CV-sida

Tove Ortman

Doktorand i växtproduktion med fokus på kulturspannmål i ekologisk odling. Projektet undersöker kulturspannmålens egenskaper i olika miljö och skötsel, och hur de äldre sorterna kan spela en roll i framtidens lantbruk – både som källa till ökad biologisk mångfald på våra åkrar och som värdefull gröda i ett framtida resilient jordbruk.

Presentation

Jag är agronom med tvärvetenskaplig bakgrund, med huvudsaklig grund i agroekologi. Jag har tidigare arbetat som lantbruksarbetare och trädgårdsmästare, samt efter examen på landsbygdsavdelningen på en länsstyrelse, och jag är mycket intresserad av forskning i nära samarbete med näringen. I mitt doktorandprojekt så samarbetar jag med lantbrukare som har lång erfarenhet av att odla och uppföröka kulturspannmål, och använder tvärvetenskapliga metoder för att undersöka äldre spannmålssorters egenskaper – både intervjuer och fältförsök. Vi har två fältförsök för vårvete i Uppland, och kommer att starta upp fältförsök med råg hos lantbrukare under 2020.

Undervisning

Jag medverkar i utbildning på grundnivå samt biträdande handledare till kandidatuppsatser inom biologi. Jag har även handlett studentgrupper, bland annat i kursen ”Projektledning och kommunikation i agrara sektorn”.

Forskning

Jag gör mitt doktorandarbete inom projektet ”Historiska sädesslag i framtidens mat”, som är finansierat av Formas. Projektledare är Karin Gerhardt (Centrum för Biologisk Mångfald, SLU) och medverkar gör även Karin Wendin (Mat- och Måltidsvetenskap, Högskolan Kristianstad), Jan Bengtsson (Institutionen för ekologi, SLU) , Roger Andersson, Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU) samt Göran Bergkvist, (Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU)

Bakgrund

Kandidatexamen i landsbygdsutveckling från Sveriges Lantbruksuniversitet

Agronomexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet

Masterexamen i Agroekologi från Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 

Trädgårdsmästare/vik Fritidskonsulent, Tjörns kommun

Arealkontrollant, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Forskningsassistent, Institutionen för Stad och Land, Sveriges Lantbruksuniversitet

Publikationer i urval

 Ortman, T. Combining Production with Preservation – Livelihood Strategies and Innovations on nature pasture based farms in Dalsland, 2018. Swedish University of Agricultural Sciences, Dept. of Urban and Rural Development. Available at: https://stud.epsilon.slu.se/13150/ . Also at Norweigian University of life Sciences, Dept. of Plant Sciences. Available at: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2490421/Ortman2017.pdf?sequence=2&isAllow ed=y

Ortman, T. När man talar om korna...Diskursiva positioneringar av svenska lantraskor för produktion och bevarande. 2015. Swedish University of Agricultural Sciences, Dept. Of Urban and Rural Development. Available at: https://stud.epsilon.slu.se/8095

Länkar

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/forskning/forskningsprojekt/forskningsprojekt-vid-cbm/kulturspannmalens-roll-for-ekologisk-spannmalsproduktion-och-konsumtion---kan-vi-lara-av-historien/

http://blogg.slu.se/kulturspannmal-historiska-sadesslag-i-framtidens-mat/

 


Kontaktinformation