2 mar

Loftets hörsal, Campus Ultuna, Uppsala & Zoom

Hur beräknar vi Sveriges växthusgasbalans i skog, mark och vatten? - Nuvarande klimatrapportering och framtida möjligheter

seminarier, workshops |
flygfoto över skog och vatten

Välkommen till ett seminarium om Sveriges klimatrapportering av markanvändningssektorn (LULUCF) och vilka beräkningsmetoder som används idag. Seminariet kommer också belysa de flöden av kol och växthusgaser som i dagsläget inte ingår i rapporteringen, samt alternativa metoder som kan användas för att skatta kol- och växthusgasbalanser på regional och nationell nivå genom avancerad mätmetodik och modellering.

När? 2 mars kl 08.30-16.00
Var? Uppsala, Loftets hörsal vid Campus Ultuna & zoom
Anmälan: Anmälan är nu stängd.

Växthusgasutsläpp till atmosfären och olika länders åtaganden om att reducera dessa utsläpp följs upp genom rapporteringen till Klimatkonventionen och EU-kommissionen. I rapporteringsåtagandet ingår mänskligt påverkade flöden av kol och växthusgaser uppdelat på olika sektorer där flöden i skog och mark redovisas i markanvändningssektorn (LULUCF: Land use, Land use change and Forestry). Naturvårdsverket ansvarar för Sveriges klimatrapportering och SLU har haft uppdrag att lämna underlag rörande LULUCF-sektorn sedan 2001.

Utöver de flöden av kol och växthusgaser i skog och mark som ingår i Sveriges rapporteringsåtagande, finns naturliga flöden i ekosystem som i dagsläget inte systematiskt kvantifieras på nationell skala. Dessutom finns möjligheter att skatta kol- och växthusgasbalanser på olika skala med andra mättekniska metoder och modeller, samt att kunna integrera olika typer av ekosystem i dessa skattningar.

Vid seminariet medverkar forskare vid SLU som arbetar med Sveriges klimatrapportering, och forskare från SLU och andra universitet som på olika sätt jobbar med att kvantifiera växthusgasbalanser inom terrestra och akvatiska system.

Seminariet kommer hållas på svenska men enstaka presentationer ges på engelska.

Vil du ta del av presentationer från seminariet? Du kan ladda ned dem genom att klicka på rubrikerna i programmet nedan.

 

Fakta

Tid: 2023-03-02 08:30 - 16:00
Ort: Uppsala & Zoom
Lokal: Loftets hörsal, Campus Ultuna
Arrangör: SLU fortlöpande miljöanalys & Naturvårdsverket
Pris: Gratis. Vi bjuder på fika.
Mer information:


SLU har ett samhällsuppdrag genom fortlöpande miljöanalys (FOMA) som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Detta seminarium är en aktivitet inom ramen för SLU:s miljöanalysprogram Klimat.

Syftet med seminariet är att sammanföra forskare och avnämare för att få en uppdatering av kunskapsläget kring Sveriges kol och växthusgasbalans, samt initiera ett forum för diskussioner rörande fortsatt samarbete.

Fortlöpande miljöanalys vid SLU

Klimatrapporteringen

Klimatrapporteringen inom LULUCF på Naturvårdsverkets hemsida


Program

08.30 Registrering och kaffe

09.15 Välkommen och introduktion till dagen

Anna Lundhagen, vicerektor med ansvar för samverkan och fortlöpande miljöanalys

Amanda Öberg, kommunikatör, institutionen för mark och miljö

09.30-10.30 Rapportering av kol- och växthusgasbalanser till FN och EU

Klimatrapportering till FN och EU – en översikt
Joel Bengtsson, klimatanalytiker, Naturvårdsverket 

Sveriges rapportering av LULUCF-sektorn
Mattias Lundblad, forskare, institutionen för mark och miljö, SLU

Så beräknas kolinlagring i växande träd
Hans Petersson, forskare, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU

Så beräknas kolförrådsförändringar i mark
Erik Karltun, forskare, institutionen för mark och miljö, SLU

Så beräknas kolinlagring i träprodukter
Per-Erik Wikberg, miljöanalysspecialist, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU

Paus med kaffe

11.00-12.00 Kol- och växthusgasbalanser i ekosystem som bara delvis eller inte alls ingår i klimatrapporteringen

Upptag och avgivning av växthusgaser från myrar i Sverige
Mats B Nilsson, professor i Markens biogeokemi, institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU

Sjöar och landskapets växthusgasbalans
Lars Tranvik, professor i limnologi, institutionen för ekologi och genetik/limnologi, Uppsala universitet

Transport och emission av kol och växthusgaser via vattendrag
Marcus Wallin, forskare, institutionen för vatten och miljö, SLU

Växthusgasbalanser i urban miljö
Harald Klein, koordinator vid enheten för samverkan och utveckling, SLU

Lunch

Vid SLU finns flera restauranger i närheten av Loftet, lokalen där seminariet hålls.

13.00-14.45 Olika sätt att skatta regionala och nationella kol- och växthusgasbalanser

Rumsliga underlag för kolförråd och inlagring av kol i mark
Anna Lindahl, forskare, institutionen för mark och miljö, SLU

ICOS – kunskap om kolbalanser genom observationer
Jutta Holst, föreståndare ICOS Sverige, Lunds universitet

The carbon balance of managed boreal forests in Sweden
Matthias Peichl, Professor i Skogslandskapets biogeokemi, SLU

Inverse modelling as a tool to support national GHG monitoring
Guillaume Monteil, forskare vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet

Processbaserad modellering (LPJ-GUESS) för att skatta terrestra kolbalanser
Fredrik Lagergren, forskare, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet

Satellitbaserade skattningar av terrestra kolbalanser
Mats Nilsson, forskare, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU

Utveckling av alternativa mätmetoder för kol och växthusgasbalanser på olika skalor
David Bastviken, professor i miljövetenskap, institutionen för TEMA-miljöförändring, Linköpings universitet

Paus med kaffe

15.15-16.00 Avslutande diskussion

Moderatorn leder ett avslutande diskussionspass där vi får möjlighet att ventilera frågor, både specifika frågor relaterat till presentationerna men också av mer övergripande natur.

Vi kommer även diskutera hur vi går vidare med samverkan efter detta seminarium. Finns möjlighet till gemensamma forskningsansatser?

Amanda Öberg modererar diskussionen.