8
mar
Audhumbla, VHC, Uppsala

Docentföreläsningar NJ-fakulteten

docentföreläsningar | interna händelser |

Alla intresserade är välkomna att lyssna till docentföreläsningarna vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) den 8 och 9 mars 2017.

Föreläsningarna den 9 mars

Sammanfattningar av föreläsningarna som hålls den 8 mars:

13.00 Agr. Dr Daniel Nilsson:

Bioenergi på väg – kan man simulera det?

Bioenergi har varit den huvudsakliga energikällan i människans historia, ända sedan hon lärde sig att kontrollera elden. Bioenergins betydelse minskade dock kraftigt när de fossila bränslena gjorde entré, men under senare år har denna förnybara energikälla åter haft en stadig uppgång i Sverige.

Bioenergi utgörs av kemiskt inlagrad energi från solljuset. För att vara användbar som bränsle behöver den koncentreras både i rum (transporter) och i tid (lagring). Omfattande transportarbeten krävs t.ex. för att samla in energiråvarorna från stora ytor och geografiskt koncentrera dem till olika förädlings- och användaranläggningar. Vidare är energitätheten per volymsenhet låg, vilket innebär att lastvolymen ofta är en begränsande faktor, snarare än lastvikten. Dessutom sammanfaller vanligen inte produktion och användning i tid, vilket gör att bränslet behöver lagras. Bioenergiråvarorna är hygroskopiska och biologiskt nedbrytbara, vilket kan ge kvantitativa och kvalitativa förluster. Vidare behöver de ofta sönderdelas och/eller vidareprocessas före användning. Kostnaderna för skörd och hantering utgör oftast merparten av de totala produktionskostnaderna och de har därför stor betydelse för bränslenas ekonomiska konkurrenskraft. Vid de olika skörde- och logistikoperationerna används också fossila bränslen, vilket sänker nettoenergiutbytet och ökar utsläppen av växthusgaser.

Händelsestyrd simulering är en datorbaserad metod för att studera dynamiska och slumpmässiga förlopp i ett specifikt system. Metoden är särskilt lämpad för att systematiskt undersöka och optimera komplexa system där parallella processer pågår samtidigt. I min forskning på SLU har jag visat att händelsestyrd simulering är en effektiv metod för att studera hanteringssystem för biobränslen, där hela logistikkedjan från skörd till leverans av färdigt bränsle kan täckas in. I simuleringarna kan man t.ex. ta hänsyn till geografiska förhållanden, väderlek, markens vattenhalt och körbarhet, bränsleråvarornas upptorkningsförlopp, lagringsförluster, m.m. När det gäller maskinval och organisationsformer, kan utfallen för olika scenarier jämföras innan de mest lämpliga alternativen realiseras i verkligheten.

I min föreläsning kommer jag att visa hur man kan använda händelsestyrd simulering för att utforma kostnads- och energieffektiva system för skörd och hantering av biobränslen. I ett exempel beskrivs ett system för en tänkt anläggning i Uppsala som ska förses med Salix-flis året runt. Föreläsningen avslutas med några reflektioner kring olika utmaningar för bioenergins framtida utveckling i Sverige.

14.30 Fil. Dr Su-Lin Hedén:

Fungi _ _ _ food and feed

Moulds and yeasts have been both a threat and a delight to food production for millenia. The fact that drying grain could prevent mould spoilage and thereby ensure a constant supply of food and feed year round was an early contributor to the development of agrarian societies, as was application of the preservative effects of salt, sugar, and techniques such as pickling. Mould and yeast fermented foods and beverages are delicacies in many cultures, appreciated for their flavour, texture, colour, and extended shelf-life. Understanding how environmental factors affect fungal growth, and in turn, the impact that fungi have on their surroundings in food and feed, is at the heart of food mycology. For example, the growth of fungi in food and feed may be threat to food safety, because certain moulds produce mycotoxins. Preventing growth of fungi on food and feed reduces fungal spoilage and associated waste. Fungi from food and feed may act as potential opportunistic pathogens in immunocompromised individuals. Finally, fungi as food and feed can be seen in novel applications ranging from a blue-mould tofu based on Swedish faba beans, to yeasts as protein additives in fish feed, and feed fermentations for nutritional improvement and mycotoxin reduction. My lecture will present how research in these areas can contribute to improved safety and sustainability in food and feed production.


Kontaktinformation

Elisabeth Pettersson
Fakultetshandläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
elisabeth.pettersson@slu.se, 018-67 10 25

Sidansvarig: li.gessbo@slu.se