Röda klöverblommor omgivna av grönt gräs.
27 nov
30 nov

Online

Digitala seminarier: det viktigaste ur ekologisk försöksrapport 2022 och 2023

Framsida av ekologisk försöksrapport föreställande ett fält med blommande rödklöver.

Hushållningssällskapet håller fyra digitala seminarier om det intressantaste delarna i ekologiska försöksrapporterna 2022 och 2023. Varje dag mellan kl 9-10 är det ett specifikt tema där två skribenter per dag presenterar sina studier och vad de kommit fram till.

27 november – Växtnäring

Proteingödsling till ekologiskt höstvete – Lena Engström, SLU Skara

Resultat från ett treårigt projekt där syftet var att studera effekten av olika tidpunkter för en andra kvävegiva med olika organiska gödselmedel, med och utan nedbrukning och bevattning samt att undersöka effekten av hel och delad kvävegiva med olika organiska gödselmedel på skörd och proteinhalt i ekologiskt brödvete.

Mobil gröngödsling till höstvete – Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland

Resultat från ett projekt med mobil gröngödsling till höstvete. Sex fältförsök genomfördes under 2021-2023 för att undersöka om det kan vara ett lönsamt gödslingsalternativ. Olika typer av grönmassa testades nedplöjda före sådd av höstvete. Det är en uppföljning till ett projekt där mobil gröngödsling till vårgrödor undersöktes.

28 november – Odlingsteknik

Mellangröda fixar värdefullt kväve – Henrik Nätterlund, HS Konsult

Pågående försök visar att en insådd mellangröda kan öka skörden hos efterföljande vårgröda med mellan 500 och 2000 kilo per hektar. Nyckeln är bra etablering och rätt artsammansättning.

Biostimulanter – Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland

Antalet biostimulanter på marknaden ökar men underlaget för att bedöma lönsamheten är begränsat. Resultaten från sex fältförsök i vårkorn under 2020-2021 presenteras.

29 november – Ogräs/sjukdomar

Skadegörare i åkerböna – Mariann Wikström, Agro Plantarum AB

Nya studier på rotröta presenteras, där mottagligheten i fler arter är undersökta, vilket kan ha betydelse i en växtföljd med t ex mellangrödor. Även effekt av Thermoseedbehandling av åkerböna kommer presenteras.

Underskärning mot rotogräs – Björn Ringsele, SLU Uppsala

Föredraget handlar om alternativa sätt att bekämpa rotogräs. En genomskärning av marken horisontellt utan att vända om jorden har gett intressanta resultat på åkertistel.

30 november – Vall

Höstetablering av vall i höstsäd – Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad

Att etablera vall på hösten i höstsäd har flera fördelar, ofta god markfukt vid etablering som ger bra uppkomst, större och tidigare skörd av höstsäd som sedan ger tidigare ljus till vallplantorna jämfört med vårsäd. Från pågående fältförsök kommer vi att visa effekten på valletablering och avkastning av 1) huvudgröda sådd på hösten (höstvete, rågvete, höstråg) 2) skördesystem för huvudgrödan (tröskning, helsäd med återväxtskörd) 3) olika klöverbaserade vallfröblandningar (röd- eller vitklöver + timotej och ängssvingel med och utan engelskt rajgräs).

Mattenklee – en uthållig sorttyp av rödklöver

Proteinfoder av hög kvalitet i vallproduktionen stärker konkurrenskraften. Rödklöver är en viktig proteinkälla med sviktande uthållighet över tid. Vi presenterar potentialen hos mattenklee, en uthållig sorttyp av rödklöver med ursprung i Schweiz, som visat bra tillväxt och avkastning. Mattenkleesorter testas för närvarande i praktiska odlingar och i fältförsök som presenteras. Sorttypen är mycket tidig, har en snabb återväxt och är intressant för dig som vill ha en mer uthållig rödklöver tredje vallskördeåret.


Kontaktinformation