Snäll T. 2010. Colonization-extinction dynamics of epixylic lichens along a decay gradient in a dynamic landscape. Oikos 119: 1947-1953.

Orians C.M., Hochwender C.G., Fritz R.S., and Snäll T. 2010. Growth and chemical defense in willow seedlings: trade-offs are transient. Oecologia 163: 283-290.

Johansson, V., Snäll, T., Johansson, P & Ranius, T. 2010. Detection probability and abundance estimation of epiphytic lichens based on height-limited surveys. Journal of Vegetation Science 21: 332-341.

2009

Snäll, T., Benestad, R.E. & Stenseth, N.C. 2009. Expected future plague levels in a wildlife host under different scenarios of climate change. Global Change Biology, 15, 500-507.

Löbel, S., Snäll, T. & Rydin, H. 2009. Mating system, reproduction mode and diaspore size affect metacommunity dynamics. Journal of Ecology 97, 176-185.

Jonsson P, Sandgren F, Lindberg E & Snäll T. 2009. Towns and rural industrialisation in Sweden 1850-1890: a spatial statistical approach. Scandinavian Economic History Review 57:229-251.

2008

Ben Ari, T., Gershunov, A. Gage, K.L., Snäll, T, Ettestad, P, Kausrud, K.L. & Stenseth, N.C. 2008. Human plague in US: the importance of regional and local climate. Biology Letters, 4, 737-740.

Chi, C.N., Elfström, L., Shi, Y., Snäll, T., Engström, Å. & Jemth, P. 2008. Reassessing a sparse energetic network within a single protein domain. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105: 4679-4684.

Snäll, T., O’Hara, R.B., Ray, C. & Collinge, S.K. 2008. Climate-driven spatial dynamics of plague among prairie dog colonies. The American Naturalist, 171: 238-248.

2007

Ringvall, A., Snäll, T., Ekström, M. & Ståhl, G. 2007. Unrestricted guided transect sampling for surveying sparse species. Canadian Journal of Forest Research, 37: 2575-2586.

Snäll, T., O’Hara, R.B. & Arjas, E. 2007. A mathematical and statistical framework for modelling dispersal. Oikos 116:966-974.

Kuparinen, A., Snäll, T., Vänskä, S. O’Hara, R.B. 2007. The role of model selection in describing stochastic ecological processes. Oikos 116:1037-1050.

2006

Löbel, S. Snäll, T., and Rydin, H. 2006. Species richness patterns and metapopulation processes - evidence from epiphyte communities in boreo-nemoral forests. Ecography 29:169-182.

Löbel, S. Snäll, T., and Rydin, H. 2006. Metapopulation processes in epiphytes inferred from patterns of regional distribution and local abundance in fragmented forest landscapes. Journal of Ecology 94:856-868.

2005

Snäll, T., Pennanen, J., Kivistö, L. and Hanski, I. 2005.Modelling epiphyte metapopulation dynamics in a dynamic forest landscape. Oikos 109, 209-222.

Snäll, T., Ehrlén, J. and Rydin, H. 2005.Colonization-extinction dynamics of an epiphyte metapopulation in a dynamic landscape. Ecology 86: 106-115.

2004

Snäll, T., Hagström, A., Rudolphi, J. and Rydin, H. 2004. Distribution pattern of the epiphyte Neckerapennata on three spatial scales - importance of past landscape structure, connectivity and local conditions.Ecography 27: 757-766.

Snäll, T., Fogelqvist, J., Ribeiro Jr., P. J. and Lascoux, M. 2004.Spatial genetic structure in two congeneric epiphytes with different dispersal strategies analysed by three different methods. Molecular Ecology 13: 2109-2119.

2003

Snäll, T., RibeiroJr, P. J. and Rydin, H. 2003. Spatial occurrence and colonisations in patch-tracking metapopulations of epiphytic bryophytes: local conditions versus dispersal. Oikos 103: 566-578.

Snäll, Tord. 2003. Distribution Patterns and Metapopulation Dynamics of Epiphytic Mosses and Lichens. Acta UniversitatisUpsaliensis.Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology, 918.36 pp. Uppsala.

2001

Snäll T. and Jonsson B. G. 2001. Edge effects on six polyporous fungi used as indicators in forest fragments. Ecological Bulletins 49: 55-62.

Publikationer på svenska

Moor H, Siitonen J, Snäll T. 2018. Predicted forest beetle distributions in Dalarna. ArtDatabanken Rapporterar 20. ArtDatabanken, SLU. Uppsala.

Hedenås H, Snäll T, Adler S, Gardfjell H, Lämås T, Mair L. 2017. Miljöövervakning, medborgardata och modellbaserade kartor. I Skog & Mark Tema miljöövervakningen då – nu – sedan. Sid 28-32. Naturvårdsverket. Arkitektkopia AB.

Jönsson M, Bradter U, Mair L, Snäll T. 2017. Medborgarforskning om biologisk mångfald. Biodiverse 22(2): 14-15.

Jönsson M, Snäll T, Mair L. 2016. The role of Swedish LifeWatch in biodiversity citizen science. In Swedish LifeWatch – a national e-infrastructure for biodiversity data. Summary Report 2010-2016. Pp 57-59. ArtDatabanken.

Jönsson M, Ruete A & Snäll T. 2016. Kan frivilliga avsättningar i skogen fungera som ”livbåtar” för rosenticka och lunglav? Biodiverse 21: 22-23.

Eriksson A, Snäll T, Harrison PJ. 2015. Analys av miljöförhållanden – SKA 15. Swedish Forest Agency, Report 11.

Jönsson M, Ruete A, Gunnarsson U, Kellner O, Snäll T. 2015. Övervakning av värdefulla skogsbiotoper – en utvärdering av extensivmetoden efter 10 år. ArtDatabanken Rapporterar 18. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Johansson V, Caruso A & Snäll T. 2013. Vedlevande lavarters populationsutveckling i fragmenterade landskap: effekten av olika scenarier av stubbskörd. Swedish Energy Agency project Report.

Snäll T, Moen J, Berglund H, Bengtsson J. 2014. Mapping and assessment of ecosystems and their services – the Swedish forest pilot. Rapport 6626, Naturvårdsverket. Bromma.

Johansson V, Ranius T & Snäll T. 2013. Brist på gamla ekar hotar lavar. Svensk Botanisk Tidskrift 6: 344-349.

Jönsson M & Snäll T. 2013. Citizen science i gränslandet mellan vetenskap och folkbildning. Biodiverse 1: 28-29.

Fedrowitz K & Snäll T. 2012. Många stora aspar ger lavarna en chans. Notiser från SLU 2012:June.

Snäll, T. & Roberge, J-M. 2011. Buffertzon kan skydda rödlistade arter. Notiser från SLU, 2.

Snäll, T. & Kellner, O. 2003. Utvärdering av metod för övervakning av skogsbiotoper. Länsstyrelsen Gävleborgs län. Rapport 2003:15.

Naturvårdsverket, by Snäll, T. 1999. In Handbok för miljöövervakning: Extensiv övervakning av skogsbiotopers (-bestånds) innehåll med inriktning mot biologisk mångfald. (www.naturvardsverket.se).

Snäll, T. 1997. Regional övervakning av skogsområden i Dalarna. Miljövårdsenheten, Länsstyrelsen Dalarna


Kontaktinformation

Professor vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken Terrestra ekosystem 1
Telefon: +4618672612, +46767662612