CV-sida

Weronika Axelsson Linkowski

Jag forskar på frågor rörande biologisk mångfald och människans nyttjande av landskapet. Jag är särskilt intresserad av konflikter mellan olika miljömål och förutsättningar för fortsatt brukande. Min avhandling studerade förutsättningarna för traditionellt brukande i norra Sverige.

Presentation

Min forskning är transdisciplinär, den bottnar i ekologi och frågor rörande biologisk mångfald men inkluderar data och insikter från landskapsnyttjande och samhälle.

Tidigare har jag arbetat med biologisk mångfald på olika vis genom kunskapssammanställningar, seminarier, utvärderingsarbeten och olika externa uppdrag. Arbetet är inriktat på hur det traditionella brukandet nyttjat den biologiska mångfalden och i många fall är en nödvändighet för en fortsatt hög bevarad biologisk mångfald. Detta arbete har bl.a. skett inom Naptek (Nationellt program för lokal och traditionell kunskap relaterad till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald) och i uppdrag för Sametinget. Tyngdpunkten ligger på att beskriva hävdberoende arter, och vilken betydelse t.ex. olika markanvändningar som utmarksbete, renbete, fäbodbruk har och hade för hotad biologisk mångfald, men även nutida markanvändning som en utvärdering av Landsbygdsprogrammets stödsystem och ett ökande uttag av biobränsle i nya biotoper.

Jag har skrivit kunskapssammanställningar om bland annat fragmenteringsproblematiken, vildbins livsmiljöer och i samarbete med länsstyrelsen i Norrbottens län utrett fjällbjörkskogens biologiska mångfald, och renbetets effekter på biologisk mångfald.

Forskning

Pågående projekt

Triekol - hur öka biologisk mångfald i infrastruktur

Naturvårdsverket - Vilka åtgärder krävs för att minska nedgången av vilda pollinatör i Sverige

 

Samverkan

Det mest av min forskning sker i nära samverkan med myndigheter och markanvändare. Exempelvis Trafikverket, naturvårdverket, fäbodbrukare och renskötare-

Bakgrund

Weronika disputerade 2017 i biologi vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, om förutsättningar för att fortsätta traditionellt fäbodbruk och renskötsel i Sverige. Hon är utbildad biolog (Uppsala universitet) och har sedan en licentiatexamen i skogsentomologi (gallmyggor på asp, SLU), särskilt inriktad på ekologi. Weronika har tidigare bl.a. arbetat på Institutionen för naturvårdsbiologi (nuvarande Institutionen för ekologi) vid SLU, Uppsala universitet och Enköpings kommun.

Publikationer i urval

Gerhard, K., Wallman, D. & Axelsson Linkowski, W. 2019. Äldre sorters spannmål och extremvädret 2018 – hur gick det? SLU Future Food Reports 8, Sveriges lantbruksuniversitet, forskningsplattformen SLU Future Food.

Wissman, J., Axelsson Linkowski, W., Westin A. & T. Lennartsson. 2019 Värdefulla träd vid vägen – identifiering och inventering. (inrapporterad till Trafikverket 20 mars 2019)

Axelsson Linkowski, W. & Lennartsson, T. 2019. Terrängkörning, effekter på barmark och vegetation, En kunskapssammanställning. (inrapporterad till Naturvårdsverket 11 februari 2019)

Lennartsson, T., Svensson, R., Helldin, J-O., Ek, T., Axelsson Linkowski, W. and A. Westin. 2017. Biobränslen, gamla träd och död ved i jordbrukslandskapet. CBM:s skriftserie nr. 105, Uppsala

Axelsson Linkowski, W. 2017. Managing mountains, past and present conditions for traditional summer farmers and Sami reindeer husbandry. Doctoral thesis No 2017:80, Swedish University of Agricultural sciences, Uppsala.

Axelsson Linkowski, W., Kvarnström,M., Westin, A., Moen, J. and L. Östlund. 2017. Wolf and bear depredation on livestock in northern Sweden 1827–2014: Combining history, ecology and interviews. Land, 6, 63; doi:10.3390/land6030063

Rautio, A.-M., Axelsson Linkowski, W. & L. Östlund. (2016). “They followed the power of the plant”: Historical Sami harvest and traditional ecological knowledge (TEK) of Angelica archangelica in northern Fennoscandia. Journal of Ethnobiology 36(3):617-636

Tunón, H., Axelsson Linkowski, W., Kvarnström, M., Wissman, J., Bele, B. & A. Norderhaug 2013. To view a landscape: reflections upon the governance of Scandinavian transhumance. Baltic World, Vol. VI (no. 3/4).

Bele, B., Norderhaug, A., Kvarnström, M., Axelsson Linkowski, W., Tunón, H. & J. Wissmann 2013. Utmarksbeiting i Norge og Sverige, fra tradisjonell bruk til muligheter i framtida – verdier og utfordringer. Utmark no 1

Axelsson Linkowski, W. 2012. Renbete och biologisk mångfald med utgångspunkt i publicerad forskning. In Tunón, H. & Sjaggo, B-S.(red.) 2012. Ájddo – reflektioner kring biologisk mångfald i renarnas spår. CBM:s skriftserie nr 68. Sametinget, Kiruna & Centrum för biologisk mångfald, Uppsala.

Axelsson Linkowski, W 2012. Renbete som en förutsättning för biologisk mångfald, s 37-43 i Uppsala mitt i Sápmi. Rapport från ett symposium arrangerat av Föreningen för samiskrelaterad forskning i Uppsala, Upplandsmuseet 4-5 maj 2011. CBM:s skriftserie 55.

Lennartsson, T. & W. Axelsson Linkowski 2011. Traditionell markanvändning och biologisk mångfald. i Naturvårdskedjan – för en effektiv naturvård. CBM:s skriftserie 48.

Axelsson Linkowski, W. & T. Lennartsson 2011. Renbete och biologisk mångfald i fjällen – vad vet vi? i Naturvårdskedjan – för en effektiv naturvård. CBM:s skriftserie 48.

Björklund, M., Lennartsson, T, Moen, J. & W. Axelsson Linkowski 2011. Storslagen fjällmiljö – för vem? i Naturvårdskedjan – för en effektiv naturvård. CBM:s skriftserie 48.

Axelsson Linkowski, W. 2010. Utmarksbete, främst skogsbete, och dess effekter på biologisk mångfald. CBM:s skriftserie 40.

Lennartsson, T., Svensson, R., Helldin, J-O., Ek, T., Axelsson Linkowski, W. & A. Dahlström 2010. Förstudie kring biobränslen, gamla träd och död ved i jordbrukslandskapet.

Axelsson Linkowski, W. & R. Svensson 2009. Träd och buskar i jordbrukslandskapet. Värden och hot – en litteraturgenomgång. CBM:s skriftserie 24.

Länkar

Läs mer om Weronikas avslutade doktorandprojekt "Managing a Magnificent Mountain landscape – can traditional and local knowledge of Sami reindeer herders and Swedish summer farmers contribute to sustainable conservation management?" här.


Kontaktinformation